Takaisin

Monimuotoiset alueelliset itsemurhien ehkäisyohjelmat

Näytönastekatsaukset
Kristian Wahlbeck
7.1.2020

Näytön aste: C

Monimuotoiset alueelliset itsemurhien ehkäisyohjelmat saattavat vähentää itsemurhakäyttäytymistä väestötasolla.

Saksassa, Nürnbergin alueella toteutettiin vuosina 2001–2002 monimuotoinen itsemurhien ehkäisyohjelma. Tutkimuksessa «Hegerl U, Althaus D, Schmidtke A ym. The alliance ...»1 verrattiin interventioaluetta (500 000 asukasta) verrokkialueeseen (Würzburgin alue, 270 000 asukasta).

2-vuotinen interventio oli 4-tasoinen; yleislääkäreiden koulutus, väestökampanja, general public, avainhenkilöiden koulutus ja korkean itsemurhariskin väestöryhmiin kohdistuvat toimet. Voimalaskelmien mukaan väestön suuruus ei ole riittävä osoittamaan tilastollisesti merkitsevää muutosta itsemurhien määrässä, joten tulosmittarina käytettiin itsemurhien ja itsemurhayritysten yhteenlaskettua määrää..

Itsemurhakäyttäytyminen (itsemurhat ja itsemurhayritykset yhteen laskettuna) väheni 24 % interventioalueella. Ero verrokkialueeseen, jossa vähenemistä ei tapahtunut, oli tilastollisesti merkittävä. Tulosta seurattiin vuoden ajan, jolloin todettiin vaikutuksen kestävän ainakin vuoden seurannan ajan (32 % lasku alkutilanteeseen nähden). Tutkijoiden mukaan tulos saavutettiin koska eri tason osainterventiot tukivat toisiaan synergistisesti.

  • Tutkimuksen laatu: kohtalainen
  • Sovellettavuus: Hyvä. Eurooppalaisessa maassa toteutettu väestötason ohjelma on todennäköisesti sovellettavissa myös Suomeen.
  • Kommentti: Kyseessä ei ollut klusterrandomoitu tutkimus, joten vaikutukseen on saattanut myötävaikuttaa alueiden väliset erot.

Kirjallisuutta

  1. Hegerl U, Althaus D, Schmidtke A ym. The alliance against depression: 2-year evaluation of a community-based intervention to reduce suicidality. Psychol Med 2006;36:1225-33 «PMID: 16707028»PubMed