Takaisin

Hengitettävän lääkehoidon tehostaminen hengitysinfektion alkaessa

Näytönastekatsaukset
Witold Mazur
21.11.2019

Näytön aste: B

Hengitystieinfektion (nuhakuumeen) oireiden alkaessa inhaloitavan glukokortikoidin ja pitkävaikutteisen avaavan lääkeannoksen kaksinkertaistaminen 10 vuorokaudeksi ilmeisesti pienentää vaikean pahenemisvaiheen riskiä erityisesti suuren pahenemisvaiheen riskin potilailla.

Stabiilin keuhkoahtaumataudin lääkehoidossa säännöllinen inhaloitavan glukokortikosteroidin ja pitkävaikutteisen avaavan yhdistelmähoito (ICS/LABA) vähentää pahenemisvaiheen riskiä. Tärkeimmät pahenemisvaiheita laukaisevista tekijöistä ovat hengitystieinfektiot (60–80 % tapauksista). Pahenemisvaihe käynnistyy yleensä viruksen tai bakteerin aiheuttamasta ylähengitystietulehduksesta. Astmassa flunssan oireiden alkaessa pahenemisvaiheen estämiseksi ja hoidoksi usein riittää hoitavan inhalaatiolääkityksen lisääminen 1 tai 2 viikoksi omahoito-ohjeiden mukaan. Näyttö siitä, miten keuhkoahtaumataudissa hengitysinfektion alkaessa inhalaatiolääkityksen tehostaminen vaikuttaa potilaskeskeisiin päätetapahtumiin, muun muassa pahenemisvaiheen riskiin, puuttuu kokonaan.

Sveitsiläisessä tutkijalähtöisessä lumekontrolloidussa satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa monikeskustutkimuksessa «Stolz D, Hirsch HH, Schilter D ym. Intensified The...»1 vuodelta 2018 selvitettiin inhalaatiolääkityksen kaksinkertaistamisen hyötyä flunssan aikana. Mukana oli 450 keskivaikeaa, vaikeaa ja erittäin vaikeaa keuhkoahtaumatautia sairastavaa potilasta. ICS/LABA-lääkkeen annostus joko pidettiin samana tai 2-kertaistettiin 10 vuorokaudeksi flunssan oireiden alkaessa. Päämuuttujana seurattiin pahenemisvaiheen ilmenemistä seuraavien 21 vuorokauden aikana.

Lääkityksen tuplaaminen vähensi mitä tahansa pahenemisvaiheita 23 % (HR 0,77; 95 % luottamusväli 0,46–1,33; p = 0,321) eli ei merkitsevästi. Kuitenkin vaikean pahenemisvaiheen riski pieneni 72 % (0,28; 95 % luottamusväli 0,11–0,74 %, p = 0,010), eli päivystyskäynnit ja sairaalahoidot vähenivät.

Monimuuttuja-analyysissä havaittiin selviksi hyötyjiksi potilaat, joiden obstruktio oli vaikea-asteinen (FEV1 alle 50 % va.) tai pahenemisvaiheiden riski oli suuri. Lisäksi lääkityksen tehostamisesta hyötyivät potilaat, joilla uloshengitysilman typpioksiditaso oli yli 15,5 ppb (viitaten eosinofiiliseen inflammaation) tai BODE-luokka korkeampi (huonompi ennuste).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentti: Flunssan aikana ICS/LABA-lääkityksen lyhytaikaisesta kaksinkertaistamisesta saattavat hyötyä kaikki keuhkoahtaumapotilaat, mutta merkittävin hyöty on odotettavissa suuren pahenemisvaiheriskin ja keuhkoahtauma-astma fenotyyppi -potilailla. Hoidon tehostaminen väliaikaisesti vaikuttaa olevan myös turvallinen, koska ICS-annoksen nosto ei ole lisännyt pahenemisvaiheen riskiä. Tuloksilla on suuri vaikutus kaikkien keuhkoahtaumapotilaita hoitavien ammattilaisten hoitokäytäntöön.

Kirjallisuutta

  1. Stolz D, Hirsch HH, Schilter D ym. Intensified Therapy with Inhaled Corticosteroids and Long-Acting ß2-Agonists at the Onset of Upper Respiratory Tract Infection to Prevent Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbations. A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-controlled Trial. Am J Respir Crit Care Med 2018;197:1136-1146 «PMID: 29266965»PubMed