Syömishäiriöt (lapset ja nuoret)

Käypä hoito
20.8.2009
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä

Koosteet

Potilaalle

Keskeinen sanoma

 • Syömishäiriöt ovat sekä ruumiin että psyyken tauteja.
 • Aluksi hoito kohdistuu ravitsemustilan ja somaattisen tilanteen korjaamiseen ja sisältää psykoedukatiivista ohjausta sekä potilaan ja perheen tukemista.
 • Tutkimuksessa ja hoidossa tarvitaan moniammatillista yhteistyötä.
 • Tilaan liittyvät psyykkiset tekijät tulee selvittää.
 • Pahimman alipainon korjaannuttua potilaat hyötyvät psykoterapeuttisista hoidoista.
 • Suositus tukee sekä ravitsemusneuvonnan että yksilö- tai perheterapian tai molempien käyttöä.
 • Lääkityksestä on apua ahmimishäiriön hoidossa ja myös laihuushäiriöpotilaiden joidenkin liitännäisoireiden hoidossa.
 • Varhainen hoitoon pääsy ja aktiivinen hoito-ote liittyvät parempaan ennusteeseen.

Syömishäiriöiden määritelmiä

 • Syömishäiriöt jaetaan ICD-10-tautiluokituksessa (ks. sähköinen tausta-aineisto «Syömishäiriöt ICD-10-tautiluokituksen mukaan»1):
  • laihuushäiriöön
  • ahmimishäiriöön
  • näiden epätyypillisiin muotoihin ja
  • muihin syömishäiriömuotoihin.
 • Laihuushäiriön (F50.0) kriteerit ICD-10-tautiluokituksen mukaan.
  • A. Paino vähintään 15 % alle pituuden mukaisen keskipainon tai painoindeksi (BMI) enintään 17.5 kg/m2. BMI:tä käytetään 16 vuoden iästä lähtien. Esimurrosikäisten potilaiden paino saattaa kasvun aikana jäädä jälkeen pituudenmukaisesta keskipainosta ilman, että paino varsinaisesti laskee. Vanhemmilla potilailla painon tulee laskea.
  • B. Painon lasku on itse aiheutettua välttämällä "lihottavia" ruokia. Lisäksi saattaa esiintyä liiallista liikuntaa, itse aiheutettua oksentelua sekä ulostuslääkkeiden, nestettä poistavien tai ruokahalua hillitsevien lääkkeiden käyttöä.
  • C. Potilas on mielestään liian lihava ja pelkää lihomista. Kyseessä on ruumiinkuvan vääristymä. Potilas asettaa itselleen alhaisen painotavoitteen.
  • D. Todetaan laaja-alainen hypotalamus-aivolisäke-sukupuolirauhasakselin endokriininen häiriö, joka ilmenee naisilla kuukautisten puuttumisena ja miehillä seksuaalisen mielenkiinnon ja potenssin heikkenemisenä. Mikäli häiriö alkaa ennen murrosikää, kasvu ja murrosiän fyysiset muutokset viivästyvät tai pysähtyvät. Potilaan toipuessa murrosiän kehitys jatkuu usein normaalisti mutta tavallista myöhempään. Lisäksi kasvuhormonin ja kortisolin pitoisuudet saattavat olla suurentuneet, kilpirauhashormonin aineenvaihdunta elimistössä saattaa olla muuttunut ja insuliinineritys voi olla poikkeavaa.
  • E. Ahmimishäiriön kriteerit (F50.2) A ja B eivät täyty.
 • Ahmimishäiriön (F50.2) kriteerit ICD-10-tautiluokituksen mukaan:
  • A. Toistuvia ylensyömisjaksoja (vähintään kahdesti viikossa ainakin kolmen kuukauden ajan), jolloin potilas nauttii suuria ruokamääriä lyhyessä ajassa.
  • B. Ajattelua hallitsee syöminen ja voimakas halu tai pakonomainen tarve syödä.
  • C. Potilas pyrkii estämään ruoan "lihottavat" vaikutukset itse aiheutetun oksentelun, ajoittaisen syömättömyyden, ruokahalua hillitsevien lääkkeiden, ulostuslääkkeiden, kilpirauhaslääkkeiden tai nesteenpoistolääkkeiden väärinkäytön avulla.
  • D. Potilaalla on käsitys, että hän on liian lihava, ja hän pelkää lihomista, mikä johtaa usein alipainoisuuteen.
  • Psykopatologian muodostaa sairaalloinen lihavuuden pelko. Potilas asettaa itselleen tarkan painorajan, joka selvästi alittaa ihanteellisen, terveen painon. Usein, mutta ei aina, potilas on aikaisemmin sairastanut laihuushäiriötä.
 • Tämä suositus keskittyy laihuus- ja ahmimishäiriön hoitoon, mutta sisältöä voidaan soveltaa myös näiden häiriöiden epäspesifisiin muotoihin.
 • Lihavuutta ja pienten lasten syömishäiriöitä ei tässä suosituksessa käsitellä.
 • Laihuushäiriön taudinkuvaan kuuluu painon aktiivinen vähentäminen tai alipainon ylläpito
  • syömistä rajoittamalla
  • runsaan liikunnan avulla ja
  • joskus myös ulostus- tai nesteenpoistolääkkeiden avulla.
 • Kasvuikäisen paino ei välttämättä laske, vaan painonnousun ja pituuskasvun pysähtyminen voi olla merkki syömishäiriöstä.
 • Laihuushäiriöstä kärsivä kokee itsensä tunnetasolla liian lihavaksi, vaikka samalla voi tiedon tasolla käsittää olevansa laiha.
 • Ahmimishäiriössä ajattelua hallitsevat syöminen ja lihavuuden pelko.
 • Tilaan kuuluu taudin nimen mukaisesti hallinnasta karkaavaa kohtauksittaista ylensyömistä, jonka jälkeen potilaat ryhtyvät toimenpiteisiin välttääkseen ruoan lihottavaa vaikutusta.
 • Ahmimista seuraa usein oksentaminen.
 • Ahmimishäiriöstä kärsivä voi olla normaalipainoinen tai paino saattaa vaihdella alipainosta ylipainoon.
 • Epätyypillisistä syömishäiriöistä puhutaan, kun kaikki laihuus- tai ahmimishäiriön kriteerit eivät täyty.
 • Näitä diagnooseja käytetään myös silloin, kun kaikki avainoireet esiintyvät mutta ovat lieviä.

Epidemiologia

Diabetes ja syömishäiriöt

Liitännäisoireet ja -häiriöt

Ehkäisy

 • Syömishäiriöiden ehkäisyohjelmien tehokkuus on vielä epävarma, koska tutkimustulokset ovat ristiriitaisia «Preventio-ohjelmien tehokkuus syömishäiriöiden ehkäisyssä on vielä epävarma, koska tutkimustulokset ovat ristiriitaisia.»C. Ohjelmien avulla on onnistuttu lisäämään tietämystä syömishäiriöistä, mutta syömishäiriöihin liittyvien asenteiden ja käyttäytymisen muuttamisessa on joidenkin tutkimusten mukaan onnistuttu, joidenkin taas ei.
 • Kouluterveydenhuollolla on ensisijaisen tärkeä rooli ongelmien varhaisessa havaitsemisessa. Nopea havaitseminen ja hoitoon ohjaaminen edellyttävät kouluikäisten säännöllistä terveysseurantaa ja yhteistyötä esimerkiksi liikunnanopettajien kanssa.

Potilaan somaattinen tutkiminen

Esitiedot

Ravitsemustilan arviointi

Laboratoriolöydökset

Muut tutkimukset

Potilaan psykiatrinen tutkiminen

 • Syömishäiriöpotilaan perusarviointi tehdään perusterveydenhuollossa, mutta erityisesti laihuushäiriöisten perusteellisemmat tutkimukset tulisi tehdä erikoissairaanhoidossa.
 • Lasten- tai nuorisopsykiatrisen tutkimuksen «King RA. Practice parameters for the psychiatric assessment of children and adolescents. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1995;34:1386-402 »49 tavoitteena on
  • selvittää, onko kyseessä syömishäiriö
  • selvittää, onko potilaalla muita samanaikaisia psyykkisiä oireita tai sairauksia, erityisesti kiinnittäen huomiota mahdolliseen itsetuhoisuuteen
  • arvioida potilaan iänmukaista psyykkistä kehitystä ja toimintakykyä sekä
  • arvioida häiriön vaikutusta lapsuus- tai nuoruusiän kehitykseen.
 • Lasten- tai nuorisopsykiatrinen arviointi käsittää yleensä
  • alkuhaastattelun lisäksi
  • yksilötutkimukset ja
  • vanhempien tapaamiset.
 • Tarvittaessa järjestetään psykologin tutkimukset.
 • Erityisesti silloin, kun potilas on varhaisnuori tai lapsi, myös perhetutkimus on tarpeen.
 • Tutkimusprosessin aikana
  • rakennetaan yhteistyösuhdetta
  • motivoidaan potilasta ja hänen perhettään hoitoon ja
  • pyritään lievittämään ahdistusta.
 • Tavoitteena on vuorovaikutus, jossa yhdessä potilaan kanssa tarkastellaan hänen ongelmiaan ja elämänvaiheitaan siten, että potilaan kokemukset tulevat jaetuiksi. Haastattelussa on syytä kysyä kaikista tautiluokituksessa kuvatuista oireista erikseen, koska potilas ei välttämättä kerro niistä oma-aloitteisesti.
 • Arviossa voidaan käyttää apuna strukturoituja haastattelumenetelmiä (Eating Disorder Examination, EDE) «Fairburn C, Cooper Z. The eating disorder examination. Kirjassa: Fairburn C, Wilson G, toim. Binge eating. Nature, assessment and treatment. 12. painos. New York: Guilford Press, 1993»50 ja lomakkeita (Eating Disorder Inventory, EDI) «Podar I, Jaanisk M, Allik J ym. Psychological traits and platelet monoamine oxidase activity in eating disorder patients: their relationship and stability. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 20»51.
 • Esitietoja kerätään sekä potilaalta että vanhemmilta, mahdollisesti myös muualta, esimerkiksi koulusta.
 • Syömishäiriöön vaikuttavia riskitekijöitä ja sitä laukaisevia ja ylläpitäviä tekijöitä arvioidaan sekä potilaan että perheen historiasta. Potilaan tilannetta tutkitaan monesta näkökulmasta perhettä samalla tukien.
 • Myös muun ympäristön tarjoamaa tukea selvitellään. Hoidon tulee pohjautua ympäröivien tekijöiden huomioimisen ohella ennen kaikkea häiriön vaikeusasteen ja liitännäisoireiden arvioon.
 • Taustatekijöitä arvioitaessa on otettava huomioon myös kaltoinkohtelun mahdollisuus ja tarvittaessa pyydettävä lastensuojeluviranomaisia yhteistyöhön.
 • Syömishäiriö voi ilmentää nuoruusiän kehityksellistä kriisiä mutta myös lapsen tai nuoren vakavaa psyykkistä häiriötä.
 • Tutkimusten perusteella tehdään yhdessä potilaan ja vanhempien kanssa hoitosuunnitelma ja -sopimus.

Hoito

 • Yleisesti tavoitteena on avohoito.
 • Syömishäiriöpotilaan avohoito on mahdollista, kun
  • painoindeksi on yli 13 kg/m2 tai suhteellinen paino yli 70 % pituudenmukaisesta keskipainosta
  • hoitomotivaatio on riittävä, ja tilanne alkaa nopeasti korjaantua
  • vakavia lääketieteellisiä poikkeavuuksia ei ole
  • perhe ja muu sosiaalinen verkosto antavat tukea
  • potilas ei ole aikaisemmin ollut sairaalahoidossa laihuushäiriön vuoksi.
 • Psykiatrisen hoidon rinnalla tulee seurata somaattista tilaa.
 • Paikallisten olosuhteiden mukaan somaattinen seuranta toteutetaan
  • syömishäiriöiden hoitoon keskittyneessä paikassa
  • erikoissairaanhoidossa tai
  • perusterveydenhuollossa.
 • Seurantaa tulee jatkaa myös osastohoidon jälkeen.
 • Painotavoitteita nostetaan vähitellen lähemmäksi pituutta vastaavaa keskipainoa, mutta kokonaistilanteen korjaantuessa kannattaa kiinnittää huomiota myös psyykkiseen hyvinvointiin ja sosiaaliseen selviämiseen.
 • Syömishäiriöiden hoidossa tarvitaan useiden ammattihenkilöiden sekä potilaan ja perheen yhteistyötä. Potilaan on tärkeää saada kokemus siitä, että muut ovat hänen apunaan ja yhdessä hänen kanssaan kamppailemassa syömishäiriötä vastaan.
 • Riittävä käytännönläheinen tiedonkulku mahdollistaa yhteistyötä ja päinvastoin. Hyvä yhteistyö turvaa myös potilaan ja perheen riittävän yksityisyyden.

Ravitsemustilan korjaaminen

Vaikean aliravitsemustilan korjaus

Liikunta

Hampaiden hoito

Psykiatrinen osastohoito

Psykoterapia

Lääkehoito

Hormonikorvaushoito ja muut luuston terveyteen vaikuttavat lääkehoidot

Hoidon porrastus

 • Perusterveydenhuollon tehtävänä on tunnistaa syömishäiriö ja arvioida jatkotutkimusten tarve.
 • Kouluterveydenhuolto on tässä erityisen tärkeässä asemassa.
 • Lievimmät häiriöt voivat korjaantua muutaman tiheän selventävän ja supportiivisen käynnin avulla. Ellei ongelma korjaannu nopeasti, potilas tulee ohjata psykiatriseen ja somaattiseen arvioon syömishäiriöiden hoitoon perehtyneeseen yksikköön.
 • Perusterveydenhuollossa konsultaatiot ja työnohjaus ovat suositeltavia. Työnohjaus voi toimia myös apuna, jos jatkohoidon tarve on ilmeinen mutta potilaan ohjaaminen jatkohoitoon ei yrityksistä huolimatta onnistu eikä todennäköisiä tahdosta riippumattoman hoidon ja näin ollen M1-lähetteen edellytyksiä ole todettavissa.
 • Kouluterveydenhuolto voi myös olla jatkohoitopaikka esimerkiksi potilaan somaattisen tilan seuraamisessa.
 • Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajaa syömishäiriöiden hoidossa on vaikea määrittää tiukasti, sillä olennaisinta on hoitopaikan kokemus ja tietämys näiden häiriöiden hoidosta.
 • Selvässä, nopeasti korjaantumattomassa syömishäiriössä potilaalle tulee yleensä kuitenkin taata erikoissairaanhoidon lasten- tai nuorisopsykiatrinen tutkimus ja somaattinen arviointi sekä näihin pohjautuva hoitosuunnitelma.
 • Laihuushäiriöpotilaan välittömän sairaalahoidon aiheet ovat seuraavat:
  • Somaattiset syyt:
   • painoindeksi alle 13 kg/m2 tai paino alle 70 % pituudenmukaisesta keskipainosta tai nopea laihtuminen (25 %:n painonlasku kolmessa kuukaudessa)
   • vakavat elektrolyytti- tai aineenvaihduntatasapainon häiriöt
   • systolinen verenpaine alle 70 mmHg tai syketaajuus alle 40/min tai EKG-muutokset.
  • Psykiatriset syyt:
   • psykoottiset oireet
   • vakava itsetuhoisuus, itsemurhavaara
   • vaikea masennus
   • vakavat ongelmat perhetilanteessa.
   • Avohoidon epäonnistuminen.
 • Päätöksen välittömästä sairaalahoidosta tulisi perustua arvioon potilaan fyysisestä ja psyykkisestä tilanteesta ja käyttäytymisestä.
 • Siihen, valitaanko hoitopaikaksi somaattinen vai lasten- tai nuorisopsykiatrinen osasto, vaikuttavat
 • Jos laihuushäiriöpotilaan paino on hyvin alhainen, ravitsemustilan korjaaminen on tärkein asia, ja se saattaa olla helpompi toteuttaa somaattisella osastolla.
 • Psykiatrisella osastolla on taas helpompi hoitaa psyykkisiä ongelmia ja vuorovaikutuksen juuttumia.
 • Suurin osa komplisoitumatonta ahmimishäiriötä sairastavista ei tarvitse sairaalahoitoa.
 • Sairaalahoidon aiheita ahmimishäiriössä ovat

Ennuste

Laatukriteerit

 • Työryhmä suosittaa, että lasten ja nuorten syömishäiriön hoidon laatua seurattaisiin seuraavilla kriteereillä:
  • Onko sairaanhoitopiirissä paikallinen kirjallinen syömishäiriöiden hoito-ohjelma?
  • Kuinka suuri osa syömishäiriöpotilaista on tarpeelliseksi arvioidun hoidon piirissä (ei ole jättäytynyt hoidosta pois)?
  • Kuinka suuri osa sovitun työnjaon mukaan erikoissairaanhoitoon lähetetyistä syömishäiriöpotilaista pääsee alkuarviointiin kolmen viikon kuluessa?
  • Kuinka suurelle osalle syömishäiriöpotilaista on suoritettu moniammatillinen arviointi, joka sisältää lasten- tai nuorisopsykiatrisen arvioinnin, somaattisen tilanteen arvioinnin ja perheen haastattelun?
  • Kuinka suurella osalla syömishäiriön takia hoidossa olevista on ajan tasalla oleva kirjallinen hoitosuunnitelma, joka on potilaan ja perheen tiedossa?
  • Kuinka suurelle osalle syömishäiriön takia hoidossa olevista on tarjottu potilas- ja omaisneuvontaa, joka sisältää kirjallista materiaalia?
  • Kuinka suurelle osalle syömishäiriön takia hoidossa olevista on järjestetty ravitsemusterapeutin konsultaatio?
  • Kuinka suurelle osalle syömishäiriön takia hoidossa olevista on järjestetty säännöllinen painon rekisteröinti?
  • Kuinka suurelle osalle syömishäiriön takia hoidossa olevista on järjestetty psykoterapia tai muu spesifinen psykososiaalinen hoitomuoto?
  • Kuinka suuressa osassa sairaalahoitoa vaatineista syömishäiriötapauksista kotiuttamispäätös on tehty yhteistyössä potilaan ja perheen kanssa?
  • Kuinka suuri osa sairaalasta kotiutetuista syömishäiriöpotilaista palaa uuteen ennalta suunnittelemattomaan sairaalahoitoon vuoden kuluessa kotiutuksesta?
  • Kuinka suuri on alueella hoidettujen syömishäiriöpotilaiden kuolleisuus?

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä

Syömishäiriöt (lapset ja nuoret) -suosituksen historiatiedot «Syömishäiriöt (lapset ja nuoret), Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»6

Puheenjohtaja:

Hanna Ebeling, dosentti, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri; Oulun yliopisto ja OYS:n lastenpsykiatrian yksikkö

Jäsenet:

Leea Järvi, MMM, ravitsemusterapeutti; OYS Lääkinnällinen kuntoutus

Jorma Komulainen, LL (väit.), lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki (Käypä hoito -toimittaja)

Minna Koskinen, LL, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri; TaYS

Laure Morin-Papunen, dosentti, gynekologian erikoislääkäri; OYS:n naistentautien klinikka

Aila Rissanen, professori, sisätautien erikoislääkäri; HYKS, Lapinlahden sairaala

Päivi Tapanainen, dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri; OYS:n lasten- ja nuorten klinikka

Sidonnaisuudet

Hanna Ebeling: Ei sidonnaisuuksia.

Leea Järvi: Osallistunut ulkomaiseen kongressiin lastenruokavalmistajan kustantamana (Nutricia Baby).

Minna Koskinen: Ei sidonnaisuuksia.

Jorma Komulainen: Ks. www.kaypahoito.fi / Yhteystiedot / Toimitus / Lisätiedot

Laure Morin-Papunen: Toiminut toistuvasti kouluttajana ja luennoitsijana lääkealan yrityksen tilaisuuksissa (Leiras). Osallistunut ulkomaisiin kokousmatkoihin lääkealan yritysten kustantamana (Merck-Serono, Schering-Plough Oy).

Aila Rissanen: Toiminut luennoitsijana monissa tilaisuuksissa, joita eri lääkealan yritykset ovat tukeneet.

Päivi Tapanainen: Lääkealan yrityksen tukeman tutkimusryhmän jäsen (IPSEN).

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Käypä hoito -suositukset tehdään näyttöön perustuvan lääketieteen (EBM) periaatteilla. Lue lisää artikkelista nix01853

Kirjallisuutta

 1. van Hoeken D, Lucas AR, Hoek HW. Epidemiology. Kirjassa: Hoek HW, Treasure LJ, Katzman M, toim. Neurobiology in the treatment of eating disorders. Chichester: Wiley 1998
 2. Hsu LK. Epidemiology of the eating disorders. Psychiatr Clin North Am 1996;19:681-700 «PMID: 8933602»PubMed
 3. Hoek HW, van Hoeken D. Review of the prevalence and incidence of eating disorders. Int J Eat Disord 2003;34:383-96 «PMID: 14566926»PubMed
 4. Keski-Rahkonen A, Hoek HW, Susser ES ym. Epidemiology and course of anorexia nervosa in the community. Am J Psychiatry 2007;164:1259-65 «PMID: 17671290»PubMed
 5. Raevuori A, Hoek HW, Susser E ym. Epidemiology of anorexia nervosa in men: a nationwide study of Finnish twins. PLoS One 2009;4:e4402 «PMID: 19204790»PubMed
 6. Lask B, Bryant-Waugh R. Early-onset anorexia nervosa and related eating disorders. J Child Psychol Psychiatry 1992;33:281-300 «PMID: 1737830»PubMed
 7. Keski-Rahkonen A, Hoek HW, Linna MS ym. Incidence and outcomes of bulimia nervosa: a nationwide population-based study. Psychol Med 2009;39:823-31 «PMID: 18775085»PubMed
 8. Koskelainen M, Sourander A, Helenius H. Dieting and weight concerns among Finnish adolescents. Nord J Psychiatry 2001;55:427-31 «PMID: 11839137»PubMed
 9. Kaltiala-Heino R, Rissanen A, Rimpelä M ym. Bulimia and bulimic behaviour in middle adolescence: more common than thought? Acta Psychiatr Scand 1999;100:33-9 «PMID: 10442437»PubMed
 10. Rodin G, Olmsted MP, Rydall AC ym. Eating disorders in young women with type 1 diabetes mellitus. J Psychosom Res 2002;53:943-9 «PMID: 12377307»PubMed
 11. Halmi KA, Eckert E, Marchi P ym. Comorbidity of psychiatric diagnoses in anorexia nervosa. Arch Gen Psychiatry 1991;48:712-8 «PMID: 1883254»PubMed
 12. Lewinsohn PM, Hops H, Roberts RE ym. Adolescent psychopathology: I. Prevalence and incidence of depression and other DSM-III-R disorders in high school students. J Abnorm Psychol 1993;102:133-44 «PMID: 8436689»PubMed
 13. Lilenfeld LR, Kaye WH, Greeno CG ym. A controlled family study of anorexia nervosa and bulimia nervosa: psychiatric disorders in first-degree relatives and effects of proband comorbidity. Arch Gen Psychiatry 1998;55:603-10 «PMID: 9672050»PubMed
 14. Sullivan PF, Kendler KS. Typology of common psychiatric syndromes. An empirical study. Br J Psychiatry 1998;173:312-9 «PMID: 9926035»PubMed
 15. Sullivan PF, Bulik CM, Fear JL ym. Outcome of anorexia nervosa: a case-control study. Am J Psychiatry 1998;155:939-46 «PMID: 9659861»PubMed
 16. Strober M, Schmidt-Lackner S, Freeman R ym. Recovery and relapse in adolescents with bipolar affective illness: a five-year naturalistic, prospective follow-up. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1995;34:724-31 «PMID: 7608045»PubMed
 17. ESHRE Capri Workshop Group. Nutrition and reproduction in women. Hum Reprod Update 2006;12:193-207 «PMID: 16449360»PubMed
 18. van der Spuy ZM, Steer PJ, McCusker M ym. Outcome of pregnancy in underweight women after spontaneous and induced ovulation. Br Med J (Clin Res Ed) 1988;296:962-5 «PMID: 3129109»PubMed
 19. Micali N, Simonoff E, Treasure J. Risk of major adverse perinatal outcomes in women with eating disorders. Br J Psychiatry 2007;190:255-9 «PMID: 17329747»PubMed
 20. Ekéus C, Lindberg L, Lindblad F ym. Birth outcomes and pregnancy complications in women with a history of anorexia nervosa. BJOG 2006;113:925-9 «PMID: 16827829»PubMed
 21. Fava M, Copeland PM, Schweiger U ym. Neurochemical abnormalities of anorexia nervosa and bulimia nervosa. Am J Psychiatry 1989;146:963-71 «PMID: 2568763»PubMed
 22. Castro J, Lázaro L, Pons F ym. Predictors of bone mineral density reduction in adolescents with anorexia nervosa. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000;39:1365-70 «PMID: 11068891»PubMed
 23. Soyka LA, Grinspoon S, Levitsky LL ym. The effects of anorexia nervosa on bone metabolism in female adolescents. J Clin Endocrinol Metab 1999;84:4489-96 «PMID: 10599707»PubMed
 24. Abrams SA, Silber TJ, Esteban NV ym. Mineral balance and bone turnover in adolescents with anorexia nervosa. J Pediatr 1993;123:326-31 «PMID: 8345437»PubMed
 25. Siegel JH, Hardoff D, Golden NH ym. Medical complications in male adolescents with anorexia nervosa. J Adolesc Health 1995;16:448-53 «PMID: 7669794»PubMed
 26. Muise AM, Stein DG, Arbess G. Eating disorders in adolescent boys: a review of the adolescent and young adult literature. J Adolesc Health 2003;33:427-35 «PMID: 14642705»PubMed
 27. Modan-Moses D, Yaroslavsky A, Novikov I ym. Stunting of growth as a major feature of anorexia nervosa in male adolescents. Pediatrics 2003;111:270-6 «PMID: 12563050»PubMed
 28. Ricciardelli LA, McCabe MP. A biopsychosocial model of disordered eating and the pursuit of muscularity in adolescent boys. Psychol Bull 2004;130:179-205 «PMID: 14979769»PubMed
 29. Pirkola S, Seppälä T. Huumausaineiden ja anabolisten hormonien käyttö. Julkaisussa: Koskinen S, Kestilä L, Martelin T, Aromaa A, toim. Nuorten aikuisten terveys. Terveys 2000 -tutkimuksen perustulokset 18-29-vuotiaiden terveydestä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja, KTL B 7 /2005;65-8
 30. Raevuori A, Keski-Rahkonen A, Bulik CM ym. Muscle dissatisfaction in young adult men. Clin Pract Epidemiol Ment Health 2006;2:6 «PMID: 16594989»PubMed
 31. Striegel-Moore RH, Garvin V, Dohm FA ym. Psychiatric comorbidity of eating disorders in men: a national study of hospitalized veterans. Int J Eat Disord 1999;25:399-404 «PMID: 10202650»PubMed
 32. Carlat DJ, Camargo CA Jr, Herzog DB. Eating disorders in males: a report on 135 patients. Am J Psychiatry 1997;154:1127-32 «PMID: 9247400»PubMed
 33. Fisher M, Golden NH, Katzman DK ym. Eating disorders in adolescents: a background paper. J Adolesc Health 1995;16:420-37 «PMID: 7669792»PubMed
 34. Frisch RE, McArthur JW. Menstrual cycles: fatness as a determinant of minimum weight for height necessary for their maintenance or onset. Science 1974;185:949-51 «PMID: 4469672»PubMed
 35. Frisch RE. The right weight: body fat, menarche and ovulation. Baillieres Clin Obstet Gynaecol 1990;4:419-39 «PMID: 2282736»PubMed
 36. Greenfeld D, Mickley D, Quinlan DM ym. Ipecac abuse in a sample of eating disordered outpatients. Int J Eat Disord 1993;13:411-4 «PMID: 8098249»PubMed
 37. Parry-Jones WL. Target weight in children and adolescents with anorexia nervosa. Acta Paediatr Scand Suppl 1991;373:82-90 «PMID: 1927533»PubMed
 38. Garn SM, Leonard WR, Hawthorne VM. Three limitations of the body mass index. Am J Clin Nutr 1986;44:996-7 «PMID: 3788846»PubMed
 39. Hebebrand J, Himmelmann GW, Heseker H ym. Use of percentiles for the body mass index in anorexia nervosa: diagnostic, epidemiological, and therapeutic considerations. Int J Eat Disord 1996;19:359-69 «PMID: 9156689»PubMed
 40. Marcus A, Blanz B, Lehmkuhl G ym. Somatic findings in children and adolescents with anorexia nervosa. Acta Paedopsychiatr 1989;52:1-11 «PMID: 2626957»PubMed
 41. Practice guideline for the treatment of patients with eating disorders (revision). American Psychiatric Association Work Group on Eating Disorders. Am J Psychiatry 2000;157:1-39 «PMID: 10642782»PubMed
 42. Ohwada R, Hotta M, Oikawa S ym. Etiology of hypercholesterolemia in patients with anorexia nervosa. Int J Eat Disord 2006;39:598-601 «PMID: 16791856»PubMed
 43. Greenfeld D, Mickley D, Quinlan DM ym. Hypokalemia in outpatients with eating disorders. Am J Psychiatry 1995;152:60-3 «PMID: 7802122»PubMed
 44. Palla B, Litt IF. Medical complications of eating disorders in adolescents. Pediatrics 1988;81:613-23 «PMID: 3162764»PubMed
 45. Swenne I, Larsson PT. Heart risk associated with weight loss in anorexia nervosa and eating disorders: risk factors for QTc interval prolongation and dispersion. Acta Paediatr 1999;88:304-9 «PMID: 10229042»PubMed
 46. Kaysar N, Kronenberg J, Polliack M ym. Severe hypophosphataemia during binge eating in anorexia nervosa. Arch Dis Child 1991;66:138-9 «PMID: 1899785»PubMed
 47. Kornreich L, Shapira A, Horev G ym. CT and MR evaluation of the brain in patients with anorexia nervosa. AJNR Am J Neuroradiol 1991;12:1213-6 «PMID: 1763756»PubMed
 48. Golden NH, Ashtari M, Kohn MR ym. Reversibility of cerebral ventricular enlargement in anorexia nervosa, demonstrated by quantitative magnetic resonance imaging. J Pediatr 1996;128:296-301 «PMID: 8636835»PubMed
 49. King RA. Practice parameters for the psychiatric assessment of children and adolescents. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1995;34:1386-402 «PMID: 7592276»PubMed
 50. Fairburn C, Cooper Z. The eating disorder examination. Kirjassa: Fairburn C, Wilson G, toim. Binge eating. Nature, assessment and treatment. 12. painos. New York: Guilford Press, 1993
 51. Podar I, Jaanisk M, Allik J ym. Psychological traits and platelet monoamine oxidase activity in eating disorder patients: their relationship and stability. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2007;31:248-53 «PMID: 16901600»PubMed
 52. Golden NH, Jacobson MS, Schebendach J ym. Resumption of menses in anorexia nervosa. Arch Pediatr Adolesc Med 1997;151:16-21 «PMID: 9006523»PubMed
 53. Position of The American Dietetic Association: nutrition intervention in the treatment of anorexia nervosa, bulimia nervosa, and binge eating. J Am Diet Assoc 1994;94:902-7 «PMID: 8046188»PubMed
 54. Kreipe RE, Trott M. The food exchange system in the treatment of anorexia nervosa. Clin Pediatr (Phila) 1986;25:629 «PMID: 3780121»PubMed
 55. Gannon MA, Mitchell JE. Subjective evaluation of treatment methods by patients treated for bulimia. J Am Diet Assoc 1986;86:520-1 «PMID: 3457079»PubMed
 56. Marshall MH. Anorexia nervosa: dietary treatment and re-establishment of body weight in 20 cases studied on a metabolic unit. J Hum Nutr 1978;32:349-57 «PMID: 722061»PubMed
 57. Bakan R, Birmigham CL, Aeberhardt L, Goldner EM. Dietary zink intake of vegetarian and nonvegetarian patients with anorexia nervosa. Int J Eat Disord 1993;13:229-33
 58. Solanto MV, Jacobson MS, Heller L ym. Rate of weight gain of inpatients with anorexia nervosa under two behavioral contracts. Pediatrics 1994;93:989-91 «PMID: 8190589»PubMed
 59. Schebendach J, Golden NH, Jacobson MS ym. Indirect calorimetry in the nutritional management of eating disorders. Int J Eat Disord 1995;17:59-66 «PMID: 7894454»PubMed
 60. Bufano G, Bellini C, Cervellin G ym. Enteral nutrition in anorexia nervosa. JPEN J Parenter Enteral Nutr 1990;14:404-7 «PMID: 2119448»PubMed
 61. Zuercher JN, Cumella EJ, Woods BK ym. Efficacy of voluntary nasogastric tube feeding in female inpatients with anorexia nervosa. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2003;27:268-76 «PMID: 12903890»PubMed
 62. Sundgot-Borgen J, Bahr R, Falch JA ym. Normal bone mass in bulimic women. J Clin Endocrinol Metab 1998;83:3144-9 «PMID: 9745417»PubMed
 63. Beumont PJ, Arthur B, Russell JD ym. Excessive physical activity in dieting disorder patients: proposals for a supervised exercise program. Int J Eat Disord 1994;15:21-36 «PMID: 8124324»PubMed
 64. Michielli DW, Dunbar CC, Kalinski MI. Is exercise indicated for the patient diagnosed as anorectic? J Psychosoc Nurs Ment Health Serv 1994;32:33-5 «PMID: 7965953»PubMed
 65. Immonen-Orpana P. Fysioterapian mahdollisuuksia anoreksia nervosapotilaiden hoidossa. Kansanterveystieteen julkaisuja M 161;1999
 66. Davison K. Physioterapy in the treatment of anoreksia nervosa. Physiotherapy 1988;74:62-4
 67. Immonen-Orpana P. Fysioterapialla paikkansa laihuushäiriön hoidossa. Fysioterapia 1999;46:20-3
 68. Dowling K. Mental health and exercise. Physiotherapy Frontline 1996;2:20-1
 69. Robb ND, Smith BG, Geidrys-Leeper E. The distribution of erosion in the dentitions of patients with eating disorders. Br Dent J 1995;178:171-5 «PMID: 7702952»PubMed
 70. Rytömaa I, Järvinen V, Kanerva R ym. Bulimia and tooth erosion. Acta Odontol Scand 1998;56:36-40 «PMID: 9537733»PubMed
 71. Rytömaa I, Järvinen V, Kanerva R ym. Bulimiapotilaiden hammasmuutokset. Duodecim 1996;112:693-7 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo60155 »2 «PMID: 10592639»PubMed
 72. Milosevic A, Brodie DA, Slade PD. Dental erosion, oral hygiene, and nutrition in eating disorders. Int J Eat Disord 1997;21:195-9 «PMID: 9062844»PubMed
 73. Kaplan AS, Garfinkel PE. Difficulties in treating patients with eating disorders: a review of patient and clinician variables. Can J Psychiatry 1999;44:665-70 «PMID: 10500867»PubMed
 74. Beumont PJ, Russell JD, Touyz SW. Treatment of anorexia nervosa. Lancet 1993;341:1635-40 «PMID: 8100001»PubMed
 75. APA Practice Guideline. Treatment of Patients with Eating Disorders. http://www.psychiatryonline.com
 76. Garner DM, Vitousek KM, Pike KM. Cognitive behavioral therapy for anorexia nervosa. Kirjassa: Garner DM, Garfinkel PE. Handbook of treatment for eating disorders, 2nd ed. New York Guilford Press:1997:94-144
 77. Fairburn CG, Jones R, Peveler RC ym. Three psychological treatments for bulimia nervosa. A comparative trial. Arch Gen Psychiatry 1991;48:463-9 «PMID: 2021299»PubMed
 78. Fairburn CG, Jones R, Peveler RC ym. Psychotherapy and bulimia nervosa. Longer-term effects of interpersonal psychotherapy, behavior therapy, and cognitive behavior therapy. Arch Gen Psychiatry 1993;50:419-28 «PMID: 8498876»PubMed
 79. Fairburn CG, Norman PA, Welch SL ym. A prospective study of outcome in bulimia nervosa and the long-term effects of three psychological treatments. Arch Gen Psychiatry 1995;52:304-12 «PMID: 7702447»PubMed
 80. Gowers SG. Evidence based research in CBT with adolescent eating disorders. Child and Adolescent Mental Health 2006;11:9-12
 81. National Institute for Clinical Exellence. Eating disorders: Core interventions in the treatment and management of anorexia nervosa, bulimia nervosa and related disorders: Clinical guideline 9. London, National Institute for Clinical Excellence, 2004
 82. Lask B, Bryan-Waugh L. Overview of management. Kirjassa: Lask B, Bryan-Waugh L, toim. Eating Disorders in Childhood and Adolescence. London and New York: Routledge, 2007
 83. Strober M, Freeman R, Morrell W. The long-term course of severe anorexia nervosa in adolescents: survival analysis of recovery, relapse, and outcome predictors over 10-15 years in a prospective study. Int J Eat Disord 1997;22:339-60 «PMID: 9356884»PubMed
 84. McFarland B, Heisel J, Badger K. Brief therapy in addictions: one answer to the mental health benefit gatekeeper. AAPPO J 1992;2:28-31 «PMID: 10171603»PubMed
 85. Herzog T, Hartmann A. Psychoanalytisch orientierte Behandlung der Anorexia nervosa; Eine methodenkritische Literaturübersicht unter Verwendung meta-analytischer Methoden. Psychother Psychosom Med Psychol 1997;47:299-315
 86. Treasure J, Sepulveda AR, MacDonald P ym. The assessment of the family of people with eating disorders. Eur Eat Disord Rev 2008;16:247-55 «PMID: 18240125»PubMed
 87. Bergh C, Eriksson M, Lindberg G ym. Selective serotonin reuptake inhibitors in anorexia nervosa. Lancet 1997;350:1033-4 «PMID: 9329540»PubMed
 88. Walsh BT, Hadigan CM, Devlin MJ ym. Long-term outcome of antidepressant treatment for bulimia nervosa. Am J Psychiatry 1991;148:1206-12 «PMID: 1882999»PubMed
 89. Pyle RL, Mitchell JE, Eckert ED ym. Maintenance treatment and 6-month outcome for bulimic patients who respond to initial treatment. Am J Psychiatry 1990;147:871-5 «PMID: 2192562»PubMed
 90. Mitchell JE, Pyle RL, Eckert ED ym. Response to alternative antidepressants in imipramine nonresponders with bulimia nervosa. J Clin Psychopharmacol 1989;9:291-3 «PMID: 2671061»PubMed
 91. Mitchell JE, Christenson G, Jennings J ym. A placebo-controlled, double-blind crossover study of naltrexone hydrochloride in outpatients with normal weight bulimia. J Clin Psychopharmacol 1989;9:94-7 «PMID: 2656781»PubMed
 92. American Psychiatric Association. Practice guideline for eating disorders. Am J Psychiatry 1993;150:2
 93. Nielsen S, Møller-Madsen S, Isager T ym. Standardized mortality in eating disorders--a quantitative summary of previously published and new evidence. J Psychosom Res 1998;44:413-34 «PMID: 9587884»PubMed
 94. Nilsson EW, Gillberg C, Gillberg IC ym. Ten-year follow-up of adolescent-onset anorexia nervosa: personality disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1999;38:1389-95 «PMID: 10560225»PubMed
 95. Saccomani L, Savoini M, Cirrincione M ym. Long-term outcome of children and adolescents with anorexia nervosa: study of comorbidity. J Psychosom Res 1998;44:565-71 «PMID: 9623877»PubMed
 96. Lucas AR, Melton LJ 3rd, Crowson CS ym. Long-term fracture risk among women with anorexia nervosa: a population-based cohort study. Mayo Clin Proc 1999;74:972-7 «PMID: 10918862»PubMed
 97. Vestergaard P, Emborg C, Støving RK ym. Fractures in patients with anorexia nervosa, bulimia nervosa, and other eating disorders--a nationwide register study. Int J Eat Disord 2002;32:301-8 «PMID: 12210644»PubMed
 98. Olmsted MP, Kaplan AS, Rockert W. Rate and prediction of relapse in bulimia nervosa. Am J Psychiatry 1994;151:738-43 «PMID: 8166317»PubMed
 99. Keel PK, Mitchell JE, Miller KB ym. Long-term outcome of bulimia nervosa. Arch Gen Psychiatry 1999;56:63-9 «PMID: 9892257»PubMed
 100. Morgan JF, Lacey JH, Sedgwick PM. Impact of pregnancy on bulimia nervosa. Br J Psychiatry 1999;174:135-40 «PMID: 10211167»PubMed
 101. Abraham S. Sexuality and reproduction in bulimia nervosa patients over 10 years. J Psychosom Res 1998;44:491-502 «PMID: 9587891»PubMed
 102. Appelbaum PS, Rumpf T. Civil commitment of the anorexic patient. Gen Hosp Psychiatry 1998;20:225-30 «PMID: 9719901»PubMed
 103. Attia E, Haiman C, Walsh BT ym. Does fluoxetine augment the inpatient treatment of anorexia nervosa? Am J Psychiatry 1998;155:548-51 «PMID: 9546003»PubMed
 104. Bacaltchuk J, Hay P, Trefiglio R. Antidepressants versus psychological treatments and their combination for bulimia nervosa. Cochrane Database Syst Rev 2001;4:CD003385 «PMID: 11687197»PubMed
 105. Bacaltchuk J, Hay P. Antidepressants versus placebo for people with bulimia nervosa. Cochrane Database Syst Rev 2003;4:CD003391 «PMID: 14583971»PubMed
 106. Bachar E. The contributions of self psychology to the treatment of anorexia and bulimia. Am J Psychother 1998;52:147-65 «PMID: 9656052»PubMed
 107. Bachrach LK, Guido D, Katzman D ym. Decreased bone density in adolescent girls with anorexia nervosa. Pediatrics 1990;86:440-7 «PMID: 2388792»PubMed
 108. Baran SA, Weltzin TE, Kaye WH. Low discharge weight and outcome in anorexia nervosa. Am J Psychiatry 1995;152:1070-2 «PMID: 7793445»PubMed
 109. Becker AE, Grinspoon SK, Klibanski A ym. Eating disorders. N Engl J Med 1999;340:1092-8 «PMID: 10194240»PubMed
 110. Bell L. What can we learn from consumer studies and qualitative research in the treatment of eating disorders? Eat Weight Disord 2003;8:181-7 «PMID: 14649780»PubMed
 111. Biller BM, Saxe V, Herzog DB ym. Mechanisms of osteoporosis in adult and adolescent women with anorexia nervosa. J Clin Endocrinol Metab 1989;68:548-54 «PMID: 2493036»PubMed
 112. Birmingham CL, Alothman AF, Goldner EM. Anorexia nervosa: refeeding and hypophosphatemia. Int J Eat Disord 1996;20:211-3 «PMID: 8863075»PubMed
 113. Birmingham CL, Gritzner S. How does zinc supplementation benefit anorexia nervosa? Eat Weight Disord 2006;11:e109-11 «PMID: 17272939»PubMed
 114. Birmingham CL, Goldner EM, Bakan R. Controlled trial of zinc supplementation in anorexia nervosa. Int J Eat Disord 1994;15:251-5 «PMID: 8199605»PubMed
 115. Su JC, Birmingham CL. Zinc supplementation in the treatment of anorexia nervosa. Eat Weight Disord 2002;7:20-2 «PMID: 11930982»PubMed
 116. Boachie A, Goldfield GS, Spettigue W. Olanzapine use as an adjunctive treatment for hospitalized children with anorexia nervosa: case reports. Int J Eat Disord 2003;33:98-103 «PMID: 12474205»PubMed
 117. Brambilla F, Garcia CS, Fassino S ym. Olanzapine therapy in anorexia nervosa: psychobiological effects. Int Clin Psychopharmacol 2007;22:197-204 «PMID: 17519642»PubMed
 118. Buddeberg-Fischer B, Klaghofer R, Gnam G ym. Prevention of disturbed eating behaviour: a prospective intervention study in 14- to 19-year-old Swiss students. Acta Psychiatr Scand 1998;98:146-55 «PMID: 9718242»PubMed
 119. Bulik CM, Sullivan PF, Fear JL ym. Outcome of anorexia nervosa: eating attitudes, personality, and parental bonding. Int J Eat Disord 2000;28:139-47 «PMID: 10897075»PubMed
 120. Bäckström J, Saarijärvi S, Helenius H. The prognosis of Finnish female anorexia patients. Nord J Psychiatry 1997;51:59-60
 121. Carmichael KA, Carmichael DH. Bone metabolism and osteopenia in eating disorders. Medicine (Baltimore) 1995;74:254-67 «PMID: 7565066»PubMed
 122. Carruth BR, Skinner JD. Bone mineral status in adolescent girls: effects of eating disorders and exercise. J Adolesc Health 2000;26:322-9 «PMID: 10775824»PubMed
 123. Carter JC, Stewart DA, Dunn VJ ym. Primary prevention of eating disorders: might it do more harm than good? Int J Eat Disord 1997;22:167-72 «PMID: 9261655»PubMed
 124. Castro J, Lazaro L, Pons F ym. Adolescent anorexia nervosa: the catch-up effect in bone mineral density after recovery. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2001;40:1215-21 «PMID: 11589535»PubMed
 125. Claudino AM, Hay P, Lima MS ym. Antidepressants for anorexia nervosa. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD004365 «PMID: 16437485»PubMed
 126. Crisp AH, Callender JS, Halek C ym. Long-term mortality in anorexia nervosa. A 20-year follow-up of the St George's and Aberdeen cohorts. Br J Psychiatry 1992;161:104-7 «PMID: 1638303»PubMed
 127. Crosby RD, Mitchell JE, Raymond N ym. Survival analysis of response to group psychotherapy in bulimia nervosa. Int J Eat Disord 1993;13:359-68 «PMID: 8490638»PubMed
 128. Crow SJ, Agras WS, Crosby R ym. Eating disorder symptoms in pregnancy: a prospective study. Int J Eat Disord 2008;41:277-9 «PMID: 18027861»PubMed
 129. Davies KM, Pearson PH, Huseman CA ym. Reduced bone mineral in patients with eating disorders. Bone 1990;11:143-7 «PMID: 2390371»PubMed
 130. Davis R, Olmsted M, Rockert W ym. Group psychoeducation for bulimia nervosa with and without additional psychotherapy process sessions. Int J Eat Disord 1997;22:25-34 «PMID: 9140732»PubMed
 131. Dennis K, Le Grange D, Bremer J. Olanzapine use in adolescent anorexia nervosa. Eat Weight Disord 2006;11:e53-6 «PMID: 16809970»PubMed
 132. Eckert ED, Halmi KA, Marchi P ym. Ten-year follow-up of anorexia nervosa: clinical course and outcome. Psychol Med 1995;25:143-56 «PMID: 7792349»PubMed
 133. Eisler I, Dare C, Hodes M ym. Family therapy for adolescent anorexia nervosa: the results of a controlled comparison of two family interventions. J Child Psychol Psychiatry 2000;41:727-36 «PMID: 11039685»PubMed
 134. Eisler I, Dare C, Russell GF ym. Family and individual therapy in anorexia nervosa. A 5-year follow-up. Arch Gen Psychiatry 1997;54:1025-30 «PMID: 9366659»PubMed
 135. Eisler I, Simic M, Russell GF ym. A randomised controlled treatment trial of two forms of family therapy in adolescent anorexia nervosa: a five-year follow-up. J Child Psychol Psychiatry 2007;48:552-60 «PMID: 17537071»PubMed
 136. Ferguson CP, La Via MC, Crossan PJ ym. Are serotonin selective reuptake inhibitors effective in underweight anorexia nervosa? Int J Eat Disord 1999;25:11-7 «PMID: 9924648»PubMed
 137. Fernández-Aranda F, Dahme B, Meermann R. Body image in eating disorders and analysis of its relevance: a preliminary study. J Psychosom Res 1999;47:419-28 «PMID: 10624840»PubMed
 138. Fichter MM, Quadflieg N. Six-year course and outcome of anorexia nervosa. Int J Eat Disord 1999;26:359-85 «PMID: 10550777»PubMed
 139. Field AE, Herzog DB, Keller MB ym. Distinguishing recovery from remission in a cohort of bulimic women: how should asymptomatic periods be described? J Clin Epidemiol 1997;50:1339-45 «PMID: 9449937»PubMed
 140. Fisman S, Steele M, Short J ym. Case study: anorexia nervosa and autistic disorder in an adolescent girl. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1996;35:937-40 «PMID: 8768355»PubMed
 141. Franko DL, Keel PK. Suicidality in eating disorders: occurrence, correlates, and clinical implications. Clin Psychol Rev 2006;26:769-82 «PMID: 16875766»PubMed
 142. Garfinkel PE, Walsh BT. Drug therapies. Kirjassa: Garner DM ja Garfinkel PE, toim. Handbook of Treatment for Eating Disorders 2nd ed. New York: Guilford Press, 1997, s. 372-80
 143. Geist R, Heinmaa M, Stephens D ym. Comparison of family therapy and family group psychoeducation in adolescents with anorexia nervosa. Can J Psychiatry 2000;45:173-8 «PMID: 10742877»PubMed
 144. Gila A, Castro J, Cesena J ym. Anorexia nervosa in male adolescents: body image, eating attitudes and psychological traits. J Adolesc Health 2005;36:221-6 «PMID: 15737778»PubMed
 145. Godart NT, Flament MF, Curt F ym. Anxiety disorders in subjects seeking treatment for eating disorders: a DSM-IV controlled study. Psychiatry Res 2003;117:245-58 «PMID: 12686367»PubMed
 146. Golden NH, Iglesias EA, Jacobson MS ym. Alendronate for the treatment of osteopenia in anorexia nervosa: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:3179-85 «PMID: 15784715»PubMed
 147. Golden NH, Lanzkowsky L, Schebendach J ym. The effect of estrogen-progestin treatment on bone mineral density in anorexia nervosa. J Pediatr Adolesc Gynecol 2002;15:135-43 «PMID: 12106749»PubMed
 148. Gordon CM, Grace E, Emans SJ ym. Effects of oral dehydroepiandrosterone on bone density in young women with anorexia nervosa: a randomized trial. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:4935-41 «PMID: 12414853»PubMed
 149. Grinspoon S, Miller K, Coyle C ym. Severity of osteopenia in estrogen-deficient women with anorexia nervosa and hypothalamic amenorrhea. J Clin Endocrinol Metab 1999;84:2049-55 «PMID: 10372709»PubMed
 150. Grinspoon S, Thomas L, Miller K ym. Effects of recombinant human IGF-I and oral contraceptive administration on bone density in anorexia nervosa. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:2883-91 «PMID: 12050268»PubMed
 151. Haas HL, Clopton JR. Comparing clinical and research treatments for eating disorders. Int J Eat Disord 2003;33:412-20 «PMID: 12658671»PubMed
 152. Hall A, Crisp AH. Brief psychotherapy in the treatment of anorexia nervosa. Outcome at one year. Br J Psychiatry 1987;151:185-91 «PMID: 3690108»PubMed
 153. Hamburg P, Herzog D. Supervising the therapy of patients with eating disorders. Am J Psychother 1990;44:369-80 «PMID: 2221209»PubMed
 154. Hay P, Bacaltchuk J, Claudino A ym. Individual psychotherapy in the outpatient treatment of adults with anorexia nervosa. Cochrane Database Syst Rev 2003;4:CD003909 «PMID: 14583998»PubMed
 155. Hay PJ, Bacaltchuck J. Bulimia nervosa. Clin Evid (Online) 2008:12;1009
 156. Hay PP, Bacaltchuk J, Stefano S ym. Psychological treatments for bulimia nervosa and binging. Cochrane Database Syst Rev 2009;2:CD000562 «PMID: 19821271»PubMed
 157. Hebebrand J, Himmelmann GW, Herzog W ym. Prediction of low body weight at long-term follow-up in acute anorexia nervosa by low body weight at referral. Am J Psychiatry 1997;154:566-9 «PMID: 9090350»PubMed
 158. Hennighausen K, Enkelmann D, Wewetzer C ym. Body image distortion in Anorexia Nervosa--is there really a perceptual deficit? Eur Child Adolesc Psychiatry 1999;8:200-6 «PMID: 10550702»PubMed
 159. Hetrick S, Merry S, McKenzie J ym. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) for depressive disorders in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2007;3:CD004851 «PMID: 17636776»PubMed
 160. Holtkamp K, Konrad K, Kaiser N ym. A retrospective study of SSRI treatment in adolescent anorexia nervosa: insufficient evidence for efficacy. J Psychiatr Res 2005;39:303-10 «PMID: 15725429»PubMed
 161. Jagielska G, Wolanczyk T, Komender J ym. Bone mineral content and bone mineral density in adolescent girls with anorexia nervosa--a longitudinal study. Acta Psychiatr Scand 2001;104:131-7 «PMID: 11473507»PubMed
 162. Karlsson MK, Weigall SJ, Duan Y ym. Bone size and volumetric density in women with anorexia nervosa receiving estrogen replacement therapy and in women recovered from anorexia nervosa. J Clin Endocrinol Metab 2000;85:3177-82 «PMID: 10999805»PubMed
 163. Kaye WH, Gwirtsman HE, Obarzanek E ym. Caloric intake necessary for weight maintenance in anorexia nervosa: nonbulimics require greater caloric intake than bulimics. Am J Clin Nutr 1986;44:435-43 «PMID: 3766430»PubMed
 164. Kaye WH, Nagata T, Weltzin TE ym. Double-blind placebo-controlled administration of fluoxetine in restricting- and restricting-purging-type anorexia nervosa. Biol Psychiatry 2001;49:644-52 «PMID: 11297722»PubMed
 165. Kaye WH, Weltzin TE, Hsu LK ym. An open trial of fluoxetine in patients with anorexia nervosa. J Clin Psychiatry 1991;52:464-71 «PMID: 1744064»PubMed
 166. Keel PK, Mitchell JE. Outcome in bulimia nervosa. Am J Psychiatry 1997;154:313-21 «PMID: 9054777»PubMed
 167. Kennedy SH, Goldbloom DS. Current perspectives on drug therapies for anorexia nervosa and bulimia nervosa. Drugs 1991;41:367-77 «PMID: 1711444»PubMed
 168. Klibanski A, Biller BM, Schoenfeld DA ym. The effects of estrogen administration on trabecular bone loss in young women with anorexia nervosa. J Clin Endocrinol Metab 1995;80:898-904 «PMID: 7883849»PubMed
 169. Kohn MR, Golden NH, Shenker IR. Cardiac arrest and delirium: presentations of the refeeding syndrome in severely malnourished adolescents with anorexia nervosa. J Adolesc Health 1998;22:239-43 «PMID: 9502012»PubMed
 170. Krüger S, Kennedy SH. Psychopharmacotherapy of anorexia nervosa, bulimia nervosa and binge-eating disorder. J Psychiatry Neurosci 2000;25:497-508 «PMID: 11109300»PubMed
 171. Lewinsohn PM, Striegel-Moore RH, Seeley JR. Epidemiology and natural course of eating disorders in young women from adolescence to young adulthood. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000;39:1284-92 «PMID: 11026183»PubMed
 172. Lewis HL, MacGuire MP. Review of a group for parents of anorexics. J Psychiatr Res 1985;19:453-8 «PMID: 4045759»PubMed
 173. Lock J, Agras WS, Bryson S ym. A comparison of short- and long-term family therapy for adolescent anorexia nervosa. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2005;44:632-9 «PMID: 15968231»PubMed
 174. Lock J, Couturier J, Agras WS. Comparison of long-term outcomes in adolescents with anorexia nervosa treated with family therapy. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2006;45:666-72 «PMID: 16721316»PubMed
 175. Lock J, le Grange D, Forsberg S ym. Is family therapy useful for treating children with anorexia nervosa? Results of a case series. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2006;45:1323-8 «PMID: 17075354»PubMed
 176. Lock J. Adjusting cognitive behavior therapy for adolescents with bulimia nervosa: results of case series. Am J Psychother 2005;59:267-81 «PMID: 16370133»PubMed
 177. Malina A, Gaskill J, McConaha C ym. Olanzapine treatment of anorexia nervosa: a retrospective study. Int J Eat Disord 2003;33:234-7 «PMID: 12616591»PubMed
 178. Mann T, Nolen-Hoeksema S, Huang K ym. Are two interventions worse than none? Joint primary and secondary prevention of eating disorders in college females. Health Psychol 1997;16:215-25 «PMID: 9152699»PubMed
 179. Mehler C, Wewetzer C, Schulze U ym. Olanzapine in children and adolescents with chronic anorexia nervosa. A study of five cases. Eur Child Adolesc Psychiatry 2001;10:151-7 «PMID: 11469288»PubMed
 180. Micali N, Treasure J, Simonoff E. Eating disorders symptoms in pregnancy: a longitudinal study of women with recent and past eating disorders and obesity. J Psychosom Res 2007;63:297-303 «PMID: 17719368»PubMed
 181. Miller KK, Grieco KA, Klibanski A. Testosterone administration in women with anorexia nervosa. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:1428-33 «PMID: 15613421»PubMed
 182. Miller KK, Grieco KA, Mulder J ym. Effects of risedronate on bone density in anorexia nervosa. J Clin Endocrinol Metab 2004;89:3903-6 «PMID: 15292325»PubMed
 183. Miller KK, Lawson EA, Mathur V ym. Androgens in women with anorexia nervosa and normal-weight women with hypothalamic amenorrhea. J Clin Endocrinol Metab 2007;92:1334-9 «PMID: 17284620»PubMed
 184. Miller KK, Lee EE, Lawson EA ym. Determinants of skeletal loss and recovery in anorexia nervosa. J Clin Endocrinol Metab 2006;91:2931-7 «PMID: 16735492»PubMed
 185. Misra M, Klibanski A. Anorexia nervosa and osteoporosis. Rev Endocr Metab Disord 2006;7:91-9 «PMID: 16972186»PubMed
 186. Misra M, Prabhakaran R, Miller KK ym. Weight gain and restoration of menses as predictors of bone mineral density change in adolescent girls with anorexia nervosa-1. J Clin Endocrinol Metab 2008;93:1231-7 «PMID: 18089702»PubMed
 187. Møller-Madsen S, Nystrup J, Nielsen S. Mortality in anorexia nervosa in Denmark during the period 1970-1987. Acta Psychiatr Scand 1996;94:454-9 «PMID: 9020999»PubMed
 188. Mondraty N, Birmingham CL, Touyz S ym. Randomized controlled trial of olanzapine in the treatment of cognitions in anorexia nervosa. Australas Psychiatry 2005;13:72-5 «PMID: 15777417»PubMed
 189. Moukaddem M, Boulier A, Apfelbaum M ym. Increase in diet-induced thermogenesis at the start of refeeding in severely malnourished anorexia nervosa patients. Am J Clin Nutr 1997;66:133-40 «PMID: 9209181»PubMed
 190. Nakahara T, Nagai N, Tanaka M ym. The effects of bone therapy on tibial bone loss in young women with anorexia nervosa. Int J Eat Disord 2006;39:20-6 «PMID: 16231362»PubMed
 191. Newman-Toker J. Risperidone in anorexia nervosa. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000;39:941-2 «PMID: 10939220»PubMed
 192. Nusbaum JG, Drever E. Inpatient survey of nursing care measures for treatment of patients with anorexia nervosa. Issues Ment Health Nurs 1990;11:175-84 «PMID: 2325532»PubMed
 193. Oesterheld JR, McKenna MS, Gould NB. Group psychotherapy of bulimia: a critical review. Int J Group Psychother 1987;37:163-84 «PMID: 3301698»PubMed
 194. Olmsted MP, Davis R, Garner DM ym. Efficacy of a brief group psychoeducational intervention for bulimia nervosa. Behav Res Ther 1991;29:71-83 «PMID: 2012591»PubMed
 195. Phelps L, Dempsey M, Sapia J, Nelson L. The efficacy of a school-based eating disorder prevention program: Building physical self-esteem and personal competencies. Kirjassa: Piran P, Levine MP, Steiner-Adair C, toim. Preventing eating disorders. A handbook of interventions and special challenges. Taylor & Francis, 1999, s. 163-207
 196. Powers PS, Bannon Y, Eubanks R ym. Quetiapine in anorexia nervosa patients: an open label outpatient pilot study. Int J Eat Disord 2007;40:21-6 «PMID: 16927383»PubMed
 197. Powers PS, Santana CA, Bannon YS. Olanzapine in the treatment of anorexia nervosa: an open label trial. Int J Eat Disord 2002;32:146-54 «PMID: 12210656»PubMed
 198. Probst M, Vandereycken W, Coppenolle HV ym. Body size estimation in anorexia nervosa patients: the significance of overestimation. J Psychosom Res 1998;44:451-6 «PMID: 9587887»PubMed
 199. Ramsay R, Ward A, Treasure J ym. Compulsory treatment in anorexia nervosa. Short-term benefits and long-term mortality. Br J Psychiatry 1999;175:147-53 «PMID: 10627797»PubMed
 200. Rigaud D, Verges B, Colas-Linhart N ym. Hormonal and psychological factors linked to the increased thermic effect of food in malnourished fasting anorexia nervosa. J Clin Endocrinol Metab 2007;92:1623-9 «PMID: 17341571»PubMed
 201. Rigotti NA, Neer RM, Skates SJ ym. The clinical course of osteoporosis in anorexia nervosa. A longitudinal study of cortical bone mass. JAMA 1991;265:1133-8 «PMID: 1995999»PubMed
 202. Robin AL, Siegel PT, Koepke T ym. Family therapy versus individual therapy for adolescent females with anorexia nervosa. J Dev Behav Pediatr 1994;15:111-6 «PMID: 8034762»PubMed
 203. Robin AL, Siegel PT, Moye A. Family versus individual therapy for anorexia: impact on family conflict. Int J Eat Disord 1995;17:313-22 «PMID: 7620470»PubMed
 204. Robin AL, Siegel PT, Moye AW ym. A controlled comparison of family versus individual therapy for adolescents with anorexia nervosa. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1999;38:1482-9 «PMID: 10596247»PubMed
 205. Rose J, Garfinkel PE. A parents' group in the management of anorexia nervosa. Can J Psychiatry 1980;25:228-33 «PMID: 7370905»PubMed
 206. Russell GF, Szmukler GI, Dare C ym. An evaluation of family therapy in anorexia nervosa and bulimia nervosa. Arch Gen Psychiatry 1987;44:1047-56 «PMID: 3318754»PubMed
 207. Russell J, Baur L, Beumont P ym. Refeeding of anorexics: wasteful not wilful. Lancet 1998;352:1445-6 «PMID: 9808001»PubMed
 208. Salisbury JJ, Mitchell JE. Bone mineral density and anorexia nervosa in women. Am J Psychiatry 1991;148:768-74 «PMID: 2035719»PubMed
 209. Seeman E, Szmukler GI, Formica C ym. Osteoporosis in anorexia nervosa: the influence of peak bone density, bone loss, oral contraceptive use, and exercise. J Bone Miner Res 1992;7:1467-74 «PMID: 1481732»PubMed
 210. Shisslak CM, Crago M, Estes L, Gray N. Content and method of developmentally appropriate prevention programs. Kirjassa: Smolak L, Levine MP, Striegel-Moore RH, Mahwah NJ, toim. The developmental psychopathology of eating disorders: implications for research, prevention and treatment. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1996, s. 341-63
 211. Shomento SH, Kreipe RE. Menstruation and fertility following anorexia nervosa. Adolesc Pediatr Gynecol 1994;7:142-6
 212. Steinhausen HC, Grigoroiu-Serbanescu M, Boyadjieva S ym. Course and predictors of rehospitalization in adolescent anorexia nervosa in a multisite study. Int J Eat Disord 2008;41:29-36 «PMID: 17647278»PubMed
 213. Steinhausen HC. The outcome of anorexia nervosa in the 20th century. Am J Psychiatry 2002;159:1284-93 «PMID: 12153817»PubMed
 214. Strober M, Freeman R, DeAntonio M ym. Does adjunctive fluoxetine influence the post-hospital course of restrictor-type anorexia nervosa? A 24-month prospective, longitudinal followup and comparison with historical controls. Psychopharmacol Bull 1997;33:425-31 «PMID: 9550888»PubMed
 215. Strokosch GR, Friedman AJ, Wu SC ym. Effects of an oral contraceptive (norgestimate/ethinyl estradiol) on bone mineral density in adolescent females with anorexia nervosa: a double-blind, placebo-controlled study. J Adolesc Health 2006;39:819-27 «PMID: 17116511»PubMed
 216. Sullivan PF. Mortality in anorexia nervosa. Am J Psychiatry 1995;152:1073-4 «PMID: 7793446»PubMed
 217. Szabo CP, Green K. Hospitalized anorexics and resistance training: impact on body composition and psychological well-being. A preliminary study. Eat Weight Disord 2002;7:293-7 «PMID: 12588057»PubMed
 218. Thien V, Thomas A, Markin D ym. Pilot study of a graded exercise program for the treatment of anorexia nervosa. Int J Eat Disord 2000;28:101-6 «PMID: 10800019»PubMed
 219. Tiller J, Schmidt U, Treasure J. Compulsory treatment for anorexia nervosa: compassion or coercion? Br J Psychiatry 1993;162:679-80 «PMID: 8149121»PubMed
 220. Touyz SW, Beumont PJ, Glaun D ym. A comparison of lenient and strict operant conditioning programmes in refeeding patients with anorexia nervosa. Br J Psychiatry 1984;144:517-20 «PMID: 6733377»PubMed
 221. Touyz SW, Lennerts W, Freeman RJ ym. To weigh or not to weigh? Frequency of weighing and rate of weight gain in patients with anorexia nervosa. Br J Psychiatry 1990;157:752-4 «PMID: 2279213»PubMed
 222. Walsh BT, Kaplan AS, Attia E ym. Fluoxetine after weight restoration in anorexia nervosa: a randomized controlled trial. JAMA 2006;295:2605-12 «PMID: 16772623»PubMed
 223. Walsh BT. Pharmacotherapy of eating disorders. Kirjassa: Brownell KD, Fairburn CG, toim. Eating Disorders and Obesity. New York: The Guilford Press 1995, 313-7
 224. Watson TL, Bowers WA, Andersen AE. Involuntary treatment of eating disorders. Am J Psychiatry 2000;157:1806-10 «PMID: 11058478»PubMed
 225. Zipfel S, Löwe B, Reas DL ym. Long-term prognosis in anorexia nervosa: lessons from a 21-year follow-up study. Lancet 2000;355:721-2 «PMID: 10703806»PubMed
 226. Zucker NL, Marcus M, Bulik C. A group parent-training program: a novel approach for eating disorder management. Eat Weight Disord 2006;11:78-82 «PMID: 16809979»PubMed