Käypä hoito

Päivitetty 26.6.2020

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi.

Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella.

Keitä olemme?

Käypä hoito -toimitus koostuu osa-aikaisista lääkäritoimittajista (Käypä hoito -toimittajat), informaatikoista, sisällön tuotantoon osallistuvasta teknisestä toimituksesta, potilasversioita ja oppimateriaaleja tekevistä toimittajista sekä sihteereistä.

Duodecimin verkostovaliokunta ohjaa Käypä hoito -toimituksen toimintaa. Verkostovaliokuntaan kuuluu edustajia eri sidosryhmistä ja Duodecimin johdosta.

Mitä teemme?

Laadimme näyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia terveydenhuollon päätöksenteon tueksi ja potilaan parhaaksi.

Tiiviit ja helppolukuiset hoitosuositukset toimivat tukena lääkärin käytännön työssä ja perustana laadittaessa alueellisia hoito-ohjelmia. Hoitosuositukset ovat sovellettavissa suomalaiseen käytäntöön ja voivat sisältää perusteltuja kannanottoja sellaisistakin merkittävistä terveydenhuollon kysymyksistä, joista ei ole tieteellistä näyttöä tai joista sitä ei voida saada. Käypä hoito -suositusten avulla voidaan parantaa hoidon laatua ja vähentää hoitokäytäntöjen vaihtelua.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on hoitosuositusorganisaatioiden yhteistyöjärjestön Guidelines International Networkin (G-I-N) perustajajäseniä.

Miten teemme?

Verkostovaliokunta valitsee suositusaiheet pääasiassa erikoislääkäriyhdistysten ehdotusten joukosta. Erikoislääkäriyhdistykset toimivat suosituksen isäntäyhdistyksenä yhdessä Duodecimin kanssa.

Suositustyön aluksi lääketieteeseen erikoistunut, kokenut kirjastoalan ammattilainen toteuttaa systemaattisen kirjallisuushaun.

Käypä hoito -työryhmät (noin 1 400 vapaaehtoista terveydenhuollon huippuammattilaista eri erikoisaloilta ja eri puolilta maata) laativat suosituksia yhdessä menetelmäasiantuntijoina toimivien Käypä hoito -toimittajien kanssa. Suositus laaditaan tutkimusnäytön perusteella, ja tärkeimmät hoitosuosituksen kohdat perustellaan näytönastekatsauksien avulla.

Ennen valmistumistaan suositus lähetetään lausuntokierrokselle tietyille sidosryhmille. Lausuntokierroksen jälkeen lausunnot käsitellään, ja suositusta muokataan ja täsmennetään tarvittaessa.

Suositusten käyttöönoton tueksi laaditaan tiivistelmiä, potilasversioita ja luentomateriaaleja (valikoiden). Valmistuvista suosituksista ja päivityksistä tiedotetaan asianmukaisesti.

Suositusten laatimisessa käytetyt menetelmät on kuvattu Hoitosuositustyöryhmien käsikirjassa, ja suositustyön prosessit on kuvattu prosessikaavioissa.