Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Päivitetty 26.2.2021

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Käypä hoito -suosituksia tehtäessä koskee suositustyöryhmän jäseniä ja Käypä hoito -toimittajia. Kansainvälisten läpinäkyvyysperiaatteiden mukaisesti Käypä hoito -suositusten tekijöitä pyydetään ilmoittamaan edeltävien kolmen vuoden ajalta sellaiset taloudelliset tai muut merkittävät sidonnaisuudet, joilla voisi olla merkitystä hoitosuosituksen sisältöön. Sidonnaisuudet ilmoitetaan Duodecimin sidonnaisuuslomakkeella Duodecim Työpöytä -palvelussa.

Työryhmien jäsenten sidonnaisuustiedot ilmoitetaan Käypä hoito -suositusten verkkoversioiden lopussa. Käypä hoito -toimittajien sidonnaisuustiedot ilmoitetaan sekä suositusten verkkoversioiden lopussa että Käypä hoito -sivustolla toimituksen yhteystiedoissa. Neuvottelukuntien sidonnaisuustiedot ilmoitetaan Käypä hoito -sivustolla.


Käypä hoito -suositukset ja niiden laatijoiden sidonnaisuudet

Julkisuudessa nousee aika ajoin esille epäily siitä, että Käypä hoito -suositusten laatijoiden sidonnaisuudet lääketeollisuuteen vääristäisivät suositusten sisältöä. Tunnistamme riskin ja teemme parhaamme suositustemme luotettavuuden puolesta.

Keinojamme varmistaa Käypä hoito -suositusten luotettavuus ovat:

  • Suositusaiheet valitsee Duodecimin verkostovaliokunta, jossa on laaja terveydenhuollon eri toimijoiden edustus.
  • Suositus laaditaan määritellyn prosessin mukaisesti. Prosessi on kuvattu Hoitosuositustyöryhmien käsikirjassa, joka on avoimesti saatavilla sivuiltamme
  • Suosituksen tärkeimmät kohdat perustellaan näytönastekatsauksilla, jotka ovat arvioituja yhteenvetoja tieteellisistä tutkimuksista.
  • Koko hoitosuositustyöryhmä hyväksyy näytönastekatsaukset ja hoitosuosituksen.
  • Ennen hoitosuosituksen julkaisemista se käy lausuntokierroksella, josta saadut kommentit hoitosuositustyöryhmä käsittelee.
  • Työryhmien jäsenten sidonnaisuudet käydään läpi työryhmän ensimmäisessä kokouksessa. Hoitosuosituksen valmistumisvaiheessa kaikilta kerätään sidonnaisuusilmoitukset viimeisen kolmen vuoden ajalta. Ilmoitukset julkaistaan Käypä hoito -suosituksen verkkoversiossa.

Olemme keränneet ja julkaisseet sidonnaisuusilmoitukset vuodesta 2001 lähtien. Ilmoituksissa on eritelty sidonnaisuuksien muodot, kuten luento- ja asiantuntijapalkkiot, koulutusmatkat, tutkimusapurahat ja osakeomistukset. Meillä ei ole mahdollisuutta varmistaa ilmoitusten oikeellisuutta, mutta pyrimme siihen keskustelemalla sidonnaisuuksista koko työryhmän kesken. Pidämme myönteisenä sitä, että Lääketeollisuus ry julkaisee terveydenhuollon ammattihenkilöille ja organisaatioille antamansa palkkiot ja tuen, rahasummat mukaan lukien.

Pyrimme kokoamaan hoitosuositustyöryhmät niin, että mukana ovat korkeatasoiset asiantuntijat, jotka edustavat kussakin suosituksessa tarpeellisia lääketieteen erikoisaloja ja ammattiryhmiä. Kokemuksemme mukaan suurella osalla tällaisista asiantuntijoista on vähäisiä taloudellisia sidonnaisuuksia, jotka eivät estä heidän osallistumistaan hoitosuositustyöryhmän työhön. Emme valitse työryhmiin päätoimisesti lääketeollisuuden palveluksessa olevia henkilöitä. Jääviyttä osallistua suosituksen laatimiseen harkitsemme silloin, jos henkilö toimii terveydenhuollon yrityksen johdossa tai hänellä on merkittävä taloudellinen intressi hoitosuosituksessa käsittelevästä asiasta. Merkittävän taloudellisen intressin kohdistuessa tiettyyn suosituksen osaan, harkitsemme jääviyttä sen osan laatimisessa. Harkinnan jääviydestä tekee työryhmä ja epäselvissä tapauksissa työryhmä yhdessä Käypä hoito -päätoimittajan kanssa.

Suomen kielessä käytetty sidonnaisuus-termi synnyttää mielikuvan sidoksesta, josta seuraa toisen osapuolen edun ajaminen. Asiantuntijoiden sidonnaisuuksissa on useasti kuitenkin kyse yhteistyön tekemisestä esimerkiksi tutkimuksiin nojautuvan suosituksen levittämisessä terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Tällöin asiantuntijat saavat palkkion esimerkiksi luentotilaisuuden alustuksesta tai oppimateriaalin valmistamisesta. Lääkärin työn ensisijainen tavoite on toimia potilaan parhaaksi. Tämä pitää paikkansa myös Käypä hoito -suositustyöryhmien jäsenten kohdalla.