God medicinsk praxis

Uppdaterad 26.6.2020

God medicinsk praxis-rekommendationerna (Käypä hoito -suositukset) är oberoende nationella behandlingsrekommendationer som baserar sig på evidensbaserade forskningsresultat. De behandlar viktiga frågor om finländarnas hälsa, hälsovård och förebyggande av sjukdomar. Rekommendationerna utarbetas för läkare, tandläkare, hälso- och sjukvårdspersonal och medborgare till grund för behandlingsbeslut.

Rekommendationerna utarbetas av Finska Läkarföreningen Duodecim tillsammans med specialistföreningarna. God medicinsk praxis-redaktionen och en expertarbetsgrupp ansvarar tillsammans för utarbetandet av rekommendationerna med hjälp av offentlig finansiering.

Vem är vi?

God medicinsk praxis-redaktionen består av deltidsanställda läkarredaktörer (God medicinsk praxis-redaktörer), informatiker, en teknisk redaktion som deltar i produktionen av innehållet, redaktörer som utarbetar patientversioner och undervisningsmaterial samt sekreterare. God medicinsk praxis-ledningsgruppen styr redaktionens verksamhet. Ledningsgruppen består av medlemmar från olika intressentgrupper och Duodecims ledning.

Vad gör vi?

Vi utarbetar nationella behandlingsrekommendationer som baserar sig på forskningsresultat, för att stöda beslutsfattandet inom hälsovården och för patientens bästa.

De komprimerade och lättlästa behandlingsrekommendationerna fungerar som ett stöd i läkarens arbete och som en grund då man gör upp regionala behandlingsprogram. Rekommendationerna är praktiskt tillämpbara i Finland och kan innehålla motiverade ställningstaganden även i sådana betydande frågor inom hälsovården där man inte har vetenskapliga bevis eller inte kan få sådana. Med hjälp av dem kan kvaliteten på vården förbättras och variationerna i medicinsk praxis minskas.

God medicinsk praxis / Finska Läkarföreningen Duodecim är en grundande medlem i Guidelines International Network (G-I-N).

Hur gör vi det?

God medicinsk praxis-ledningsgruppen väljer ut teman för rekommendationerna främst på basen av förslag från specialistföreningar. Den aktuella specialistföreningen är sedan värdförening för rekommendationen tillsammans med Duodecim.

Arbetet med rekommendationen börjar med att en professionell, erfaren bibliotekarie, som är specialist inom medicin, gör en systematisk litteratursökning.

God medicinsk praxis-arbetsgrupperna (ca 1 400 frivilliga topprofessionella från olika områden inom hälsovården och från olika delar av landet) utarbetar rekommendationer tillsammans med God medicinsk praxis-redaktörer som metodexperter. Rekommendationerna utarbetas på basen av vetenskapliga bevis.

Innan rekommendationen kan anses färdig skickas den på utlåtanderunda till särskilda intressentgrupper. Efter utlåtanderundan behandlas utlåtandena och rekommendationen bearbetas och preciseras vid behov.

Som stöd för användandet av rekommendationerna utarbetas sammandrag, patientversioner och Powerpoint-presentationer  (av utvalda rekommendationer).

Information ges om rekommendationer som färdigställs eller uppdateras.