Nyttjanderättigheter

Uppdaterad 29.4.2021

God medicinsk praxis-rekommendationerna utarbetas med offentliga medel. God medicinsk praxis-rekommendationerna är sammanställningar gjorda av experter över effektiv diagnostik och behandling vid enskilda sjukdomar.

Målet är att utarbeta, upprätthålla och sprida nationella evidensbaserade behandlingsrekommendationer, för att stöda dem som arbetar inom hälsovården när behandlingsbeslut fattas.

Käypä hoito -suositus (God medicinsk praxis-rekommendation) är Finska Läkarföreningen Duodecims registrerade varumärke.

Även partiellt citerande för kommersiell användning utan tillstånd är förbjudet.

God medicinsk praxis-logon/varumärket får inte synas på samma underlag som andra logon eller läkemedelsmärken, till exempel på en transparang eller i en PowerPoint-presentation.

I tillståndsfrågor vänligen kontakta God medicinsk praxis-redaktionen via e-post kaypahoito[at]duodecim.fi

Se även punkterna av länkning, citering och återpublicering.