Jälkiehkäisy

Käypä hoito
10.11.2010
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä

Koosteet

Potilaalle

Keskeinen sisältö

 • Jälkiehkäisy on raskaudenehkäisyn varamenetelmä, jota käytetään varsinaisen ehkäisyn epäonnistumisen tai suojaamattoman yhdynnän jälkeen.
 • Jälkiehkäisy toteutetaan viivytyksettä siinä terveydenhuollon toimipisteessä, johon asiakas ottaa yhteyttä.
 • Hormonaalinen jälkiehkäisy toteutetaan kerta-annoksella (1.5 mg) levonorgestreelia mielellään 12 tunnin ja viimeistään 72 tunnin kuluessa suojaamattomasta yhdynnästä.
 • Ulipristaali 30 mg:n kerta-annoksena on vaihtoehto levonorgestreelille.
 • Kuparikierukka on huomattavasti tehokkaampi jälkiehkäisyssä kuin hormonaaliset menetelmät, ja sitä voidaan käyttää 120 tuntiin asti suojaamattoman yhdynnän jälkeen.
 • Jos suojaamattomasta yhdynnästä on kulunut 72–120 tuntia eikä kierukan asettaminen jälkiehkäisynä ole mahdollista, voidaan käyttää ulipristaalia. Ulipristaali on tällä aikavälillä mahdollisesti tehokkaampi kuin levonorgestreeli.
 • Alle 18-vuotiaat jälkiehkäisyn hakijat ohjataan jälkitarkastukseen saamaan yksilöllistä seksuaaliterveysneuvontaa.
 • Jälkiehkäisyn hakijoille annetaan tietoa klamydiatartunnan riskistä ja klamydiatestistä.
 • Apteekkien ja terveyskeskusten yhteistyönä laaditaan paikalliset, apteekeissa jaettavat ohjeet jälkitarkastus- ja klamydiatestipaikoista.
 • Raskaustesti tehdään aina, jos kuukautiset myöhästyvät vähintään viikon. Myös kohdun ulkopuolisen raskauden mahdollisuus on huomioitava.
 • Perusterveydenhuollossa on kehitettävä kuparikierukan tarjontaa jälkiehkäisyyn.
 • Terveydenhuoltohenkilöstön ja väestön tietoutta jälkiehkäisystä on lisättävä.

Kohderyhmä ja tavoitteet

 • Suositus on tarkoitettu kaikille niille sosiaali- ja terveydenhuollon, koulujen ja oppilaitosten sekä apteekkien työntekijöille, jotka työssään osallistuvat jälkiehkäisyn toteuttamiseen tai antavat jälkiehkäisyä koskevaa neuvontaa tai koulutusta.
 • Suosituksen tarkoituksena on lisätä näyttöön perustuvaa tietämystä jälkiehkäisystä sekä yhdenmukaistaa terveydenhuollon ja apteekkien menettelytapoja ja neuvontaa.

Määritelmä

 • Jälkiehkäisyllä tarkoitetaan raskaudenehkäisyä yhdynnän jälkeen mutta ennen implantaatiota eli alkion kiinnittymistä kohtuun.
 • ICD-tautiluokituksen diagnoosina käytetään koodia Z30.3 (yhdynnän jälkeinen ehkäisy). ICD-koodiin sisältyvää hedelmöityksen ja mahdollisen implantaation jälkeistä imukaavintaa (ns. menstrual regulation) «Tautiluokitus ICD-10. Systemaattinen osa. Stakes. Ohjeita ja luokituksia 1999:2;747»1 ei lueta jälkiehkäisyn piiriin.

Menetelmät

Käyttö ja käyttäjät

Käyttäjät

Saatavuuden vaikutus käyttöön

Vaikutusmekanismit

Tehokkuus

Haittavaikutukset ja vaikutukset sikiöön

Lääkeinteraktiot

Vasta-aiheet ja käyttö imetyksen aikana

Levonorgestreeli

Ulipristaaliasetaatti

 • Ulipristaaliasetaatin ja levonorgestreelin samanaikainen käyttö ei ole tarkoituksenmukaista.
 • Ulipristaaliasetaatin käyttöä ei suositella naisille, joiden astmaa ei ole saatu hallintaan.

Jatkuvan ehkäisyn epäonnistuminen

Taulukko 1. Suositus jälkiehkäisyn käytöstä, kun jatkuva ehkäisy on epäonnistunut «Faculty of Family Planning and Reproductive Health Care Clinical Effectiveness Unit. FFPRHC Guidance (April 2006). Emergency contraception. J Fam Plann Reprod Health Care 2006;32:121-8; quiz 128 »2.
Käytetty ehkäisy
YhdistelmäehkäisytabletitJos kolme tai useampia 30–35 µg:n tabletti tai kaksi tai useampia 20 µg:n tabletti on unohtunut ensimmäisen käyttöviikon aikana ja yhdyntä on tapahtunut ensimmäisen käyttöviikon aikana tai sitä edeltäneellä taukoviikolla
Pelkkää keltarauhashormonia sisältävät tablettiYksi tai useampi tabletti on unohtunut tai otettu yli kolme tuntia myöhässä (yli 12 tuntia myöhässä, jos käytetään etonogestreelia sisältäviä pillereitä) ja yhdyntä on tapahtunut kahden päivän kuluessa tämän jälkeen
KierukkaKierukka on keskikierrossa irronnut osittain tai kokonaan tai se on jouduttu poistamaan ja yhdyntä on tapahtunut viimeisten seitsemän päivän aikana
KondomiJos kondomin käyttö on epäonnistunut missä tahansa kierron vaiheessa
Keltarauhashormoni-injektioJos injektio myöhästyy (yli 14 viikkoa edellisestä medroksiprogesteroniasetaatti-injektiosta tai yli 10 viikkoa noretisteronienantaatti-injektiosta)

Jatkuvan hormonaalisen ehkäisyn aloittaminen jälkiehkäisyn jälkeen

Jälkiehkäisypillerin toimittaminen apteekista (ilman reseptiä)

Taulukko 2. Ehdot jälkiehkäisyvalmisteen toimittamiselle apteekista itsehoitolääkkeenä (mukailtu Lääkelaitoksen ohjeesta).
Levonorgestreelia voidaan toimittaa jälkiehkäisyyn reseptittä apteekista seuraavilla ehdoillaFarmaseutin tai proviisorin on käytävä asiakkaan kanssa läpi seuraavat asiat
Alle 15-vuotiaille ainoastaan lääkärin määräykselläMahdolliset krooniset sairaudet, säännöllinen lääkitys ja sen sopivuus jälkiehkäisyvalmisteen käytön yhteydessä
Asiakkaalle luovutetaan vain yksi pakkaus kerrallaanAnnosta koskevat ohjeet ja pakkausseloste
Valmistetta luovutettaessa on farmaseutin tai proviisorin annettava asiakkaalle lääkeneuvontaaMahdolliset haittavaikutukset
Valmistetta ei tule sijoittaa itsehoito-osastolle asiakkaiden ulottuvilleMenettelytavat, jos lääkkeen käytön yhteydessä ilmenee pahoinvointia
Epäselvissä tapauksissa tulee neuvoa asiakasta kääntymään lääkärin puoleenJälkiehkäisyvalmisteen käyttötaajuus
Ohjaus tekemään raskaustesti, jos kuukautiset myöhästyvät viikon
Jälkitarkastuksen ja lääkärissä käynnin tarve
Kondomin käytön tarpeellisuus sukupuolitautien ehkäisemiseksi
Farmaseuttisella henkilöstöllä on velvollisuus antaa tietoa sukupuolitaudeista

Perusterveydenhuollon osuus

 • Koska jälkiehkäisyn teho on sitä parempi, mitä nopeammin se toteutetaan, pitäisi kaikilla soveltuvilla terveydenhuollon yksiköillä (myös erikoissairaanhoidon päivystyspisteillä) olla valmius sen toteuttamiseen.
  • Periaatteena voitaneen pitää sitä, että se terveydenhuollon toimipiste, johon asiakas ensimmäisenä ottaa yhteyttä, myös toteuttaa jälkiehkäisyn viivytyksettä.
  • Työryhmän näkemyksen mukaan tehtävien paikallisesta jakamisesta on hyvä sopia kirjallisesti ja järjestää säännöllistä koulutusta.
 • Jälkiehkäisyä saatetaan hakea apteekin sijaan terveydenhuollosta pelkojen, syyllisyydentunteiden «Free C, Lee RM, Ogden J. Young women's accounts of factors influencing their use and non-use of emergency contraception: in-depth interview study. BMJ 2002;325:1393 »47 tai varattomuuden vuoksi.
  • Terveyskeskukseen tehtävän jälkiehkäisykäynnin tulee olla muun raskaudenehkäisyneuvonnan tapaan maksuton.
  • Jälkiehkäisyvalmisteita voidaan tarvittaessa luovuttaa kansanterveyslain mukaisen raskaudenehkäisyneuvonnan yhteydessä kunnallisen terveydenhuollon toimipisteistä, esimerkiksi ehkäisyneuvoloista.
 • Jälkiehkäisyn toteuttamista perusterveydenhuollossa koskevat periaatteessa samat toimintaohjeet kuin toteuttamista apteekissakin, mutta kahdenkeskisessä vastaanottotilanteessa on mahdollisuus perusteellisempaan haastatteluun, tutkimukseen ja neuvontaan.
 • Alle 15-vuotiaiden jälkiehkäisy kuuluu terveydenhuollon piiriin.
  • Levonorgestreelijälkiehkäisyn voi toteuttaa terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja.
 • Lääkärin tehtäväksi jäävät jälkiehkäisy kuparikierukalla sekä ongelmatilanteiden hoito.
  • Esimerkkeinä raiskaus, seksuaalinen hyväksikäyttö, kierukan osittainen tai täydellinen poistuminen tai välttämätön poistaminen keskikierrossa tai lääkitys, josta on mahdollisesti haittaa raskaudelle.

Kierukka

Jälkitarkastus

 • Terveyskeskusten tulee varautua niiden jälkiehkäisyä käyttäneiden tutkimiseen, jotka saapuvat apteekin antamien ohjeiden mukaisesti jälkitarkastukseen.
  • Terveydenhoitajan jälkitarkastuksessa tehdään tilanteen mukaan raskaus- tai klamydiatesti tai molemmat ja suunnitellaan jatkoehkäisy tarpeen mukaan.

Saatavuus

 • Perusterveydenhuollon tulee osaltaan edistää jälkiehkäisyn mahdollisimman helppoa saatavuutta kaikissa tärkeimmissä toimipisteissä (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolat ja päivystysvastaanotot).
  • Nuorille suunnatut avoimien ovien periaatteella tarjotut palvelut parantavat jälkiehkäisyn saatavuutta.

Väestön tietouden lisääminen

 • Perusterveydenhuollon keskeinen tehtävä on parantaa väestön tietoutta jälkiehkäisystä.
 • Äitiysneuvolan, perhesuunnittelun, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä työterveyshuollon asiakkaille tiedotetaan jälkiehkäisystä henkilökohtaisessa neuvonnassa.
 • Jälkiehkäisyä esittelevää materiaalia pidetään esillä neuvoloiden vastaanottotiloissa sekä päivystysvastaanotolla julisteina ja jaettavina esitteinä.
 • Erityisesti varmistetaan se, että kaikki kondomia pääasiallisena ehkäisymenetelmänä käyttävät ovat tietoisia menettelystä kondomiehkäisyn epäonnistuessa.
 • Yhden jälkiehkäisypakkauksen säilyttäminen kotona on suositeltavaa näiden tilanteiden varalta.
 • Lisäksi perusterveydenhuolto huolehtii hoitokäytäntöä koskevasta tiedottamisesta väestölle esimerkiksi osallistumalla koulujen terveyskasvatukseen.

Erikoissairaanhoidon osuus

Väestön informoiminen

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä

Jälkiehkäisy-suosituksen historiatiedot «Jälkiehkäisy, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»3

Puheenjohtaja:

Elise Kosunen, dosentti, ylilääkäri; Ylöjärven terveyskeskus

Jäsenet:

Dan Apter, dosentti, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, ylilääkäri; Väestöliiton Seksuaaliterveysklinikka, Helsinki

Kirsi Pietilä, FaT, apteekkari; Malmin apteekki

Aira Virtala, LT, ylilääkäri; Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö; Tampere-Hämeenlinna terveyspalveluyksikkö

Piia Vuorela, LT, synnytys- ja naistentautiopin erikoislääkäri; HUS:n naistenklinikka (Käypä hoito -toimittaja)

Sidonnaisuudet

Dan Apter: Pitänyt luentoja eri terveydenhuollon ja/tai lääkealan yrityksen koulutuksissa, osallistunut terveydenhuollon ja/tai lääkealan yrityksen koulutusten suunnitteluun, sekä matkustanut ja osallistunut ulkomaisiin kongresseihin terveydenhuollon ja/tai lääkealan yritysten maksamana (Bayer-Schering, MSD, GSK, WHO, Population Council).

Elise Kosunen: Ei sidonnaisuuksia.

Kirsi Pietilä: Pitänyt luentoja eri terveydenhuollon ja/tai lääkealan yrityksen koulutuksissa ja osallistunut terveydenhuollon ja/tai lääkealan yrityksen koulutusten suunnitteluun (Leiras Finland Oy).

Aira Virtala: Ei sidonnaisuuksia.

Piia Vuorela: Ks. www.kaypahoito.fi / Yhteystiedot / Toimitus / Lisätiedot «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/yhteystiedot_toimitus/naytaartikkeli/arttunnus/cfff5032-8e4f-11de-8a86-2d3c0cc2b43a/Toimituksen%20lis%C3%A4tiedot#Piia»1

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Käypä hoito -suositukset tehdään näyttöön perustuvan lääketieteen (EBM) periaatteilla. Lue lisää artikkelista nix01853

Kirjallisuutta

 1. Tautiluokitus ICD-10. Systemaattinen osa. Stakes. Ohjeita ja luokituksia 1999:2;747
 2. Faculty of Family Planning and Reproductive Health Care Clinical Effectiveness Unit. FFPRHC Guidance (April 2006). Emergency contraception. J Fam Plann Reprod Health Care 2006;32:121-8; quiz 128 «PMID: 16824309»PubMed
 3. Cheng L, Gülmezoglu AM, Piaggio G ym. Interventions for emergency contraception. Cochrane Database Syst Rev 2008;:CD001324 «PMID: 18425871»PubMed
 4. Pharmaca Fennica 2010.
 5. Allen RH, Goldberg AB. Emergency contraception: a clinical review. Clin Obstet Gynecol 2007;50:927-36 «PMID: 17982335»PubMed
 6. Fine P, Mathé H, Ginde S ym. Ulipristal acetate taken 48-120 hours after intercourse for emergency contraception. Obstet Gynecol 2010;115:257-63 «PMID: 20093897»PubMed
 7. CHMP Assessment report for Ellaone. 2009 EMEA/261787/2009. http://www.emea.europa.eu «http://www.emea.europa.eu»2
 8. Creinin MD, Schlaff W, Archer DF ym. Progesterone receptor modulator for emergency contraception: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2006;108:1089-97 «PMID: 17077229»PubMed
 9. Lippes J, Malik T, Tatum HJ. The postcoital copper-T. Adv Plan Parent 1976;11:24-9 «PMID: 976578»PubMed
 10. Grimes DA, Lopez LM, Manion C ym. Cochrane systematic reviews of IUD trials: lessons learned. Contraception 2007;75:S55-9 «PMID: 17531618»PubMed
 11. Schenk KD. Emergency contraception: lessons learned from the UK. J Fam Plann Reprod Health Care 2003;29:35-40 «PMID: 12681036»PubMed
 12. Thiery M. Intrauterine contraception: from silver ring to intrauterine contraceptive implant. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2000;90:145-52 «PMID: 10825633»PubMed
 13. Progidy Clinical Recommendation–Contraception Emergency. http://cks.nice.org.uk/ «http://cks.nice.org.uk/»3
 14. Sihvo S, Gissler M, Närhi U, Kosunen E, Hemminki E. Vähensikö jälkiehkäisyn reseptivapaus raskaudenkeskeytyksiä? Suom Lääkäril 2003;58:2452-5
 15. Leiras Finland suullinen tiedonanto lokakuu 2009.
 16. Kosunen E, Sihvo S, Hemminki E. Knowledge and use of hormonal emergency contraception in Finland. Contraception 1997;55:153-7 «PMID: 9115003»PubMed
 17. Falk G, Falk L, Hanson U ym. Young women requesting emergency contraception are, despite contraceptive counseling, a high risk group for new unintended pregnancies. Contraception 2001;64:23-7 «PMID: 11535209»PubMed
 18. Tydén T, Wetterholm M, Odlind V. Emergency contraception: the user profile. Adv Contracept 1998;14:171-8 «PMID: 10075285»PubMed
 19. Oksama H, Sihvo S, Pietilä K. Jälkiehkäisy itsehoitona. Käyttäjäkysely apteekin asiakkaille. Suom Lääkäril 2004;59:4507-11
 20. Virjo I, Virtala A. Why do university students use hormonal emergency contraception? Eur J Contracept Reprod Health Care 2003;8:139-44 «PMID: 14667324»PubMed
 21. Kosunen E. Seksuaalikäyttäytymisen muutokset. Kirjassa: Kosunen E, Ritamo M (toim.) Näkökulmia nuorten seksuaaliterveyteen. Raportteja 282. Saarijärvi: Stakes, 2004
 22. Falah-Hassani K, Kosunen E, Shiri R ym. Emergency contraception among Finnish adolescents: awareness, use and the effect of non-prescription status. BMC Public Health 2007;7:201 «PMID: 17688702»PubMed
 23. Kouluterveyskysely. Luettavissa: http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely/FI/tulokset/index.htm «http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely/FI/tulokset/index.htm»4
 24. Kunttu K, Huttunen T: Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 45. Helsinki 2009.
 25. Polis CB, Schaffer K, Blanchard K ym. Advance provision of emergency contraception for pregnancy prevention (full review). Cochrane Database Syst Rev 2007;3:CD005497 «PMID: 17443596»PubMed
 26. Baecher L, Weaver MA, Raymond EG. Increased access to emergency contraception: why it may fail. Hum Reprod 2009;24:815-9 «PMID: 19095666»PubMed
 27. Gemzell-Danielsson K, Meng CX. Emergency contraception: potential role of ulipristal acetate. Int J Womens Health 2010;2:53-61 «PMID: 21072297»PubMed
 28. Rivera R, Yacobson I, Grimes D. The mechanism of action of hormonal contraceptives and intrauterine contraceptive devices. Am J Obstet Gynecol 1999;181:1263-9 «PMID: 10561657»PubMed
 29. von Hertzen H, Piaggio G, Ding J ym. Low dose mifepristone and two regimens of levonorgestrel for emergency contraception: a WHO multicentre randomised trial. Lancet 2002;360:1803-10 «PMID: 12480356»PubMed
 30. Glasier AF, Cameron ST, Fine PM ym. Ulipristal acetate versus levonorgestrel for emergency contraception: a randomised non-inferiority trial and meta-analysis. Lancet 2010;375:555-62 «PMID: 20116841»PubMed
 31. Trussell J, Ellertson C, von Hertzen H ym. Estimating the effectiveness of emergency contraceptive pills. Contraception 2003;67:259-65 «PMID: 12684144»PubMed
 32. Trussell J, Raymond EG. Statistical evidence about the mechanism of action of the Yuzpe regimen of emergency contraception. Obstet Gynecol 1999;93:872-6 «PMID: 10912436»PubMed
 33. Wilcox AJ, Dunson DB, Weinberg CR ym. Likelihood of conception with a single act of intercourse: providing benchmark rates for assessment of post-coital contraceptives. Contraception 2001;63:211-5 «PMID: 11376648»PubMed
 34. Zhou L, Xiao B. Emergency contraception with Multiload Cu-375 SL IUD: a multicenter clinical trial. Contraception 2001;64:107-12 «PMID: 11704087»PubMed
 35. Ho PC, Kwan MS. A prospective randomized comparison of levonorgestrel with the Yuzpe regimen in post-coital contraception. Hum Reprod 1993;8:389-92 «PMID: 8473453»PubMed
 36. Zhang L, Chen J, Wang Y ym. Pregnancy outcome after levonorgestrel-only emergency contraception failure: a prospective cohort study. Hum Reprod 2009;24:1605-11 «PMID: 19336440»PubMed
 37. Ellison J, Thomson AJ, Greer IA ym. Drug Points: Apparent interaction between warfarin and levonorgestrel used for emergency contraception. BMJ 2000;321:1382 «PMID: 11099283»PubMed
 38. Improving access to quality care in family planning: medical eligibility criteria for contraceptive use. 2. painos. Geneva: World Health Organization 2000
 39. International Consortium for Emergency Contraception. Emergency contraceptive pills: medical and service delivery guidelines. Second edition. Washington DC, 2003.
 40. Perheentupa A. Raskaudenehkäisy imetysaikana. Duodecim 2004;120:1467-73, 1499 «PMID: 15293707»PubMed
 41. Westhoff C. Clinical practice. Emergency contraception. N Engl J Med 2003;349:1830-5 «PMID: 14602882»PubMed
 42. Raymond EG, Goldberg A, Trussell J ym. Bleeding patterns after use of levonorgestrel emergency contraceptive pills. Contraception 2006;73:376-81 «PMID: 16531171»PubMed
 43. Anderson C, Blenkinsopp A, Armstrong M. Feedback from community pharmacy users on the contribution of community pharmacy to improving the public's health: a systematic review of the peer reviewed and non-peer reviewed literature 1990-2002. Health Expect 2004;7:191-202 «PMID: 15327458»PubMed
 44. Suomen Apteekkariliitto. Apteekit & jälkiehkäisy. Helsinki, 2002.
 45. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. Toimintaohjelma 2007-2011. Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuja 2007:17. Yliopistopaino. Helsinki, 2007.
 46. Kettle H, Cay S, Brown A ym. Screening for Chlamydia trachomatis infection is indicated for women under 30 using emergency contraception. Contraception 2002;66:251-3 «PMID: 12413621»PubMed
 47. Free C, Lee RM, Ogden J. Young women's accounts of factors influencing their use and non-use of emergency contraception: in-depth interview study. BMJ 2002;325:1393 «PMID: 12480855»PubMed
 48. Kosunen E, Poikajärvi K. Jälkiehkäisyn jakelu Keski-Suomessa. Terveydenhoitaja 1998;5:10-2
 49. Seksuaalista väkivaltaa kokeneen tutkimus ja hoito terveydenhuollon toimipisteessä. www.tukinainen.fi «http://www.tukinainen.fi»5, 2002, RAP-kansio http://www.tukinainen.fi/RAP02_LowRes.pdf «http://www.tukinainen.fi/RAP02_LowRes.pdf»6
 50. Perslev A, Rørbye C, Boesen HC ym. Emergency contraception: knowledge and use among Danish women requesting termination of pregnancy. Contraception 2002;66:427-31 «PMID: 12499035»PubMed
 51. Aneblom G, Larsson M, Odlind V ym. Knowledge, use and attitudes towards emergency contraceptive pills among Swedish women presenting for induced abortion. BJOG 2002;109:155-60 «PMID: 11888097»PubMed
 52. Belzer M, Sanchez K, Olson J ym. Advance supply of emergency contraception: a randomized trial in adolescent mothers. J Pediatr Adolesc Gynecol 2005;18:347-54 «PMID: 16202939»PubMed
 53. Croxatto HB, Brache B, Cochon L ym. The effects of immediate pre-ovulatory administration of 30 mg ulipristal acetate on follicular rupture. 8th Congress of the European Society of Gynecology; Rome, Italy: September 10-13, 2009
 54. Inomata Y, Arai Y, Yamakoshi T ym. Characterization and crystal structure of cadmium(II) halide complexes with amino acids and their derivatives VI. The comparison of crystal structures of cadmium(II) halide complexes with three kinds of piperidine carboxylic acids. J Inorg Biochem 2004;98:2149-59 «PMID: 15541505»PubMed
 55. Croxatto HB, Fuentealba B, Brache V ym. Effects of the Yuzpe regimen, given during the follicular phase, on ovarian function. Contraception 2002;65:121-8 «PMID: 11927114»PubMed
 56. Croxatto HB. Mifepristone for luteal phase contraception. Contraception 2003;68:483-8 «PMID: 14698079»PubMed
 57. do Nascimento JA, Seppala M, Perdigão A ym. In vivo assessment of the human sperm acrosome reaction and the expression of glycodelin-A in human endometrium after levonorgestrel-emergency contraceptive pill administration. Hum Reprod 2007;22:2190-5 «PMID: 17537781»PubMed
 58. Durand M, del Carmen Cravioto M, Raymond EG ym. On the mechanisms of action of short-term levonorgestrel administration in emergency contraception. Contraception 2001;64:227-34 «PMID: 11747872»PubMed
 59. Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare, Clinical Effectiveness Unit. New Product Review: Ulipristal Acetate. http://www.fsrh.org/pdfs/ellaOneNewProductReview1009.pdf «http://www.fsrh.org/pdfs/ellaOneNewProductReview1009.pdf»7
 60. Gainer E, Méry C, Ulmann A. Levonorgestrel-only emergency contraception: real-world tolerance and efficacy. Contraception 2001;64:17-21 «PMID: 11535208»PubMed
 61. Glasier A, Baird D. The effects of self-administering emergency contraception. N Engl J Med 1998;339:1-4 «PMID: 9647872»PubMed
 62. Glasier A, Fairhurst K, Wyke S ym. Advanced provision of emergency contraception does not reduce abortion rates. Contraception 2004;69:361-6 «PMID: 15105057»PubMed
 63. Hapangama D, Glasier AF, Baird DT. The effects of peri-ovulatory administration of levonorgestrel on the menstrual cycle. Contraception 2001;63:123-9 «PMID: 11368983»PubMed
 64. Harrison-Woolrych M, Woolley J. Progestogen-only emergency contraception and ectopic pregnancy. J Fam Plann Reprod Health Care 2003;29:5-6 «PMID: 12626168»PubMed
 65. Hu X, Cheng L, Hua X ym. Advanced provision of emergency contraception to postnatal women in China makes no difference in abortion rates: a randomized controlled trial. Contraception 2005;72:111-6 «PMID: 16022849»PubMed
 66. Lake SR, Vernon SA. Emergency contraception and retinal vein thrombosis. Br J Ophthalmol 1999;83:630-1 «PMID: 10917685»PubMed
 67. Lalitkumar PG, Lalitkumar S, Meng CX ym. Mifepristone, but not levonorgestrel, inhibits human blastocyst attachment to an in vitro endometrial three-dimensional cell culture model. Hum Reprod 2007;22:3031-7 «PMID: 17890724»PubMed
 68. Lo SS, Fan SY, Ho PC ym. Effect of advanced provision of emergency contraception on women's contraceptive behaviour: a randomized controlled trial. Hum Reprod 2004;19:2404-10 «PMID: 15333602»PubMed
 69. Marions L, Hultenby K, Lindell I ym. Emergency contraception with mifepristone and levonorgestrel: mechanism of action. Obstet Gynecol 2002;100:65-71 «PMID: 12100805»PubMed
 70. Marston C, Meltzer H, Majeed A. Impact on contraceptive practice of making emergency hormonal contraception available over the counter in Great Britain: repeated cross sectional surveys. BMJ 2005;331:271 «PMID: 16009669»PubMed
 71. Meng CX, Andersson KL, Bentin-Ley U ym. Effect of levonorgestrel and mifepristone on endometrial receptivity markers in a three-dimensional human endometrial cell culture model. Fertil Steril 2009;91:256-64 «PMID: 18206148»PubMed
 72. Noé G, Croxatto HB, Salvatierra AM ym. Contraceptive efficacy of emergency contraception with levonorgestrel given before or after ovulation. Contraception 2010;81:414-20 «PMID: 20399948»PubMed
 73. Palomino WA, Kohen P, Devoto L. A single midcycle dose of levonorgestrel similar to emergency contraceptive does not alter the expression of the L-selectin ligand or molecular markers of endometrial receptivity. Fertil Steril 2010;94:1589-94 «PMID: 19909947»PubMed
 74. Raine TR, Harper CC, Rocca CH ym. Direct access to emergency contraception through pharmacies and effect on unintended pregnancy and STIs: a randomized controlled trial. JAMA 2005;293:54-62 «PMID: 15632336»PubMed
 75. Raymond EG, Lovely LP, Chen-Mok M ym. Effect of the Yuzpe regimen of emergency contraception on markers of endometrial receptivity. Hum Reprod 2000;15:2351-5 «PMID: 11056131»PubMed
 76. Stratton P, Hartog B, Hajizadeh N ym. A single mid-follicular dose of CDB-2914, a new antiprogestin, inhibits folliculogenesis and endometrial differentiation in normally cycling women. Hum Reprod 2000;15:1092-9 «PMID: 10783359»PubMed
 77. Swahn ML, Westlund P, Johannisson E ym. Effect of post-coital contraceptive methods on the endometrium and the menstrual cycle. Acta Obstet Gynecol Scand 1996;75:738-44 «PMID: 8906009»PubMed
 78. Trussell J, Raymond EG. Emergency contraception: a last chance to prevent unintended pregnancy. February 2010. http://ec.princeton.edu/questions/ec-review.pdf «http://ec.princeton.edu/questions/ec-review.pdf»8
 79. Walsh TL, Frezieres RG. Patterns of emergency contraception use by age and ethnicity from a randomized trial comparing advance provision and information only. Contraception 2006;74:110-7 «PMID: 16860048»PubMed
 80. van Rooijen M, Silveira A, Thomassen S ym. Rapid activation of haemostasis after hormonal emergency contraception. Thromb Haemost 2007;97:15-20 «PMID: 17200765»PubMed
 81. Vasilakis C, Jick SS, Jick H. The risk of venous thromboembolism in users of postcoital contraceptive pills. Contraception 1999;59:79-83 «PMID: 10361621»PubMed