Hengitysvajaus (äkillinen)

Käypä hoito
5.5.2006
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Anestesiologiyhdistyksen asettama työryhmä

SUOSITUS ON PÄIVITYKSESSÄ

Suosituksen tulostettava versio «»1 (pdf)

Keskeinen sanoma

 • Äkillisen hengitysvajauksen alkuvaiheen ensisijaisia hoitomuotoja ovat noninvasiiviset hengityshoidot naamarin avulla.
 • Hengitysteiden varmistaminen intubaatiolla ja mekaanisen ventilaation aloittaminen perustuu elintoimintojen häiriöiden kokonaisvaltaiseen arviointiin.
 • Hengityslaitehoidossa tulee välttää liian suurta venytyspainetta ja kertahengitystilavuutta.
 • Uloshengitysvaiheen paine (PEEP) tulee säätää happeutumisen ja verenkierron kokonaisarvion perusteella.
 • Hengityskoneesta ja invasiivisesta ilmatiestä vieroittumisen edellytysten päivittäinen, säännönmukainen selvittäminen lyhentää hengityslaitehoidon kestoa.

Tavoite ja kohderyhmä

 • Suosituksen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja tarkentaa äkillisen hengitysvajauksen lääkkeettömiä hoitomuotoja.
 • Suosituksessa ei käsitellä hengitysvajaukseen johtavien sairauksien diagnostiikkaa ja hoitoa.
 • Suositus on tarkoitettu erikoissairaanhoidossa, ensihoidossa ja perusterveydenhuollossa aikuisia hengitysvajauspotilaita hoitavalle henkilöstölle.

Määritelmiä

Äkillisen hengitysvajauksen patofysiologia

Taulukko 1. Esimerkkejä tavallisimmista äkilliseen hengitysvajaukseen johtavista sairauksista «Roussos C, Koutsoukou A. Respiratory failure. Eur Respir J (Suppl) 2003;47:3-14»2, «British Thoracic Society Standards of Care Committee. Non-invasive ventilation in acute respiratory failure. Thorax 2002;57:192-211 »16.
Ensisijaisesti ventilaatiovajaus Ensisijaisesti alveolitason kaasujenvaihtohäiriö
Keskushermostoa lamaavat lääkkeet, sairaudet ja vammat Keuhkopöhö
Hermo-lihassairaudet Akuutti keuhkovaurio ja äkillinen hengitysvajausoireyhtymä
Keuhkoahtaumatauti Keuhkokuume
Rintakehän epämuodostumat ja muut rintakehän liikkumista rajoittavat sairaudet Keuhkoveritulppa
Vaikea lihavuus Diffuusit keuhkokudoksen sairaudet

Hengitysvajauksen epidemiologia ja ennuste

Diagnostiikka

Oireet ja löydökset

Tutkimukset

Hoito

Avoimen hengitystien varmistaminen

Sisäänhengitysilman happipitoisuuden (FiO2) suurentaminen spontaanisti hengittävällä potilaalla

CPAP-naamarihoito (continuos positive airway pressure)

Noninvasiivinen ventilaatio (NIV)

Invasiivinen mekaaninen ventilaatio

Hengitysvajaukseen liittyvät ei-ventilatoriset hoidot

Vieroitus hengityslaitehoidosta

Potilaan seuranta hengityslaitehoidon aikana

Kuntoutus

Hoidon toteutus ja porrastus

Arviointikriteerit

 • Äkillistä hengitysvajausta sairastavia potilaita hoitavien erikoissairaanhoidon yksiköiden tulee seurata
  • hengityslaitehoitoa tarvitsevien potilaiden määrää
  • hoidon toteutumista:
   • NIV:llä hoidettavien osuutta
   • invasiivisesti hoidettavien osuutta
   • hengityslaitehoidon kestoa
   • hoidonaikaista kertahengitystilavuutta ja sisäänhengityspainetta
   • sairaalainfektioiden ja erityisesti keuhkokuumeen esiintyvyyttä
   • hengityslaitehoitoon liittyviä komplikaatioita.
  • hengitysvajauspotilaiden hoidon lopputulosta:
   • kuolleisuutta
   • sairaalahoidon kestoa
   • elämänlaatua.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Anestesiologiyhdistyksen asettama työryhmä

Hengitysvajaus (äkillinen) -suosituksen historiatiedot «Hengitysvajaus (äkillinen), Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»1

Puheenjohtaja:

Tero Varpula, LT, apulaisylilääkäri; HUS, Jorvin sairaalan tehohoito-osasto

Jäsenet:

Pirkko E. Brander, dosentti, ylilääkäri; HUS, Hyvinkään sairaalan keuhkosairauksien vastuualue

Tom Bäcklund, LL, sisätautien erikoislääkäri; HUS, Meilahden sairaalan tehovalvontaosasto

Ilkka Parviainen, LT, apulaisylilääkäri; KYS, Operatiiviset tukipalvelut ja tehohoito

Heikki Tikkanen, dosentti; Helsingin yliopiston liikuntalääketieteen yksikkö, (Käypä hoito -toimittaja)

Päivi Valta, LT, vs. osastonylilääkäri; HUS, Jorvin sairaalan leikkausosasto

Sidonnaisuudet:

Pirkko E. Brander: Kutsuttuna luennoitsijana lääkealan yritysten järjestämissä/tukemissa koulutustilaisuuksissa (AstraZeneca, GlaxoSmithKline, MSD, Pfizer). Osallistunut ulkomaisiin kongresseihin lääkealan yritysten rahoituksella (AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Pfizer).

Tom Bäcklund: Osallistunut ulkomaiseen kongressiin lääkealan yrityksen rahoittamana (Orion).

Ilkka Parviainen: Osallistunut ulkomaisiin kongresseihin eri lääkealan yritysten rahoituksella (Bayer, EliLilly, Orion Pharma).

Heikki Tikkanen: Luennoitsijana lääkealan yrityksen järjestämässä koulutustilaisuudessa (Astra, GlaxoSmithKline, MSD).

Päivi Valta: Ei sidonnaisuuksia.

Tero Varpula: Osallistunut ulkomaiseen kongressiin lääkealan yrityksen rahoittamana (Orion).

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Käypä hoito -suositukset tehdään näyttöön perustuvan lääketieteen (EBM) periaatteilla. Lue lisää artikkelista nix01853

Kirjallisuutta

 1. Shelly MP, Nightingale P. ABC of intensive care: respiratory support. BMJ 1999;318:1674-7 «PMID: 10373174»PubMed
 2. Roussos C, Koutsoukou A. Respiratory failure. Eur Respir J (Suppl) 2003;47:3-14
 3. Bernard GR, Artigas A, Brigham KL ym. The American-European Consensus Conference on ARDS. Definitions, mechanisms, relevant outcomes, and clinical trial coordination. Am J Respir Crit Care Med 1994;149:818-24 «PMID: 7509706»PubMed
 4. Varpula T, Valta P. Hengitysvajauksen syyt ja mekanismit. Kirjassa: Tehohoito-opas. Takkunen O, Ala-Kokko T, Perttilä J, Ruokonen E (toim.) Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2002:10-2
 5. Varpula T, Halme M, Maasilta P. Akuutin hengitysvajauksen diagnostiikka. Kirjassa: Akuuttihoito-opas 2005. Elonen E, Mäkijärvi M, Voipio-Pulkki LM, Vuoristo M (toim.). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2005:164-6
 6. Villar J, Pérez-Méndez L, Kacmarek RM. Current definitions of acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome do not reflect their true severity and outcome. Intensive Care Med 1999;25:930-5 «PMID: 10501747»PubMed
 7. Luhr OR, Karlsson M, Thorsteinsson A, Rylander C, Frostell CG. The impact of respiratory variables on mortality in non-ARDS and ARDS patients requiring mechanical ventilation. Intensive Care Med 2000;26;508-17
 8. BTS guidelines for the management of chronic obstructive pulmonary disease. The COPD Guidelines Group of the Standards of Care Committee of the BTS. Thorax 1997;52 Suppl 5:S1-28 «PMID: 9474238»PubMed
 9. Plant PK, Elliott MW. Chronic obstructive pulmonary disease * 9: management of ventilatory failure in COPD. Thorax 2003;58:537-42 «PMID: 12775872»PubMed
 10. Thrush DN, Downs JB, Hodges M ym. Does significant arterial hypoxemia alter vital signs? J Clin Anesth 1997;9:355-7 «PMID: 9257199»PubMed
 11. Walsh TS. Recent advances in gas exchange measurement in intensive care patients. Br J Anaesth 2003;91:120-31 «PMID: 12821571»PubMed
 12. Davidson AC. The pulmonary physician in critical care. 11: critical care management of respiratory failure resulting from COPD. Thorax 2002;57:1079-84 «PMID: 12454305»PubMed
 13. Bateman NT, Leach RM. ABC of oxygen. Acute oxygen therapy. Br Med J 1998;317:798-801
 14. Kallstrom TJ, American Association for Respiratory Care (AARC). AARC Clinical Practice Guideline: oxygen therapy for adults in the acute care facility--2002 revision & update. Respir Care 2002;47:717-20 «PMID: 12078655»PubMed
 15. Organized jointly by the American Thoracic Society, the European Respiratory Society, the European Society of Intensive Care Medicine, and the Société de Réanimation de Langue Française, and approved by ATS Board of Directors, December 2000. International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: noninvasive positive pressure ventilation in acute Respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med 2001;163:283-91 «PMID: 11208659»PubMed
 16. British Thoracic Society Standards of Care Committee. Non-invasive ventilation in acute respiratory failure. Thorax 2002;57:192-211 «PMID: 11867822»PubMed
 17. Rodrigo GJ, Rodrigo C, Hall JB. Acute asthma in adults: a review. Chest 2004;125:1081-102 «PMID: 15006973»PubMed
 18. Agustí AG, Carrera M, Barbé F ym. Oxygen therapy during exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 1999;14:934-9 «PMID: 10573245»PubMed
 19. Sturgeon CL Jr, Douglas ME, Downs JB ym. PEEP and CPAP: cardiopulmonary effects during spontaneous ventilation. Anesth Analg 1977;56:633-41 «PMID: 20822»PubMed
 20. Squadrone V, Coha M, Cerutti E ym. Continuous positive airway pressure for treatment of postoperative hypoxemia: a randomized controlled trial. JAMA 2005;293:589-95 «PMID: 15687314»PubMed
 21. Ram FS, Picot J, Lightowler J ym. Non-invasive positive pressure ventilation for treatment of respiratory failure due to exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2004;3:CD004104 «PMID: 15266518»PubMed
 22. Plant PK, Owen JL, Elliott MW. Early use of non-invasive ventilation for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease on general respiratory wards: a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2000;355:1931-5 «PMID: 10859037»PubMed
 23. Girault C, Briel A, Hellot MF ym. Noninvasive mechanical ventilation in clinical practice: a 2-year experience in a medical intensive care unit. Crit Care Med 2003;31:552-9 «PMID: 12576965»PubMed
 24. Confalonieri M, Potena A, Carbone G ym. Acute respiratory failure in patients with severe community-acquired pneumonia. A prospective randomized evaluation of noninvasive ventilation. Am J Respir Crit Care Med 1999;160:1585-91 «PMID: 10556125»PubMed
 25. Ferrer M, Esquinas A, Leon M ym. Noninvasive ventilation in severe hypoxemic respiratory failure: a randomized clinical trial. Am J Respir Crit Care Med 2003;168:1438-44 «PMID: 14500259»PubMed
 26. Domenighetti G, Gayer R, Gentilini R. Noninvasive pressure support ventilation in non-COPD patients with acute cardiogenic pulmonary edema and severe community-acquired pneumonia: acute effects and outcome. Intensive Care Med 2002;28:1226-32 «PMID: 12209269»PubMed
 27. Sevransky JE, Levy MM, Marini JJ. Mechanical ventilation in sepsis-induced acute lung injury/acute respiratory distress syndrome: an evidence-based review. Crit Care Med 2004;32:S548-53 «PMID: 15542963»PubMed
 28. Antonelli M, Conti G, Pelosi P ym. New treatment of acute hypoxemic respiratory failure: noninvasive pressure support ventilation delivered by helmet--a pilot controlled trial. Crit Care Med 2002;30:602-8 «PMID: 11990923»PubMed
 29. Antonelli M, Pennisi MA, Pelosi P ym. Noninvasive positive pressure ventilation using a helmet in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease: a feasibility study. Anesthesiology 2004;100:16-24 «PMID: 14695719»PubMed
 30. Rocco M, Dell'Utri D, Morelli A ym. Noninvasive ventilation by helmet or face mask in immunocompromised patients: a case-control study. Chest 2004;126:1508-15 «PMID: 15539720»PubMed
 31. Hill NS. Noninvasive interfaces: should we go to helmets? Crit Care Med 2004;32:2162-3 «PMID: 15483437»PubMed
 32. Gay PC, Hess DR, Hill NS. Noninvasive proportional assist ventilation for acute respiratory insufficiency. Comparison with pressure support ventilation. Am J Respir Crit Care Med 2001;164:1606-11 «PMID: 11719297»PubMed
 33. Wysocki M, Richard JC, Meshaka P. Noninvasive proportional assist ventilation compared with noninvasive pressure support ventilation in hypercapnic acute respiratory failure. Crit Care Med 2002;30:323-9 «PMID: 11889302»PubMed
 34. Fernández-Vivas M, Caturla-Such J, González de la Rosa J ym. Noninvasive pressure support versus proportional assist ventilation in acute respiratory failure. Intensive Care Med 2003;29:1126-33 «PMID: 12802487»PubMed
 35. Ambrosino N, Rossi A. Proportional assist ventilation (PAV): a significant advance or a futile struggle between logic and practice? Thorax 2002;57:272-6 «PMID: 11867835»PubMed
 36. Eichacker PQ, Gerstenberger EP, Banks SM ym. Meta-analysis of acute lung injury and acute respiratory distress syndrome trials testing low tidal volumes. Am J Respir Crit Care Med 2002;166:1510-4 «PMID: 12406836»PubMed
 37. Putensen C, Mutz NJ, Putensen-Himmer G ym. Spontaneous breathing during ventilatory support improves ventilation-perfusion distributions in patients with acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 1999;159:1241-8 «PMID: 10194172»PubMed
 38. Kress JP, Pohlman AS, O'Connor MF ym. Daily interruption of sedative infusions in critically ill patients undergoing mechanical ventilation. N Engl J Med 2000;342:1471-7 «PMID: 10816184»PubMed
 39. Gattinoni L, Tognoni G, Pesenti A ym. Effect of prone positioning on the survival of patients with acute respiratory failure. N Engl J Med 2001;345:568-73 «PMID: 11529210»PubMed
 40. Butler R, Keenan P, Inman KJ, Sibbald WJ, Block G. Is there a preferred technique for weaning the difficult-to-wean patient? A systematic review of the literature. Crit Care Med 1999;27:2331-6
 41. Ely EW, Baker AM, Dunagan DP ym. Effect on the duration of mechanical ventilation of identifying patients capable of breathing spontaneously. N Engl J Med 1996;335:1864-9 «PMID: 8948561»PubMed
 42. Folke M, Cernerud L, Ekström M ym. Critical review of non-invasive respiratory monitoring in medical care. Med Biol Eng Comput 2003;41:377-83 «PMID: 12892358»PubMed
 43. [French Society of Anesthesia and Intensive Care. Arterial catheterization and invasive measurement of blood pressure in anesthesia and intensive care in adults]. Ann Fr Anesth Reanim 1995;14:444-53 «PMID: 8572416»PubMed
 44. Stenqvist O. Practical assessment of respiratory mechanics. Br J Anaesth 2003;91:92-105 «PMID: 12821569»PubMed
 45. de Chazal I, Hubmayr RD. Novel aspects of pulmonary mechanics in intensive care. Br J Anaesth 2003;91:81-91 «PMID: 12821568»PubMed
 46. Caples SM, Hubmayr RD. Respiratory monitoring tools in the intensive care unit. Curr Opin Crit Care 2003;9:230-5 «PMID: 12771676»PubMed
 47. McArthur CD, AARC. AARC clinical practice guideline. Capnography/capnometry during mechanical ventilation--2003 revision & update. Respir Care 2003;48:534-9 «PMID: 12778894»PubMed
 48. Dellinger RP, Carlet JM, Masur H ym. Surviving Sepsis Campaign guidelines for management of severe sepsis and septic shock. Crit Care Med 2004;32:858-73 «PMID: 15090974»PubMed
 49. Marinelli WA, Leatherman JW. Neuromuscular disorders in the intensive care unit. Crit Care Clin 2002;18:915-29, x «PMID: 12418447»PubMed
 50. Angus DC, Musthafa AA, Clermont G ym. Quality-adjusted survival in the first year after the acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 2001;163:1389-94 «PMID: 11371406»PubMed
 51. Davidson TA, Caldwell ES, Curtis JR ym. Reduced quality of life in survivors of acute respiratory distress syndrome compared with critically ill control patients. JAMA 1999;281:354-60 «PMID: 9929089»PubMed
 52. Herridge MS, Cheung AM, Tansey CM ym. One-year outcomes in survivors of the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 2003;348:683-93 «PMID: 12594312»PubMed
 53. Amato MB, Barbas CS, Medeiros DM ym. Beneficial effects of the "open lung approach" with low distending pressures in acute respiratory distress syndrome. A prospective randomized study on mechanical ventilation. Am J Respir Crit Care Med 1995;152:1835-46 «PMID: 8520744»PubMed
 54. Amato MB, Barbas CS, Medeiros DM ym. Effect of a protective-ventilation strategy on mortality in the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 1998;338:347-54 «PMID: 9449727»PubMed
 55. Antonelli M, Conti G, Bufi M ym. Noninvasive ventilation for treatment of acute respiratory failure in patients undergoing solid organ transplantation: a randomized trial. JAMA 2000;283:235-41 «PMID: 10634340»PubMed
 56. Antonelli M, Conti G, Moro ML ym. Predictors of failure of noninvasive positive pressure ventilation in patients with acute hypoxemic respiratory failure: a multi-center study. Intensive Care Med 2001;27:1718-28 «PMID: 11810114»PubMed
 57. Antonelli M, Conti G, Rocco M ym. A comparison of noninvasive positive-pressure ventilation and conventional mechanical ventilation in patients with acute respiratory failure. N Engl J Med 1998;339:429-35 «PMID: 9700176»PubMed
 58. Antonsen K, Wetterslev J, Bonde J. [Incidence, severity and mortality of acute respiratory failure in Denmark]. Ugeskr Laeger 2000;162:2876-81 «PMID: 10860426»PubMed
 59. Arnold JH, Hanson JH, Toro-Figuero LO ym. Prospective, randomized comparison of high-frequency oscillatory ventilation and conventional mechanical ventilation in pediatric respiratory failure. Crit Care Med 1994;22:1530-9 «PMID: 7924362»PubMed
 60. Bellone A, Monari A, Cortellaro F ym. Myocardial infarction rate in acute pulmonary edema: noninvasive pressure support ventilation versus continuous positive airway pressure. Crit Care Med 2004;32:1860-5 «PMID: 15343013»PubMed
 61. Benhamou D, Girault C, Faure C ym. Nasal mask ventilation in acute respiratory failure. Experience in elderly patients. Chest 1992;102:912-7 «PMID: 1516421»PubMed
 62. Bersten AD, Edibam C, Hunt T ym. Incidence and mortality of acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome in three Australian States. Am J Respir Crit Care Med 2002;165:443-8 «PMID: 11850334»PubMed
 63. Bersten AD, Holt AW, Vedig AE ym. Treatment of severe cardiogenic pulmonary edema with continuous positive airway pressure delivered by face mask. N Engl J Med 1991;325:1825-30 «PMID: 1961221»PubMed
 64. Brochard L, Roudot-Thoraval F, Roupie E ym. Tidal volume reduction for prevention of ventilator-induced lung injury in acute respiratory distress syndrome. The Multicenter Trail Group on Tidal Volume reduction in ARDS. Am J Respir Crit Care Med 1998;158:1831-8 «PMID: 9847275»PubMed
 65. Brook AD, Ahrens TS, Schaiff R ym. Effect of a nursing-implemented sedation protocol on the duration of mechanical ventilation. Crit Care Med 1999;27:2609-15 «PMID: 10628598»PubMed
 66. Brower RG, Lanken PN, MacIntyre N ym. Higher versus lower positive end-expiratory pressures in patients with the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 2004;351:327-36 «PMID: 15269312»PubMed
 67. Brower RG, Shanholtz CB, Fessler HE ym. Prospective, randomized, controlled clinical trial comparing traditional versus reduced tidal volume ventilation in acute respiratory distress syndrome patients. Crit Care Med 1999;27:1492-8 «PMID: 10470755»PubMed
 68. Brun-Buisson C, Minelli C, Bertolini G ym. Epidemiology and outcome of acute lung injury in European intensive care units. Results from the ALIVE study. Intensive Care Med 2004;30:51-61 «PMID: 14569423»PubMed
 69. Burns KE, Adhikari NK, Meade MO. Noninvasive positive pressure ventilation as a weaning strategy for intubated adults with respiratory failure. Cochrane Database Syst Rev 2003;4:CD004127 «PMID: 14584005»PubMed
 70. Carlucci A, Richard JC, Wysocki M ym. Noninvasive versus conventional mechanical ventilation. An epidemiologic survey. Am J Respir Crit Care Med 2001;163:874-80 «PMID: 11282759»PubMed
 71. Chu CM, Chan VL, Wong IW ym. Noninvasive ventilation in patients with acute hypercapnic exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease who refused endotracheal intubation. Crit Care Med 2004;32:372-7 «PMID: 14758150»PubMed
 72. Confalonieri M, Calderini E, Terraciano S ym. Noninvasive ventilation for treating acute respiratory failure in AIDS patients with Pneumocystis carinii pneumonia. Intensive Care Med 2002;28:1233-8 «PMID: 12209270»PubMed
 73. Conti G, Antonelli M, Navalesi P ym. Noninvasive vs. conventional mechanical ventilation in patients with chronic obstructive pulmonary disease after failure of medical treatment in the ward: a randomized trial. Intensive Care Med 2002;28:1701-7 «PMID: 12447511»PubMed
 74. Derdak S, Mehta S, Stewart TE ym. High-frequency oscillatory ventilation for acute respiratory distress syndrome in adults: a randomized, controlled trial. Am J Respir Crit Care Med 2002;166:801-8 «PMID: 12231488»PubMed
 75. Desai SR, Wells AU, Rubens MB ym. Acute respiratory distress syndrome: CT abnormalities at long-term follow-up. Radiology 1999;210:29-35 «PMID: 9885583»PubMed
 76. Drakulovic MB, Torres A, Bauer TT ym. Supine body position as a risk factor for nosocomial pneumonia in mechanically ventilated patients: a randomised trial. Lancet 1999;354:1851-8 «PMID: 10584721»PubMed
 77. Eisner MD, Thompson T, Hudson LD ym. Efficacy of low tidal volume ventilation in patients with different clinical risk factors for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 2001;164:231-6 «PMID: 11463593»PubMed
 78. Esteban A, Alía I, Gordo F ym. Extubation outcome after spontaneous breathing trials with T-tube or pressure support ventilation. The Spanish Lung Failure Collaborative Group. Am J Respir Crit Care Med 1997;156:459-65 «PMID: 9279224»PubMed
 79. Esteban A, Alía I, Gordo F ym. Prospective randomized trial comparing pressure-controlled ventilation and volume-controlled ventilation in ARDS. For the Spanish Lung Failure Collaborative Group. Chest 2000;117:1690-6 «PMID: 10858404»PubMed
 80. Esteban A, Alía I, Tobin MJ ym. Effect of spontaneous breathing trial duration on outcome of attempts to discontinue mechanical ventilation. Spanish Lung Failure Collaborative Group. Am J Respir Crit Care Med 1999;159:512-8 «PMID: 9927366»PubMed
 81. Esteban A, Frutos F, Tobin MJ ym. A comparison of four methods of weaning patients from mechanical ventilation. Spanish Lung Failure Collaborative Group. N Engl J Med 1995;332:345-50 «PMID: 7823995»PubMed
 82. Esteban A, Frutos-Vivar F, Ferguson ND ym. Noninvasive positive-pressure ventilation for respiratory failure after extubation. N Engl J Med 2004;350:2452-60 «PMID: 15190137»PubMed
 83. Ferrer M, Esquinas A, Arancibia F ym. Noninvasive ventilation during persistent weaning failure: a randomized controlled trial. Am J Respir Crit Care Med 2003;168:70-6 «PMID: 12689847»PubMed
 84. Flaatten H, Gjerde S, Guttormsen AB ym. Outcome after acute respiratory failure is more dependent on dysfunction in other vital organs than on the severity of the respiratory failure. Crit Care 2003;7:R72 «PMID: 12930559»PubMed
 85. Gentilello LM, Anardi D, Mock C ym. Permissive hypercapnia in trauma patients. J Trauma 1995;39:846-52; discussion 852-3 «PMID: 7473999»PubMed
 86. Gerlach H, Keh D, Semmerow A ym. Dose-response characteristics during long-term inhalation of nitric oxide in patients with severe acute respiratory distress syndrome: a prospective, randomized, controlled study. Am J Respir Crit Care Med 2003;167:1008-15 «PMID: 12663340»PubMed
 87. Ghio AJ, Elliott CG, Crapo RO ym. Impairment after adult respiratory distress syndrome. An evaluation based on American Thoracic Society recommendations. Am Rev Respir Dis 1989;139:1158-62 «PMID: 2712443»PubMed
 88. Girou E, Schortgen F, Delclaux C ym. Association of noninvasive ventilation with nosocomial infections and survival in critically ill patients. JAMA 2000;284:2361-7 «PMID: 11066187»PubMed
 89. Gomersall CD, Joynt GM, Freebairn RC ym. Oxygen therapy for hypercapnic patients with chronic obstructive pulmonary disease and acute respiratory failure: a randomized, controlled pilot study. Crit Care Med 2002;30:113-6 «PMID: 11905405»PubMed
 90. Grasso S, Mascia L, Del Turco M ym. Effects of recruiting maneuvers in patients with acute respiratory distress syndrome ventilated with protective ventilatory strategy. Anesthesiology 2002;96:795-802 «PMID: 11964585»PubMed
 91. Guerin C, Gaillard S, Lemasson S ym. Effects of systematic prone positioning in hypoxemic acute respiratory failure: a randomized controlled trial. JAMA 2004;292:2379-87 «PMID: 15547166»PubMed
 92. Hemmila MR, Rowe SA, Boules TN ym. Extracorporeal life support for severe acute respiratory distress syndrome in adults. Ann Surg 2004;240:595-605; discussion 605-7 «PMID: 15383787»PubMed
 93. Hickling KG, Walsh J, Henderson S ym. Low mortality rate in adult respiratory distress syndrome using low-volume, pressure-limited ventilation with permissive hypercapnia: a prospective study. Crit Care Med 1994;22:1568-78 «PMID: 7924367»PubMed
 94. Hilbert G, Gruson D, Vargas F ym. Noninvasive ventilation in immunosuppressed patients with pulmonary infiltrates, fever, and acute respiratory failure. N Engl J Med 2001;344:481-7 «PMID: 11172189»PubMed
 95. Kallio T, Kuisma M, Alaspää A ym. The use of prehospital continuous positive airway pressure treatment in presumed acute severe pulmonary edema. Prehosp Emerg Care 2003;7:209-13 «PMID: 12710780»PubMed
 96. Keenan SP, Gregor J, Sibbald WJ ym. Noninvasive positive pressure ventilation in the setting of severe, acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: more effective and less expensive. Crit Care Med 2000;28:2094-102 «PMID: 10890671»PubMed
 97. Keenan SP, Powers C, McCormack DG ym. Noninvasive positive-pressure ventilation for postextubation respiratory distress: a randomized controlled trial. JAMA 2002;287:3238-44 «PMID: 12076220»PubMed
 98. Keenan SP, Sinuff T, Cook DJ ym. Does noninvasive positive pressure ventilation improve outcome in acute hypoxemic respiratory failure? A systematic review. Crit Care Med 2004;32:2516-23 «PMID: 15599160»PubMed
 99. Kelly CA, Newby DE, McDonagh TA ym. Randomised controlled trial of continuous positive airway pressure and standard oxygen therapy in acute pulmonary oedema; effects on plasma brain natriuretic peptide concentrations. Eur Heart J 2002;23:1379-86 «PMID: 12191749»PubMed
 100. Kollef MH, Shapiro SD, Silver P ym. A randomized, controlled trial of protocol-directed versus physician-directed weaning from mechanical ventilation. Crit Care Med 1997;25:567-74 «PMID: 9142019»PubMed
 101. Krishnan JA, Moore D, Robeson C ym. A prospective, controlled trial of a protocol-based strategy to discontinue mechanical ventilation. Am J Respir Crit Care Med 2004;169:673-8 «PMID: 14726421»PubMed
 102. Kwok H, McCormack J, Cece R ym. Controlled trial of oronasal versus nasal mask ventilation in the treatment of acute respiratory failure. Crit Care Med 2003;31:468-73 «PMID: 12576953»PubMed
 103. L'Her E, Duquesne F, Girou E ym. Noninvasive continuous positive airway pressure in elderly cardiogenic pulmonary edema patients. Intensive Care Med 2004;30:882-8 «PMID: 14991092»PubMed
 104. Lessard MR, Guérot E, Lorino H ym. Effects of pressure-controlled with different I:E ratios versus volume-controlled ventilation on respiratory mechanics, gas exchange, and hemodynamics in patients with adult respiratory distress syndrome. Anesthesiology 1994;80:983-91 «PMID: 8017663»PubMed
 105. Lewandowski K, Metz J, Deutschmann C ym. Incidence, severity, and mortality of acute respiratory failure in Berlin, Germany. Am J Respir Crit Care Med 1995;151:1121-5 «PMID: 7697241»PubMed
 106. Lin M, Yang YF, Chiang HT ym. Reappraisal of continuous positive airway pressure therapy in acute cardiogenic pulmonary edema. Short-term results and long-term follow-up. Chest 1995;107:1379-86 «PMID: 7750335»PubMed
 107. Luhr OR, Antonsen K, Karlsson M ym. Incidence and mortality after acute respiratory failure and acute respiratory distress syndrome in Sweden, Denmark, and Iceland. The ARF Study Group. Am J Respir Crit Care Med 1999;159:1849-61 «PMID: 10351930»PubMed
 108. Mancebo J, Vallverdú I, Bak E ym. Volume-controlled ventilation and pressure-controlled inverse ratio ventilation: a comparison of their effects in ARDS patients. Monaldi Arch Chest Dis 1994;49:201-7 «PMID: 8087114»PubMed
 109. Masip J, Betbesé AJ, Páez J ym. Non-invasive pressure support ventilation versus conventional oxygen therapy in acute cardiogenic pulmonary oedema: a randomised trial. Lancet 2000;356:2126-32 «PMID: 11191538»PubMed
 110. McHugh LG, Milberg JA, Whitcomb ME ym. Recovery of function in survivors of the acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 1994;150:90-4 «PMID: 8025779»PubMed
 111. Meduri GU, Fox RC, Abou-Shala N ym. Noninvasive mechanical ventilation via face mask in patients with acute respiratory failure who refused endotracheal intubation. Crit Care Med 1994;22:1584-90 «PMID: 7924369»PubMed
 112. Mehta S, Jay GD, Woolard RH ym. Randomized, prospective trial of bilevel versus continuous positive airway pressure in acute pulmonary edema. Crit Care Med 1997;25:620-8 «PMID: 9142026»PubMed
 113. Mercat A, Titiriga M, Anguel N ym. Inverse ratio ventilation (I/E = 2/1) in acute respiratory distress syndrome: a six-hour controlled study. Am J Respir Crit Care Med 1997;155:1637-42 «PMID: 9154869»PubMed
 114. Mols G, Loop T, Geiger K ym. Extracorporeal membrane oxygenation: a ten-year experience. Am J Surg 2000;180:144-54 «PMID: 11044532»PubMed
 115. Moretti M, Cilione C, Tampieri A ym. Incidence and causes of non-invasive mechanical ventilation failure after initial success. Thorax 2000;55:819-25 «PMID: 10992532»PubMed
 116. Morris AH, Wallace CJ, Menlove RL ym. Randomized clinical trial of pressure-controlled inverse ratio ventilation and extracorporeal CO2 removal for adult respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 1994;149:295-305 «PMID: 8306022»PubMed
 117. Nava S, Carbone G, DiBattista N ym. Noninvasive ventilation in cardiogenic pulmonary edema: a multicenter randomized trial. Am J Respir Crit Care Med 2003;168:1432-7 «PMID: 12958051»PubMed
 118. Oczenski W, Hörmann C, Keller C ym. Recruitment maneuvers after a positive end-expiratory pressure trial do not induce sustained effects in early adult respiratory distress syndrome. Anesthesiology 2004;101:620-5 «PMID: 15329586»PubMed
 119. Pang D, Keenan SP, Cook DJ ym. The effect of positive pressure airway support on mortality and the need for intubation in cardiogenic pulmonary edema: a systematic review. Chest 1998;114:1185-92 «PMID: 9792593»PubMed
 120. Park M, Sangean MC, Volpe Mde S ym. Randomized, prospective trial of oxygen, continuous positive airway pressure, and bilevel positive airway pressure by face mask in acute cardiogenic pulmonary edema. Crit Care Med 2004;32:2407-15 «PMID: 15599144»PubMed
 121. Paus-Jensen ES, Reid JK, Cockroft DW, Laframboise K, Ward HA. The use of noninvasive ventilation in acute respiratory failure at a tertiary care center. Chest 2004;126:165-72
 122. Petrucci N, Iacovelli W. Ventilation with lower tidal volumes versus traditional tidal volumes in adults for acute lung injury and acute respiratory distress syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2003;3:CD003844 «PMID: 12917991»PubMed
 123. Plant PK, Owen JL, Elliott MW. Non-invasive ventilation in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: long term survival and predictors of in-hospital outcome. Thorax 2001;56:708-12 «PMID: 11514692»PubMed
 124. Plant PK, Owen JL, Parrott S ym. Cost effectiveness of ward based non-invasive ventilation for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: economic analysis of randomised controlled trial. BMJ 2003;326:956 «PMID: 12727767»PubMed
 125. Putensen C, Zech S, Wrigge H ym. Long-term effects of spontaneous breathing during ventilatory support in patients with acute lung injury. Am J Respir Crit Care Med 2001;164:43-9 «PMID: 11435237»PubMed
 126. Ranieri VM, Giunta F, Suter PM ym. Mechanical ventilation as a mediator of multisystem organ failure in acute respiratory distress syndrome. JAMA 2000;284:43-4 «PMID: 10872010»PubMed
 127. Rappaport SH, Shpiner R, Yoshihara G ym. Randomized, prospective trial of pressure-limited versus volume-controlled ventilation in severe respiratory failure. Crit Care Med 1994;22:22-32 «PMID: 8124968»PubMed
 128. Rubenfeld GD, Caldwell E, Peabody E ym. Incidence and outcomes of acute lung injury. N Engl J Med 2005;353:1685-93 «PMID: 16236739»PubMed
 129. Räsänen J, Heikkilä J, Downs J ym. Continuous positive airway pressure by face mask in acute cardiogenic pulmonary edema. Am J Cardiol 1985;55:296-300 «PMID: 3881920»PubMed
 130. Sokol J, Jacobs SE, Bohn D. Inhaled nitric oxide for acute hypoxemic respiratory failure in children and adults. Cochrane Database Syst Rev 2003;1:CD002787 «PMID: 12535438»PubMed
 131. Stewart TE, Meade MO, Cook DJ ym. Evaluation of a ventilation strategy to prevent barotrauma in patients at high risk for acute respiratory distress syndrome. Pressure- and Volume-Limited Ventilation Strategy Group. N Engl J Med 1998;338:355-61 «PMID: 9449728»PubMed
 132. Taylor RW, Zimmerman JL, Dellinger RP ym. Low-dose inhaled nitric oxide in patients with acute lung injury: a randomized controlled trial. JAMA 2004;291:1603-9 «PMID: 15069048»PubMed
 133. Thompson L. Suctioning adults with an artificial airway: a systematic review. NHS Centre for reviews and Dissemination 2000
 134. Ullrich R, Lorber C, Röder G ym. Controlled airway pressure therapy, nitric oxide inhalation, prone position, and extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) as components of an integrated approach to ARDS. Anesthesiology 1999;91:1577-86 «PMID: 10598597»PubMed
 135. Vallverdú I, Calaf N, Subirana M ym. Clinical characteristics, respiratory functional parameters, and outcome of a two-hour T-piece trial in patients weaning from mechanical ventilation. Am J Respir Crit Care Med 1998;158:1855-62 «PMID: 9847278»PubMed
 136. Valta P, Takala J. Volume-controlled inverse ratio ventilation: effect on dynamic hyperinflation and auto-PEEP. Acta Anaesthesiol Scand 1993;37:323-8 «PMID: 8322558»PubMed
 137. Wang SH, Wei TS. The outcome of early pressure-controlled inverse ratio ventilation on patients with severe acute respiratory distress syndrome in surgical intensive care unit. Am J Surg 2002;183:151-5 «PMID: 11918879»PubMed
 138. Varpula T, Valta P, Niemi R ym. Airway pressure release ventilation as a primary ventilatory mode in acute respiratory distress syndrome. Acta Anaesthesiol Scand 2004;48:722-31 «PMID: 15196105»PubMed
 139. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. The Acute Respiratory Distress Syndrome Network. N Engl J Med 2000;342:1301-8 «PMID: 10793162»PubMed
 140. Villagrá A, Ochagavía A, Vatua S ym. Recruitment maneuvers during lung protective ventilation in acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 2002;165:165-70 «PMID: 11790648»PubMed
 141. Vincent JL, Akça S, De Mendonça A ym. The epidemiology of acute respiratory failure in critically ill patients(*). Chest 2002;121:1602-9 «PMID: 12006450»PubMed
 142. Wunsch H, Mapstone J. High-frequency ventilation versus conventional ventilation for treatment of acute lung injury and acute respiratory distress syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2004;1:CD004085 «PMID: 14974056»PubMed
 143. Zapol WM, Snider MT, Hill JD ym. Extracorporeal membrane oxygenation in severe acute respiratory failure. A randomized prospective study. JAMA 1979;242:2193-6 «PMID: 490805»PubMed
 144. Bellone A, Vettorello M, Monari A ym. Noninvasive pressure support ventilation vs. continuous positive airway pressure in acute hypercapnic pulmonary edema. Intensive Care Med 2005;31:807-11 «PMID: 15871011»PubMed
 145. Griffiths J, Barber VS, Morgan L ym. Systematic review and meta-analysis of studies of the timing of tracheostomy in adult patients undergoing artificial ventilation. BMJ 2005;330:1243 «PMID: 15901643»PubMed
 146. Heyland DK, Groll D, Caeser M. Survivors of acute respiratory distress syndrome: relationship between pulmonary dysfunction and long-term health-related quality of life. Crit Care Med 2005;33:1549-56 «PMID: 16003061»PubMed