Sepsis (aikuiset)
Käypä hoito -suositus |  Julkaistu: 02.01.2014   | Tila: voimassa  |  Aihepiiri(t): Anestesiologia ja tehohoito, Infektiosairaudet, Kuntoutus, Sisätaudit, Yleislääketiede
Mikä on Käypä hoito -suositus?
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Anestesiologiyhdistys ry:n asettama työryhmä
PDF Tulosta

Sepsis (aikuiset)

Käypä hoito
2.1.2014
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Anestesiologiyhdistys ry:n asettama työryhmä

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «»1

 

Suositus poistetaan julkaisusta 26.4.2019 «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=252201»2

Keskeinen sanoma

 • Sepsis on tavallinen terveydenhuollon ongelma, joka aiheuttaa suurta kuolleisuutta ja resurssien tarvetta.
 • Sepsiksen ennuste Suomessa on parantunut: vuonna 2012 tehdyissä tutkimuksissa sairaalakuolleisuus oli yli 4 % pienempi kuin vuoden 2005 FINNSEPSIS-tutkimuksessa.
 • Sepsiksen varhainen toteaminen ja systemaattisen hoidon ripeä aloittaminen parantavat ennustetta.
 • Infektioon kohdennetut hoidot:
  • Infektiopesäkkeen saneeraaminen on hoidossa keskeistä.
  • Osuvan mikrobilääkityksen varhainen aloittaminen on menestyksekkään hoidon kulmakivi.
 • Sepsiksen tukihoitojen toteuttamistapa vaikuttaa ennusteeseen.
  • Riittävään hapenkuljetuskapasiteettiin tähtäävä varhainen hoitostrategia (nestehoito, punasolut ja vasoaktiivinen lääkitys) parantaa ennustetta vaikeassa sepsiksessä ja septisessä sokissa. Hemoglobiinin osalta tavoite on 70–90 g/l.
  • Vasopressoriksi sopii parhaiten noradrenaliini.
  • Pieniannoksinen hydrokortisonihoito lyhentää vasopressorihoidon tarvetta septisessä sokissa.
  • Pyrkimys normoglykemiaan suurentaa hypoglykemian vaaraa. Insuliinihoidon avulla verenglukoosipitoisuus pyritään pitämään 5–8 mmol/l:ssa.
  • Kolloidien käytöstä ei ole kristalloideihin verrattuna etuja.
  • Mitään HES-liuoksia ei tule käyttää vaikeassa sepsiksessä, koska ne suurentavat munuaisvaurion vaaraa ja saattavat lisätä kuolleisuutta.

Aiheen rajaus

 • Suosituksessa ei käsitellä seuraavia seikkoja:
  • sepsiksen ehkäisy
  • hengitysvajauksen hoito
  • sepsispotilaan sedaatio
  • kirurgisen hoidon toteutus
  • hematologisten potilaiden sepsiksen hoito
  • palovammapotilaiden infektioiden hoito.

Tavoitteet

 • Suosituksen tavoitteena on
  • yhtenäistää vaikean sepsiksen hoitokäytäntöjä ja toipumista edistäviä käytäntöjä.
  • nopeuttaa viimeaikaisen tutkimustiedon hyväksikäyttöä erikoissairaanhoidossa.
  • soveltaa tietoja potilaskohtaisesti paikallisten tutkimus- ja hoitomahdollisuuksien mukaan.
  • lisätä avohoidon, päivystyspoliklinikoiden ja vuodeosastojen kliinikoiden tietoutta sepsiksen taudinkuvasta, tunnistamisesta ja nopean hoidon aloittamisen merkityksestä.

Kohderyhmä

 • Suosituksen kohderyhmänä ovat aikuisten vaikean sepsiksen ja septisen sokin tunnistamiseen ja hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset.

Määritelmiä

Taulukko 1. Sepsiksen määritelmät ja vaikeusasteen luokittelu ACCP/SCCM:n (American College of Chest Physicians / Society of Critical Care Medicine) asiantuntijapaneelin mukaan «Bone RC, Balk RA, Cerra FB ym. Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. The ACCP/SCCM Consensus Conference Committee. American College of »1.
Häiriö Määritelmä ja raja-arvot
1 SIRS voi liittyä infektion ohella moniin tiloihin, kuten traumaan ja laajan leikkauksen jälkitilaan, akuuttiin haimatulehdukseen ja palovammoihin.
2 Nestehoito katsotaan asianmukaiseksi, kun on annettu vähintään 500 ml nestettä nopeasti suoneen; hypotension merkittäväksi kestoksi katsotaan yli tunnin kestävä verenpaineen lasku.
3 Inotrooppista tai vasopressorihoitoa saavilla potilailla verenpaine voi olla arviointihetkellä normaali.
1. Infektio Mikro-organismien aiheuttama tulehdusvaste kudoksessa, jossa niitä normaalisti ei esiinny
2. Bakteremia Elävien bakteerien esiintyminen veressä
3. Tulehdusreaktio-oireyhtymä (systemic inflammatory response syndrome, SIRS)1 Kaksi tai useampi seuraavista:
 • ydinlämpö yli 38 °C tai alle 36 °C
 • syketaajuus yli 90/min
 • hengitystaajuus yli 20/min tai PaCO2 alle 4,3 kPa
 • leukosyyttien määrä yli 12 000 x 106/l tai sauvatumaisten neutrofiilien osuus yli 10 %
4. Sepsis (= 1 + 3) Elimistön yleistynyt reaktio infektioon
5. Vaikea sepsis Sepsis, johon liittyy elintoimintahäiriö, hypoperfuusio tai hypotensio. Hypoperfuusio voi ilmetä (muttei rajoittua) seuraavasti:
 • laktaattiasidoosi
 • oliguria
 • akuutti tajunnan häiriö
6. Septinen sokki (= 5 + 7) Sepsiksen aiheuttama hypotensio, joka ei korjaannu asianmukaisella nestehoidolla 2, 3 ja hypoperfuusion merkit kuten edellä
7. Sepsiksen aiheuttama hypotensio Systolisen verenpaineen lasku alle arvon 90 mmHg tai yli 40 mmHg:n lasku perustasosta, kun muut hypotension syyt on suljettu pois3 .

Esiintyvyys ja ennuste

Diagnostiikka

Mikrobilääkehoito

Taulukko 2. Mikrobilääkityksen empiirinen aloitus aikuisilla sepsispotilailla (ei sisällä immuunipuutteisten potilaiden sepsiksen hoitoa). Mainitut vuorokausiannokset on laskettu noin 70 kg:n painoiselle potilaalle, jonka munuaiset toimivat normaalisti «Valtonen V, Rintala E. Sepsis. Kirjassa: Huovinen ym. (toim.). Infektiosairaudet. Kustannus Oy Duodecim 2003, ss. 502-11»14, «Gilbert DN, Moellering RC, Eliopoulos GM, Sande MA (toim.). The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy. 34.painos. AntimicrobialTherapy Inc., Hyde Park, USA 2004»15, «Valtonen V. Sepsiksen mikrobilääkehoito. Kirjassa: Takkunen ym. (toim.). Tehohoito-opas. 2006, ss. 211-2»16, «Suomen Nefrologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Käypä hoito -suositus. Virtsatieinfektiot. Duodecim 2000;116:782-96»17. Mikrobilääkehoito on arvioitava uudestaan kliinisen kuvan ja mikrobiologisten löydösten perusteella viimeistään 3 vuorokauden kuluttua empiirisen hoidon alusta.
Kliininen alkutilanne tai epäily infektiopesäkkeestä Mikrobilääke Annos Vaihtoehto Huomioitavaa
 1. Ks. deksametasonihoito kohdasta Tulehdusvasteen hillintä «»2.
Perusterveen potilaan avohoidossa alkanut sepsis, jonka infektiopesäkkeen sijainti on epäselvä kefuroksiimi 1,5 g x 3 i.v.   Ei perussairauksia
tarvittaessa lisäksi fluorokinoloni (esim. levo- tai moksifloksasiini) 500 mg x 1–2 levofloksasiinia i.v. 400 mg x 1 moksifloksasiinia i.v   Kun infektio henkeä uhkaava
Keuhkoperäinen avohoidossa alkanut sepsis G-penisilliini 4 milj. U x 6 i.v.   Tarvittaessa mukaan fluorokinoloni
Keuhkoperäinen sairaalassa alkanut sepsis keftatsidiimi 2 g x 3 i.v. 4 g x 3 piperasilliini-tatsobaktaamia i.v. Yhdessä aminoglykosidin tai siprofloksasiinin kanssa
Aivokalvontulehdus1 keftriaksoni 2–4 g x 1 i.v.   Vanhuksilla, alkoholisteilla ja immuuni-puutteisilla katettava listeria: ampisilliinia 2 g x 6
Virtsatieperäinen sepsis kefuroksiimi 1,5 g x 3 i.v.    
Sairaalaperäinen sepsis (sepsis alkanut sairaalassa tai potilas ollut äskettäin sairaalahoidossa) keftatsidiimi, piperasiillini-tatsobaktaami tai karbapeneemi (mero- tai imipeneemi) 2 g x 3 keftatsidiimia i.v. 4 g x 3 piperasilliini-tatsobaktaamia i.v. 1 g x 3 mero- tai imipeneemiä i.v.    
Vatsansisäinen infektio piperasilliini-tatsobaktaami 4 g x 3 i.v. 1 g x 3 imipeneemiä tai meropeneemia i.v.  
Nekrotisoivafaskiitti imipeneemi taimeropeneemi 1 g x 3 i.v.    

Verenkierron tilan seuranta ja hoidon toteuttaminen

Taulukko 3. Kuinka parantaa vaikean sepsiksen ennustetta?
Epäile vaikeaa sepsistä, jos…
 • systeeminen tulehdus ja infektio ovat mahdollisia
 • potilaalla on hypoperfuusion merkit: elintoimintahäiriöt, hypotensio, hyperlaktatemia ja asidoosi.
Diagnostiikka
 • veriviljely kahdesti
 • mikrobiologiset näytteet epäillystä infektiolähteestä
 • epäillyn infektiolähteen kuvantaminen
 • CRP-pitoisuus, perusverenkuva ja toistuvasti laktaattipitoisuus
Ensitoimenpiteet (heti)
 • hoitopaikkana teho-osasto tai tehostetun valvonnan osasto
 • nestehoito: keskuslaskimopaine 8–12 mmHg, keskiverenpaine yli 65 mmHg ja tuntidiureesi yli 0,5 ml/kg/h
 • empiirinen mikrobilääkitys näytteidenoton jälkeen
 • hengitysvajaus: noninvasiivinen tai invasiivinen hengityslaitehoito ja keuhkoja säästävä hoitostrategia
 • verenkiertovajaus: ensisijaisena vasopressorina noradrenaliini
 • sydämen pumppausvajaus: dobutamiini-infuusio
Ylläpitohoito (yleensä 24–48 tunnin kuluessa)
 • jos vasopressorin tarve on suuri tai lisääntyy jatkuvasti, hydrokortisonia 200–300 mg/vrk
 • munuaisten vajaatoiminta: riittävän tehokas dialyysi joko jatkuvalla tai jaksoittaisella dialyysillä
 • insuliinihoito: normoglykemiaan pyrkiminen
 • verituotteiden käyttö: yli 70 g/l:n hemoglobiinitaso riittää, jollei kudosten hypoperfuusiota (laktatemia, asidoosi) ole
 • sedaatio: ohjeiston käyttö, seuranta ja infuusioiden päivittäinen katkaisu
 • mikrobilääkityksen tarkistus veriviljelyn tuloksen mukaan

Vasoaktiivinen lääkitys septisessä sokissa

Tulehdusvasteen hillintä

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Sepsikseen liittyvän akuutin munuaisvaurion hoito

 • Laajat systemoidut katsaukset eivät kiistattomasti osoita munuaisten akuutin vajaatoiminnan korvaushoidon (Renal Replacement Therapy, RRT) muodon tai annoksen yhteyttä kuolleisuuteen. Munuaisten korvaushoito tulee toteuttaa riittävänä (25 ml/kg/h).
 • Lisätietoa aiheesta on Käypä hoito -suosituksessa Munuaisvaurio (akuutti) «Munuaisvaurio (akuutti)»4.

Muu hoito

Hoidon porrastus

Arviointikriteerit

 • Mikä on sepsispotilaiden sairauden vaikeusaste tehohoidon alkaessa?
 • Mikä on sepsispotilaan aikaviive sairaalaan saapumisesta antimikrobilääkityksen aloittamiseen?
 • Väheneekö vaikeasta sepsiksestä johtuva kuolleisuus seuraavien 3 vuoden kuluessa?

Vaikean sepsiksen jälkeinen kuntoutus

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Anestesiologiyhdistys ry:n asettama työryhmä

Sepsis (aikuiset) -suosituksen historiatiedot «Sepsis (aikuiset), Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»2

Puheenjohtaja:

Esko Ruokonen, ma. professori, tehohoidon ylilääkäri; KYS

Jäsenet:

Seppo Hovilehto, LL, osastonylilääkäri; Etelä-Karjalan keskussairaalan teho-osasto

Sari Karlsson, LT, tehohoidon ylilääkäri; TAYS

Pekka Loisa, LT, ylilääkäri; Päijät-Hämeen keskussairaalan teho-osasto

Ville Pettilä, dosentti, tehohoidon ylilääkäri; HYKS

Esa Rintala, dosentti, ylilääkäri; TYKS/VSSHP:n sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö

Joonas Sirola, dosentti, ortopedian erikoislääkäri; KYS, Käypä hoito -toimittaja

Ari Uusaro, dosentti, apulaisylilääkäri; KYS:n tehohoidon osasto

Sidonnaisuudet

Seppo Hovilehto: Ei sidonnaisuuksia.

Sari Karlsson: Luentopalkkio (Baxter, Pfizer), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Orion, Pfizer).

Pekka Loisa:Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Orion Pharma Oy).

Ville Pettilä: Ei sidonnaisuuksia.

Esa Rintala: Ei sidonnaisuuksia.

Esko Ruokonen: Ei sidonnaisuuksia.

Joonas Sirola: Asiantuntijapalkkio (Servier Finland), Luentopalkkio (AstraZeneca), Osakeomistus (Ortostock Holding Oy).

Ari Uusaro: Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuusviite

Sepsis (aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Anestesiologiyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»5

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Bone RC, Balk RA, Cerra FB ym. Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. The ACCP/SCCM Consensus Conference Committee. American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine. Chest 1992;101:1644-55 «PMID: 1303622»PubMed
 2. Karlsson S, Varpula M, Ruokonen E ym. Incidence, treatment, and outcome of severe sepsis in ICU-treated adults in Finland: the Finnsepsis study. Intensive Care Med 2007;33:435-43 «PMID: 17225161»PubMed
 3. Poukkanen M, Vaara ST, Pettilä V ym. Acute kidney injury in patients with severe sepsis in Finnish Intensive Care Units. Acta Anaesthesiol Scand 2013;57:863-72 «PMID: 23713703»PubMed
 4. Gaieski DF, Edwards JM, Kallan MJ ym. Benchmarking the incidence and mortality of severe sepsis in the United States. Crit Care Med 2013;41:1167-74 «PMID: 23442987»PubMed
 5. Brun-Buisson C, Doyon F, Carlet J ym. Incidence, risk factors, and outcome of severe sepsis and septic shock in adults. A multicenter prospective study in intensive care units. French ICU Group for Severe Sepsis. JAMA 1995;274:968-74 «PMID: 7674528»PubMed
 6. Flaatten H. Epidemiology of sepsis in Norway in 1999. Crit Care 2004;8:R180-4 «PMID: 15312216»PubMed
 7. Kumar A, Roberts D, Wood KE ym. Duration of hypotension before initiation of effective antimicrobial therapy is the critical determinant of survival in human septic shock. Crit Care Med 2006;34:1589-96 «PMID: 16625125»PubMed
 8. Varpula M, Karlsson S, Parviainen I ym. Community-acquired septic shock: early management and outcome in a nationwide study in Finland. Acta Anaesthesiol Scand 2007;51:1320-6 «PMID: 17944634»PubMed
 9. Gaieski DF, Mikkelsen ME, Band RA ym. Impact of time to antibiotics on survival in patients with severe sepsis or septic shock in whom early goal-directed therapy was initiated in the emergency department. Crit Care Med 2010;38:1045-53 «PMID: 20048677»PubMed
 10. Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A ym. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2012. Crit Care Med 2013;41:580-637 «PMID: 23353941»PubMed
 11. Peralta G, Lamelo M, Alvarez-García P ym. Impact of empirical treatment in extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella spp. bacteremia. A multicentric cohort study. BMC Infect Dis 2012;12:245 «PMID: 23038999»PubMed
 12. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF ym. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft-tissue infections. Clin Infect Dis 2005;41:1373-406 «PMID: 16231249»PubMed
 13. Pappas PG, Kauffman CA, Andes D ym. Clinical practice guidelines for the management of candidiasis: 2009 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2009;48:503-35 «PMID: 19191635»PubMed
 14. Valtonen V, Rintala E. Sepsis. Kirjassa: Huovinen ym. (toim.). Infektiosairaudet. Kustannus Oy Duodecim 2003, ss. 502-11
 15. Gilbert DN, Moellering RC, Eliopoulos GM, Sande MA (toim.). The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy. 34.painos. AntimicrobialTherapy Inc., Hyde Park, USA 2004
 16. Valtonen V. Sepsiksen mikrobilääkehoito. Kirjassa: Takkunen ym. (toim.). Tehohoito-opas. 2006, ss. 211-2
 17. Suomen Nefrologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Käypä hoito -suositus. Virtsatieinfektiot. Duodecim 2000;116:782-96
 18. Bollaert PE, Charpentier C, Levy B ym. Reversal of late septic shock with supraphysiologic doses of hydrocortisone. Crit Care Med 1998;26:645-50 «PMID: 9559600»PubMed
 19. Briegel J, Forst H, Haller M ym. Stress doses of hydrocortisone reverse hyperdynamic septic shock: a prospective, randomized, double-blind, single-center study. Crit Care Med 1999;27:723-32 «PMID: 10321661»PubMed
 20. Annane D, Sébille V, Charpentier C ym. Effect of treatment with low doses of hydrocortisone and fludrocortisone on mortality in patients with septic shock. JAMA 2002;288:862-71 «PMID: 12186604»PubMed
 21. Werdan K, Pilz G, Bujdoso O ym. Score-based immunoglobulin G therapy of patients with sepsis: the SBITS study. Crit Care Med 2007;35:2693-2701 «PMID: 18074471»PubMed
 22. Singer P, Berger MM, Van den Berghe G ym. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: intensive care. Clin Nutr 2009;28:387-400 «PMID: 19505748»PubMed
 23. Heyland D, Muscedere J, Wischmeyer PE ym. A randomized trial of glutamine and antioxidants in critically ill patients. N Engl J Med 2013;368:1489-97 «PMID: 23594003»PubMed
 24. Cade JF. High risk of the critically ill for venous thromboembolism. Crit Care Med 1982;10:448-50 «PMID: 7044682»PubMed
 25. PROTECT Investigators for the Canadian Critical Care Trials Group and the Australian and New Zealand Intensive Care Society Clinical Trials Group, Cook D, Meade M ym. Dalteparin versus unfractionated heparin in critically ill patients. N Engl J Med 2011;364:1305-14 «PMID: 21417952»PubMed
 26. Simchen E, Sprung CL, Galai N ym. Survival of critically ill patients hospitalized in and out of intensive care units under paucity of intensive care unit beds. Crit Care Med 2004;32:1654-61 «PMID: 15286540»PubMed
 27. Heyland DK, Hopman W, Coo H ym. Long-term health-related quality of life in survivors of sepsis. Short Form 36: a valid and reliable measure of health-related quality of life. Crit Care Med 2000;28:3599-605 «PMID: 11098960»PubMed
 28. Pettilä V, Kaarlola A, Mäkeläinen A. Health-related quality of life of multiple organ dysfunction patients one year after intensive care. Intensive Care Med 2000;26:1473-9 «PMID: 11126259»PubMed
 29. Khandaker GM, Jones PB. Cognitive and functional impairment after severe sepsis. JAMA 2011;305:673-4; author reply 674 «PMID: 21325182»PubMed
 30. Lamar CD, Hurley RA, Taber KH. Sepsis-associated encephalopathy: review of the neuropsychiatric manifestations and cognitive outcome. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2011;23:237-41 «PMID: 21948885»PubMed
 31. Kress JP. Clinical trials of early mobilization of critically ill patients. Crit Care Med 2009;37:S442-7 «PMID: 20046133»PubMed
 32. Abele-Horn M, Kopp A, Sternberg U ym. A randomized study comparing fluconazole with amphotericin B/5-flucytosine for the treatment of systemic Candida infections in intensive care patients. Infection 1996;24:426-32 «PMID: 9007589»PubMed
 33. Anaissie EJ, Darouiche RO, Abi-Said D ym. Management of invasive candidal infections: results of a prospective, randomized, multicenter study of fluconazole versus amphotericin B and review of the literature. Clin Infect Dis 1996;23:964-72 «PMID: 8922787»PubMed
 34. Andrews PJ, Avenell A, Noble DW ym. Randomised trial of glutamine, selenium, or both, to supplement parenteral nutrition for critically ill patients. BMJ 2011;342:d1542 «PMID: 21415104»PubMed
 35. Annane D, Vignon P, Renault A ym. Norepinephrine plus dobutamine versus epinephrine alone for management of septic shock: a randomised trial. Lancet 2007;370:676-84 «PMID: 17720019»PubMed
 36. Baudo F, Caimi TM, de Cataldo F ym. Antithrombin III (ATIII) replacement therapy in patients with sepsis and/or postsurgical complications: a controlled double-blind, randomized, multicenter study. Intensive Care Med 1998;24:336-42 «PMID: 9609411»PubMed
 37. Bayer O, Reinhart K, Kohl M ym. Effects of fluid resuscitation with synthetic colloids or crystalloids alone on shock reversal, fluid balance, and patient outcomes in patients with severe sepsis: a prospective sequential analysis. Crit Care Med 2012;40:2543-51 «PMID: 22903091»PubMed
 38. Bellomo R, Chapman M, Finfer S ym. Low-dose dopamine in patients with early renal dysfunction: a placebo-controlled randomised trial. Australian and New Zealand Intensive Care Society (ANZICS) Clinical Trials Group. Lancet 2000;356:2139-43 «PMID: 11191541»PubMed
 39. Bollhalder L, Pfeil AM, Tomonaga Y ym. A systematic literature review and meta-analysis of randomized clinical trials of parenteral glutamine supplementation. Clin Nutr 2013;32:213-23 «PMID: 23196117»PubMed
 40. Brouwer MC, McIntyre P, Prasad K ym. Corticosteroids for acute bacterial meningitis. Cochrane Database Syst Rev 2013;6:CD004405 «PMID: 23733364»PubMed
 41. Brunkhorst FM, Engel C, Bloos F ym. Intensive insulin therapy and pentastarch resuscitation in severe sepsis. N Engl J Med 2008;358:125-39 «PMID: 18184958»PubMed
 42. Bunn F, Trivedi D. Colloid solutions for fluid resuscitation. Cochrane Database Syst Rev 2012;6:CD001319 «PMID: 22696325»PubMed
 43. Bur A, Hirschl MM, Herkner H ym. Accuracy of oscillometric blood pressure measurement according to the relation between cuff size and upper-arm circumference in critically ill patients. Crit Care Med 2000;28:371-6 «PMID: 10708169»PubMed
 44. Casaer MP, Mesotten D, Hermans G ym. Early versus late parenteral nutrition in critically ill adults. N Engl J Med 2011;365:506-17 «PMID: 21714640»PubMed
 45. Charles PE, Tinel C, Barbar S ym. Procalcitonin kinetics within the first days of sepsis: relationship with the appropriateness of antibiotic therapy and the outcome. Crit Care 2009;13:R38 «PMID: 19291325»PubMed
 46. Choi PT, Yip G, Quinonez LG ym. Crystalloids vs. colloids in fluid resuscitation: a systematic review. Crit Care Med 1999;27:200-10 «PMID: 9934917»PubMed
 47. COIITSS Study Investigators, Annane D, Cariou A ym. Corticosteroid treatment and intensive insulin therapy for septic shock in adults: a randomized controlled trial. JAMA 2010;303:341-8 «PMID: 20103758»PubMed
 48. Cook DJ, Fuller HD, Guyatt GH ym. Risk factors for gastrointestinal bleeding in critically ill patients. Canadian Critical Care Trials Group. N Engl J Med 1994;330:377-81 «PMID: 8284001»PubMed
 49. Dart AB, Mutter TC, Ruth CA ym. Hydroxyethyl starch (HES) versus other fluid therapies: effects on kidney function. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD007594 «PMID: 20091640»PubMed
 50. De Backer D, Aldecoa C, Njimi H ym. Dopamine versus norepinephrine in the treatment of septic shock: a meta-analysis*. Crit Care Med 2012;40:725-30 «PMID: 22036860»PubMed
 51. De Backer D, Biston P, Devriendt J ym. Comparison of dopamine and norepinephrine in the treatment of shock. N Engl J Med 2010;362:779-89 «PMID: 20200382»PubMed
 52. de Gans J, van de Beek D, European Dexamethasone in Adulthood Bacterial Meningitis Study Investigators. Dexamethasone in adults with bacterial meningitis. N Engl J Med 2002;347:1549-56 «PMID: 12432041»PubMed
 53. Dellinger RP, Levy MM, Carlet JM ym. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2008. Intensive Care Med 2008;34:17-60 «PMID: 18058085»PubMed
 54. Eisele B, Lamy M, Thijs LG ym. Antithrombin III in patients with severe sepsis. A randomized, placebo-controlled, double-blind multicenter trial plus a meta-analysis on all randomized, placebo-controlled, double-blind trials with antithrombin III in severe sepsis. Intensive Care Med 1998;24:663-72 «PMID: 9722035»PubMed
 55. Finfer S, Bellomo R, Boyce N ym. A comparison of albumin and saline for fluid resuscitation in the intensive care unit. N Engl J Med 2004;350:2247-56 «PMID: 15163774»PubMed
 56. Finney SJ, Zekveld C, Elia A ym. Glucose control and mortality in critically ill patients. JAMA 2003;290:2041-7 «PMID: 14559958»PubMed
 57. Fourrier F, Chopin C, Huart JJ ym. Double-blind, placebo-controlled trial of antithrombin III concentrates in septic shock with disseminated intravascular coagulation. Chest 1993;104:882-8 «PMID: 8365305»PubMed
 58. Gattas DJ, Dan A, Myburgh J ym. Fluid resuscitation with 6 % hydroxyethyl starch (130/0.4 and 130/0.42) in acutely ill patients: systematic review of effects on mortality and treatment with renal replacement therapy. Intensive Care Med 2013;39:558-68 «PMID: 23407978»PubMed
 59. Griesdale DE, de Souza RJ, van Dam RM ym. Intensive insulin therapy and mortality among critically ill patients: a meta-analysis including NICE-SUGAR study data. CMAJ 2009;180:821-7 «PMID: 19318387»PubMed
 60. Haase N, Perner A, Hennings LI ym. Hydroxyethyl starch 130/0.38-0.45 versus crystalloid or albumin in patients with sepsis: systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis. BMJ 2013;346:f839 «PMID: 23418281»PubMed
 61. Harvey S, Young D, Brampton W ym. Pulmonary artery catheters for adult patients in intensive care. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD003408 «PMID: 16856008»PubMed
 62. Hébert PC, Wells G, Blajchman MA ym. A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. Transfusion Requirements in Critical Care Investigators, Canadian Critical Care Trials Group. N Engl J Med 1999;340:409-17 «PMID: 9971864»PubMed
 63. Huang J, Cao Y, Liao C ym. Effect of histamine-2-receptor antagonists versus sucralfate on stress ulcer prophylaxis in mechanically ventilated patients: a meta-analysis of 10 randomized controlled trials. Crit Care 2010;14:R194 «PMID: 21034484»PubMed
 64. Iregui M, Ward S, Sherman G ym. Clinical importance of delays in the initiation of appropriate antibiotic treatment for ventilator-associated pneumonia. Chest 2002;122:262-8 «PMID: 12114368»PubMed
 65. Iwashyna TJ, Ely EW, Smith DM ym. Long-term cognitive impairment and functional disability among survivors of severe sepsis. JAMA 2010;304:1787-94 «PMID: 20978258»PubMed
 66. Jones AE, Brown MD, Trzeciak S ym. The effect of a quantitative resuscitation strategy on mortality in patients with sepsis: a meta-analysis. Crit Care Med 2008;36:2734-9 «PMID: 18766093»PubMed
 67. Kalfarentzos F, Kehagias J, Mead N ym. Enteral nutrition is superior to parenteral nutrition in severe acute pancreatitis: results of a randomized prospective trial. Br J Surg 1997;84:1665-9 «PMID: 9448611»PubMed
 68. Karlsson S, Heikkinen M, Pettilä V ym. Predictive value of procalcitonin decrease in patients with severe sepsis: a prospective observational study. Crit Care 2010;14:R205 «PMID: 21078153»PubMed
 69. Karlsson S, Ruokonen E, Varpula T ym. Long-term outcome and quality-adjusted life years after severe sepsis. Crit Care Med 2009;37:1268-74 «PMID: 19242321»PubMed
 70. Kellum JA, M Decker J. Use of dopamine in acute renal failure: a meta-analysis. Crit Care Med 2001;29:1526-31 «PMID: 11505120»PubMed
 71. Krinsley JS. Effect of an intensive glucose management protocol on the mortality of critically ill adult patients. Mayo Clin Proc 2004;79:992-1000 «PMID: 15301325»PubMed
 72. Kudsk KA, Croce MA, Fabian TC ym. Enteral versus parenteral feeding. Effects on septic morbidity after blunt and penetrating abdominal trauma. Ann Surg 1992;215:503-11; discussion 511-3 «PMID: 1616387»PubMed
 73. LeDoux D, Astiz ME, Carpati CM ym. Effects of perfusion pressure on tissue perfusion in septic shock. Crit Care Med 2000;28:2729-32 «PMID: 10966242»PubMed
 74. Leibovici L, Drucker M, Samra Z ym. Prognostic significance of the neutrophil count in immunocompetent patients with bacteraemia. QJM 1995;88:181-9 «PMID: 7767668»PubMed
 75. Lin PC, Chang CH, Hsu PI ym. The efficacy and safety of proton pump inhibitors vs histamine-2 receptor antagonists for stress ulcer bleeding prophylaxis among critical care patients: a meta-analysis. Crit Care Med 2010;38:1197-205 «PMID: 20173630»PubMed
 76. Lobo SM, Lobo FR, Bota DP ym. C-reactive protein levels correlate with mortality and organ failure in critically ill patients. Chest 2003;123:2043-9 «PMID: 12796187»PubMed
 77. Marik PE, Pastores SM, Annane D ym. Recommendations for the diagnosis and management of corticosteroid insufficiency in critically ill adult patients: consensus statements from an international task force by the American College of Critical Care Medicine. Crit Care Med 2008;36:1937-49 «PMID: 18496365»PubMed
 78. Marik PE, Vasu T, Hirani A ym. Stress ulcer prophylaxis in the new millennium: a systematic review and meta-analysis. Crit Care Med 2010;38:2222-8 «PMID: 20711074»PubMed
 79. Marik PE, Zaloga GP. Adrenal insufficiency during septic shock. Crit Care Med 2003;31:141-5 «PMID: 12545007»PubMed
 80. Martin C, Papazian L, Perrin G ym. Norepinephrine or dopamine for the treatment of hyperdynamic septic shock? Chest 1993;103:1826-31 «PMID: 8404107»PubMed
 81. Messori A, Trippoli S, Vaiani M ym. Bleeding and pneumonia in intensive care patients given ranitidine and sucralfate for prevention of stress ulcer: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2000;321:1103-6 «PMID: 11061729»PubMed
 82. Moore FA, Moore EE, Jones TN ym. TEN versus TPN following major abdominal trauma--reduced septic morbidity. J Trauma 1989;29:916-22; discussion 922-3 «PMID: 2501509»PubMed
 83. Myburgh JA, Finfer S, Bellomo R ym. Hydroxyethyl starch or saline for fluid resuscitation in intensive care. N Engl J Med 2012;367:1901-11 «PMID: 23075127»PubMed
 84. Nguyen TH, Tran TH, Thwaites G ym. Dexamethasone in Vietnamese adolescents and adults with bacterial meningitis. N Engl J Med 2007;357:2431-40 «PMID: 18077808»PubMed
 85. NICE-SUGAR Study Investigators, Finfer S, Chittock DR ym. Intensive versus conventional glucose control in critically ill patients. N Engl J Med 2009;360:1283-97 «PMID: 19318384»PubMed
 86. Oppert M, Schindler R, Husung C ym. Low-dose hydrocortisone improves shock reversal and reduces cytokine levels in early hyperdynamic septic shock. Crit Care Med 2005;33:2457-64 «PMID: 16276166»PubMed
 87. Perel P, Roberts I, Ker K. Colloids versus crystalloids for fluid resuscitation in critically ill patients. Cochrane Database Syst Rev 2013;2:CD000567 «PMID: 23450531»PubMed
 88. Perner A, Haase N, Guttormsen AB ym. Hydroxyethyl starch 130/0.42 versus Ringer's acetate in severe sepsis. N Engl J Med 2012;367:124-34 «PMID: 22738085»PubMed
 89. Phillips P, Shafran S, Garber G ym. Multicenter randomized trial of fluconazole versus amphotericin B for treatment of candidemia in non-neutropenic patients. Canadian Candidemia Study Group. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1997;16:337-45
 90. Pittas AG, Siegel RD, Lau J. Insulin therapy for critically ill hospitalized patients: a meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med 2004;164:2005-11 «PMID: 15477435»PubMed
 91. Polito A, Parisini E, Ricci Z ym. Vasopressin for treatment of vasodilatory shock: an ESICM systematic review and meta-analysis. Intensive Care Med 2012;38:9-19 «PMID: 22127480»PubMed
 92. Rajaram SS, Desai NK, Kalra A ym. Pulmonary artery catheters for adult patients in intensive care. Cochrane Database Syst Rev 2013;2:CD003408 «PMID: 23450539»PubMed
 93. Reinhart K, Perner A, Sprung CL ym. Consensus statement of the ESICM task force on colloid volume therapy in critically ill patients. Intensive Care Med 2012;38:368-83 «PMID: 22323076»PubMed
 94. Rex JH, Bennett JE, Sugar AM ym. A randomized trial comparing fluconazole with amphotericin B for the treatment of candidemia in patients without neutropenia. Candidemia Study Group and the National Institute. N Engl J Med 1994;331:1325-30 «PMID: 7935701»PubMed
 95. Richard C, Warszawski J, Anguel N ym. Early use of the pulmonary artery catheter and outcomes in patients with shock and acute respiratory distress syndrome: a randomized controlled trial. JAMA 2003;290:2713-20 «PMID: 14645314»PubMed
 96. Rintala EM, Aittoniemi J, Laine S ym. Early identification of bacteremia by biochemical markers of systemic inflammation. Scand J Clin Lab Invest 2001;61:523-30 «PMID: 11763410»PubMed
 97. Rivers E, Nguyen B, Havstad S ym. Early goal-directed therapy in the treatment of severe sepsis and septic shock. N Engl J Med 2001;345:1368-77 «PMID: 11794169»PubMed
 98. Roberts I, Blackhall K, Alderson P ym. Human albumin solution for resuscitation and volume expansion in critically ill patients. Cochrane Database Syst Rev 2011;9:CD001208 «PMID: 22071799»PubMed
 99. Ruokonen E, Ilkka L, Niskanen M ym. Procalcitonin and neopterin as indicators of infection in critically ill patients. Acta Anaesthesiol Scand 2002;46:398-404 «PMID: 11952440»PubMed
 100. Russell JA, Walley KR, Singer J ym. Vasopressin versus norepinephrine infusion in patients with septic shock. N Engl J Med 2008;358:877-87 «PMID: 18305265»PubMed
 101. SAFE Study Investigators, Finfer S, McEvoy S ym. Impact of albumin compared to saline on organ function and mortality of patients with severe sepsis. Intensive Care Med 2011;37:86-96 «PMID: 20924555»PubMed
 102. Scarborough M, Gordon SB, Whitty CJ ym. Corticosteroids for bacterial meningitis in adults in sub-Saharan Africa. N Engl J Med 2007;357:2441-50 «PMID: 18077809»PubMed
 103. Schortgen F, Lacherade JC, Bruneel F ym. Effects of hydroxyethylstarch and gelatin on renal function in severe sepsis: a multicentre randomised study. Lancet 2001;357:911-6 «PMID: 11289347»PubMed
 104. Schweickert WD, Pohlman MC, Pohlman AS ym. Early physical and occupational therapy in mechanically ventilated, critically ill patients: a randomised controlled trial. Lancet 2009;373:1874-82 «PMID: 19446324»PubMed
 105. Serpa Neto A, Nassar AP Júnior, Cardoso SO ym. Vasopressin and terlipressin in adult vasodilatory shock: a systematic review and meta-analysis of nine randomized controlled trials. Crit Care 2012;16:R154 «PMID: 22889256»PubMed
 106. Shiu J, Wang E, Tejani AM ym. Continuous versus intermittent infusions of antibiotics for the treatment of severe acute infections. Cochrane Database Syst Rev 2013;3:CD008481 «PMID: 23543565»PubMed
 107. Sprung CL, Annane D, Keh D ym. Hydrocortisone therapy for patients with septic shock. N Engl J Med 2008;358:111-24 «PMID: 18184957»PubMed
 108. Tang BM, Eslick GD, Craig JC ym. Accuracy of procalcitonin for sepsis diagnosis in critically ill patients: systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 2007;7:210-7 «PMID: 17317602»PubMed
 109. Thomas R, Le Tulzo Y, Bouget J ym. Trial of dexamethasone treatment for severe bacterial meningitis in adults. Adult Meningitis Steroid Group. Intensive Care Med 1999;25:475-80 «PMID: 10401941»PubMed
 110. Thomas-Rueddel DO, Vlasakov V, Reinhart K ym. Safety of gelatin for volume resuscitation--a systematic review and meta-analysis. Intensive Care Med 2012;38:1134-42 «PMID: 22527076»PubMed
 111. Thooft A, Favory R, Salgado DR ym. Effects of changes in arterial pressure on organ perfusion during septic shock. Crit Care 2011;15:R222 «PMID: 21936903»PubMed
 112. Uzzan B, Cohen R, Nicolas P ym. Procalcitonin as a diagnostic test for sepsis in critically ill adults and after surgery or trauma: a systematic review and meta-analysis. Crit Care Med 2006;34:1996-2003 «PMID: 16715031»PubMed
 113. Wacker C, Prkno A, Brunkhorst FM ym. Procalcitonin as a diagnostic marker for sepsis: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 2013;13:426-35 «PMID: 23375419»PubMed
 114. Warren BL, Eid A, Singer P ym. Caring for the critically ill patient. High-dose antithrombin III in severe sepsis: a randomized controlled trial. JAMA 2001;286:1869-78 «PMID: 11597289»PubMed
 115. Winters BD, Eberlein M, Leung J ym. Long-term mortality and quality of life in sepsis: a systematic review. Crit Care Med 2010;38:1276-83 «PMID: 20308885»PubMed
 116. Yu DT, Black E, Sands KE ym. Severe sepsis: variation in resource and therapeutic modality use among academic centers. Crit Care 2003;7:R24-34 «PMID: 12793887»PubMed
 117. Yunos NM, Bellomo R, Hegarty C ym. Association between a chloride-liberal vs chloride-restrictive intravenous fluid administration strategy and kidney injury in critically ill adults. JAMA 2012;308:1566-72 «PMID: 23073953»PubMed
 118. Zarychanski R, Abou-Setta AM, Turgeon AF ym. Association of hydroxyethyl starch administration with mortality and acute kidney injury in critically ill patients requiring volume resuscitation: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2013;309:678-88 «PMID: 23423413»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko