Melanooma
Käypä hoito -suositus |  Julkaistu: 2012-01-26   | Tila: voimassa  |  Aihepiiri(t): Ihotaudit, Kirurgia, Plastiikkakirurgia, Syöpätaudit, Yleislääketiede
Mikä on Käypä hoito -suositus?
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Chirurgi Plastici Fenniaen asettama työryhmä
PDF Tulosta

Melanooma

Käypä hoito
26.1.2012
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Chirurgi Plastici Fenniaen asettama työryhmä

Koosteet

Potilaalle

 

Poistetaan julkaisusta 17.8.2018 «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=221201»1

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «»1

Keskeinen sisältö

 • Ihomelanooma on ollut vuosikymmenien ajan nopeimmin yleistyviä syöpiä länsimaissa.
 • Tärkein ihomelanooman riskitekijä on auringon ultraviolettisäteilyn aiheuttama ihon palaminen.
 • Melanoomaksi epäilty muutos on poistettava histopatologista diagnoosia varten mahdollisimman nopeasti perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa.
  • Diagnoosia varten epäilyttävä luomi tai ihomuutos poistetaan kokonaan pienellä (1–2 mm) marginaalilla ihonalaiseen rasvakudokseen asti «Luomen poisto»1 .
  • Jos epäilyttävän ihomuutoksen poisto kokonaan ei onnistu, siitä voidaan ottaa osabiopsia (stanssi- tai veneviiltobiopsia).
  • Luomien profylaktisesta poistosta ei ole hyötyä runsasluomisille potilaille, sillä stabiilin pigmenttiluomen muuttuminen melanoomaksi on harvinaista.
 • Melanooman vuonna 2009 uudistettu TNM-luokitus ottaa huomioon melanooman paksuuden, ulseraation ja levinneisyysasteen lisäksi myös primaarikasvaimen mitoosien määrän ja plasman laktaattidehydrogenaasipitoisuuden.
 • Tärkein melanooman hoitomuoto on leikkaus erikoissairaanhoidossa: melanooma poistetaan paksuutensa mukaan 1–2 cm:n suuruisella terveen ihon marginaalilla.
 • Rutiinimaisia kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia ei tehdä leikkausvaiheessa eikä myöhemmin seurannan aikana.
 • Melanoomapotilaan tärkein ennuste- ja levinneisyystutkimus on vartijasolmukebiopsia. Imusolmukemetastaasin toteaminen joko ohutneulanäytteellä (makroskooppinen metastaasi) tai vartijasolmukebiopsialla (mikroskooppinen metastaasi) edellyttää jatkotoimenpiteenä kyseisen alueen imusolmuke-evakuaatiota.
 • Leikkauksen jälkiseurannassa keskitytään mahdollisten iho- tai imusolmukealueiden uusiutumien ja uusien ihokasvainten toteamiseen. Potilasta ohjataan omatoimiseen seurantaan.
 • Noin joka viidennellä potilaalla melanooma uusiutuu.
 • Melanooma voi uusiutua alueellisesti tai etäpesäkkeinä.
  • Alueellista leviämistä ovat satelliitit, in transit -metastaasit, alueelliset imusolmukemetastaasit ja paikalliset residiivit, ja niiden hoito on kirurginen.
 • Potilaalle voi ilmetä uusi primaarimelanooma.
 • Raajojen in transit -metastaasit, joita ei voida hallita kirurgisella hoidolla, voidaan hoitaa hypertermisellä isoloidulla raajaperfuusiolla, joiden toteutus on valtakunnallisesti keskitetty Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan.
 • Etäpesäkkeistä melanoomaa sairastavien leikkaus-, lääke- tai sädehoito suunnitellaan yksilöllisesti.

Aiheen rajaus

 • Suosituksessa käsitellään ihomelanoomaa muttei silmä- eikä limakalvomelanoomaa.

Kohderyhmä

 • Suositus on tarkoitettu perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa melanoomapotilaita hoitavalle terveydenhuollon henkilöstölle.

Tavoite

 • Tavoitteena on parantaa ihomelanooman diagnostiikkaa ja luoda yhtenäinen käytäntö sen hoitoon ja seurantaan.
 • Sairastumisvaaraa lisäävien riskitekijöiden tiedostaminen ja varhaisdiagnostiikka ovat tärkeitä keinoja vaikuttaa melanooman ennusteeseen.

Epidemiologia

Riskiryhmät

Ihotyyppi

 • Vaalea, herkästi auringossa palava tyypin I iho.

Runsasluomisuus

Synnynnäiset luomet

Ehkäisy

Melanoomariskin pienentämiseksi ehdotettuja toimenpiteitä

Diagnostiikka

Melanooman kliininen diagnoosi

Taulukko 1. Luomen poiston aiheet ABCDE-säännön mukaan.
Kirjain Merkitys
Huomautus: ABCD-sääntö koskee etenkin pinnallisesti leviäviä pigmentoituneita melanoomamuotoja. Nodulaarinen melanooma on symmetrinen, tasavärinen ja tarkkarajainen, usein osittain tai kokonaan pigmentitön. Tärkeimpiä epäilyn herättäjiä ovat uuden muutoksen ilmaantuminen iholle ja jatkuva kasvu. Myöhäisoireita ovat kutina, verenvuoto ja ympäristön punoitus. Ks. myös «Oireettomien luomien kirurginen ennakoiva poisto ja melanoomariski»5 .
A (asymmetry) epäsäännöllinen, usean akselin suhteen epäsymmetrinen muoto
B (border) epätarkka ja polveileva reuna
C (color) vaihteleva, eri sävyjä sisältävä epätasainen väri
D (diameter) muutoksen koko (yli 6 mm) sekä ennen kaikkea muutokset luomen koossa ja muodossa
E (evolution) muutoksen jatkuva kasvu ja muuttuminen

Melanooman kliinismorfologinen luokitus

Erotusdiagnostiikka

Näytteenotto melanooman histopatologista diagnostiikkaa varten

Taulukko 2. Tiedot, jotka kliinikon lähetepyynnön patologille tulisi sisältää.
Lähetepyynnön tiedot
Potilaan ikä ja sukupuoli
Leesion sijaintipaikka
Anamneesi:
 • leesion kliininen kuvaus (koko, väri jne.)
 • leesion ilmaantumisajankohta
 • leesion mahdollinen muuttuminen tai sen aiheuttamat tuntemukset
 • ulseraatio
 • satelliittiepäily
 • traumat
Biopsian tyyppi:
 • osabiopsia (stanssi- tai veneviiltobiopsia) vai täydellinen poisto
Epäilty kliininen diagnoosi
Onko samasta leesiosta otettu aiemmin biopsianäyte?
Jos on otettu useita näytteitä, näytepurkkien numerointi ja näytteiden ottokohdan tarkka kuvaus
Kliinikon yhteystiedot
Taulukko 3. Primaarikasvainta koskevat tiedot, jotka patologin lausunnon tulisi sisältää.
Tekstikohta Tiedot
Ihonäyte
 • potilaan nimi ja ikä
 • leesion sijaintipaikka
Diagnoosi
 • Breslow'n mitta
 • mahdollinen ulseraatio
Lausunto-osa
 • leesion makroskooppinen kuvaus ja mitat (mm)
 • ulseraation esiintyminen
 • Breslow'n mitta 0.1 mm:n tarkkuudella (mitataan granulaarisolukerroksesta tai ulseraatiopinnasta aina syvimmälle ihoon ulottuvaan melanoomasoluun saakka)
 • Clarkin luokka
 • kasvutapa
 • mitoosit (lasketaan hot spot -alueilta ja ilmoitetaan määränä/mm2 dermaalisen komponentin osalta)
 • neevussolukon (junktionaalinen, compositus, intraepidermaalinen, dysplastinen jne.) esiintyminen alueella
 • solutyyppi: epiteloidinen, sukkulamainen, nevoidinen jne.
 • regression esiintyminen
 • invaasio imu- tai verisuoniin tai perineuraalialueelle
 • mikrosatelliitit
 • tervekudosmarginaalit (mm) leiketasoissa

Potilaan lähettäminen hoitoon

 • Melanoomaksi epäilty muutos on poistettava histopatologista diagnoosia varten mahdollisimman nopeasti perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa.
 • Perusterveydenhuollossa potilaalle ei tehdä primaarikasvaimen poiston ja histopatologisen tutkimuksen lisäksi muita tutkimuksia.
 • Potilas, jolla ihomuutoksen histopatologisen tutkimuksen perusteella on diagnosoitu melanooma, on lähetettävä melanoomien hoitoon perehtyneeseen erikoissairaanhoidon yksikköön. Lähetteessä on oltava selvä maininta melanoomaepäilystä, ja lähete on käsiteltävä kiireellisenä.

Melanooman ennustetekijät, TNM-luokitus ja levinneisyysaste

 • Melanooman ennustetekijöitä ovat primaarikasvaimen histopatologiset ominaisuudet, kliiniset ennustetekijät ja melanooman levinneisyysaste.

Primaarikasvaimen histopatologiset ennustetekijät ja TNM-luokitus

Melanooman paksuus

Ulseraatio ja mitoosit

 • Ulseraatio ja mitoosit ovat tärkeitä itsenäisiä primaarikasvaimeen liittyvä tekijöitä, jotka huonontavat ennustetta «Ulseraatio ja mitoosit ovat tärkeitä ennustetekijöitä.»B.
 • Ulseraatio tarkoittaa patologin mikroskooppitutkimuksessa määrittämää epidermiksen puuttumista kasvaimen päältä, jolloin kasvaimen pinnalla on fibriiniä ja debristä. Ulseroituneissa melanoomissa on usein runsaasti mitooseja.
 • Melanooman pinnalla voidaan silmämääräisesti nähdä rupeutumaa, vaikkei se olisi ulseroitunut.
 • Primaarikasvaimen lisääntynyt mitoosien määrä ilmoitettuna neliömillimetriä kohti on ennustetta huonontava tekijä yhdessä Breslow'n mitan ja ulseraation kanssa T1-luokan melanoomissa «Ulseraatio ja mitoosit ovat tärkeitä ennustetekijöitä.»B.

Clarkin luokitus

Taulukko 4. Clarkin luokitus «Clark WH Jr, From L, Bernardino EA ym. The histogenesis and biologic behavior of primary human malignant melanomas of the skin. Cancer Res 1969;29:705-27 »45 *.
Luokka Määritelmä
I Melanooma on epidermiksen sisällä (in situ -melanooma)
II Melanooma kasvaa papillaariseen dermikseen.
III Melanooma täyttää papillaarisen dermiksen ja ulottuu retikulaarisen dermiksen rajalle.
IV Melanooma kasvaa retikulaariseen dermikseen.
V Melanooma kasvaa subkutaanikudokseen (ihonalaiseen rasvakudokseen).
* Kommentti: Clarkin luokitus on jäänyt pois vuoden 2009 TNM-luokituksesta, mutta edelleen suositellaan, että melanoomanäytteen tutkiva patologi ilmoittaisi sen lausunnossaan.

Muut histopatologiset ennustetekijät

 • Seuraavien tekijöiden on todettu vaikuttavan ennusteeseen:
  • mikroskooppiset satelliitit (läpimitaltaan yli 0.05 mm:n melanoomapesäke, joka sijaitsee vähintään 0.3 mm:n päässä primaarikasvaimesta)
  • melanoomaan työntyvät lymfosyytit (tumor infiltrating lymphocytes, TILs) ja melanoomasolujen invaasio imu- ja verisuoniin
  • melanooman regressio «Lisätietoa melanooman histologisista prognostisista tekijöistä»10.

Kliiniset ennustetekijät

Ennustetta huonontavia tekijöitä

Melanooman levinneisyys

Melanooman TNM-luokitus

 • Vuonna 2009 uusittu, kansainvälisessä käytössä oleva melanoomien TNM- ja levinneisyysluokitus esitetään taulukossa «Melanooman ennustetekijät, TNM-luokitus ja levinneisyysaste .»5, «Sobin L, Gospodarowicz M, Wittekind C (editors). TNM Classification of malignant tumours (UICC). 7th edition. Wiley-Blackwell, 2009»55.
 • T-luokituksen määräävät melanooman Breslow'n mitta, ulseraatio ja T1-luokan melanoomissa mitoosien tiheys määriteltynä niiden lukumääränä mikroskooppikentän neliömillimetriä kohti.
 • Clarkin luokitus on jäänyt pois TNM-luokituksesta. Se huomioidaan vain, jos mitoosien määrää ei tiedetä.
 • N-luokituksen määräävät imusolmukemetastaasien lukumäärä ja se, onko kyseessä mikroskooppinen (vartijasolmuketutkimuksella todettu) vai makroskooppinen (kliinisesti tai kuvantamistutkimuksella todettu) metastaasi.
 • Mikroskooppisen imusolmukemetastaasin koolla ei ole alarajaa. Myös immunohistokemiallisella värjäyksellä todetut yksittäiset tuumorisolut (ITC, isolated tumour cells) luokitellaan mikrometastaasiksi.
 • N-luokituksessa huomioidaan myös satelliitit ja in transit -metastaasit.
 • M-luokituksen määräävät etäpesäkkeiden sijainti (iho, ihonalaiskudos, keuhkot, muut sisäelimet) ja plasman laktaattidehydrogenaasipitoisuus (P-LD), jonka suurentuminen heikentää ennustetta.
Taulukko 5. Melanooman ennustetekijät, TNM-luokitus ja levinneisyysaste «Sobin L, Gospodarowicz M, Wittekind C (editors). TNM Classification of malignant tumours (UICC). 7th edition. Wiley-Blackwell, 2009»55.
T-luokitus Breslow'n mitta Ulseraatio ja mitoosien määrä Levinneisyysaste
Tis In situ -melanooma 0
T1 ≤ 1 mm a: ei ulseraatiota ja mitoosien määrä < 1/mm2
IA
b: ulseraatio tai mitoosien määrä ≥ 1/mm2 IB
T2 1.01–2 mm a: ei ulseraatiota
b: ulseraatio
IB
IIA
T3 2.01–4 mm a: ei ulseraatiota
b: ulseraatio
IIA
IIB
T4 > 4 mm a: ei ulseraatiota
b: ulseraatio
IIB
IIC
N-luokitus Metastaattisten imusolmukkeiden lukumäärä Imusolmukkeessa olevan tuumorisolukon määrä (engl. tumour burden) Levinneisyysaste
N0 0
N1 yksi imusolmuke a: mikrometastaasi
b: makrometastaasi
IIIA
IIIB
N2 2–3 imusolmuketta a: mikrometastaasi
b: makrometastaasi
c: in transit-metastaasi tai satelliitti ilman imusolmukemetastaaseja
IIIA/B
IIIB/C
IIIB
N3 ≥ 4 tai kuinka monta tahansa, jos lisäksi in transit -metastaaseja tai satelliitteja IIIC
M-luokitus Paikka P-LD Levinneisyysaste
M0 Ei etäpesäkkeitä
M1 Etäpesäkkeitä iholla, ihonalaiskudoksessa tai imusolmukkeissa a: normaali IV
M1 Keuhkometastaasit b: normaali IV
M1 Mikä tahansa sisäelinmetastaasi, jos LD-arvo on normaali, tai mikä tahansa etäpesäke, jos LD-arvo on suurentunut c: normaali
c: suurentunut
IV
IV
P-LD, plasman laktaattidehydrogenaasipitoisuus

Kirurginen hoito

Primaarimelanooman leikkaushoito

Leikkausmarginaali

Taulukko 6. Suositus Breslow'n mitan mukaan määräytyvistä melanooman leikkausmarginaaleista.
Melanooman paksuus Leikkausmarginaali Näytönastekatsausnäytön taso 1 Huomioitavaa
1 Näytön aste sen suhteen, että kyseinen marginaali on taudin uusiutumisen tai eloonjäämisen suhteen yhtä turvallinen kuin leveä (3–5 cm) marginaali
Lentigo maligna
(in situ -melanooma)
0.5–1 cm «Lentigo malignan leikkausmarginaalin on oltava vähintään 0.5 cm, mutta 1 cm:ä suositellaan. Lentigo malignan hoitona voi kirurgian lisäksi olla sädehoito.»D Makroskooppinen marginaali epätarkka
≤ 1.0 mm 1 cm «Invaasiosyvyydeltään 1.0 mm tai sitä ohuemmat melanoomat leikataan 1 cm:n ihomarginaalilla.»C
1.1–2.0 mm 1–2 cm «Invaasiosyvyydeltään 1.1–2.0 mm:n paksuiset melanoomat leikataan 1–2 cm:n ihomarginaalilla.»B
2.1–4.0 mm 2 cm «Invaasiosyvyydeltään 2.1–4.0 mm:n paksuiset melanoomat leikataan 2 cm:n ihomarginaalilla.»B
Yli 4.0 mm 2 cm «Invaasiosyvyydeltään yli 4 mm:n paksuiset melanoomat leikataan 2 cm:n ihomarginaalilla.»B

Primaarivaiheen kirurgisen hoidon tekniikasta

 • Poistetun melanooma-alueen arpi tai biopsoitu melanooma poistetaan edellä mainituin marginaalein ja ihonalainen rasva faskiatasolle saakka.
 • Poisto tehdään ihopoimujen suuntaisesti, paitsi raajoissa raajan akselin (ja imuteiden) suuntaisesti, jolloin suora sulku on usein mahdollinen.
 • Poistetun alueen reunat merkitään ompelein tai klipseillä resekaatin suuntien selvittämiseksi patologille.
 • Sulkumenetelminä käytetään
  • suoraa sulkua (aina kun se on mahdollista)
  • paikallisia kielekkeitä
  • ihonsiirtoa tai
  • poikkeustapauksissa jopa mikrovaskulaarista kielekettä.

Vartijasolmukebiopsia

 • Melanooman vartijasolmukebiopsia voidaan tehdä sairaalassa, jossa on isotooppilaboratorio ja menetelmän käytössä tarvittavaa kirurgista ja patologista erityisosaamista.
 • Ennen vartijasolmukebiopsiaa potilaalle tehdään kliininen tutkimus, erityisesti imusolmukealueiden palpaatio.
 • Jos palpaation tai melanooman paksuuden (Breslow'n mitta yli 4 mm) perusteella epäillään lähi-imusolmukealueen etäpesäkkeitä, potilaalle tehdään ennen leikkausta imusolmukealueen ultraäänitutkimus ja epäilyttävistä imusolmukkeista otetaan ohutneulabiopsia.
 • Ultraäänitkimus on kliinistä tutkimusta tarkempi mutta vartijasolmuketutkimusta epäherkempi imusolmukemetastaasien osoittamisessa, minkä vuoksi se ei korvaa jälkimmäistä «Paikallisten imusolmukealueiden metastaasien diagnostiikassa ultraäänitutkimus yhdistettynä ohutneulabiopsiaan on kliinistä tutkimusta tarkempi, mutta vartijasolmukebiopsiaa epäherkempi menetelmä.»B.
 • Jos kliinisesti epäilyttävässä imusolmukkeessa todetaan ohutneulabiopsian perusteella etäpesäke, potilaalle ei tehdä vartijasolmukebiopsiaa vaan suoraan hoidollinen imusolmuke-evakuaatio.

Vartijasolmukkeen määritelmä

Vartijasolmukebiopsian merkitys potilaalle

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Vartijasolmukkeen paikantaminen ja poistoleikkaus käytännössä

Vartijasolmukkeen histopatologinen tutkimus

 • Leikkauksessa poistetut vartijasolmukkeet lähetetään patologille formaliinifiksoituna.
 • Jääleiketutkimusta ei suositella, koska sen herkkyys on vähäinen.
 • Näytteistä suositellaan otettavaksi useita leiketasoja.
 • Rutiinivärjäyksen (hematoksyliini-eosiini, HE) lisäksi vartijasolmukkeista tehdään immunohistokemialliset värjäykset, jotka lisäävät tutkimuksen diagnostista tarkkuutta.
 • Vartijasolmuketutkimus on positiivinen, jos melanooman solukkoa on havaittavissa HE-leikkeissä tai immunohistokemiallisissa määrityksissä.
 • Pesäkkeen koko (invaasiosyvyys tai läpimitta mm:issä), sijainti imusolmukkeessa ja multifokaalisuus mainitaan lausunnossa.
 • Ks. kuvat «Vartijasolmukkeen ITC-löydös»29 , «Nevussolut vartijasolmukkeessa»30 .

Vartijasolmukebiopsian diagnostinen luotettavuus

Primaarihoitovaiheen hoidollinen imusolmuke-evakuaatio

Primaarivaiheen muut tutkimukset

Uusiutuneen tai levinneen melanooman kirurginen hoito

Alueellisesti levinneen (aste III) melanooman kirurginen hoito

 • Alueellista leviämistä ovat paikallisresidiivit, satelliitit, in transit -metastaasit ja alueelliset imusolmukemetastaasit.
 • Hoito on kirurginen.
 • Liitännäishoidoista konsultoidaan syöpälääkäriä.

Paikallinen uusiutuma

In transit -metastaasit

Alueelliset imusolmukemetastaasit

Etäpesäkkeiden kirurginen hoito (levinneisyysaste IV)

Melanooman onkologinen hoito

 • Melanooman lääkehoito voidaan jakaa
  • liitännäishoitoon (adjuvanttihoitoon), jolla pyritään vähentämään suuren riskin (levinneisyysasteet IIB–IIC ja III) melanooman uusiutumista
  • levinneen taudin palliatiiviseen lääkehoitoon.
 • Onkologisten hoitojen prediktiiviset tekijät tunnetaan melanoomassa huonosti.

Liitännäislääkehoito

 • Vakiintunutta liitännäishoitokäytäntöä ei ole.
 • Solunsalpaajista ei ole osoitettu olevan hyötyä liitännäishoidoissa.
 • Liitännäishoitona on lähinnä käytetty alfainterferonia (IFN-alfa), jota voidaan tarjota valikoiduissa tapauksissa potilaille, joilla uusiutumisriski on suuri.

Alfainterferoni (IFN-alfa)

Etäpesäkkeisen melanooman lääkehoito

Dakarbatsiini

Temotsolomidi

IL-2

Monisolunsalpaajahoidot

Uudet immunologiset hoidot

Melanoomarokotteet

Ipilimumabi

B-RAF-tyrosiinikinaasin estäjät

Sädehoito

Melanoomapotilaan seuranta

 • Seurannan tavoitteena ovat uusiutumisen ja etäpesäkkeiden mahdollisimman varhainen havaitseminen, potilaan opastaminen omatoimiseen seurantaan ja aurinkoaltistumisen välttämiseen ja hänen psyykkinen tukemisensa.
 • Seurannassa on oleellista tuntea uusiutumisriskiin vaikuttavat tekijät (ks. kappaleesta "Melanooman ennustetekijät ja TNM-luokitus" «»2) ja uusiutumistavat: aluellinen uusiutuminen (arpiresidiivi, satelliitti, in transit -metastaasi, imusolmukemetastaasi), etäpesäkkeinä uusiutuminen tai uuden primaarimelanooman syntyminen.
 • Ihomelanoomapotilaan seurannalla saattaa olla suotuisa vaikutus ennusteeseen «Ihomelanooman seurannalla saattaa olla suotuisa vaikutus ennusteeseen.»C.
 • Vähäisen uusiutumisriskin potilaiden (T1-2aN0M0) seuranta voidaan toteuttaa myös perusterveydenhuollossa.
  • Esimerkki potilaalle annettavasta ohjeesta (TYKS), kun pienen uusiutumisriskin melanooman seuranta toteutetaan perusterveydenhuollossa, ks. «»2.
 • Muiden potilaiden (keskisuuri tai suuri uusiutumisriski) seuranta toteutetaan erikoissairaanhoidon poliklinikassa (onkologia ja/tai kirurgia) pääosin viiden vuoden ajan.
 • Onkologisia hoitoja saaneita potilaita seurataan primaaristi onkologian poliklinikassa.
 • Runsasluomisten melanoomapotilaiden seurantapaikaksi suositellaan ihotautipoliklinikkaa.
 • Koska seurantataajuuden vaikuttavuudesta ei ole tutkimusnäyttöä, yksityiskohtaista seurantasuositusta ei voida antaa. Eräs esimerkki uusiutumisriskin perusteella toteutettavasta seurantamallista (HUS), ks. «»3.

Tutkimukset seurannan aikana

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Chirurgi Plastici Fenniaen asettama työryhmä

Melanooma-suosituksen historiatiedot «Melanooma, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»19

Puheenjohtaja:

Ilkka Koskivuo, LT, kirurgian ja plastiikkakirurgian erikoislääkäri; TYKS:n kirurgian klinikka

Jäsenet:

Tiina Jahkola, LT, dosentti, kirurgian ja plastiikkakirurgian erikoislääkäri, osastonylilääkäri; HUS:n Jorvin sairaala/HYKS:n plastiikkakirurgian klinikka, Jorvin yksikkö

Jaana Jalava-Broman, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri; Turun terveyskeskus

Ilpo Kinnunen, LT, dosentti, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, osastonylilääkäri; TYKS:n korva-, nenä ja kurkkutautien klinikka

Katriina Kukkonen-Harjula, LKT, dosentti, terveydenhuollon erikoislääkäri, yliopistonlehtori; Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitos, Käypä hoito -toimittaja

Seppo Pyrhönen, LKT, professori, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri; TYKS:n syöpätautien klinikka

Olli Saksela, LKT, dosentti, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri, osastonylilääkäri; HUS:n iho- ja allergiasairaala

Pia Vihinen, LT, dosentti, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri; TYKS:n syöpätautien klinikka

Susanna Virolainen, LT, ihotautien ja patologian erikoislääkäri; HUSLAB

Asiantuntijat:

Kristiina Tyynelä-Korhonen, LT, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, apulaisylilääkäri; KYS:n syöpäkeskus

Sidonnaisuudet

Tiina Jahkola: Ollut kutsuttuna asiantuntijaluennoitsijana terveydenhuollon ja lääkealan yrityksien tilaisuuksissa (Rintasyöpäyhdistys - Europa Donna Finland ry, Suomen syöpäpotilaat ry, Suomen haavanhoitoyhdistys ry, Suomen onkologiayhdistys ry, Upviser Oy, Orion, Sanofi-Aventis, Amgen, Bristol Myers Squibb Oy). Toiminut koulutuksien järjestäjänä terveydenhuollon yhdistyksille (Suomen kirurgiyhdistys/Rintarauhaskirurginen sektio, Suomen plastiikkakirurgiyhdistys – Chirurgi Plastici Fenniae, Suomen rintasyöpäryhmä ry). Toimii hallituksien jäsenenä (Suomen kirurgiyhdistys/Rintarauhaskirurginen sektio, Suomen plastiikkakirurgiyhdistys – Chirurgi Plastici Fenniae, Suomen rintasyöpäryhmä ry). Toimii Valviran asiantuntijalääkärinä.

Jaana Jalava-Broman: Ei sidonnaisuuksia.

Ilpo Kinnunen: Osallistunut ulkomaisiin kongresseihin (Synthes, Stryker, Steripolar Oy).

Ilkka Koskivuo: Ollut ulkomaan kongressimatkalla lääke- tai instrumenttialan yrityksen rahoittamana (Bristol-Myers Squibb Oy, Covidien Finland Oy). Toiminut lääkealan yrityksen asiantuntijana (AstraZeneca Oy).

Katriina Kukkonen-Harjula: Ei sidonnaisuuksia.

Seppo Pyrhönen: Osallistunut kongresseihin lääkealan yritysten rahoittamana (Roche, Pfizer). Osallistunut lääkealan yrityksen koulutustilaisuuden suunnitteluun (Roche). Toiminut luennoitsijana lääkeyritykselle (Glaxo Smith Kline).

Olli Saksela: Ei sidonnaisuuksia.

Piia Vihinen: Kutsuttuna asiantuntijaluennoitsijana terveydenhuollon ja lääkealan yrityksien tilaisuuksissa (Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, Suomen Onkologiyhdistys, Suomen Syöpäpotilaat ry, Suomen Melanoomaryhmä, Pohjoismaiden Melanoomaryhmä, Roche, Bristol Myers Squibb, MSD). Osallistunut ulkomaiseen kongressiin lääkealan yrityksen kustantamana (Swedish Orphan-Biovitrium, Roche, Bristol Myers Squibb, MSD, Pierre-Fabre, Novartis). Antanut asiantuntija-apua lääkealan yrityksille (Swedish Orphan-Biovitrium, Roche, Bristol Myers Squibb).

Susanna Virolainen: Luennoinut lääkealan yrityksessä (Leo Pharma Oy). Ollut luento- ja kongressimatkalla lääkealan yrityksen kustantamana (Roche Oy).

Kirjallisuusviite

Melanooma. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Chirurgi Plastici Fenniaen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2012 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»3

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Hakulinen T. Ihosyövät tänään ja tulevaisuudessa. Focus Oncologiae 2005:6:8-12
 2. Garbe C, Blum A. Epidemiology of cutaneous melanoma in Germany and worldwide. Skin Pharmacol Appl Skin Physiol 2001;14:280-90 «PMID: 11586069»PubMed
 3. Suomen Syöpärekisteri: http://www.cancer.fi/syoparekisteri/tilastot/
 4. Nordcan: http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/FI/frame.asp
 5. Globocan: http://globocan.iarc.fr/
 6. Kanzler MH, Mraz-Gernhard S. Primary cutaneous malignant melanoma and its precursor lesions: diagnostic and therapeutic overview. J Am Acad Dermatol 2001;45:260-76 «PMID: 11464189»PubMed
 7. Gallagher RP, McLean DI, Yang CP ym. Anatomic distribution of acquired melanocytic nevi in white children. A comparison with melanoma: the Vancouver Mole Study. Arch Dermatol 1990;126:466-71 «PMID: 2321992»PubMed
 8. Garbe C, Büttner P, Weiss J ym. Associated factors in the prevalence of more than 50 common melanocytic nevi, atypical melanocytic nevi, and actinic lentigines: multicenter case-control study of the Central Malignant Melanoma Registry of the German Dermatological Society. J Invest Dermatol 1994;102:700-5 «PMID: 8176251»PubMed
 9. Darlington S, Siskind V, Green L ym. Longitudinal study of melanocytic nevi in adolescents. J Am Acad Dermatol 2002;46:715-22 «PMID: 12004313»PubMed
 10. Tucker MA, Halpern A, Holly EA ym. Clinically recognized dysplastic nevi. A central risk factor for cutaneous melanoma. JAMA 1997;277:1439-44 «PMID: 9145715»PubMed
 11. Bataille V, Bishop JA, Sasieni P ym. Risk of cutaneous melanoma in relation to the numbers, types and sites of naevi: a case-control study. Br J Cancer 1996;73:1605-11 «PMID: 8664138»PubMed
 12. Dummer R, Bösch U, Panizzon R ym. Swiss guidelines for the treatment and follow-up of cutaneous melanoma. Dermatology 2001;203:75-80 «PMID: 11549807»PubMed
 13. Rhodes AR, Weinstock MA, Fitzpatrick TB ym. Risk factors for cutaneous melanoma. A practical method of recognizing predisposed individuals. JAMA 1987;258:3146-54 «PMID: 3312689»PubMed
 14. Roberts DL, Anstey AV, Barlow RJ ym. U.K. guidelines for the management of cutaneous melanoma. Br J Dermatol 2002;146:7-17 «PMID: 11841361»PubMed
 15. Bajetta E, Del Vecchio M, Bernard-Marty C ym. Metastatic melanoma: chemotherapy. Semin Oncol 2002;29:427-45 «PMID: 12407508»PubMed
 16. NIH Consensus conference. Diagnosis and treatment of early melanoma. JAMA 1992;268:1314-9 «PMID: 1507379»PubMed
 17. Seykora J, Elder D. Dysplastic nevi and other risk markers for melanoma. Semin Oncol 1996;23:682-7 «PMID: 8970587»PubMed
 18. Naeyaert JM, Brochez L. Clinical practice. Dysplastic nevi. N Engl J Med 2003;349:2233-40 «PMID: 14657431»PubMed
 19. Bergman W, van Voorst Vader PC, Ruiter DJ. [Dysplastic nevi and the risk of melanoma: a guideline for patient care. Nederlandse Melanoom Werkgroep van de Vereniging voor Integrale Kankercentra]. Ned Tijdschr Geneeskd 1997;141:2010-4 «PMID: 9550752»PubMed
 20. DeDavid M, Orlow SJ, Provost N ym. A study of large congenital melanocytic nevi and associated malignant melanomas: review of cases in the New York University Registry and the world literature. J Am Acad Dermatol 1997;36:409-16 «PMID: 9091472»PubMed
 21. Zaal LH, Mooi WJ, Sillevis Smitt JH ym. Classification of congenital melanocytic naevi and malignant transformation: a review of the literature. Br J Plast Surg 2004;57:707-19 «PMID: 15544766»PubMed
 22. Australian Cancer Network: Guidelines for the management of cutaneous melanoma. Sydney, Stone Press, 1997
 23. Pukkala E, Sankila R, Rautalahti M. Syöpä Suomessa 2003. Suomen Syöpärekisteri. Helsinki 2003
 24. Snellman E, Koulu L, Rantanen T. Luomet, aurinko ja melanoomariski. Duodecim 2002;118:359-66; quiz 366, 401 «PMID: 12233040»PubMed
 25. Cutaneous melanoma. A National quideline. Scottish Intercollegiate Guidelines network. July 2003, http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/72/index.html
 26. Elder DE, Greene MH, Bond EE, Clark WH. Acquired melanocytic nevi and melanoma: the dysplastic nevus syndrome. Kirjassa: Ackerman AB (toim.) Pathology of malignant melanoma. New York: Masson Publishing; 1981:185-215
 27. Gruber SB, Barnhill RL, Stenn KS ym. Nevomelanocytic proliferations in association with cutaneous malignant melanoma: a multivariate analysis. J Am Acad Dermatol 1989;21:773-80 «PMID: 2808793»PubMed
 28. Stolz W, Braun-Falco O, Lanthaler M ym. (toim.) Color Atlas of Dermatoscopy. Blackwell Science, Oxford 1994
 29. Binder M, Puespoeck-Schwarz M, Steiner A ym. Epiluminescence microscopy of small pigmented skin lesions: short-term formal training improves the diagnostic performance of dermatologists. J Am Acad Dermatol 1997;36:197-202 «PMID: 9039168»PubMed
 30. Weedon D. Skin Pathology. 2. painos. Churchill Livingstone 2002, Lontoo
 31. Heasley DD, Toda S, Mihm MC Jr. Pathology of malignant melanoma. Surg Clin North Am 1996;76:1223-55 «PMID: 8977548»PubMed
 32. Heenan P, Elder D, Sobib L ym. Histological typing of skin tumors. World Health Organization international histological classification of tumours. 2. painos. New York: Springer-Verlag 1996:13-38
 33. Clemente C, Cook M, Ruiter D ym. Histopathologic diagnosis of melanoma. W.H.O. Melanoma Programme Publications - number 5. Trezzano
 34. Cockerell J. Melanocytic lesions of the skin. 11th Annual Combined Skin Pathology Course and Workshop in Dermatopathology. Booklet. San Diego 1996:304-26
 35. Elder D, Murphy G. Atlas of tumor pathology: non-melanocytic tumors of the skin. Armed Forces Institute of Pathology, Washington DC, 1990:103-211
 36. McKee P, Calonje E, Granter SR. Pathology of the skin with clinical correlations. 3. painos. Elsevier Mosby, London 2005:1309-56
 37. Grant-Kels JM, Bason ET, Grin CM. The misdiagnosis of malignant melanoma. J Am Acad Dermatol 1999;40:539-48 «PMID: 10188671»PubMed
 38. Lees VC, Briggs JC. Effect of initial biopsy procedure on prognosis in Stage 1 invasive cutaneous malignant melanoma: review of 1086 patients. Br J Surg 1991;78:1108-10 «PMID: 1933198»PubMed
 39. Lederman JS, Sober AJ. Does biopsy type influence survival in clinical stage I cutaneous melanoma? J Am Acad Dermatol 1985;13:983-7 «PMID: 4078105»PubMed
 40. Austin JR, Byers RM, Brown WD ym. Influence of biopsy on the prognosis of cutaneous melanoma of the head and neck. Head Neck 1996;18:107-17 «PMID: 8647675»PubMed
 41. Sober AJ, Chuang TY, Duvic M ym. Guidelines of care for primary cutaneous melanoma. J Am Acad Dermatol 2001;45:579-86 «PMID: 11568750»PubMed
 42. Cochran AJ, Bailly C, Cook M ym. Recommendations for the reporting of tissues removed as part of the surgical treatment of cutaneous melanoma. The Association of Directors of Anatomic and Surgical Pathology. Am J Clin Pathol 1998;110:719-22 «PMID: 9844583»PubMed
 43. Bishop JA, Corrie PG, Evans J ym. UK guidelines for the management of cutaneous melanoma. Br J Plast Surg 2002;55:46-54 «PMID: 11783968»PubMed
 44. Breslow A. Thickness, cross-sectional areas and depth of invasion in the prognosis of cutaneous melanoma. Ann Surg 1970;172:902-8 «PMID: 5477666»PubMed
 45. Clark WH Jr, From L, Bernardino EA ym. The histogenesis and biologic behavior of primary human malignant melanomas of the skin. Cancer Res 1969;29:705-27 «PMID: 5773814»PubMed
 46. Balch CM, Gershenwald JE, Soong SJ ym. Final version of 2009 AJCC melanoma staging and classification. J Clin Oncol 2009;27:6199-206 «PMID: 19917835»PubMed
 47. Balch CM, Soong SJ, Gershenwald JE ym. Prognostic factors analysis of 17,600 melanoma patients: validation of the American Joint Committee on Cancer melanoma staging system. J Clin Oncol 2001;19:3622-34 «PMID: 11504744»PubMed
 48. Balch CM, Buzaid AC, Soong SJ ym. Final version of the American Joint Committee on Cancer staging system for cutaneous melanoma. J Clin Oncol 2001;19:3635-48 «PMID: 11504745»PubMed
 49. Buettner PG, Leiter U, Eigentler TK ym. Development of prognostic factors and survival in cutaneous melanoma over 25 years: An analysis of the Central Malignant Melanoma Registry of the German Dermatological Society. Cancer 2005;103:616-24 «PMID: 15630700»PubMed
 50. Leong SP, Accortt NA, Essner R ym. Impact of sentinel node status and other risk factors on the clinical outcome of head and neck melanoma patients. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2006;132:370-3 «PMID: 16618904»PubMed
 51. Lindholm C, Andersson R, Dufmats M ym. Invasive cutaneous malignant melanoma in Sweden, 1990-1999. A prospective, population-based study of survival and prognostic factors. Cancer 2004;101:2067-78 «PMID: 15372475»PubMed
 52. Lens MB, Rosdahl I, Ahlbom A ym. Effect of pregnancy on survival in women with cutaneous malignant melanoma. J Clin Oncol 2004;22:4369-75 «PMID: 15514378»PubMed
 53. Stankard C, Cruse CW, Cox C ym. The concept of lymph node dissections in patients with malignant melanoma. Ann Plast Surg 1992;28:33-8 «PMID: 1642404»PubMed
 54. Balch CM. The John Wayne Clinical Research Lecture. Surgical management of melanoma: results of prospective randomized trials. Ann Surg Oncol 1998;5:301-9 «PMID: 9641450»PubMed
 55. Sobin L, Gospodarowicz M, Wittekind C (editors). TNM Classification of malignant tumours (UICC). 7th edition. Wiley-Blackwell, 2009
 56. Urist MM, Balch CM, Soong S ym. The influence of surgical margins and prognostic factors predicting the risk of local recurrence in 3445 patients with primary cutaneous melanoma. Cancer 1985;55:1398-402 «PMID: 3971310»PubMed
 57. Balch CM, Urist MM, Karakousis CP ym. Efficacy of 2-cm surgical margins for intermediate-thickness melanomas (1 to 4 mm). Results of a multi-institutional randomized surgical trial. Ann Surg 1993;218:262-7; discussion 267-9 «PMID: 8373269»PubMed
 58. Balch CM, Soong SJ, Smith T ym. Long-term results of a prospective surgical trial comparing 2 cm vs. 4 cm excision margins for 740 patients with 1-4 mm melanomas. Ann Surg Oncol 2001;8:101-8 «PMID: 11258773»PubMed
 59. Cascinelli N. Margin of resection in the management of primary melanoma. Semin Surg Oncol 1998;14:272-5 «PMID: 9588719»PubMed
 60. Cohn-Cedermark G, Rutqvist LE, Andersson R ym. Long term results of a randomized study by the Swedish Melanoma Study Group on 2-cm versus 5-cm resection margins for patients with cutaneous melanoma with a tumor thickness of 0.8-2.0 mm. Cancer 2000;89:1495-501 «PMID: 11013363»PubMed
 61. Khayat D, Rixe O, Martin G ym. Surgical margins in cutaneous melanoma (2 cm versus 5 cm for lesions measuring less than 2.1-mm thick). Cancer 2003;97:1941-6 «PMID: 12673721»PubMed
 62. van Akkooi AC, Bouwhuis MG, van Geel AN ym. Morbidity and prognosis after therapeutic lymph node dissections for malignant melanoma. Eur J Surg Oncol 2007;33:102-8 «PMID: 17161577»PubMed
 63. Morton DL, Wen DR, Wong JH ym. Technical details of intraoperative lymphatic mapping for early stage melanoma. Arch Surg 1992;127:392-9 «PMID: 1558490»PubMed
 64. Agnese DM, Maupin R, Tillman B ym. Head and neck melanoma in the sentinel lymph node era. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2007;133:1121-4 «PMID: 18025316»PubMed
 65. Roozendaal GK, de Vries JD, van Poll D ym. Sentinel nodes outside lymph node basins in patients with melanoma. Br J Surg 2001;88:305-8 «PMID: 11167886»PubMed
 66. Lens MB, Dawes M, Newton-Bishop JA ym. Tumour thickness as a predictor of occult lymph node metastases in patients with stage I and II melanoma undergoing sentinel lymph node biopsy. Br J Surg 2002;89:1223-7 «PMID: 12296887»PubMed
 67. Warycha MA, Zakrzewski J, Ni Q ym. Meta-analysis of sentinel lymph node positivity in thin melanoma(≤1 mm). Cancer 2009;115:869-79
 68. Wright BE, Scheri RP, Ye X ym. Importance of sentinel lymph node biopsy in patients with thin melanoma. Arch Surg 2008;143:892-9; discussion 899-900 «PMID: 18794428»PubMed
 69. Ranieri JM, Wagner JD, Wenck S ym. The prognostic importance of sentinel lymph node biopsy in thin melanoma. Ann Surg Oncol 2006;13:927-32 «PMID: 16788753»PubMed
 70. Andtbacka RH, Gershenwald JE. Role of sentinel lymph node biopsy in patients with thin melanoma. J Natl Compr Canc Netw 2009;7:308-17 «PMID: 19401063»PubMed
 71. Howman-Giles R, Shaw HM, Scolyer RA ym. Sentinel lymph node biopsy in pediatric and adolescent cutaneous melanoma patients. Ann Surg Oncol 2010;17:138-43 «PMID: 19672660»PubMed
 72. Koskivuo I, Hernberg M, Vihinen P ym. Sentinel lymph node biopsy and survival in elderly patients with cutaneous melanoma. Br J Surg 2011;98:1400-7 «PMID: 21638276»PubMed
 73. Koskivuo I, Suominen E. Ihomelanooman muuttuva kirurginen hoito. Duodecim 2008;124:1995-2003
 74. Jahkola T, Virolainen S, Leppänen E ym. Ihomelanooman vartijasolmukebiopsia. Duodecim 2002;118:2289-94 «PMID: 12523105»PubMed
 75. Marsden JR, Newton-Bishop JA, Burrows L ym. Revised UK guidelines for the management of cutaneous melanoma 2010. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2010;63:1401-19 «PMID: 20728418»PubMed
 76. Ferlito A, Robbins KT, Silver CE ym. Classification of neck dissections: an evolving system. Auris Nasus Larynx 2009;36:127-34 «PMID: 19019596»PubMed
 77. Gershenwald JE, Andtbacka RH, Prieto VG ym. Microscopic tumor burden in sentinel lymph nodes predicts synchronous nonsentinel lymph node involvement in patients with melanoma. J Clin Oncol 2008;26:4296-303 «PMID: 18606982»PubMed
 78. Cascinelli N, Bombardieri E, Bufalino R ym. Sentinel and nonsentinel node status in stage IB and II melanoma patients: two-step prognostic indicators of survival. J Clin Oncol 2006;24:4464-71 «PMID: 16983115»PubMed
 79. Lee JH, Essner R, Torisu-Itakura H ym. Factors predictive of tumor-positive nonsentinel lymph nodes after tumor-positive sentinel lymph node dissection for melanoma. J Clin Oncol 2004;22:3677-84 «PMID: 15365064»PubMed
 80. Pawlik TM, Ross MI, Shaw HM ym. Re: Selective lymphadenectomy in sentinel node-positive patients may increase the risk of local/in-transit recurrence in malignant melanoma, Thomas and Clark. Eur J Surg Oncol 2005;31:323-4 «PMID: 15780572»PubMed
 81. Hill S, Thomas JM. Use of the carbon dioxide laser to manage cutaneous metastases from malignant melanoma. Br J Surg 1996;83:509-12 «PMID: 8665245»PubMed
 82. Schlagenhauff B, Stroebel W, Ellwanger U ym. Metastatic melanoma of unknown primary origin shows prognostic similarities to regional metastatic melanoma: recommendations for initial staging examinations. Cancer 1997;80:60-5 «PMID: 9210709»PubMed
 83. Brand CU, Ellwanger U, Stroebel W ym. Prolonged survival of 2 years or longer for patients with disseminated melanoma. An analysis of related prognostic factors. Cancer 1997;79:2345-53 «PMID: 9191522»PubMed
 84. Coit DG. Role of surgery for metastatic malignant melanoma: a review. Semin Surg Oncol 1993;9:239-45 «PMID: 8516611»PubMed
 85. Karakousis CP, Velez A, Driscoll DL ym. Metastasectomy in malignant melanoma. Surgery 1994;115:295-302 «PMID: 8128354»PubMed
 86. Zacest AC, Besser M, Stevens G ym. Surgical management of cerebral metastases from melanoma: outcome in 147 patients treated at a single institution over two decades. J Neurosurg 2002;96:552-8 «PMID: 11883841»PubMed
 87. Kirkwood JM, Richards T, Zarour HM ym. Immunomodulatory effects of high-dose and low-dose interferon alpha2b in patients with high-risk resected melanoma: the E2690 laboratory corollary of intergroup adjuvant trial E1690. Cancer 2002;95:1101-12 «PMID: 12209697»PubMed
 88. Tsao H, Atkins MB, Sober AJ. Management of cutaneous melanoma. N Engl J Med 2004;351:998-1012 «PMID: 15342808»PubMed
 89. Kirkwood JM, Strawderman MH, Ernstoff MS ym. Interferon alfa-2b adjuvant therapy of high-risk resected cutaneous melanoma: the Eastern Cooperative Oncology Group Trial EST 1684. J Clin Oncol 1996;14:7-17 «PMID: 8558223»PubMed
 90. Kirkwood JM, Ibrahim JG, Sosman JA ym. High-dose interferon alfa-2b significantly prolongs relapse-free and overall survival compared with the GM2-KLH/QS-21 vaccine in patients with resected stage IIB-III melanoma: results of intergroup trial E1694/S9512/C509801. J Clin Oncol 2001;19:2370-80 «PMID: 11331315»PubMed
 91. Garbe C, Radny P, Linse R ym. Adjuvant low-dose interferon {alpha}2a with or without dacarbazine compared with surgery alone: a prospective-randomized phase III DeCOG trial in melanoma patients with regional lymph node metastasis. Ann Oncol 2008;19:1195-201 «PMID: 18281266»PubMed
 92. Hancock BW, Wheatley K, Harris S ym. Adjuvant interferon in high-risk melanoma: the AIM HIGH Study--United Kingdom Coordinating Committee on Cancer Research randomized study of adjuvant low-dose extended-duration interferon Alfa-2a in high-risk resected malignant melanoma. J Clin Oncol 2004;22:53-61 «PMID: 14665609»PubMed
 93. Wheatley K, Ives N, Hancock B ym. Does adjuvant interferon-alpha for high-risk melanoma provide a worthwhile benefit? A meta-analysis of the randomised trials. Cancer Treat Rev 2003;29:241-52 «PMID: 12927565»PubMed
 94. Agarwala SS, Kirkwood JM. Interferons in melanoma. Curr Opin Oncol 1996;8:167-74 «PMID: 8727310»PubMed
 95. McMasters KM, Edwards MJ, Ross MI ym. Ulceration as a predictive marker for response to adjuvant interferon therapy in melanoma. Ann Surg 2010;252:460-5; discussion 465-6 «PMID: 20739846»PubMed
 96. Legha SS, Ring S, Eton O ym. Development of a biochemotherapy regimen with concurrent administration of cisplatin, vinblastine, dacarbazine, interferon alfa, and interleukin-2 for patients with metastatic melanoma. J Clin Oncol 1998;16:1752-9 «PMID: 9586888»PubMed
 97. Hodi FS, O'Day SJ, McDermott DF ym. Improved survival with ipilimumab in patients with metastatic melanoma. N Engl J Med 2010;363:711-23 «PMID: 20525992»PubMed
 98. Chapman PB, Hauschild A, Robert C ym. Improved survival with vemurafenib in melanoma with BRAF V600E mutation. N Engl J Med 2011;364:2507-16 «PMID: 21639808»PubMed
 99. Robert C, Thomas L, Bondarenko I ym. Ipilimumab plus dacarbazine for previously untreated metastatic melanoma. N Engl J Med 2011;364:2517-26 «PMID: 21639810»PubMed
 100. Sasse AD, Sasse EC, Clark LG ym. Chemoimmunotherapy versus chemotherapy for metastatic malignant melanoma. Cochrane Database Syst Rev 2007;1:CD005413 «PMID: 17253556»PubMed
 101. Legha SS, Ring S, Bedikian A ym. Treatment of metastatic melanoma with combined chemotherapy containing cisplatin, vinblastine and dacarbazine (CVD) and biotherapy using interleukin-2 and interferon-alpha. Ann Oncol 1996;7:827-35 «PMID: 8922197»PubMed
 102. Atkins MB, Gollob JA, Sosman JA ym. A phase II pilot trial of concurrent biochemotherapy with cisplatin, vinblastine, temozolomide, interleukin 2, and IFN-alpha 2B in patients with metastatic melanoma. Clin Cancer Res 2002;8:3075-81 «PMID: 12374674»PubMed
 103. Pyrhönen S, Hahka-Kemppinen M, Muhonen T. A promising interferon plus four-drug chemotherapy regimen for metastatic melanoma. J Clin Oncol 1992;10:1919-26 «PMID: 1280673»PubMed
 104. Vuoristo MS, Hahka-Kemppinen M, Parvinen LM ym. Randomized trial of dacarbazine versus bleomycin, vincristine, lomustine and dacarbazine (BOLD) chemotherapy combined with natural or recombinant interferon-alpha in patients with advanced melanoma. Melanoma Res 2005;15:291-6 «PMID: 16034308»PubMed
 105. Mocellin S, Pasquali S, Rossi CR ym. Interferon alpha adjuvant therapy in patients with high-risk melanoma: a systematic review and meta-analysis. J Natl Cancer Inst 2010;102:493-501 «PMID: 20179267»PubMed
 106. Flaherty KT, Puzanov I, Kim KB ym. Inhibition of mutated, activated BRAF in metastatic melanoma. N Engl J Med 2010;363:809-19 «PMID: 20818844»PubMed
 107. Ballo MT, Ang KK. Radiotherapy for cutaneous malignant melanoma: rationale and indications. Oncology (Williston Park) 2004;18:99-107; discussion 107-10, 113-4 «PMID: 14768409»PubMed
 108. Sause WT, Cooper JS, Rush S ym. Fraction size in external beam radiation therapy in the treatment of melanoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1991;20:429-32 «PMID: 1995527»PubMed
 109. Ballo MT, Ang KK. Radiation therapy for malignant melanoma. Surg Clin North Am 2003;83:323-42 «PMID: 12744612»PubMed
 110. Hamming-Vrieze O, Balm AJ, Heemsbergen WD ym. Regional control of melanoma neck node metastasis after selective neck dissection with or without adjuvant radiotherapy. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2009;135:795-800 «PMID: 19687401»PubMed
 111. Gyorki DE, Ainslie J, Joon ML ym. Concurrent adjuvant radiotherapy and interferon-alpha2b for resected high risk stage III melanoma -- a retrospective single centre study. Melanoma Res 2004;14:223-30 «PMID: 15179193»PubMed
 112. Cattell E, Kelly C, Middleton MR. Brain metastases in melanoma: a European perspective. Semin Oncol 2002;29:513-7 «PMID: 12407516»PubMed
 113. Bafaloukos D, Gogas H. The treatment of brain metastases in melanoma patients. Cancer Treat Rev 2004;30:515-20 «PMID: 15325032»PubMed
 114. Golden DW, Lamborn KR, McDermott MW ym. Prognostic factors and grading systems for overall survival in patients treated with radiosurgery for brain metastases: variation by primary site. J Neurosurg 2008;109 Suppl:77-86 «PMID: 19123892»PubMed
 115. Buzaid AC, Sandler AB, Mani S ym. Role of computed tomography in the staging of primary melanoma. J Clin Oncol 1993;11:638-43 «PMID: 8478659»PubMed
 116. Buzaid AC, Tinoco L, Ross MI ym. Role of computed tomography in the staging of patients with local-regional metastases of melanoma. J Clin Oncol 1995;13:2104-8 «PMID: 7636554»PubMed
 117. Mooney MM, Kulas M, McKinley B ym. Impact on survival by method of recurrence detection in stage I and II cutaneous melanoma. Ann Surg Oncol 1998;5:54-63 «PMID: 9524709»PubMed
 118. Kuvshinoff BW, Kurtz C, Coit DG. Computed tomography in evaluation of patients with stage III melanoma. Ann Surg Oncol 1997;4:252-8 «PMID: 9142387»PubMed
 119. Vanninen E, Paija O, Kauppinen T ym. FDG-PET syövän levinneisyyden arvioinnissa kuratiivisen hoidon potilailla (HALO-katsaus). Suom Lääkäril 2010:36;2845-50
 120. Brochez L, Naeyaert JM. Serological markers for melanoma. Br J Dermatol 2000;143:256-68 «PMID: 10951131»PubMed
 121. Atzpodien J, Neuber K, Kamanabrou D ym. Combination chemotherapy with or without s.c. IL-2 and IFN-alpha: results of a prospectively randomized trial of the Cooperative Advanced Malignant Melanoma Chemoimmunotherapy Group (ACIMM). Br J Cancer 2002;86:179-84 «PMID: 11870502»PubMed
 122. Avril MF, Aamdal S, Grob JJ ym. Fotemustine compared with dacarbazine in patients with disseminated malignant melanoma: a phase III study. J Clin Oncol 2004;22:1118-25 «PMID: 15020614»PubMed
 123. Balch CM, Soong S, Ross MI ym. Long-term results of a multi-institutional randomized trial comparing prognostic factors and surgical results for intermediate thickness melanomas (1.0 to 4.0 mm). Intergroup Melanoma Surgical Trial. Ann Surg Oncol 2000;7:87-97 «PMID: 10761786»PubMed
 124. Balch CM, Soong SJ, Atkins MB ym. An evidence-based staging system for cutaneous melanoma. CA Cancer J Clin 2004;54:131-49; quiz 182-4 «PMID: 15195788»PubMed
 125. Balch CM, Soong SJ, Bartolucci AA ym. Efficacy of an elective regional lymph node dissection of 1 to 4 mm thick melanomas for patients 60 years of age and younger. Ann Surg 1996;224:255-63; discussion 263-6 «PMID: 8813254»PubMed
 126. Bassères N, Grob JJ, Richard MA ym. Cost-effectiveness of surveillance of stage I melanoma. A retrospective appraisal based on a 10-year experience in a dermatology department in France. Dermatology 1995;191:199-203 «PMID: 8534937»PubMed
 127. Bastien M, Tessier MH, Legoux B ym. Usefulness of paraclinical follow-up in stage I melanoma. Arch Dermatol 1997;133:1462-3 «PMID: 9371039»PubMed
 128. Blum A, Schlagenhauff B, Stroebel W ym. Ultrasound examination of regional lymph nodes significantly improves early detection of locoregional metastases during the follow-up of patients with cutaneous melanoma: results of a prospective study of 1288 patients. Cancer 2000;88:2534-9 «PMID: 10861430»PubMed
 129. Bong JL, Herd RM, Hunter JA. Incisional biopsy and melanoma prognosis. J Am Acad Dermatol 2002;46:690-4 «PMID: 12004308»PubMed
 130. Bub JL, Berg D, Slee A ym. Management of lentigo maligna and lentigo maligna melanoma with staged excision: a 5-year follow-up. Arch Dermatol 2004;140:552-8 «PMID: 15148099»PubMed
 131. Cascinelli N, Morabito A, Santinami M ym. Immediate or delayed dissection of regional nodes in patients with melanoma of the trunk: a randomised trial. WHO Melanoma Programme. Lancet 1998;351:793-6 «PMID: 9519951»PubMed
 132. Chapman PB, Einhorn LH, Meyers ML ym. Phase III multicenter randomized trial of the Dartmouth regimen versus dacarbazine in patients with metastatic melanoma. J Clin Oncol 1999;17:2745-51 «PMID: 10561349»PubMed
 133. Cocconi G, Bella M, Calabresi F ym. Treatment of metastatic malignant melanoma with dacarbazine plus tamoxifen. N Engl J Med 1992;327:516-23 «PMID: 1635566»PubMed
 134. Crosby T, Fish R, Coles B ym. Systemic treatments for metastatic cutaneous melanoma. Cochrane Database Syst Rev 2000;:CD001215 «PMID: 10796759»PubMed
 135. Dennis LK, Beane Freeman LE, VanBeek MJ. Sunscreen use and the risk for melanoma: a quantitative review. Ann Intern Med 2003;139:966-78 «PMID: 14678916»PubMed
 136. Dessureault S, Soong SJ, Ross MI ym. Improved staging of node-negative patients with intermediate to thick melanomas (>1 mm) with the use of lymphatic mapping and sentinel lymph node biopsy. Ann Surg Oncol 2001;8:766-70 «PMID: 11776489»PubMed
 137. Dicker TJ, Kavanagh GM, Herd RM ym. A rational approach to melanoma follow-up in patients with primary cutaneous melanoma. Scottish Melanoma Group. Br J Dermatol 1999;140:249-54 «PMID: 10233217»PubMed
 138. Doting MH, Hoekstra HJ, Plukker JT ym. Is sentinel node biopsy beneficial in melanoma patients? A report on 200 patients with cutaneous melanoma. Eur J Surg Oncol 2002;28:673-8 «PMID: 12359207»PubMed
 139. Dummer R, Panizzon R, Bloch PH ym. Updated Swiss guidelines for the treatment and follow-up of cutaneous melanoma. Dermatology 2005;210:39-44 «PMID: 15604544»PubMed
 140. Duncan LM. Prognostic scenarios in primary cutaneous melanoma. The American Society of Dermatopathology 39th Annual Meeting, October 10-13, 2002. Booklet. Am Soc Dermatopath, 2002
 141. Eggermont AM, Kirkwood JM. Re-evaluating the role of dacarbazine in metastatic melanoma: what have we learned in 30 years? Eur J Cancer 2004;40:1825-36 «PMID: 15288283»PubMed
 142. Elliott F, Suppa M, Chan M ym. Relationship between sunbed use and melanoma risk in a large case-control study in the United Kingdom. Int J Cancer 2011 «PMID: 21823115»PubMed
 143. Estourgie SH, Nieweg OE, Valdés Olmos RA ym. Review and evaluation of sentinel node procedures in 250 melanoma patients with a median follow-up of 6 years. Ann Surg Oncol 2003;10:681-8 «PMID: 12839854»PubMed
 144. Eton O, Legha SS, Bedikian AY ym. Sequential biochemotherapy versus chemotherapy for metastatic melanoma: results from a phase III randomized trial. J Clin Oncol 2002;20:2045-52 «PMID: 11956264»PubMed
 145. Falkson CI, Falkson G, Falkson HC. Improved results with the addition of interferon alfa-2b to dacarbazine in the treatment of patients with metastatic malignant melanoma. J Clin Oncol 1991;9:1403-8 «PMID: 2072144»PubMed
 146. Falkson CI, Ibrahim J, Kirkwood JM ym. Phase III trial of dacarbazine versus dacarbazine with interferon alpha-2b versus dacarbazine with tamoxifen versus dacarbazine with interferon alpha-2b and tamoxifen in patients with metastatic malignant melanoma: an Eastern Cooperative Oncology Group study. J Clin Oncol 1998;16:1743-51 «PMID: 9586887»PubMed
 147. Faurschou A, Wulf HC. Ecological analysis of the relation between sunbeds and skin cancer. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2007;23:120-5 «PMID: 17598864»PubMed
 148. Fenn NJ, Horgan K, Johnson RC ym. A randomized controlled trial of prophylactic isolated cytotoxic perfusion for poor-prognosis primary melanoma of the lower limb. Eur J Surg Oncol 1997;23:6-9 «PMID: 9066739»PubMed
 149. Garbe C, Eigentler TK, Keilholz U ym. Systematic review of medical treatment in melanoma: current status and future prospects. Oncologist 2011;16:5-24 «PMID: 21212434»PubMed
 150. Garbe C, Hauschild A, Volkenandt M ym. Evidence and interdisciplinary consense-based German guidelines: diagnosis and surveillance of melanoma. Melanoma Res 2007;17:393-9 «PMID: 17992123»PubMed
 151. Garbe C, Paul A, Kohler-Späth H ym. Prospective evaluation of a follow-up schedule in cutaneous melanoma patients: recommendations for an effective follow-up strategy. J Clin Oncol 2003;21:520-9 «PMID: 12560444»PubMed
 152. Gershenwald JE, Thompson W, Mansfield PF ym. Multi-institutional melanoma lymphatic mapping experience: the prognostic value of sentinel lymph node status in 612 stage I or II melanoma patients. J Clin Oncol 1999;17:976-83 «PMID: 10071292»PubMed
 153. Ghussen F, Krüger I, Smalley RV ym. Hyperthermic perfusion with chemotherapy for melanoma of the extremities. World J Surg 1989;13:598-602 «PMID: 2815804»PubMed
 154. Gillgren P, Drzewiecki KT, Niin M ym. 2-cm versus 4-cm surgical excision margins for primary cutaneous melanoma thicker than 2 mm: a randomised, multicentre trial. Lancet 2011;378:1635-42 «PMID: 22027547»PubMed
 155. Gould Rothberg BE, Bracken MB, Rimm DL. Tissue biomarkers for prognosis in cutaneous melanoma: a systematic review and meta-analysis. J Natl Cancer Inst 2009;101:452-74 «PMID: 19318635»PubMed
 156. Grob JJ, Dreno B, de la Salmonière P ym. Randomised trial of interferon alpha-2a as adjuvant therapy in resected primary melanoma thicker than 1.5 mm without clinically detectable node metastases. French Cooperative Group on Melanoma. Lancet 1998;351:1905-10 «PMID: 9654256»PubMed
 157. Guo HB, Stoffel-Wagner B, Bierwirth T ym. Clinical significance of serum S100 in metastatic malignant melanoma. Eur J Cancer 1995;31A:1898-902 «PMID: 8541129»PubMed
 158. Gupta G, Robertson AG, MacKie RM. Cerebral metastases of cutaneous melanoma. Br J Cancer 1997;76:256-9 «PMID: 9231928»PubMed
 159. Hafström L, Rudenstam CM, Blomquist E ym. Regional hyperthermic perfusion with melphalan after surgery for recurrent malignant melanoma of the extremities. Swedish Melanoma Study Group. J Clin Oncol 1991;9:2091-4 «PMID: 1960549»PubMed
 160. Hansson J, Aamdal S, Bastholt L ym. Two different durations of adjuvant therapy with intermediate-dose interferon alfa-2b in patients with high-risk melanoma (Nordic IFN trial): a randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 2011;12:144-52 «PMID: 21256809»PubMed
 161. Hauschild A, Engel G, Brenner W ym. S100B protein detection in serum is a significant prognostic factor in metastatic melanoma. Oncology 1999;56:338-44 «PMID: 10343200»PubMed
 162. Helfand M, Mahon SM, Eden KB ym. Screening for skin cancer. Am J Prev Med 2001;20:47-58 «PMID: 11306232»PubMed
 163. Héry C, Tryggvadóttir L, Sigurdsson T ym. A melanoma epidemic in Iceland: possible influence of sunbed use. Am J Epidemiol 2010;172:762-7 «PMID: 20813801»PubMed
 164. Hofmann U, Szedlak M, Rittgen W ym. Primary staging and follow-up in melanoma patients--monocenter evaluation of methods, costs and patient survival. Br J Cancer 2002;87:151-7 «PMID: 12107834»PubMed
 165. Illig L, Weidner F, Hundeiker M ym. Congenital nevi less than or equal to 10 cm as precursors to melanoma. 52 cases, a review, and a new conception. Arch Dermatol 1985;121:1274-81 «PMID: 4037820»PubMed
 166. Jelic S, Babovic N, Kovcin V ym. Comparison of the efficacy of two different dosage dacarbazine-based regimens and two regimens without dacarbazine in metastatic melanoma: a single-centre randomized four-arm study. Melanoma Res 2002;12:91-8 «PMID: 11828263»PubMed
 167. Jungnelius U, Ringborg U, Aamdal S ym. Dacarbazine-vindesine versus dacarbazine-vindesine-cisplatin in disseminated malignant melanoma. A randomised phase III trial. Eur J Cancer 1998;34:1368-74 «PMID: 9849419»PubMed
 168. Jury CS, McAllister EJ, MacKie RM. Rising levels of serum S100 protein precede other evidence of disease progression in patients with malignant melanoma. Br J Dermatol 2000;143:269-74 «PMID: 10951132»PubMed
 169. Karakousis CP, Grigoropoulos P. Sentinel node biopsy before and after wide excision of the primary melanoma. Ann Surg Oncol 1999;6:785-9 «PMID: 10622508»PubMed
 170. Keilholz U, Martus P, Punt CJ ym. Prognostic factors for survival and factors associated with long-term remission in patients with advanced melanoma receiving cytokine-based treatments: second analysis of a randomised EORTC Melanoma Group trial comparing interferon-alpha2a (IFNalpha) and interleukin 2 (IL-2) with or without cisplatin. Eur J Cancer 2002;38:1501-11 «PMID: 12110497»PubMed
 171. Kirkwood JM, Bender C, Agarwala S ym. Mechanisms and management of toxicities associated with high-dose interferon alfa-2b therapy. J Clin Oncol 2002;20:3703-18 «PMID: 12202672»PubMed
 172. Kirkwood JM, Ibrahim JG, Sondak VK ym. High- and low-dose interferon alfa-2b in high-risk melanoma: first analysis of intergroup trial E1690/S9111/C9190. J Clin Oncol 2000;18:2444-58 «PMID: 10856105»PubMed
 173. Kirkwood JM, Manola J, Ibrahim J ym. A pooled analysis of eastern cooperative oncology group and intergroup trials of adjuvant high-dose interferon for melanoma. Clin Cancer Res 2004;10:1670-7 «PMID: 15014018»PubMed
 174. Koops HS, Vaglini M, Suciu S ym. Prophylactic isolated limb perfusion for localized, high-risk limb melanoma: results of a multicenter randomized phase III trial. European Organization for Research and Treatment of Cancer Malignant Melanoma Cooperative Group Protocol 18832, the World Health Organization Melanoma Program Trial 15, and the North American Perfusion Group Southwest Oncology Group-8593. J Clin Oncol 1998;16:2906-12 «PMID: 9738557»PubMed
 175. Koskivuo I, Talve L, Vihinen P ym. Sentinel lymph node biopsy in cutaneous melanoma: a case-control study. Ann Surg Oncol 2007;14:3566-74 «PMID: 17924169»PubMed
 176. Kretschmer L, Hilgers R, Möhrle M ym. Patients with lymphatic metastasis of cutaneous malignant melanoma benefit from sentinel lymphonodectomy and early excision of their nodal disease. Eur J Cancer 2004;40:212-8 «PMID: 14728935»PubMed
 177. Lagerwaard FJ, Levendag PC, Nowak PJ ym. Identification of prognostic factors in patients with brain metastases: a review of 1292 patients. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1999;43:795-803 «PMID: 10098435»PubMed
 178. Larson AR, Konat E, Alani RM. Melanoma biomarkers: current status and vision for the future. Nat Clin Pract Oncol 2009;6:105-17 «PMID: 19107110»PubMed
 179. Lens MB, Dawes M, Goodacre T ym. Elective lymph node dissection in patients with melanoma: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Surg 2002;137:458-61 «PMID: 11926952»PubMed
 180. Lens MB, Dawes M. Interferon alfa therapy for malignant melanoma: a systematic review of randomized controlled trials. J Clin Oncol 2002;20:1818-25 «PMID: 11919239»PubMed
 181. Lens MB, Dawes M. Isolated limb perfusion with melphalan in the treatment of malignant melanoma of the extremities: a systematic review of randomised controlled trials. Lancet Oncol 2003;4:359-64 «PMID: 12788409»PubMed
 182. Luce JK, Thurman WG, Isaacs BL ym. Clinical trials with the antitumor agent 5-(3,3-dimethyl-1-triazeno)imidazole-4-carboxamide(NSC-45388). Cancer Chemother Rep 1970;54:119-24 «PMID: 4334086»PubMed
 183. Moreno-Ramirez D, de la Cruz-Merino L, Ferrandiz L ym. Isolated limb perfusion for malignant melanoma: systematic review on effectiveness and safety. Oncologist 2010;15:416-27 «PMID: 20348274»PubMed
 184. Morton DL, Hoon DS, Cochran AJ ym. Lymphatic mapping and sentinel lymphadenectomy for early-stage melanoma: therapeutic utility and implications of nodal microanatomy and molecular staging for improving the accuracy of detection of nodal micrometastases. Ann Surg 2003;238:538-49; discussion 549-50 «PMID: 14530725»PubMed
 185. Morton DL, Thompson JF, Cochran AJ ym. Sentinel-node biopsy or nodal observation in melanoma. N Engl J Med 2006;355:1307-17 «PMID: 17005948»PubMed
 186. Neuman HB, Patel A, Hanlon C ym. Stage-IV melanoma and pulmonary metastases: factors predictive of survival. Ann Surg Oncol 2007;14:2847-53 «PMID: 17680317»PubMed
 187. Nielsen K, Måsbäck A, Olsson H ym. A prospective, population-based study of 40,000 women regarding host factors, UV exposure and sunbed use in relation to risk and anatomic site of cutaneous melanoma. Int J Cancer 2011 «PMID: 21898390»PubMed
 188. Nowecki ZI, Rutkowski P, Michej W. The survival benefit to patients with positive sentinel node melanoma after completion lymph node dissection may be limited to the subgroup with a primary lesion Breslow thickness greater than 1.0 and less than or equal to 4 mm (pT2-pT3). Ann Surg Oncol 2008;15:2223-34 «PMID: 18506535»PubMed
 189. Pasquali S, Mocellin S, Campana LG ym. Early (sentinel lymph node biopsy-guided) versus delayed lymphadenectomy in melanoma patients with lymph node metastases : personal experience and literature meta-analysis. Cancer 2010;116:1201-9 «PMID: 20066719»PubMed
 190. Pehamberger H, Soyer HP, Steiner A ym. Adjuvant interferon alfa-2a treatment in resected primary stage II cutaneous melanoma. Austrian Malignant Melanoma Cooperative Group. J Clin Oncol 1998;16:1425-9 «PMID: 9552047»PubMed
 191. Petersen RP, Hanish SI, Haney JC ym. Improved survival with pulmonary metastasectomy: an analysis of 1720 patients with pulmonary metastatic melanoma. J Thorac Cardiovasc Surg 2007;133:104-10 «PMID: 17198792»PubMed
 192. Poo-Hwu WJ, Ariyan S, Lamb L ym. Follow-up recommendations for patients with American Joint Committee on Cancer Stages I-III malignant melanoma. Cancer 1999;86:2252-8 «PMID: 10590365»PubMed
 193. Ringborg U, Andersson R, Eldh J ym. Resection margins of 2 versus 5 cm for cutaneous malignant melanoma with a tumor thickness of 0.8 to 2.0 mm: randomized study by the Swedish Melanoma Study Group. Cancer 1996;77:1809-14 «PMID: 8646678»PubMed
 194. Rosenberg SA, Yang JC, Schwartzentruber DJ ym. Prospective randomized trial of the treatment of patients with metastatic melanoma using chemotherapy with cisplatin, dacarbazine, and tamoxifen alone or in combination with interleukin-2 and interferon alfa-2b. J Clin Oncol 1999;17:968-75 «PMID: 10071291»PubMed
 195. Sahin S, Levin L, Kopf AW ym. Risk of melanoma in medium-sized congenital melanocytic nevi: a follow-up study. J Am Acad Dermatol 1998;39:428-33 «PMID: 9738777»PubMed
 196. Saiag P, Bernard M, Beauchet A ym. Ultrasonography using simple diagnostic criteria vs palpation for the detection of regional lymph node metastases of melanoma. Arch Dermatol 2005;141:183-9 «PMID: 15724014»PubMed
 197. Schmidt H, Larsen S, Bastholt L ym. A phase II study of outpatient subcutaneous histamine dihydrochloride, interleukin-2 and interferon-alpha in patients with metastatic melanoma. Ann Oncol 2002;13:1919-24 «PMID: 12453861»PubMed
 198. Shumate CR, Urist MM, Maddox WA. Melanoma recurrence surveillance. Patient or physician based? Ann Surg 1995;221:566-9; discussion 569-71 «PMID: 7748038»PubMed
 199. Sladden MJ, Balch C, Barzilai DA ym. Surgical excision margins for primary cutaneous melanoma. Cochrane Database Syst Rev 2009;4:CD004835 «PMID: 19821334»PubMed
 200. Slingluff CL Jr, Stidham KR, Ricci WM ym. Surgical management of regional lymph nodes in patients with melanoma. Experience with 4682 patients. Ann Surg 1994;219:120-30 «PMID: 8129482»PubMed
 201. Swerdlow AJ, English JS, Qiao Z. The risk of melanoma in patients with congenital nevi: a cohort study. J Am Acad Dermatol 1995;32:595-9 «PMID: 7896948»PubMed
 202. Terhune MH, Swanson N, Johnson TM. Use of chest radiography in the initial evaluation of patients with localized melanoma. Arch Dermatol 1998;134:569-72 «PMID: 9606326»PubMed
 203. International Agency for Research on Cancer Working Group on artificial ultraviolet (UV) light and skin cancer. The association of use of sunbeds with cutaneous malignant melanoma and other skin cancers: A systematic review. Int J Cancer 2007;120:1116-22 «PMID: 17131335»PubMed
 204. Thomas JM, Newton-Bishop J, A'Hern R ym. Excision margins in high-risk malignant melanoma. N Engl J Med 2004;350:757-66 «PMID: 14973217»PubMed
 205. Thompson JF, Haydu LE, Sanki A ym. Ultrasound assessment of lymph nodes in the management of early-stage melanoma. J Surg Oncol 2011;104:354-60 «PMID: 21858829»PubMed
 206. Thompson JF, Soong SJ, Balch CM ym. Prognostic significance of mitotic rate in localized primary cutaneous melanoma: an analysis of patients in the multi-institutional American Joint Committee on Cancer melanoma staging database. J Clin Oncol 2011;29:2199-205 «PMID: 21519009»PubMed
 207. van Akkooi AC, Bouwhuis MG, de Wilt JH ym. Multivariable analysis comparing outcome after sentinel node biopsy or therapeutic lymph node dissection in patients with melanoma. Br J Surg 2007;94:1293-9 «PMID: 17702089»PubMed
 208. Veierød MB, Adami HO, Lund E ym. Sun and solarium exposure and melanoma risk: effects of age, pigmentary characteristics, and nevi. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2010;19: «PMID: 20056629»PubMed
 209. Veronesi U, Cascinelli N, Adamus J ym. Thin stage I primary cutaneous malignant melanoma. Comparison of excision with margins of 1 or 3 cm. N Engl J Med 1988;318:1159-62 «PMID: 3079582»PubMed
 210. Wheatley K, Ives N, Eggermont J ym. Interferon-alfa as adjuvant therapy for melanoma: an individual patient data meta-analysis of randomized trials. J Clin Oncol 2007 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I 2007:8526
 211. Vihinen P, Kähäri VM, Pyrhönen S. Ihomelanooman ennustetekijät ja kehittyvät hoitomahdollisuudet. Duodecim 2004;120:1445-56 «PMID: 15293705»PubMed
 212. Wronski M, Arbit E. Surgical treatment of brain metastases from melanoma: a retrospective study of 91 patients. J Neurosurg 2000;93:9-18 «PMID: 10883899»PubMed
 213. Vuylsteke RJ, van Leeuwen PA, Statius Muller MG ym. Clinical outcome of stage I/II melanoma patients after selective sentinel lymph node dissection: long-term follow-up results. J Clin Oncol 2003;21:1057-65 «PMID: 12637471»PubMed
 214. Xing Y, Bronstein Y, Ross MI ym. Contemporary diagnostic imaging modalities for the staging and surveillance of melanoma patients: a meta-analysis. J Natl Cancer Inst 2011;103:129-42 «PMID: 21081714»PubMed
 215. Yee VS, Thompson JF, McKinnon JG ym. Outcome in 846 cutaneous melanoma patients from a single center after a negative sentinel node biopsy. Ann Surg Oncol 2005;12:429-39 «PMID: 15886905»PubMed
 216. Young AM, Marsden J, Goodman A ym. Prospective randomized comparison of dacarbazine (DTIC) versus DTIC plus interferon-alpha (IFN-alpha) in metastatic melanoma. Clin Oncol (R Coll Radiol) 2001;13:458-65 «PMID: 11824887»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko