Tulosta

Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus

Käyvän hoidon tiivistelmät
19.1.2012
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä

Käypä hoito -suositus «Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Tobacco dependence and cessation»2

Mitä uutta päivityksessä

  • Tupakasta vieroitus on kaikkien terveydenhuollon ammattilasten tehtävä.
  • Omalääkärin, työterveyslääkärin ja hammaslääkärin tulee käydä tupakoinnin lopettamista tukeva keskustelu vähintään kerran vuodessa.
  • Tupakoinnin lopettaminen vähentää sairastumisen ja kuoleman riskiä kaiken ikäisillä.
  • Vieroitusta tulee tarjota kaikille tupakoiville potilaille.
  • Lyhytkin tupakointiin puuttuminen ja motivoiva keskustelu ovat vaikuttavaa vieroitusta.
  • Vieroituslääkehoidot ja nikotiinikorvaushoidot ovat tehokkaita, ja niitä tulee käyttää aktiivisesti.
  • Vieroitusmenetelmien valinnassa tulee huomioida lääkkeiden yhteisvaikutukset ja vieroituksen erityisryhmät, kuten nuoret ja raskaana olevat.
  • Kaikissa keskussairaaloissa tulee olla tupakasta vieroituksen yksikkö.

Tupakointi on tärkein ehkäistävissä oleva kuolleisuuden aiheuttaja. Suomessa tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin kuolee vuosittain 4 000–6 000 henkeä. Tupakoinnin lopettaminen vähentää sairastumisen ja kuoleman riskiä kaiken ikäisillä. Lopettaminen 30-vuotiaana palauttaa ennenaikaisen kuoleman riskin lähes tupakoimattoman tasolle, ja vielä 50-vuotiaanakin lopettaminen puolittaa riskin.

Tupakkariippuvuudella tarkoitetaan tupakoinnin aiheuttamaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen riippuvuuden muodostamaa oireyhtymää. Nikotiiniriippuvuudella tarkoitetaan nikotiinin käytöstä syntyvää keskushermoston nikotiinireseptoreiden määrän ja toiminnan muutosta, jonka seurauksena käytön lopettaminen johtaa fyysisiin vieroitusoireisiin. Suomalaisista miehistä 23 % ja naisista 16 % tupakoi päivittäin vuonna 2010. Vastaavasti 14–18-vuotiaista tytöistä 16 % ja pojista 18 % tupakoi.

Terveydenhuollon ammattilaisten tehtävänä on huomioida potilaan tupakointi ja tupakkariippuvuus, kehottaa potilasta lopettamaan tupakointi ja auttaa häntä vieroituksessa. Potilaan tupakointiin, riippuvuuteen ja sen hoitoon liittyvät tiedot tulee kirjata siten, että ne ovat helposti löydettävissä potilaskertomuksesta.

Paras vieroitustulos saadaan yhdistämällä lääkehoito ja neuvonta. Varenikliini, bupropioni, nortriptyliini ja nikotiinikorvaushoito ovat tehokkaita vieroituslääkkeitä, ja niitä tulee käyttää aktiivisesti. Vieroitusmenetelmän valinnassa tulee huomioida potilaan mahdollinen erityisryhmään kuuluminen ja lääkitys. Tupakoinnin lopettamisen myötä lääkeainepitoisuudet voivat suurentua merkittävästi. Tupakoitsijan hoitosuunnitelmassa tulee potilaan kanssa yhdessä määritellä tupakoinnin lopettamistavoitteet ja toteutustavat.

Tupakasta irrottautuminen on prosessi, joka tähtää elintapojen pysyvään muutokseen. Etene hoitotilanteessa kuuden K:n periaatteella: Kysy, Keskustele, Kirjaa, Kehota, Kannusta ja Kontrolloi. Motivoivalla haastattelulla voidaan lisätä potilaan halukkuutta elintapamuutoksiin. Vieroitus onnistuu parhaiten, kun lopettajaa rohkaistaan ja tuetaan ja hänelle annetaan käytännön ohjeita relapsitilanteiden tunnistamiseen ja relapsin välttämiseen. Tupakoinnin uudelleen aloittaminen ei osoita lopullista epäonnistumista, sillä pysyvä tupakasta vieroitus vaatii keskimäärin 3–4 vakavaa yritystä.

Tupakasta vieroitusta voidaan toteuttaa väestö- ja yhteisötasolla, ryhmäohjauksella ja yksilöohjauksella. Ryhmäohjaus on tupakasta vieroituksessa tehokkaampi keino kuin pelkkä opasmateriaali «Ryhmäohjaus on tupakasta vieroituksessa tehokkaampi kuin opasmateriaali.»A, mutta eri ryhmäohjausmenetelmien välillä ei ole havaittu eroja lopettamisen onnistumisessa «Eri ryhmänohjausmenetelmien välillä ei ole todettu eroa tupakoinnin lopettamisen onnistumisessa.»B. Lääkärin lyhyetkin puuttumiset tupakointiin ovat tehokkaita lopettamisessa «Lääkärin eri lailla toteuttamat lyhyetkin lopettamiseen tähtäävät keskustelut ovat tehokkaita tupakoinnin lopettamisessa. Intensiteetin lisääntyessä tupakoinnin lopettaneiden määrä lisääntyy jonkin verran.»A. Intensiteetin lisääntyessä tupakoinnin lopettaneiden määrä lisääntyy jonkin verran «Lääkärin eri lailla toteuttamat lyhyetkin lopettamiseen tähtäävät keskustelut ovat tehokkaita tupakoinnin lopettamisessa. Intensiteetin lisääntyessä tupakoinnin lopettaneiden määrä lisääntyy jonkin verran.»A.Suun terveydenhuollon ammattilaisten toteuttama tupakasta vieroitus on tehokasta ainakin nuuskasta vieroittamisessa «Suun terveydenhuollon ammattilaisten toteuttama tupakasta vieroitus on tehokasta ainakin nuuskasta vieroittamisessa.»A. Työterveyshuollon toteuttama vieroitus auttaa tupakoinnin lopettamisessa «Työterveyshuollon toteuttama vieroitus auttaa tupakoinnin lopettamisessa.»B. Myös sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten yksin antama vieroitusohjaus on tehokasta «Myös sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten yksin antama vieroitusohjaus on tehokasta.»A. Vieroituksen onnistuminen lisääntyy, jos hoitoon osallistuu useita terveydenhuollon ammattilaisia. Puhelimitse annettava vieroitusohjaus on tehokasta, kun ohjauskertoja on useita «Puhelimitse annettava vieroitusohjaus on tehokasta, kun ohjauskertoja on useita.»A. Tupakasta vieroitukseen koulutetun apteekkihenkilökunnan antama ohjaus ja neuvonta saattavat lisätä vieroituksen onnistumista «Tupakasta vieroitukseen koulutetun apteekkihenkilökunnan ohjaus ja neuvonta saattavat lisätä vieroituksen onnistumista.»B.

Tupakasta vieroituksen lääkehoito käsittää vieroituslääkehoidon ja nikotiinikorvaushoidon. Tupakasta vieroitukseen on Suomessa saatavissa kolme reseptivalmistetta, jotka on kaikki todettu tehokkaiksi: varenikliini «Varenikliini on tehokas vieroituslääke.»A, bupropioni «Bupropioni on tehokas vieroituslääke.»A ja nortriptyliini «Nortriptyliini on tehokas vieroituslääke.»A. Myös kaikki nikotiinikorvaushoitotuotteet tehoavat tupakasta vieroituksessa «Kaikki nikotiinikorvaushoitotuotteet tehoavat tupakasta vieroituksessa ja lisäävät onnistumismahdollisuutta 1.5–2-kertaiseksi riippumatta muusta mahdollisesta tupakoinnista irrottautumiseen kannustavasta tuesta.»A. Nikotiinikorvaushoito sopii myös nuuskasta eroon pyrkiville. Nikotiinikorvaushoidon aloittaminen jo ennen suunniteltua lopettamispäivää saattaa parantaa onnistumistuloksia «Nikotiinilaastarihoidon aloittaminen jo ennen suunniteltua lopettamispäivää saattaa parantaa onnistumistuloksia.»A. Nikotiinilaastarin ja -purukumin samanaikainen käyttö on ilmeisesti tehokkaampaa kuin vain toisen käyttö «Nikotiinilaastarin ja -purukumin samanaikainen käyttö on ilmeisesti tehokkaampaa kuin vain toisen käyttö.»B. Nikotiinikorvaushoitoa pitäisi suositella lopettamista yrittäville tupakoijille, jotka polttavat yli kymmenen savuketta päivässä. Nikotiiniriippuvuuden voimakkuus määritetään Fagerströmin testillä. Nikotiinikorvaushoidon yhdistäminen bupropioniin «Bupropionin yhdistäminen nikotiinikorvaushoitoon ei todennäköisesti paranna tuloksia.»B tai nortriptyliiniin ei todennäköisesti paranna hoitotuloksia «Nortriptyliinin yhdistäminen nikotiinikorvaushoitoon ei todennäköisesti paranna tuloksia.»B. Varenikliinin vaikutusmekanismin vuoksi nikotiinikorvaushoidon yhdistäminen siihen ei ole mielekästä.

Vieroitusta tulee tarjota kaikille tupakoitsijoille nykyistä aktiivisemmin. Erityisesti tulee panostaa tupakoinnista johtuvia sairauksia poteviin ja sellaisiin potilaisiin, joiden taudinkulkuun, hoitoon tai paranemiseen tupakointi vaikuttaa oleellisesti.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä

Klas Winell (puheenjohtaja)

Pekka Jousilahti

Paula Kauppi

Tellervo Korhonen

Hanna Ollila

Kirsi Pietilä

Annamari Rouhos

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko