Tulosta

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu

Käyvän hoidon tiivistelmät
21.3.2012
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Urologiyhdistyksen asettama työryhmä

Käypä hoito -suositus «Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Benign prostatic hyperplasia»2

Mitä uutta päivityksessä?

  • Alfasalpaajat lievittävät oireita nopeasti ja 5-alfareduktaasin estäjät pienentävät vähitellen eturauhasen kokoa. Lääkkeitä yhdistettäessä hoidon tulokset paranevat.
  • Vaikeiden tapausten hoidossa höyläysleikkaus on säilyttänyt tärkeän aseman.
  • Viherlaser on höyläyksen tai avoleikkauksen vaihtoehto.

Keskeinen sisältö

Useimmat eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua sairastavat voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa. Tavallisimmat hoitomuodot ovat seuranta tai lääkehoito alfasalpaajilla, 5-alfareduktaasin estäjillä tai näiden yhdistelmällä. Jos lääkehoito ei auta tai tapaus komplisoituu, potilas lähetetään erikoissairaanhoitoon. Höyläysleikkaus on uusista vähän kajoavista hoitomuodoista huolimatta säilyttänyt tärkeän asemansa.

Määritelmä ja epidemiologia

Eturauhasen hyvänlaatuisessa liikakasvussa suurentuma ahtauttaa virtsaputkea, mikä aiheuttaa virtsankulun esteen ja virtsaamisoireita.

Hyvänlaatuinen liikakasvu yleistyy iän myötä. Histologisesti prostatahyperplasiaa todetaan jopa 80 %:lla yli 60-vuotiaista miehistä, mutta vain 40 %:lla esiintyy siitä johtuvia virtsaamisoireita. Hoitamattomien, oireisten potilaiden riski saada virtsaumpi viiden vuoden kuluessa on 4–7 %, ja leikkaushoitoa tarvitsee noin 10 %.

Oireet ja tutkimukset

Oireet jaetaan kerääntymisoireisiin (tiheä virtsaamistarve, yövirtsaaminen, virtsauspakko ja pakkoinkontinenssi) ja tyhjennysoireisiin (virtsantulon viipyminen, heikentynyt virtsasuihku, ponnistuksen tarve virtsatessa, virtsauksen keskeytyminen, vajaan tyhjentymisen tunne ja virtsaumpi). Oireita selvitetään kyselylomakkeilla, jotka mittaavat oireiden vaikeusastetta (IPSS) ja niiden potilaalle aiheuttamaa haittaa (DAN-PSS-1) «IPSS- ja DAN-PSS-1-oirekyselyt näyttävät soveltuvan eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua potevien miesten tunnistamiseen ja hoidon tehon mittaukseen.»B.

Perustutkimuksia ovat oirekyselylomakkeen ja virtsauslistan täyttö ja kliininen tutkimus, johon kuuluvat alavatsan palpointi ja eturauhasen tutkiminen peräaukon kautta «Palpaatio ilmeisesti aliarvioi suurentuneen eturauhasen kokoa.»B. Laboratoriokokeista keskeisiä ovat virtsan tutkiminen ja seerumin kreatiniinin ja prostataspesifisen antigeenin määrittäminen (PSA). Vatsanpeitteiden läpi tehdään kaikututkimus hydronefroosin, jäännösvirtsan määrän ja eturauhasen koon selvittämiseksi «Eturauhasen koko ja anatomia voidaan hoitopäätösten kannalta määrittää riittävällä tarkkuudella vatsanpeitteiden läpi tehtävän kaikututkimuksen avulla.»A. Urologi ohjelmoi potilaskohtaisesti täydentävät tutkimukset.

Hoito

Lieväoireisille «Valpas seuranta näyttäisi olevan hyvä vaihtoehto miehille, joilla ei ole virtsaamisoireista suurta haittaa tai jotka eivät halua vielä leikkausta.»B ja keskivaikeista oireista kärsiville «Kolmen vuoden seurannassa oireet lievittyvät yli kolmasosalla vaikeaoireisistakin potilaista. Lieväoireisista päätyy leikkaukseen alle 20 % tässä ajassa.»B soveltuu seuranta, jos oireet eivät huononna oleellisesti elämänlaatua eikä komplikaatioita ole. Yleislääkäri voi aloittaa lääkehoidon, kun hän on vakuuttunut siitä, että potilaan kohtalaisten oireiden syynä on komplisoitumaton eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu.

Lääkehoito on usein riittävä saamaan oireinen potilas vähäoireiseksi tai oireettomaksi. 5-alfareduktaasin estäjät pienentävät eturauhasen kokoa keskimäärin 20 % puolen vuoden kuluessa «5-alfareduktaasin estäjä on tehokas lääke hyvänlaatuisen eturauhassuurentuman hoidossa.»A. Oireet lievittyvät, ja virtsasuihkun huippuvirtaama paranee. Merkittävät haittavaikutukset liittyvät seksuaalitoimintoihin. Alfasalpaajat lievittävät oireita, lisäävät virtsasuihkun huippuvirtaamaa ja vähentävät jäännösvirtsan tilavuutta «Alfasalpaajat vähentävät alavirtsatieoireita, parantavat virtausta sekä pienentävät jäännösvirtsan tilavuutta.»A. Haittavaikutuksina voi ilmetä huimausta, heikotusta ja ejakulaatiohäiriöitä. Koska 5-alfareduktaasin estäjän vaikutus alkaa hitaasti, hoitoon voidaan liittää alfasalpaaja ensimmäisten kuuden kuukauden ajaksi. Yhdistelmähoito 5-alfareduktaasin estäjällä ja alfasalpaajalla on tehokkaampi kuin kumpikaan lääke yksin käytettynä «Yhdistelmähoito 5-alfareduktaasin estäjällä ja alfasalpaajalla on tehokkaampi kuin kumpikaan lääke käytettynä yksin.»A.

Kajoavia hoitoja ovat eturauhasen sisäiset laajentimet, lämpö-, laser- ja leikkaushoidot ja endoskooppinen höyrystäminen. Virtsaputken sisäistä mikroaaltohoitoa (TUMT) voidaan suositella päiväkirurgisena toimenpiteenä suuren riskin potilaille «TUMT-hoidolla saavutetaan TURP:n veroinen oireiden lievittyminen hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvun hoidossa, mutta virtsasuihkun virtaama ei lisäänny yhtä paljon kuin TURP:ssa. TUMT:n jälkeen lisähoitoja tarvitaan useammin verrattuna TURP:iin.»A. Laserhoidot ovat turvallisia ja tehokkaita. Tulokset 120 W:n viherlaserilla ovat verrattavissa höyläysleikkauksen tuloksiin «Viherlaser-hoidolla saavutetaan höyläysleikkauksen veroisia tuloksia eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa.»B. Laserhoitojen etuna on vähäinen verenvuoto.

Höyläysleikkaus (TURP) on hoitomuotojen kultainen standardi. Sen avulla virtsasuihku paranee 54–125 %, jäännösvirtsa vähenee yli 50 % ja oireet lievittyvät tehokkaasti «TUIP on yhtä tehokas kuin TURP potilailla, joiden eturauhasen koko on alle 30 g ja joilla ei ole suurta keskilohkoa.»A. Komplikaatioita ovat verenvuoto, virtsarakon kaulan tai virtsaputken arpikurouma ja ponnistusinkontinenssi. Avoin eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun poistoleikkaus parantaa virtsantuloa ja lievittää oireita parhaiten, ja sen uusintahoitojen tarve on vähäinen «Avoin prostatektomia on ilmeisesti ensisijainen hoitovaihtoehto voimakkaasti suurentuneen eturauhasen hoidossa ( gt; 80–100 g).»C. Eturauhasen halkaisuleikkaus (TUIP) sopii potilaille, joiden eturauhasen tilavuus on alle 30 ml ja joilla ei ole suurta keskilohkoa.

Katetrihoidoista häpyluun yläpuolinen katetri on suositeltavin.

Hoidon valinta

On tärkeätä pyrkiä valitsemaan hoito, jolla saadaan kestävä vaste. Leikkaushoito on ensisijainen vaihtoehto, jos jäännösvirtsaa on toistuvasti yli 300 ml, potilaalla on rakossa suuri divertikkeli, uusiutuva makrohematuria tai virtsatieinfektio, potilaan oireet ovat vaikeat lääkehoitokokeilun jälkeen tai ahtaumapotilas haluaa leikkaukseen.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Urologiyhdistyksen asettama työryhmä

Teuvo Tammela (pj)

Martti Nurmi

Anssi Pétas

Raija Sipilä

Kimmo Taari

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko