Tulosta

Melanooma

Käyvän hoidon tiivistelmät
10.2.2012
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Chirurgi Plastici Fenniaen asettama työryhmä

Käypä hoito -suositus «Melanooma»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Melanoma»2

 

Poistetaan julkaisusta 17.8.2018 «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=221201»1

 

Mitä uutta päivityksessä

  • Solariumin kosmeettista käyttöä ei suositella nuorille eikä sellaisille henkilöille, joilla on auringossa herkästi palava ihotyyppi.
  • Melanooman mitoosifrekvenssi on itsenäisenä ennustetekijänä korvannut Clarkin luokituksen TNM-luokituksessa.
  • Melanoomaleikkauksen tervekudosmarginaalin leveys on tarkentunut, ja leikkauksesta on siten tullut yhä enemmän potilasta säästävä.
  • Isoloitua raajaperfuusiohoitoa voidaan käyttää laajoissa tai nopeasti uusiutuvissa raajojen in transit -metastaaseissa valikoiduilla potilailla.

Epidemiologia ja riskitekijät

Ihomelanooma on ollut vuosikymmenien ajan nopeimmin yleistyviä syöpiä Suomessa ja muissa länsimaissa. Tärkein riskitekijä on auringon UV-säteilyn aiheuttama ihon palaminen. Solariumin UV-säteily voi mahdollisesti lisätä melanoomariskiä «On vähäistä näyttöä siitä, että solariumin ultraviolettisäteily voi mahdollisesti lisätä melanoomariskiä.»C.

Diagnoosi

Perusterveydenhuollon lääkärin tehtävänä on tunnistaa ja poistaa epäilyttävät luomet ja ihomuutokset. Ne poistetaan kokonaan pienellä (1–2 mm) terveen ihon marginaalilla aina, kun se on mahdollista. Melanooman diagnoosi perustuu histologiseen tutkimukseen. Kaikki poistetut pigmenttiluomet tulee tutkia mikroskooppisesti. Jos täydellinen poisto ei ole mahdollista ihomuutoksen suuren koon tai hankalan sijainnin vuoksi, siitä voi ottaa osabiopsian.

Ennustetekijät

Primaarimelanooman paksuus (Breslow’n mitta) on merkittävin ennusteeseen vaikuttava ominaisuus «Breslow´n mitta on tärkein melanooman kirurgista hoitoa ohjaava ennustetekijä.»A. Melanooman ulseraatio ja mitoosien määrä ovat Breslow’n mitan ohella tärkeitä itsenäisiä ennustetekijöitä «Ulseraatio ja mitoosit ovat tärkeitä ennustetekijöitä.»B. Clarkin luokitus on jäänyt pois kansainvälisestä TNM-luokituksesta, mutta tärkeänä apuluokituksena sen määrittämistä käytetään edelleen.

Melanoomapotilaan tärkein levinneisyys- ja ennustetutkimus on vartijasolmukebiopsia. Sen tekemistä suositellaan aina, kun melanooma on yli 1 mm:n paksuinen. Ohuemmissa melanoomissa vartijasolmuketutkimusta voidaan harkita muiden ennustetekijöiden (mitoosifrekvenssi, ulseraatio, Clarkin luokka, potilaan ikä) mukaan.

Melanooman leikkaushoito

Melanooman tärkein hoitomuoto on erikoissairaanhoidossa tehtävä leikkaus. Melanooma tai sen poistoarpi poistetaan 1–2 cm:n levyisellä marginaalilla ja samalla poistetaan gammakuvauksessa merkityt vartijasolmukkeet histologista tutkimusta varten. Leikkausmarginaalia suurennetaan melanooman paksuuden mukana, mutta yli 2 cm:n marginaalia ei enää suositella, koska leveä marginaali (3–5 cm) ei pidennä tauditonta elinaikaa eikä kokonaiselinaikaa kapeaan marginaaliin (1–2 cm) verrattuna (Taulukko «Suositus melanooman paksuuden (Breslow’n mitta) mukaan määräytyvistä melanooman leikkausmarginaaleista. »1). Jos vartijasolmukkeessa todetaan mikrometastaasi, potilaalle tehdään toisessa vaiheessa koko imusolmukealueen poisto.

Melanooman liitännäislääkehoito

Melanooman liitännäishoitona voidaan käyttää alfainterferonia (IFN-alfa) valikoiduille potilaille, joilla uusiutumisriski on suuri. IFN-alfa-liitännäishoito pidentää tauditonta elinaikaa muttei selvästi kokonaiselinaikaa «IFN-alfa-liitännäishoito lisää tautivapaata aikaa, mutta ei varmuudella lisää elinaikaa.»A.

Uusiutuneen ja levinneen melanooman hoito

Melanooman paikallisten uusiutumien, in transit -metastaasien ja imusolmukeuusiutumien hoidossa leikkaushoito on tärkeä. Leikkaus voi tulla kyseeseen myös rajoittuneiden sisäelinmetastaasien hoidossa. Toistuvien ja kirurgisella hoidolla hallitsemattomien raajojen in transit -metastaasien hoidossa voidaan käyttää hypertermistä isoloitua raajaperfuusiota (ILP, isolated limb perfusion). ILP-hoidolla voidaan yli puolella potilaista mahdollisesti saavuttaa hyviä palliatiivisia tuloksia ja joillakuilla jopa täydellinen hoitovaste «Muilla hoitomenetelmillä hallitsemattomien melanooman in transit metastaasien hoidossa isoloidulla raajaperfuusiolla saavutetaan todennäköisesti parempi taudin paikalliskontrolli ilman todettua vaikutusta elinajan ennusteeseen.»C. ILP-hoito on valtakunnallisesti keskitetty Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan.

Etäpesäkkeinen melanooma (levinneisyysaste IV) ei yleensä parane, ja sen hoito on palliatiivista. Yksittäisissä tapauksissa lääke- tai sädehoidoilla saatetaan saavuttaa edullinen hoitovaste tai jopa pysyvä paraneminen.

Melanoomapotilaan seuranta

Seurannan tavoitteena ovat taudin uusiutumisen mahdollisimman varhainen havaitseminen, potilaan opastaminen omatoimiseen seurantaan ja hänen psyykkinen tukemisensa. Pienen uusiutumisriskin potilaiden seuranta voidaan toteuttaa myös perusterveydenhuollossa.

Taulukko 1. Suositus melanooman paksuuden (Breslow’n mitta) mukaan määräytyvistä melanooman leikkausmarginaaleista.
Melanooman paksuus Leikkausmarginaali Näytön aste1
1 Näytön aste sen suhteen, että kyseinen marginaali on taudin uusiutumisen tai eloonjäämisen suhteen yhtä turvallinen kuin leveä (3–5 cm) marginaali
Melanooma in situ 0.5–1 cm «Lentigo malignan leikkausmarginaalin on oltava vähintään 0.5 cm, mutta 1 cm:ä suositellaan. Lentigo malignan hoitona voi kirurgian lisäksi olla sädehoito.»D
≤ 1.0 mm 1 cm «Invaasiosyvyydeltään 1.0 mm tai sitä ohuemmat melanoomat leikataan 1 cm:n ihomarginaalilla.»C
1.1–2.0 mm 1–2 cm «Invaasiosyvyydeltään 1.1–2.0 mm:n paksuiset melanoomat leikataan 1–2 cm:n ihomarginaalilla.»B
2.1–4.0 mm 2 cm «Invaasiosyvyydeltään 2.1–4.0 mm:n paksuiset melanoomat leikataan 2 cm:n ihomarginaalilla.»B
Yli 4.0 mm 2 cm «Invaasiosyvyydeltään yli 4 mm:n paksuiset melanoomat leikataan 2 cm:n ihomarginaalilla.»B

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Chirurgi Plastici Fenniaen asettama työryhmä

Ilkka Koskivuo

Tiina Jahkola

Jaana Jalava-Broman

Ilpo Kinnunen

Katriina Kukkonen-Harjula

Seppo Pyrhönen

Olli Saksela

Pia Vihinen

Susanna Virolainen

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Melanooma
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko