Tulosta

Karboplatiini vai sisplatiini

Näytönastekatsaukset
12.9.2007
Seija Grenman

Näytön aste: A

Karboplatiini on yhtä tehokas kuin sisplatiini sekä yksin että yksittäislääkkeenä, mutta karboplatiinilla on vähemmän sivuvaikutuksia.

Sisplatiinin ja karboplatiinin tehoa on verrattu monessa eri tutkimuksessa «Wiltshaw E, Evans B, Harlands S. Phase III randomized of cisplatin versus JM8 (carboplatin) in 112 ovarian cancer patients, Stages III and IV. Proc ASCO 1985;4:121»1. Satunnaistetussa tutkimuksessa 173 potilaalle vuodelta 1989 karboplatiiniinille reagoi 57.3 % ja sisplatiinille 71.6% «Mangioni C, Bolis G, Pecorelli S ym. Randomized trial in advanced ovarian cancer comparating cisplatin and carboplatin. J Natl Cancer Inst 1989;81:1464-71»2. Eloonjäämisessä tai tautivapaassa elinajassa ei ollut eroja.

Satunnaistetussa tutkimuksessa «Alberts DS, Green S, Hannigan EV ym. Improved therapeutic index of carboplatin plus cyclophosphamide vs cisplatin plus cyclophosphamide: final resport by the Southwest Oncology Group of a phase III ra»3 verrattiin sisplatin-syklofosfamidin yhdistelmää carboplatin-syklofosfamidiin 340 potilaalla. Kliininen vaste todettiin 52 % sisplatiiniryhmässä ja 61 %:lla karboplatiiniryhmässä. Karboplatin-syklofosfamidin siedettävyys oli huomattavasti parempi.

Sisplatiini-syklofosfamidikombinaatioita verrattiin karboplatiini-syklofosfamidiyhdistelmään 447 levinnyttä munasarjasyöpää sairastavilla naisilla randomoidusti «Swenerton K, Jeffrey J, Stuart G ym. Cisplatin-cyclophosphamide versus carboplatin-cyclophosphamide in advanced ovarian cancer: a randomized phase III study of the National Cancer Institute of Canada »4. Erityisesti haluttiin tarkailla toksisiteettia ja sivuvaikutuksia. Sisplatiiniryhmäsä oli enenmmän neuropatiaa ja nefropatiaa kun taas karboplatiinia saaneet kärsivät enemmän luuydinsuppressiosta, erityisesti trombosytopeniasta. Kliiniset vasteet olivat kummassakin ryhmässä samaa tasoa (57 % vs. 59 %).

Karboplatiinia yksittäihoitona verratiin syklofosfamidi-doksorubisiini-sisplatiini (=CAP) kombinaatioon «The ICON Collaborators. ICON2: randomized trial of single-agent carboplatin against three-drug combination of CAP (cyclophosfamide, doxorubicin and cisplatin) in women with ovarian cancer. Lancet 1998»5 satunnaistetussa kansainvälisessä monikeskustutkimuksessa 1526 levinnyttä munasarjasyöpää sairastavalla potilaalla. Keskimääräisessä elossaoloajassa ei ollut eroa (33 kuukautta). Kombinaatiohoito ei osottautunut tehokkaammaksi kuin pelkkä karboplatin.

Artikkelissa pohditaan laajasti munasarjasyövän sytostaattihoitoa sekä varhaisvaiheen että levinneen vaiheen syövissä «Ozols RF. Chemotherapy of ovarian cancer. Semin Oncol 1999;26:34-40»6. Myös intraperitoneaalisen annostelun ja suuriannoshoidon osuutta selvitetään.

Sisplatiinin ja karboplatiinin siedettävyyttä yhdistettynä paklitakselin tutkittiin levinneessä munasarjasyövässä randomoidusti 208 potilaalla «Neijt J, Engelholm S, Tuxen M ym. Exploratory phase III study of paclitaxel and cisplatin versus palictaxel and carboplatin in advanced ovarian cancer. J Clin Oncol 2000;18:3084-92»7. Karboplatin-paklitakseli-ryhmässä oli merkittävästi vähemmän pahoinvointia, oksentelua ja neurotoksisiteettia, mutta enemmän granulosytopeniaa ja trombosytopeniaa.

Katso myös artikkeli «Meerpohl HG, du Bois A, Kuhnle H ym. Paclitaxel combined with carboplatin in the first-line treatment of advanced ovarian cancer. Semin Oncol 1995;22:7-12»8.

Amerikkalaisessa monikeskustutkimuksessa «Ozols RF, Bundy BN, Greer BE ym. Phase III trial of carboplatin and paclitaxel compared with cisplatin and paclitaxel in patients with optimally resected stage III ovarian cancer: A Gynecologic Oncolo»9 verrattiin optimaalisesti (jäännöskasvain < 1cm) leikattujen stage III munasarjasyöpäpotilaiden hoidossa paklitakseli/sisplatiini ja paklitakseli/karboplatiini yhdistelmiä. Hoito annettiin 3 viikon välien. Toinen ryhmä (n=299) hoidettiin antamalla paklitakselia 135 mg/m2 24 tunnin infuusiona ja sisplatiinia 75 mg/m2. Toinen ryhmä (n= 278) sai paklitakselia 175 mg/m2 3 tunnin infuusiona ja karboplatiinia AUC 7.5 mukaan. Hoidon tehossa ei todettu merkittävää eroa. Paklitakseli/sisplatiini ryhmän tautivapaa elossaoloaika oli 19.4 kk ja keskimääräinen kokonaiselossaoloaika oli 48.7 kk. Paklitakseli/karboplatiiniryhmässä vastaavat luvut olivat 20.7 kk ja 57.4 kk. Gastrointestinaaliset ja nefrologiset sivuvaikutukset olivat yleisempiä paklitakseli/karboplatiiniryhmässä. Sen sijaan trombosytopenia oli yleisempää paklitakseli/karboplatiini ryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Saksalaisessa monikeskustutkimuksessa «du Bois A, Luck H-J, Meier W ym. A randomized clinical trial of cisplatin/paclitaxel versus carboplatin/paclitaxel as first-line treatment of ovarian cancer. J Natl Cancer Inst 2003;95:1320-9»10, «Greimel ER, Bjelic-Radisic V, Pfisterer J ym. Randomized study of the Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie Ovarian Cancer Study Group comparing quality of life in patients with ovarian cancer»11 satunnaistettiin 798 stage II-IV munasarjasyöpäpotilasta saamaan 3 viikon välein 6 kuuria ensivaiheen solunsalpaajahoitoa joko paklitakseli/sisplatiini tai paklitakseli/karboplatiini yhdistelmällä. Paklitakselia annettiin 185 mg/m2 3 t infuusiona, sisplatiinia 75 mg/m2 30 min infuusiona ja karboplatiinia AUC 6 mukaan 30–60 min infuusiona. Työssä ei todettu merkittävää eroa hoidon tehossa. Paklitakseli/karboplatiini yhdistelmällä todettiin enemmän hematologisia sivuvaikutuksia, mutta vähemmän gastrointestinaalisia ja neurologisia sivuvaikutuksia. Lisäksi paklitakseli/karboplatiini yhdistelmällä todettiin olevan hoidon aikana ja 3 viikkoa sen jälkeen parempi elämänlaatu kuin paklitakseli/sisplatiini yhdistelmällä. Keskimääräinen tautivapaa aika oli 17.2 kk ( 95 % CI= 15.2–19.3) ja 19.1 kk ( 95 % CI= 16.7–21.5) ja keskimääräinen elossaololuku 43.4 kk ( 95 % CI 37.2-47.8) ja 44.1 kk (95 %CI 40.2–49.4 ). Pahoinvointia, oksentelua, nefrotoksisuutta ja perifeeristä sensorista neuropatiaa esiintyi merkittävästi vähemmän paklitakseli/karboplatiini yhdistelmällä. Elämänlaatu mitattiin EORTC QLQ-30 kaavakkeella ennen hoitoa, 2 kertaa hoidon aikana ja 3 viikon hoidon jälkeen. Kolmannen kuurin jälkeen ja 3 viikon kuluttua hoidosta globaalinen elämänlaatu sekä fyysinen ja kognitiivinen toimintakyky olivat paremmat paklitakseli/karboplatiini ryhmässä.

Kommentit

Tutkimuksessa on selvästi määrätty kohderyhmä. Paklitakselin annostus oli erilainen eri hoitoryhmissä, joten toksisuuden erot eivät johdu pelkästään platina-johdannaisesta.

Kirjallisuutta

 1. Wiltshaw E, Evans B, Harlands S. Phase III randomized of cisplatin versus JM8 (carboplatin) in 112 ovarian cancer patients, Stages III and IV. Proc ASCO 1985;4:121
 2. Mangioni C, Bolis G, Pecorelli S ym. Randomized trial in advanced ovarian cancer comparating cisplatin and carboplatin. J Natl Cancer Inst 1989;81:1464-71
 3. Alberts DS, Green S, Hannigan EV ym. Improved therapeutic index of carboplatin plus cyclophosphamide vs cisplatin plus cyclophosphamide: final resport by the Southwest Oncology Group of a phase III randomized trial in stages III and IV ovarian cancer. J Clin Oncol 1992;10:706-17
 4. Swenerton K, Jeffrey J, Stuart G ym. Cisplatin-cyclophosphamide versus carboplatin-cyclophosphamide in advanced ovarian cancer: a randomized phase III study of the National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group. J Clin Oncol 1992;10:718-26
 5. The ICON Collaborators. ICON2: randomized trial of single-agent carboplatin against three-drug combination of CAP (cyclophosfamide, doxorubicin and cisplatin) in women with ovarian cancer. Lancet 1998;352:1571-6
 6. Ozols RF. Chemotherapy of ovarian cancer. Semin Oncol 1999;26:34-40
 7. Neijt J, Engelholm S, Tuxen M ym. Exploratory phase III study of paclitaxel and cisplatin versus palictaxel and carboplatin in advanced ovarian cancer. J Clin Oncol 2000;18:3084-92
 8. Meerpohl HG, du Bois A, Kuhnle H ym. Paclitaxel combined with carboplatin in the first-line treatment of advanced ovarian cancer. Semin Oncol 1995;22:7-12
 9. Ozols RF, Bundy BN, Greer BE ym. Phase III trial of carboplatin and paclitaxel compared with cisplatin and paclitaxel in patients with optimally resected stage III ovarian cancer: A Gynecologic Oncology Group Study. J Clin Oncol 2003;21:3194-200
 10. du Bois A, Luck H-J, Meier W ym. A randomized clinical trial of cisplatin/paclitaxel versus carboplatin/paclitaxel as first-line treatment of ovarian cancer. J Natl Cancer Inst 2003;95:1320-9
 11. Greimel ER, Bjelic-Radisic V, Pfisterer J ym. Randomized study of the Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie Ovarian Cancer Study Group comparing quality of life in patients with ovarian cancer treated with cisplatin/paclitaxel versus carboplatin/paclitaxel. J Clin Oncol 2006;24:579-86
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko