Tulosta

Parantumattomasti sairaiden pitkittyneen hikan lääkehoito

Näytönastekatsaukset
16.2.2018
Ari Matila ja Tiina Saarto

Näytön aste: D

Pitkittyneen hikan lääkehoito saattaa olla hyödyllistä, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Pitkittyneen hikan hoidossa eniten on näyttöä baklofeenista, klorpromatsiinista, gabapentiinistä tai yhdistelmähoidosta. Myös metoklopramidista ja nifedipiinistä on raportoitu yli 5 potilaan sarjoja. Muista lääkkeistä on julkaistu vain yksittäisiä tapausselostuksia.

Ainoa satunnaistettu lumekontrolloitu tutkimus «Ramírez FC, Graham DY. Treatment of intractable hiccup with baclofen: results of a double-blind randomized, controlled, cross-over study. Am J Gastroenterol 1992;87:1789-91 »1 hikan lääkehoidosta on yhdysvaltalainen tutkimus vuodelta 1992, jossa vertaillaan vaihtovuoroisesti baklofeenia (5–10 mg x 3) lumelääkkeeseen 4 pitkittyneestä hikasta (yli 6 kuukautta) kärsivällä miehellä.

Baklofeenihoidon aikana hikan voimakkuus väheni, ja hikkavapaiden periodien (hiccup-free period) määrä lisääntyi tilastollisesti merkitsevästi verrattuna lumelääkkeeseen. Hikan frekvenssi ei kuitenkaan eronnut hoitojen välillä.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Vuonna 1995 englantilaiset julkaisivat baklofeenista 37 pitkittyneestä (keskimäärin 4,7 vuotta) hikasta kärsivän potilaan sarjan «Guelaud C, Similowski T, Bizec JL ym. Baclofen therapy for chronic hiccup. Eur Respir J 1995;8:235-7 »2.

18 potilaalla (49 %) hikka loppui ja 10:llä (27 %) väheni baklofeenihoidon aikana. Baklofeenin aloitusannos oli 5 mg x 3 p.o., ja annosta nostettiin 3 vuorokauden välein 15 mg/vrk. 10 potilaalla suoritettiin annosnosto. Ainoastaan yli 45 mg:n vuorokausiannoksella esiintyi haittavaikutuksia eli uneliaisuutta.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Vuonna 1997 saksalaiset julkaisivat «Petroianu G, Hein G, Petroianu A ym. Idiopathic chronic hiccup: combination therapy with cisapride, omeprazole, and baclofen. Clin Ther 1997;19:1031-8 »3 baklofeenin (5 mg x 3), omepratsolin (20 mg x QD) ja sisapridin (10 mg x 3) yhdistelmähoidosta hyviä tuloksia 15 pitkittyneestä (keskimäärin yli 8 vuotta) idiopaattisesta hikasta kärsivällä potilaalla.

16 potilaalla (40 %) hikka loppui ja 3:lla (20 %) helpottui 20 viikon yhdistelmähoidon aikana.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Klorpromatsiinista on julkaistu 50 potilaan kontrolloimaton sarja «FRIEDGOOD CE, RIPSTEIN CB. Chlorpromazine (thorazine) in the treatment of intractable hiccups. J Am Med Assoc 1955;157:309-10 »4 vuonna 1955 yhdysvaltalaisten tutkijoiden toimesta. Hikan kestoa ei raportoitu. Klooripromatsiinia annettiin 25–50 mg i.v. ja tarvittaessa toistoannos joko i.v. tai i.m.

41 potilaalla hikka loppui (82 %). Haittavaikutuksina esiintyi sedaatiota, pyörrytystä, palpitaatiota, takykardiaa ja ihottumaa.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Metoklopramidista on julkaistu 14 potilaan kontrolloimaton sarja «Madanagopolan N. Metoclopramide in hiccup. Curr Med Res Opin 1975;3:371-4 »5 vuonna 1975 Intiassa. Kaikilla potilailla hikka oli kestänyt yli 1 vuorokauden. Metoklopramidi oli annettu kolmasti päivässä joko 5 mg i.v. tai 10 mg i.m. tai p.o. Parenteraalisen annon jälkeen hoitoa jatkettiin oraalisesti.

Hikka loppui kaikilla potilailla.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kalsiumsalpaaja nifedipiinistä on raportoitu 7 potilaan sarja «Lipps DC, Jabbari B, Mitchell MH ym. Nifedipine for intractable hiccups. Neurology 1990;40:531-2 »6 vuonna 1990. Hikka oli kestänyt 3–4 viikosta useaan vuoteen.

Nifedipiini 10 mg x 2–3 p.o. lopetti hikan 4 potilaalla.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Gabapentiinistä on julkaistu pieniä potilastapausselostuksia. 8 tapauksen katsauksessa «Hernández JL, Pajarón M, García-Regata O ym. Gabapentin for intractable hiccup. Am J Med 2004;117:279-81 »7 hikka hävisi 4:llä (50 %) potilaalla joko gabapentiinillä yksin 300–400 mg x 3 p.o. tai yhdessä sisapridin, omepratsolin ja baklofeenin kanssa. Hikan kesto oli raportoitu 5 potilaalla (8–96 kuukautta).

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Moretti ym. (1999) «Moretti R, Torre P, Antonello RM ym. Treatment of chronic: new perspectives. Eur J Neurol 1999;6:617 »8 kuvasi 8 potilastapausta (7 miestä, 1 nainen, keski-ikä 64,37 vuotta, aivoverenkiertohäiriö), joissa hikkaa hoidettiin monoterapiana aluksi gabapentiinin 1 200 mg:n vuorokausiannoksella 3 päivää, sitten annoksella 400 mg 3 päivän ajan.

Hikka loppui toisena hoitopäivänä "miltei kokonaan", 6 kuukauden kuluttua kaikki potilaat olivat oireettomia.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Porzio ym. (2010) «Petroianu G, Hein G, Stegmeier-Petroianu A ym. Gabapentin "add-on therapy" for idiopathic chronic hiccup (ICH). J Clin Gastroenterol 2000;30:321-4 »9 kuvasi retrospektiivisen sarjan 43 edennyttä syöpää sairastaneesta potilaasta, joilla oli jatkuva (> 48 tuntia) hikka.

Kaikki potilaat hoidettiin monoterapiana gabapentiinillä, annos 900–1 200 mg/vrk. 41 potilaalla hikka väheni, 2 potilaalla paheni, 2 potilasta koki väsymystä.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Petroianu ym. (2000) «Porzio G, Aielli F, Verna L ym. Gabapentin in the treatment of hiccups in patients with advanced cancer: a 5-year experience. Clin Neuropharmacol 2010;33:179-80 »10 kuvasi 29 potilasta (28 miestä, 1 nainen, keski-ikä 71 vuotta), joilla oli ollut hikka yhtäjaksoisesti pidempään kuin 1 kuukauden. Kaikki potilaat hoidettiin yhdistelmähoidolla sisapridi 30 mg/vrk, omepratsoli 20 mg/vrk ja baklofeeni 45 mg/vrk.

Hikka loppui 11 potilaalla (38 %) ja väheni 7 potilaalla (24 %).

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Palliatiivinen hoito ja saattohoito 1

Kirjallisuutta

 1. Ramírez FC, Graham DY. Treatment of intractable hiccup with baclofen: results of a double-blind randomized, controlled, cross-over study. Am J Gastroenterol 1992;87:1789-91 «PMID: 1449142»PubMed
 2. Guelaud C, Similowski T, Bizec JL ym. Baclofen therapy for chronic hiccup. Eur Respir J 1995;8:235-7 «PMID: 7758557»PubMed
 3. Petroianu G, Hein G, Petroianu A ym. Idiopathic chronic hiccup: combination therapy with cisapride, omeprazole, and baclofen. Clin Ther 1997;19:1031-8 «PMID: 9385490»PubMed
 4. FRIEDGOOD CE, RIPSTEIN CB. Chlorpromazine (thorazine) in the treatment of intractable hiccups. J Am Med Assoc 1955;157:309-10 «PMID: 13221413»PubMed
 5. Madanagopolan N. Metoclopramide in hiccup. Curr Med Res Opin 1975;3:371-4 «PMID: 1183218»PubMed
 6. Lipps DC, Jabbari B, Mitchell MH ym. Nifedipine for intractable hiccups. Neurology 1990;40:531-2 «PMID: 2314596»PubMed
 7. Hernández JL, Pajarón M, García-Regata O ym. Gabapentin for intractable hiccup. Am J Med 2004;117:279-81 «PMID: 15308440»PubMed
 8. Moretti R, Torre P, Antonello RM ym. Treatment of chronic: new perspectives. Eur J Neurol 1999;6:617 «PMID: 10866495»PubMed
 9. Petroianu G, Hein G, Stegmeier-Petroianu A ym. Gabapentin "add-on therapy" for idiopathic chronic hiccup (ICH). J Clin Gastroenterol 2000;30:321-4 «PMID: 10777198»PubMed
 10. Porzio G, Aielli F, Verna L ym. Gabapentin in the treatment of hiccups in patients with advanced cancer: a 5-year experience. Clin Neuropharmacol 2010;33:179-80 «PMID: 20414106»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Palliatiivinen hoito ja saattohoito
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko