Tulosta

Lasten ja nuorten psykososiaalisen terveyden mittareita (LAPS ja SDQ)

Lisätietoa aiheesta
12.12.2018
Päivi Kilpinen-Loisa

LAPS-lomake

 • LAPS-lomake «https://www.thl.fi/documents/732587/741077/LAPS_lomake_06092010.pdf»1 on lapsen psykososiaalisen terveyden arviointimenetelmä 4–15-vuotiaille, joka soveltuu terveysseurannassa työmenetelmäksi tarvittaessa käytettäväksi, mikäli on herännyt huoli lapsen psykososiaalisesta hyvinvoinnista tai kehityksestä ja on tarve arvioida lapsen psykososiaalisten oireiden vakavuutta, lisätutkimusten ja tuen tai hoidon tarvetta sekä toimenpiteiden kiireellisyyttä. Lomakkeen avulla voidaan arvioida kiireettömän lasten- ja nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon tarvetta myös käytöshäiriöissä.
 • Lomakkeessa arvioidaan seuraavat osa-alueet:
  1. kehitys ikätasoon nähden
  2. toimintakyky kotiympäristössä
  3. toimintakyky päivähoidossa tai koulussa ja oppiminen
  4. toimintakyky ystävien kanssa ja muissa sosiaalisissa suhteissa
  5. vanhempien kyky säädellä lapsen tunne-elämää ja käytöstä
  6. sisäänpäin suuntautuvat oireet
  7. ulospäin suuntautuvat oireet
  8. vakavan mielenterveyshäiriön epäily tai itsetuhoisuuden tai muiden vahingoittumisen riski
  9. perheen toimintakyky tai lapseen vaikuttavat perhetekijät
  10. perheen tai lähisuvun mielenterveyden häiriöt
  11. päihteiden käyttö
  12. perheväkivalta
  13. aikaisempi lapsen erityisen tuen tarve
  14. vanhempien huoli lapsen tunne-elämästä, käyttäytymisestä, keskittymisestä tai toisten kanssa toimeen tulemisesta.

SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire)

Kirjallisuutta

 1. Goodman R. Psychometric properties of the strengths and difficulties questionnaire. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2001;40:1337-45 «PMID: 11699809»PubMed
 2. Borg AM. Early detecting of Children's Mental Health Problems, Acta Universitatis Tamperensis: 2076, Tampere University Press, Tampere, 2015
 3. Aronen E, Riala K. Oirekyselylomakkeet ja arviointiasteikot. Kirjassa: Kumpulainen K ym. (toim.) Lastenpsykiatria ja Nuorisopsykiatria, Duodecim 2016
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko