Takaisin Tulosta

Kohdistamattomat glaukoomaseulonnat

Vältä viisaasti
Jorma Komulainen, asiantuntijat Ville Saarela ja Anja Tuulonen
19.9.2018

Vältä yleistä seulontaa glaukooman diagnosoimiseksi, koska sen vaikuttavuutta näkövammaisuuden vähentämisessä ei ole osoitettu.

Glaukooman hoidon ensisijaisena tavoitteena on estää sen aiheuttamaa näkövammaisuutta. Merkittävä osa glaukoomaa sairastavista henkilöistä ei tiedä sairaudestaan. Ei kuitenkaan ole olemassa tasokkaita tutkimuksia siitä, minkä testien käyttö seulonnassa vähentäisi glaukooman aiheuttamaa näkövammaisuutta ja olisi kustannusvaikuttavaa.

Glaukoomaa voitaisiin lähtökohtaisesti seuloa silmänpainemittauksella, silmänpohjien kliinisellä tutkimisella ja kuvauksilla, näkökenttätutkimuksella tai näiden yhdistelmällä. Mitään näistä menetelmistä ei ole osoitettu vaikuttavaksi kohdistamattomassa väestöseulonnassa. Puutteellisen herkkyyden vuoksi merkittävä osa glaukooman hoidosta hyötyvistä henkilöistä voi jäädä huomaamatta. Puutteellisen tarkkuuden vuoksi matalan glaukoomariskin henkilöiden seulonnassa tulee runsaasti vääriä positiivisia löydöksiä, jotka aiheuttavat huolta, kustannuksia ja tarpeettomia jatkotutkimuksia tutkittaville ja kuormittavat terveydenhuoltoa.

Silmänpaineen mittaus ei glaukooman seulonnassa erottele riittävän hyvin sairaita terveistä «Silmänpaine ei erottele riittävän hyvin sairaita terveistä glaukooman seulonnassa.»A. Englantilaisessa laajassa kohorttitutkimuksessa 76 %:lla vastadiagnosoiduista glaukoomapotilaista keskimääräinen silmänpaine oli alle 21 mmHg, eikä mikään silmänpaineen raja-arvo ollut riittävän herkkä ja tarkka glaukooman seulontaan (1).

Poikkileikkaustutkimuksissa eri arvioijien silmänpohjien valokuvista suorittaman kvalitatiivisen analyysin yhtenevyys vaihtelee huomattavasti (kappakerroin 0,5–0,9). Myös eri kuvantamislaitteiden tulokset glaukoomadiagnoosin ja etenemisen suhteen poikkeavat toisistaan «Poikkileikkaustutkimuksissa eri arvioijien valokuvista suorittaman kvalitatiivisen analyysin yhtenevyys (kappakerroin) vaihtelee huomattavsti (0,5–0,9). Myös eri kuvantamislaitteiden tulokset glaukoomadiagnoosin ja etenemisen suhteen poikkeavat toisistaan.»C.

Näkökenttien tutkimusten herkkyys ja tarkkuus vaihtelevat vertailutesteittäin suuresti «Näkökenttätutkimusten herkkyys ja tarkkuus vaihtelevat suuresti riippuen vertailutestistä. Tutkimusasetelmiin liittyi huomattava harhan riski.»C. Frequency doubling technology perimetry (FDT) saattaa tarjota menetelmän kohtalaisten ja vaikeiden glaukoomamuutosten seulontaan (2) «FDT saattaa soveltua glaukooman seulontaan. Tutkimusten herkkyys ja tarkkuus vaihtelevat suuresti riippuen vertailutestistä.»C.

Yhdysvaltalaiseen U.S. Preventive Service Task Force suositukseen (3) ei löydetty suoraa näyttöä glaukoomaseulonnan hyödyistä. American Academy of Ophtalmology -suosituksen mukaan glaukooman seulonta väestössä ei ole kustannustehokasta (2). Toisaalta suurentuneen glaukooman riskin henkilöihin (kuten ikääntyneet, diabetes, lähisuvussa glaukoomaa) kohdistettu seulonta saattaa olla hyödyllistä (4), (5).

 

Lähteet: Glaukooma Käypä hoito -suositus «Glaukooma»1
(1) Chan MPY, Broadway DC, Khawaja AP ym. Glaucoma and intraocular pressure in EPIC-Norfolk Eye Study: cross sectional study. BMJ 2017;358:j3889 «PMID: 28903935»PubMed
(2) The Glaucoma Preferred Practice Pattern Panel. Primary Open-Angle Glaucoma. American Academy of Ophtalmology. 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.ophtal.2015.10.053. ISSN 0161-6420/16
(3) Moyer VA, U.S. Preventive Services Task Force.. Screening for glaucoma: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Ann Intern Med 2013;159:484-9 «PMID: 24325017»PubMed
(4) Burr JM, Mowatt G, Hernández R ym. The clinical effectiveness and cost-effectiveness of screening for open angle glaucoma: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess 2007;11:iii-iv, ix-x, 1-190 «PMID: 17927922»PubMed
(5) Vaahtoranta-Lehtonen H, Tuulonen A, Aronen P ym. Cost effectiveness and cost utility of an organized screening programme for glaucoma. Acta Ophthalmol Scand 2007;85:508-18 «PMID: 17655612»PubMed
Näytönastekatsaukset: Silmänpaine ei erottele riittävän hyvin sairaita terveistä glaukooman seulonnassa «Silmänpaine ei erottele riittävän hyvin sairaita terveistä glaukooman seulonnassa.»A
Poikkileikkaustutkimuksissa eri arvioijien valokuvista suorittaman kvalitatiivisen analyysin yhtenevyys (kappakerroin) vaihtelee huomattavasti (0,5–0,9). Myös eri kuvantamislaitteiden tulokset glaukoomadiagnoosin ja etenemisen suhteen poikkeavat toisistaan «Poikkileikkaustutkimuksissa eri arvioijien valokuvista suorittaman kvalitatiivisen analyysin yhtenevyys (kappakerroin) vaihtelee huomattavsti (0,5–0,9). Myös eri kuvantamislaitteiden tulokset glaukoomadiagnoosin ja etenemisen suhteen poikkeavat toisistaan.»C
Näkökenttätutkimusten herkkyys ja tarkkuus vaihtelevat suuresti riippuen vertailutestistä. Tutkimusasetelmiin liittyi huomattava harhan riski «Näkökenttätutkimusten herkkyys ja tarkkuus vaihtelevat suuresti riippuen vertailutestistä. Tutkimusasetelmiin liittyi huomattava harhan riski.»C
FDT saattaa soveltua glaukooman seulontaan. Tutkimusten herkkyys ja tarkkuus vaihtelevat suuresti riippuen vertailutestistä. Tutkimusasetelmiin liittyi huomattava harhan riski «FDT saattaa soveltua glaukooman seulontaan. Tutkimusten herkkyys ja tarkkuus vaihtelevat suuresti riippuen vertailutestistä.»C
Implementoinnin esteet: Terveydenhuollon ammattilaisten viitekehys ”tehdä kaikkensa potilaan parhaaksi”.
Potilaiden toive ”kaiken varalta” tutkimuksista.
Implementoinnin edistäjät: Mahdollisuus suunnata resursseja vaikuttavampaan toimintaan kuin kohdistamattomat glaukoomaseulonnat.