Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä
23.6.2014

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sanoma

 • Sepelvaltimon äkillisestä ahtautumisesta tai tukkeutumisesta johtuvia oireistoja nimitetään sepelvaltimotautikohtauksiksi (ICD-10:n diagnoosiluokat I20.0, I21, I22). Niihin luetaan
  • epästabiili angina pectoris
  • sydäninfarkti ilman ST-nousuja
  • ST-nousuinfarkti.
 • Epästabiilin angina pectoriksen ja sydäninfarktin ilman ST-nousuja hoitoperiaatteet ovat samat, kun taas ST-nousuinfarktin hoito on erilainen varsinkin akuuttivaiheessa.
  • Tässä suosituksessa sepelvaltimotautikohtauksella tarkoitetaan epästabiilia angina pectorista ja sydäninfarktia ilman ST-nousuja.
 • Sepelvaltimotautikohtauksen hoidossa on tarpeen arvioida yksilöllisesti, millaisessa vaarassa potilas on, ja valita hoitolinja sen mukaan.
 • Kaikissa terveydenhuollon akuuttipotilaita hoitavissa toimipisteissä ja ambulansseissa tulee olla mahdollisuus välittömään 14-kytkentäisen EKG:n rekisteröintiin ja analysointiin. Lisäksi tarvitaan mahdollisuus lähettää EKG:n tulos hoitopäätöksen tekevälle lääkärille.
 • Sepelvaltimotautikohtauksen ensihoito tulee aloittaa välittömästi jo oireiden perusteella.
 • Vaaran arviointi pohjautuu
  • oireisiin ja esitietoihin
  • kliiniseen tutkimukseen
  • EKG-muutoksiin ja
  • sydänlihasmerkkiainemäärityksiin.
 • Suuren vaaran potilaille tulee aloittaa tehokas antitromboottinen lääkitys, ja heidät tulee ohjata varhaiseen sepelvaltimoiden varjoainekuvaukseen.
 • Pienen vaaran potilaat voidaan yleensä kotiuttaa nopeasti. Jatkoselvittelyt tehdään tällöin polikliinisesti. Jatkohoidossa on oleellista puuttua sepelvaltimotaudin vaaratekijöihin ja huolehtia potilaan neuvonnasta.

Tavoitteet

 • Suosituksen tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa sepelvaltimotautikohtauksen saaneiden vaaran arviointia ja kohtauksen hoitoa sekä vähentää heidän kuolemiaan ja muita sydäntapahtumia.
 • Suositus on tarkoitettu lääkäreille ja muulle henkilökunnalle, jotka hoitavat sepelvaltimotautikohtauspotilaita perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa.

Epidemiologia

Kuva 1.

Sairaaloiden hoitoilmoitusrekisteridiagnoosien mukaan ei-ST-nousuinfarktien (NSTEMI) määrät ovat tasaisesti lisääntyneet ja ST-nousuinfarktien (STEMI) ja epästabiili angina pectoris -kohtausten määrät vastaavasti vähentyneet sekä miehillä että naisilla vuosina 1997–2011.

© Käypä hoito -suositustyöryhmä Sydäninfarktin diagnostiikka

Ennuste

Patofysiologia

 • Sepelvaltimotautikohtaukset jaetaan primaarisiin ja sekundaarisiin.
 • Primaarisen kohtauksen syynä on
 • Sekundaarisesta sepelvaltimotautikohtauksesta puhutaan, jos kohtaukselle on altistanut ulkoinen syy, joka johtaa hapen tarpeen ja tarjonnan epäsuhtaan sydänlihaksessa.
  • Syy voi olla esimerkiksi nopea rytmihäiriö, äkillinen anemia, hypertensiivinen kriisi, kriittinen aortaläppästenoosi tai traumasta tai muusta syystä johtuva voimakas sympatikotoninen reaktio.
  • Sekundaarinenkin kohtaus voi aiheuttaa sydänlihasvaurion.
  • Sekundaarisessa kohtauksessa ei yleensä esiinny lainkaan plakin repeämää eikä trombinmuodostusta.
  • Hoito kohdistetaan perussyyhyn, kuten eteisvärinän kammiovasteen hidastamiseen, verenpaineen alentamiseen tai anemian korjaamiseen. Tehostetusta antitromboottisesta lääkityksestä ja varjoainekuvauksesta voi olla jopa haittaa, ja niihin tulee edetä vain, ellei oireilu rauhoitu perusvian hoidolla.
  • Yksi sekundaarisen sepelvaltimotautikohtauksen tyyppi on takotsubo-oireyhtymä. Tila johtunee voimakkaan sisäsyntyisen tai ulkoisen katekolamiinimyrskyn aiheuttamasta sydänlihasvauriosta. EKG-muutokset ja markkeripäästö viittaavat sydäninfarktiin, mutta plakkiruptuuraa ei todeta, eikä liikehäiriö vastaa minkään yksittäisen sepelvaltimohaaran kulkua.
 • Jos sepelvaltimotukos johtaa sydänlihassolujen tuhoutumiseen, kyseessä on sydäninfarkti.
 • Sydäninfarktit luokitellaan 1–5 luokkaan. Ks. Käypä hoito -suositus Sydäninfarktin diagnostiikka, taulukko 1. Sydäninfarktin kliininen luokittelu «Sydäninfarktin diagnostiikka»12, «Sydäninfarktin diagnostiikka (online). Käypä hoito...»18.
 • Jos trombi tukkii suonen vain osittain tai liukenee nopeasti, solutuhoa ei välttämättä kehity. Tällöin kyseessä on epästabiili angina pectoris.

Hoidon organisointi

Hätäkeskus ja ensiapu

 • Äkillisiin sydäntapahtumiin sairastuneiden hoitoon hakeutuminen ja akuuttihoidon aloitus voidaan tehokkaimmin ja turvallisimmin järjestää ensihoitopalvelun kautta.
 • Ensihoitopalvelu aktivoidaan soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.
 • Hätänumeroon tulisi soittaa heti, kun potilas saa uutena oireena äkillisen voimakkaan rintakivun tai hengenahdistuksen. Jos potilaalla on jo diagnosoitu sepelvaltimotauti, hätänumeroon tulisi soittaa, elleivät lepoon asettuminen ja itsehoitona otettu lyhytvaikutteinen nitraatti (kielenalusresoribletti tai sumute) vie kipua pois viimeistään noin 15 minuutin kuluessa tai jos kipuun liittyy tajunnanmenetys tai selvä yleisvoinnin huononeminen.
 • Ennen ambulanssin saapumista potilaan tulisi asettua lepoon ja hän voi pureskella 250–500 mg asetyylisalisyylihappoa, ellei hän ole sille yliherkkä.
 • Sepelvaltimotaudin diagnostiikan yhteydessä potilaille tulisi antaa selkeät ohjeet lyhytvaikutteisen nitraatin käytöstä (alkuannos ja tarvittaessa 2 lisäannosta 5 minuutin välein).

Valmiudet

 • Ensihoitopalvelulla tulee olla valmiudet rekisteröidä 14-kanavainen EKG (= EKG 12+ V4R ja V8) ja lähettää se sähköisesti konsultoivan lääkärin tulkittavaksi. Ks. Käypä hoito -suositus Sydäninfarktin diagnostiikka «Sydäninfarktin diagnostiikka»12, «Sydäninfarktin diagnostiikka (online). Käypä hoito...»18.
 • Hoidon ja kuljetuksen aikana EKG:tä tulee monitoroida jatkuvasti.
 • Lääkevalikoimassa tulee olla asetyylisalisyylihappo, nitraattisuihke ja -infuusio, opiaatti, beetasalpaaja, pienimolekylaarinen hepariini ja alueellisten ohjeiden mukaisesti hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet.
 • Asetyylisalisyylihappo ja nitraattisuihke kuuluvat ensivaste- ja perustasonyksiköiden ja muut lääkkeet hoitotasonyksiköiden valikoimaan.
 • Toimiva hoitoketju edellyttää alueellisesti hyvää suunnitteluyhteistyötä ensihoidon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken.

Hoitopolku

 • Potilaan hoitopolku on esitetään kuvassa «Sepelvaltimotautikohtauspotilaan hoitopolku»2.
 • Diagnostisten ja toimenpidevalmiuksien osalta UAP- ja NSTEMI-potilaiden hoitopaikat voidaan luokitella kolmen kategoriaan:
  • hoitopaikat, jossa ovat käytettävissä esitiedot, kliininen kuva ja EKG (ensihoito, terveys- ja lääkäriasemat)
  • hoitopaikat, joissa on käytettävissä myös troponiini* (sairaaloiden päivystykset, keskitetty terveyskeskuspäivystys)
  • sairaalat, joissa on angiografiavalmius ja mahdollisuus sydämen ultraäänitutkimukseen.
  • Jos ensihoidossa tai terveys- tai lääkäriasemalla on käytettävissä troponiini, yksikkö kuuluu kategoriaan 2.
Kuva 2.

Kuvassa on sepelvaltimotautikohtauspotilaan hoitopolku. Alustava vaaran arvio tehdään heti ensimmäisen hoitokontaktin yhteydessä. Potilas ohjataan ensiarvion perusteella joko PCI-keskukseen tai konservatiivisen hoidon yksikköön, jossa vaaran arvio uusitaan ja jatkohoito päätetään sen perusteella.

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Diagnostiikka ja vaaran arviointi

Taulukko 1. Lyhyen aikavälin vaaraa kuvaavat tekijät
Suuri vaara Pieni vaara
Toistuva tai pitkittyvä rintakipu Rintakipu ei uusiudu seurannassa
Suurentunut troponiinipitoisuus Troponiinipitoisuus normaali kahdesti määritettynä
EKG:ssä ST-lasku tai ohimenevä ST-nousu Ei iskemiaan viittaavia EKG-muutoksia
Hemodynaaminen epävakaus  
Merkittävä rytmihäiriö (toistuva kammiotakykardia, kammiovärinä)  
Sydäninfarktin jälkeen uusiutuva kipu tai iskemia  
Diabetes  
Munuaisten vajaatoiminta  
Kuva 3.

Rintakytkentöjen V1-6 sekä lisäkytkentöjen V4R ja V8 rekisteröintikohdat. Lähde: Heikkilä J, Mäkijärvi M (toim.). EKG. Kustannus Oy Duodecim, Hämeenlinna 2003, s. 49-50.

Julkaistaan Kustannus Oy Duodecimin luvalla.

Kuva 4.

Globaali iskemia EKG:ssä. Rintakipujen aikana rekisteröity EKG, jossa ovat todettavissa laaja-alaiset ST-tason laskut. Suurin muutos on vasemmanpuoleisissa rintakytkennöissä, joissa T-aalto on negatiivinen. Tunnusomainen ST-välin nousu näkyy kytkennässä aVR. Varjoainekuvauksessa todettiin vaikea kolmen suonen tauti.

Lähde: Heikkilä J, Kupari M ym. (toim.). Kardiologia. Kustannus Oy Duodecim, Jyväskylä, 2008 s. 452.

Julkaistaan Kustannus Oy Duodecimin luvalla.

Kuva 5.

Sydänperäiseksi epäilty rintakipu. © Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Sepelvaltimotautikohtauksen hoito

 • Sepelvaltimotautikohtauksen hoidon tärkeimmät tavoitteet ovat
  • oireiden ja sydänlihasiskemian helpottaminen
  • haitallisten sydäntapahtumien (kuolema, sydäninfarkti, uusiutuva iskemia) estäminen.
 • Samalla on huolehdittava siitä, ettei hoidolla aiheuteta potilaalle uusia vaaroja, kuten munuaisten toiminnan häiriöitä tai verenvuoto-ongelmia.
 • Lääkehoidon kulmakivet ovat antitromboottinen ja anti-iskeeminen hoito sekä statiinihoito.
 • Liuotushoidosta ei ole osoitettu olevan hyötyä sepelvaltimotautikohtauksessa ilman ST-nousua, ja siihen liittyvä lisääntynyt aivoverenvuodon vaara voi jopa huonontaa potilaiden ennustetta «Indications for fibrinolytic therapy in suspected ...»26

Alku- ja ensihoito, perusterveydenhuolto ja päivystys

Ensitoimenpiteet

 • Potilas asetetaan lepoon hyvään asentoon ja hänelle aloitetaan jatkuva peruselintoimintojen valvonta (vakavan verenkiertokomplikaation mahdollisuus).
 • Esitietojen selvityksen ja kliinisen tutkimuksen yhteydessä rekisteröidään 14-kanavainen EKG.
 • Hoitohenkilökunnan tulee aloittaa rintakivuista kärsivän ensihoito jo ennen lääkärin tekemää diagnoosia antamalla asetyylisalisyylihappoa, nitraattia kielenalusresoriblettinä tai sumutteena, tarvittaessa lisähappea «Rutiinimainen hapen anto ei liene tarpeen epästabiilissa angina pectoriksessa ja sydäninfarktissa ilman ST-nousuja.»D sekä avaamalla perifeerinen suoniyhteys.
 • Potilaan seurantaan kuuluvat kivun mittaaminen esimerkiksi VAS-asteikolla, verenpaineen mittaus, syketaajuuden ja happikyllästeisyyden seuranta sekä EKG-monitorointi rytmihäiriöiden ja ST-tason muutosten havaitsemiseksi.
 • Yleinen ensihoito esitetään taulukossa «Yleinen ensihoito kaikille potilaille...»2. Hoidon intensiteettiä ohjaa vaaran arvioinnissa saatu tulos.
Taulukko 2. Yleinen ensihoito kaikille potilaille
Yleishoito
 • Huolehditaan potilaan levosta ja hyvästä asennosta.
Nitraatti
 • Jos potilaan systolinen verenpaine on vähintään 100 mmHg, annetaan 2 nitraattisumutesuihkausta.
 • Jos kipu jatkuu muusta hoidosta huolimatta tai potilaalla on hypertensio tai vajaatoiminta, aloitetaan nitraatti-infuusio (glyseryylitrinitraatti tai isosorbididinitraatti). Aloitusannos on 20 µg/min, ja sitä suurennetaan 10 µg/min kerrallaan siten, että hypertonisella systolinen verenpaine laskee noin 25 % ja normotonisella 10–15 mmHg. Diastolisen verenpaineen tulisi pysyä > 65 mmHg:ssä
Happeuttaminen
ASA
 • Potilas nauttii 250–500 mg pureskellen, ellei hänellä ole todettua yliherkkyyttä. Ellei potilas pysty ottamaan lääkettä suun kautta, valitaan herkästi laskimonsisäinen valmiste.
Suoniyhteys ja nestehoito
 • Avataan välitön suoniyhteys.
 • Ylläpitonesteytys annetaan Ringerin liuoksella tai fysiologisella keittosuolaliuoksella.
Kivun hoito
 • Kivun hoitoon valitaan morfiini tai oksikodoni, aluksi 4 mg:n ja myöhemmin 2–4 mg:n kerta-annoksin laskimonsisäisesti noin 5 minuutin välein, kunnes kipu helpottaa (ei lihaksensisäisiä injektioita).
 • Tulehduskipulääkkeitä ei tule käyttää kivun hoitoon.
Suonensisäinen beetasalpaus
 • Jos potilas on takykardinen tai hypertensiivinen eikä hänellä ole akuuttia vajaatoimintaa tai johtumishäiriöitä, annetaan betasalpaajaa, esimerkiksi metoprololia 2,5–5 mg:n annoksin ad 10–15 mg.

Akuuttivaihe sairaalassa

 • Sepelvaltimotautikohtauspotilas kuuluu lähettää päivystyksellisesti sairaalahoitoon
 • Hoitopaikka valitaan vaaran arvioinnin perusteella.
  • Valvontatasoinen hoito on tarpeen potilailla, joilla on käynnissä oleva iskemia tai hemodynaaminen epävakaus tai merkit laaja-alaisesta tai globaalista iskemiasta.
 • Sydämen kaikukuvaus tulee tehdä suuren vaaran potilaille.
 • Vuodelepo on tarpeen, jos potilaalla on oireita tai merkittäviä rytmihäiriöitä tai hänelle on kehittynyt merkittävä sydänlihasvaurio.

Antitromboottinen lääkehoito

Muu lääkehoito

Varjoainekuvaus ja revaskularisaatio

Verenvuotovaara

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat

Sepelvaltimotautikohtauksen varhaisdiagnostiikka

Hoidon valinta

Hoidon toteuttaminen

Munuaisten krooninen vajaatoiminta

Hoidon toteuttaminen

Varjoaineen aiheuttama munuaisten vajaatoiminta

Diabeetikot

 • Noin 60 %:lla sepelvaltimotautikohtaukseen sairastuneista on sokeriaineenvaihdunnan häiriö, ja puolella heistä on diabetes
 • Sokeriaineenvaihdunnan häiriötä tulee sepelvaltimotautikohtaukseen sairastuneilla seuloa aktiivisesti.
 • Seulontaan käytetään HbA1c:tä (ja paastosokeripitoisuuden mittausta). Diabeteksen diagnostisten kriteerien osalta viitataan Käypä hoito -suositukseen Tyypin 2 diabetes «Tyypin 2 diabetes»5, «Diabetes (online). Käypä hoito -suositus. Suomalai...»77. Jos HbA1c on alle 48 mmol/mol (alle 6,5 %), voidaan poikkeavan sokeriaineenvaihdunnan osoittamiseen tarvittaessa käyttää kahden tunnin oraalista glukoosirasituskoetta.
 • Sepelvaltimotautikohtauksen akuutissa vaiheessa suurta veren sokeripitoisuutta tulee hoitaa insuliini-infuusiolla
 • Insuliini-infuusio tai -hoito tulee aloittaa, jos plasman glukoosipitoisuus on yli 10 mmol/l
 • Veren sokeripitoisuuden tavoitetasoa ei tutkimusten perusteella voida yksiselitteisesti määritellä, mutta liian tiukasta glukoosikontrollista voi olla haittaa «de Mulder M, Umans VA, Cornel JH ym. Intensive glu...»78.

Jatkohoito

Pitkän aikavälin vaaran arviointi

 • Erilaisia pisteytysjärjestelmiä voidaan käyttää sekä lyhyen että pitkän ajan vaaran arvioimiseksi. Ks. sähköinen tausta-aineisto «Riskipisteytysjärjestelmiä voidaan käyttää sepelvaltimotaudin sekä lyhyen että pitkän ajan vaaran arvioimiseen»10.
 • Vaaratekijöiden lukumäärän kasvaessa potilaan vaara saada uusintatapahtumia lisääntyy.
 • Vaikka uusintatapahtumien vaara olisi lyhyellä aikavälillä pieni, pitkän aikavälin ennuste voi kuitenkin olla huono ja se tulee arvioida erikseen «Potilaan esitiedoista saadaan tietoa sepelvaltimotaudin sekä lyhyen että pitkän aikavälin vaaraa lisäävistä tekijöistä»3.
 • Yksittäiset vaaraa lisäävät tekijät suhteutetaan kokonaisuuteen, ja hoitopäätösten tulee pohjautua hoidosta saatavaksi arvioituun hyötyyn suhteessa hoidon aiheuttamaan vaaraan.
 • Sepelvaltimotaudin vaaratekijöihin (rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, kohonnut verenpaine, diabetes ja tupakointi) puututaan varhain jo sairaalajakson aikana.
 • Koska kohtauksen uusiutumisen todennäköisyys on suurin kotiutusta seuraavina viikkoina, potilaalle on annettava selkeät menettelyohjeet mahdollisen sepelvaltimotautikohtaukseen viittaavien oireiden uusiutumisen varalta.
 • Potilaiden neuvonta ja elintapaohjaus tulee aloittaa jo sairaalahoidon aikana, vaikka hoitojakso olisi lyhyt.
 • Neuvontaa ja elintapaohjausta jatketaan avohoidossa.
 • Pitkäaikaisseuranta vastaa vakaan sepelvaltimotaudin sekundaaripreventiota.
 • Työkyvyn arvioinnissa käytetään yleisiä sepelvaltimotautipotilaan arviointiperusteita.
 • Sepelvaltimotautikohtauksen jälkeen tulee harkita tilapäistä ajoneuvon ajokieltoa yksilöllisin perustein:
  • Yksityisautoilussa pidetään 1 viikon tauko, ellei potilaalle kehity merkittävää sydänlihasvauriota tai komplikaatioita.
  • Ammattiautoilijoilla ajokiellosta päätetään harkinnan mukaan. Komplisoitumattomissa tapauksissa ajokielto on 2 viikkoa.
 • Akuuttivaiheessa erikoislääkärin tulee ottaa kantaa ajokykyyn.
 • Sepelvaltimotautikohtauksen ajokelpoisuuden arviointia on tarkemmin kuvattu Käypä hoito -suosituksessa ST-nousuinfarkti «ST-nousuinfarkti»11, «ST-nousuinfarkti (online). Käypä hoito -suositus. ...»79.
 • Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeet ajokyvyn arvioinnista: www «http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=40880&name=DLFE-26710.pdf»1.
 • Myös potilaskohtainen kuntoutussuunnitelma on keskeinen osa jatkohoitoa.

Seuranta

 • Jos potilas siirtyy avoterveydenhuollon seurantaan, ensimmäinen seurantakäynti pyritään järjestämään hoitavan lääkärin vastaanotolle 1–2 kuukauden päähän.
 • Kun potilas siirtyy erikoissairaanhoidosta avoterveydenhuollon seurantaan, hänen kanssaan on suositeltavaa tehdä kirjallinen hoitosuunnitelma, josta ilmenevät jatkoseurannan paikka, tarvittavat jatkotutkimukset ja vaaratekijöiden tavoitetasot.
 • Pysyvä jatkoseuranta toteutetaan yksilöllisesti ja vähintään 6–12 kuukauden välein.
 • Seurantakäynneillä tulee kiinnittää huomiota potilaan vointiin, arvioida lääkitys ja pyrkiä suurentamaan lääkeannokset tavoitemääriinsä, havaita mahdollinen depressio ja arvioida suoritus-, työ- ja ajokyky.
 • Jos oireet uusiutuvat pallolaajennusta seuraavien kuukausien aikana, sepelvaltimoiden varjoainekuvaus on yleensä aiheellinen eikä kliinistä kuormituskoetta useimmiten tarvita.

Sepelvaltimotaudin vaaratekijöiden hoito

Lääkehoito

Kuntoutus

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä

Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja -suosituksen historiatiedot «Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»11

Puheenjohtaja:

Kari Niemelä, LKT, professori, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, johtava ylilääkäri; TAYS Sydänsairaala

Kokoava kirjoittaja:

Saila Vikman, LT, dosentti, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri; TAYS Sydänsairaala

Jäsenet:

Raimo Kettunen, LKT, professori, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, ylilääkäri; Päijät-Hämeen keskussairaalan sisätautien klinikka

Markku Kuisma, LT, dosentti, anestesiologian erikoislääkäri; HYKS ensihoito, HUS

Heikki Miettinen, LT, dosentti, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, kardiologian klinikkaylilääkäri; KYS Sydänkeskus

Matti Niemelä, LT, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri; Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS:n sisätautien klinikka, kardiologian osasto

Mikko Pietilä, LT, kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri; TYKS Sydänkeskus

Marja Puurunen, LKT, kardiologian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri; SPR Veripalvelu, Käypä hoito -toimittaja

Ilkka Tierala, LL, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, osastonlääkäri; HYKS Sydän- ja keuhkokeskus, kardiologia

Leena Uusitalo, yleislääketieteen erikoislääkäri, apulaisylilääkäri; Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus, Vimpeli

Antti Ylitalo LT, kardiologian professori, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, ylilääkäri; Lapin keskussairaala, MRC Oulu ja Oulun yliopisto

Asiantuntija:

Markku Eskola, LT, dosentti, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri; TAYS Sydänsairaala

Sidonnaisuudet

Raimo Kettunen: Luentopalkkio (SKS, Bayer, MSD, Orion, Novo)

Markku Kuisma: Ei sidonnaisuuksia

Heikki Miettinen: Luentopalkkio (MSD, Bristol-Myers Squibb, Roche Diagnostics), Osakeomistus (Orion Oy)

Matti Niemelä: Ei sidonnaisuuksia

Kari Niemelä: Ei sidonnaisuuksia

Mikko Pietilä: Asiantuntijapalkkio (Bayer Oy, St Jude Medical), Luentopalkkio (Sanofi- Aventis, The Medicines Company, St Jude Medical, AstraZeneca, Pfizer, Bayer), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Hexacath, Boston Scientific, Sanofi- Aventis, Bayer, Medtronic, Abbott, CardiRad)

Marja Puurunen: Luentopalkkio (Sanofi-Aventis, Bayer, Boehringer Ingelheim)

Ilkka Tierala: Asiantuntijapalkkio (Astra-Zeneca), Luentopalkkio (Astra-Zeneca, MSD, Novartis)

Leena Uusitalo: Etelä-Pohjanmaan Sydänpiirin terveydenhuollon palveluista vastaava lääkäri, Järviseudun Sydänyhdistyksen puheenjohtaja

Saila Vikman: Asiantuntijapalkkio (AstraZeneca)

Antti Ylitalo: Ei sidonnaisuuksia

Kirjallisuusviite

Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»3

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Laatikainen T, Pajunen P, Pääkkönen R, Keskimäki I, Hämäläinen H, Rintanen H, Niemi M, Moltchanov V, Salomaa V. Sydän- ja verisuonitautien rekisteri, tilastotietokanta. URL «http://www.thl.fi/cvdr/»4 (viitattu 14.3.2014)
 2. Salomaa V, Rosamond W, Mähönen M. Decreasing mortality from acute myocardial infarction: effect of incidence and prognosis. J Cardiovasc Risk 1999;6:69-75 «PMID: 10353066»PubMed
 3. Koukkunen H, Salomaa V, Lehto S ym. Coronary events in persons aged 75 years or older in Finland from 1995 to 2002: the FINAMI study. Am J Geriatr Cardiol 2008;17:78-86 «PMID: 18326953»PubMed
 4. Vikman S, Airaksinen K, Peuhkurinen K ym. Sepelvaltimokohtauksen hoito Suomessa. Duodecim 2005;121:753-9 (2003;119:1313-20) «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo94897»5
 5. Roberts R, Fromm RE. Management of acute coronary syndromes based on risk stratification by biochemical markers: an idea whose time has come. Circulation 1998;98:1831-3 «PMID: 9799199»PubMed
 6. SWEDEHEART 2011 Annual Report s. 34 «http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.php/arsrapporter»6
 7. Dudas K, Björck L, Jernberg T ym. Differences between acute myocardial infarction and unstable angina: a longitudinal cohort study reporting findings from the Register of Information and Knowledge about Swedish Heart Intensive Care Admissions (RIKS-HIA). BMJ Open 2013;3: «PMID: 23288269»PubMed
 8. Invasive compared with non-invasive treatment in unstable coronary-artery disease: FRISC II prospective randomised multicentre study. FRagmin and Fast Revascularisation during InStability in Coronary artery disease Investigators. Lancet 1999;354:708-15 «PMID: 10475181»PubMed
 9. Risk of myocardial infarction and death during treatment with low dose aspirin and intravenous heparin in men with unstable coronary artery disease. The RISC Group. Lancet 1990;336:827-30 «PMID: 1976875»PubMed
 10. Wallentin LC. Aspirin (75 mg/day) after an episode of unstable coronary artery disease: long-term effects on the risk for myocardial infarction, occurrence of severe angina and the need for revascularization. Research Group on Instability in Coronary Artery Disease in Southeast Sweden. J Am Coll Cardiol 1991;18:1587-93 «PMID: 1960301»PubMed
 11. Cannon CP, Weintraub WS, Demopoulos LA ym. Comparison of early invasive and conservative strategies in patients with unstable coronary syndromes treated with the glycoprotein IIb/IIIa inhibitor tirofiban. N Engl J Med 2001;344:1879-87 «PMID: 11419424»PubMed
 12. Heidenreich PA, Alloggiamento T, Melsop K ym. The prognostic value of troponin in patients with non-ST elevation acute coronary syndromes: a meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2001;38:478-85 «PMID: 11499741»PubMed
 13. Morrow DA, Cannon CP, Rifai N ym. Ability of minor elevations of troponins I and T to predict benefit from an early invasive strategy in patients with unstable angina and non-ST elevation myocardial infarction: results from a randomized trial. JAMA 2001;286:2405-12 «PMID: 11712935»PubMed
 14. Savonitto S, Ardissino D, Granger CB ym. Prognostic value of the admission electrocardiogram in acute coronary syndromes. JAMA 1999;281:707-13 «PMID: 10052440»PubMed
 15. Diderholm E, Andrén B, Frostfeldt G ym. ST depression in ECG at entry indicates severe coronary lesions and large benefits of an early invasive treatment strategy in unstable coronary artery disease; the FRISC II ECG substudy. The Fast Revascularisation during InStability in Coronary artery disease. Eur Heart J 2002;23:41-9 «PMID: 11741361»PubMed
 16. Jernberg T, Lindahl B, Wallentin L. ST-segment monitoring with continuous 12-lead ECG improves early risk stratification in patients with chest pain and ECG nondiagnostic of acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 1999;34:1413-9 «PMID: 10551686»PubMed
 17. Libby P. Mechanisms of acute coronary syndromes and their implications for therapy. N Engl J Med 2013;368:2004-13 «PMID: 23697515»PubMed
 18. Sydäninfarktin diagnostiikka (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (päivitetty 3.1.2014). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 19. Savonitto S, Fusco R, Granger CB ym. Clinical, electrocardiographic, and biochemical data for immediate risk stratification in acute coronary syndromes. Ann Noninvasive Electrocardiol 2001;6:64-77 «PMID: 11174865»PubMed
 20. Birnbaum Y, Atar S. Electrocardiogram risk stratification of non-ST-elevation acute coronary syndromes. J Electrocardiol 2006;39:S57-61 «PMID: 16919676»PubMed
 21. Nikus K, Pahlm O, Wagner G ym. Electrocardiographic classification of acute coronary syndromes: a review by a committee of the International Society for Holter and Non-Invasive Electrocardiology. J Electrocardiol 2010;43:91-103 «PMID: 19913800»PubMed
 22. Saitoh M, Matsuo K, Nomoto S ym. Prognostic significance of electrocardiographic change during anginal attack in patients with unstable angina. Intern Med 2000;39:369-74 «PMID: 10830175»PubMed
 23. Cannon CP, McCabe CH, Stone PH ym. The electrocardiogram predicts one-year outcome of patients with unstable angina and non-Q wave myocardial infarction: results of the TIMI III Registry ECG Ancillary Study. Thrombolysis in Myocardial Ischemia. J Am Coll Cardiol 1997;30:133-40 «PMID: 9207634»PubMed
 24. Noble RJ, Rothbaum DA, Knoebel SB ym. Normalization of abnormal T waves in ischemia. Arch Intern Med 1976;136:391-5 «PMID: 1267547»PubMed
 25. Hamm CW, Bassand JP, Agewall S ym. ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute coronary syndromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2011;32:2999-3054 «PMID: 21873419»PubMed
 26. Indications for fibrinolytic therapy in suspected acute myocardial infarction: collaborative overview of early mortality and major morbidity results from all randomised trials of more than 1000 patients. Fibrinolytic Therapy Trialists' (FTT) Collaborative Group. Lancet 1994;343:311-22 «PMID: 7905143»PubMed
 27. Heidbuchel H, Verhamme P, Alings M ym. European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of new oral anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation. Europace 2013;15:625-51 «PMID: 23625942»PubMed
 28. Cohen M, Demers C, Gurfinkel EP ym. A comparison of low-molecular-weight heparin with unfractionated heparin for unstable coronary artery disease. Efficacy and Safety of Subcutaneous Enoxaparin in Non-Q-Wave Coronary Events Study Group. N Engl J Med 1997;337:447-52 «PMID: 9250846»PubMed
 29. Antman EM. TIMI 11B. Enoxaparin versus unfractionated heparin for unstable angina or non-Q-wave myocardial infarction: a double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicenter trial. Rationale, study design, and methods. Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) 11B Trial Investigators. Am Heart J 1998;135:S353-60 «PMID: 9628449»PubMed
 30. Low-molecular-weight heparin during instability in coronary artery disease, Fragmin during Instability in Coronary Artery Disease (FRISC) study group. Lancet 1996;347:561-8 «PMID: 8596317»PubMed
 31. Long-term low-molecular-mass heparin in unstable coronary-artery disease: FRISC II prospective randomised multicentre study. FRagmin and Fast Revascularisation during InStability in Coronary artery disease. Investigators. Lancet 1999;354:701-7 «PMID: 10475180»PubMed
 32. Mehran R, Baber U, Steg PG ym. Cessation of dual antiplatelet treatment and cardiac events after percutaneous coronary intervention (PARIS): 2 year results from a prospective observational study. Lancet 2013;382:1714-22 «PMID: 24004642»PubMed
 33. Agewall S, Cattaneo M, Collet JP ym. Expert position paper on the use of proton pump inhibitors in patients with cardiovascular disease and antithrombotic therapy. Eur Heart J 2013;34:1708-13, 1713a-1713b «PMID: 23425521»PubMed
 34. Wiviott SD, Braunwald E, McCabe CH ym. Prasugrel versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med 2007;357:2001-15 «PMID: 17982182»PubMed
 35. Montalescot G, Bolognese L, Dudek D ym. Pretreatment with prasugrel in non-ST-segment elevation acute coronary syndromes. N Engl J Med 2013;369:999-1010 «PMID: 23991622»PubMed
 36. Roe MT, Armstrong PW, Fox KA ym. Prasugrel versus clopidogrel for acute coronary syndromes without revascularization. N Engl J Med 2012;367:1297-309 «PMID: 22920930»PubMed
 37. Wallentin L, Becker RC, Budaj A ym. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med 2009;361:1045-57 «PMID: 19717846»PubMed
 38. Fung AY, Saw J, Starovoytov A ym. Abbreviated infusion of eptifibatide after successful coronary intervention The BRIEF-PCI (Brief Infusion of Eptifibatide Following Percutaneous Coronary Intervention) randomized trial. J Am Coll Cardiol 2009;53:837-45 «PMID: 19264239»PubMed
 39. Lip GY, Huber K, Andreotti F ym. Antithrombotic management of atrial fibrillation patients presenting with acute coronary syndrome and/or undergoing coronary stenting: executive summary--a Consensus Document of the European Society of Cardiology Working Group on Thrombosis, endorsed by the European Heart Rhythm Association (EHRA) and the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI). Eur Heart J 2010;31:1311-8 «PMID: 20447945»PubMed
 40. Rubboli A, Halperin JL, Airaksinen KE ym. Antithrombotic therapy in patients treated with oral anticoagulation undergoing coronary artery stenting. An expert consensus document with focus on atrial fibrillation. Ann Med 2008;40:428-36 «PMID: 18608125»PubMed
 41. Karjalainen PP, Porela P, Ylitalo A ym. Safety and efficacy of combined antiplatelet-warfarin therapy after coronary stenting. Eur Heart J 2007;28:726-32 «PMID: 17267456»PubMed
 42. Karjalainen PP, Vikman S, Niemelä M ym. Safety of percutaneous coronary intervention during uninterrupted oral anticoagulant treatment. Eur Heart J 2008;29:1001-10 «PMID: 18346963»PubMed
 43. Dewilde WJ, Oirbans T, Verheugt FW ym. Use of clopidogrel with or without aspirin in patients taking oral anticoagulant therapy and undergoing percutaneous coronary intervention: an open-label, randomised, controlled trial. Lancet 2013;381:1107-15 «PMID: 23415013»PubMed
 44. Kastrati A, Neumann FJ, Schulz S ym. Abciximab and heparin versus bivalirudin for non-ST-elevation myocardial infarction. N Engl J Med 2011;365:1980-9 «PMID: 22077909»PubMed
 45. Dyspidemiat (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (päivitetty 8.4.2013). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 46. Fox KA, Poole-Wilson P, Clayton TC ym. 5-year outcome of an interventional strategy in non-ST-elevation acute coronary syndrome: the British Heart Foundation RITA 3 randomised trial. Lancet 2005;366:914-20 «PMID: 16154018»PubMed
 47. Lagerqvist B, Husted S, Kontny F ym. 5-year outcomes in the FRISC-II randomised trial of an invasive versus a non-invasive strategy in non-ST-elevation acute coronary syndrome: a follow-up study. Lancet 2006;368:998-1004 «PMID: 16980115»PubMed
 48. Théroux P, Cairns JA. Unstable angina. Kirjassa: Yusuf S, Cairns Ja, Camm A, Fallen EL, Gersh BJ (toim). Evidence based cardiology. Lontoo: Br Med J Books 1998:395-416
 49. Anderson HV, Cannon CP, Stone PH ym. One-year results of the Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) IIIB clinical trial. A randomized comparison of tissue-type plasminogen activator versus placebo and early invasive versus early conservative strategies in unstable angina and non-Q wave myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 1995;26:1643-50 «PMID: 7594098»PubMed
 50. Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), Wijns W ym. Guidelines on myocardial revascularization. Eur Heart J 2010;31:2501-55 «PMID: 20802248»PubMed
 51. Hlatky MA, Boothroyd DB, Bravata DM ym. Coronary artery bypass surgery compared with percutaneous coronary interventions for multivessel disease: a collaborative analysis of individual patient data from ten randomised trials. Lancet 2009;373:1190-7 «PMID: 19303634»PubMed
 52. Farkouh ME, Domanski M, Sleeper LA ym. Strategies for multivessel revascularization in patients with diabetes. N Engl J Med 2012;367:2375-84 «PMID: 23121323»PubMed
 53. Verma S, Farkouh ME, Yanagawa B ym. Comparison of coronary artery bypass surgery and percutaneous coronary intervention in patients with diabetes: a meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet Diabetes Endocrinol 2013;1:317-28 «PMID: 24622417»PubMed
 54. Bangalore S, Kumar S, Fusaro M ym. Outcomes with various drug eluting or bare metal stents in patients with diabetes mellitus: mixed treatment comparison analysis of 22,844 patient years of follow-up from randomised trials. BMJ 2012;345:e5170 «PMID: 22885395»PubMed
 55. Smith PK, Goodnough LT, Levy JH ym. Mortality benefit with prasugrel in the TRITON-TIMI 38 coronary artery bypass grafting cohort: risk-adjusted retrospective data analysis. J Am Coll Cardiol 2012;60:388-96 «PMID: 22633653»PubMed
 56. Held C, Asenblad N, Bassand JP ym. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes undergoing coronary artery bypass surgery: results from the PLATO (Platelet Inhibition and Patient Outcomes) trial. J Am Coll Cardiol 2011;57:672-84 «PMID: 21194870»PubMed
 57. Rao SV, Eikelboom JA, Granger CB ym. Bleeding and blood transfusion issues in patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndromes. Eur Heart J 2007;28:1193-204 «PMID: 17456480»PubMed
 58. Moscucci M, Fox KA, Cannon CP ym. Predictors of major bleeding in acute coronary syndromes: the Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE). Eur Heart J 2003;24:1815-23 «PMID: 14563340»PubMed
 59. Steg PG, Huber K, Andreotti F ym. Bleeding in acute coronary syndromes and percutaneous coronary interventions: position paper by the Working Group on Thrombosis of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2011;32:1854-64 «PMID: 21715717»PubMed
 60. Rao SV, Jollis JG, Harrington RA ym. Relationship of blood transfusion and clinical outcomes in patients with acute coronary syndromes. JAMA 2004;292:1555-62 «PMID: 15467057»PubMed
 61. Rao SV, O'Grady K, Pieper KS ym. Impact of bleeding severity on clinical outcomes among patients with acute coronary syndromes. Am J Cardiol 2005;96:1200-6 «PMID: 16253582»PubMed
 62. Petersen JL, Mahaffey KW, Hasselblad V ym. Efficacy and bleeding complications among patients randomized to enoxaparin or unfractionated heparin for antithrombin therapy in non-ST-Segment elevation acute coronary syndromes: a systematic overview. JAMA 2004;292:89-96 «PMID: 15238596»PubMed
 63. Alexander KP, Chen AY, Roe MT ym. Excess dosing of antiplatelet and antithrombin agents in the treatment of non-ST-segment elevation acute coronary syndromes. JAMA 2005;294:3108-16 «PMID: 16380591»PubMed
 64. Chan FK, Ching JY, Hung LC ym. Clopidogrel versus aspirin and esomeprazole to prevent recurrent ulcer bleeding. N Engl J Med 2005;352:238-44 «PMID: 15659723»PubMed
 65. Lee MS, Wolfe M, Stone GW. Transradial versus transfemoral percutaneous coronary intervention in acute coronary syndromes: re-evaluation of the current body of evidence. JACC Cardiovasc Interv 2013;6:1149-52 «PMID: 24262614»PubMed
 66. Ekerstad N, Löfmark R, Carlsson P. Elderly people with multi-morbidity and acute coronary syndrome: doctors' views on decision-making. Scand J Public Health 2010;38:325-31 «PMID: 19948651»PubMed
 67. Brieger D, Aliprandi-Costa B. Developments in procedural and disease registries: a focus on coronary artery disease. Curr Opin Cardiol 2013;28:405-10 «PMID: 23703251»PubMed
 68. Brieger D, Eagle KA, Goodman SG ym. Acute coronary syndromes without chest pain, an underdiagnosed and undertreated high-risk group: insights from the Global Registry of Acute Coronary Events. Chest 2004;126:461-9 «PMID: 15302732»PubMed
 69. Bach RG, Cannon CP, Weintraub WS ym. The effect of routine, early invasive management on outcome for elderly patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndromes. Ann Intern Med 2004;141:186-95 «PMID: 15289215»PubMed
 70. Savonitto S, Cavallini C, Petronio AS ym. Early aggressive versus initially conservative treatment in elderly patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndrome: a randomized controlled trial. JACC Cardiovasc Interv 2012;5:906-16 «PMID: 22995877»PubMed
 71. Goldenberg I, Subirana I, Boyko V ym. Relation between renal function and outcomes in patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndrome: real-world data from the European Public Health Outcome Research and Indicators Collection Project. Arch Intern Med 2010;170:888-95 «PMID: 20498417»PubMed
 72. Coca SG, Krumholz HM, Garg AX ym. Underrepresentation of renal disease in randomized controlled trials of cardiovascular disease. JAMA 2006;296:1377-84 «PMID: 16985230»PubMed
 73. Munuaisvaurio (akuutti); (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen, Tehohoitolääketieteen alajaoksen ja Suomen Nefrologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (päivitetty 21.1.2014). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 74. Subherwal S, Bach RG, Chen AY ym. Baseline risk of major bleeding in non-ST-segment-elevation myocardial infarction: the CRUSADE (Can Rapid risk stratification of Unstable angina patients Suppress ADverse outcomes with Early implementation of the ACC/AHA Guidelines) Bleeding Score. Circulation 2009;119:1873-82 «PMID: 19332461»PubMed
 75. Fifth Organization to Assess Strategies in Acute Ischemic Syndromes Investigators, Yusuf S, Mehta SR ym. Comparison of fondaparinux and enoxaparin in acute coronary syndromes. N Engl J Med 2006;354:1464-76 «PMID: 16537663»PubMed
 76. Marenzi G, Cabiati A, Bertoli SV ym. Incidence and relevance of acute kidney injury in patients hospitalized with acute coronary syndromes. Am J Cardiol 2013;111:816-22 «PMID: 23273525»PubMed
 77. Diabetes (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (päivitetty 12.9.2013). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 78. de Mulder M, Umans VA, Cornel JH ym. Intensive glucose regulation in hyperglycemic acute coronary syndrome: results of the randomized BIOMarker study to identify the acute risk of a coronary syndrome-2 (BIOMArCS-2) glucose trial. JAMA Intern Med 2013;173:1896-904 «PMID: 24018647»PubMed
 79. ST-nousuinfarkti (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (päivitetty 26.9.2011). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 80. Wilhelmsson C, Vedin JA, Elmfeldt D ym. Smoking and myocardial infarction. Lancet 1975;1:415-20 «PMID: 48609»PubMed
 81. Wilson K, Gibson N, Willan A ym. Effect of smoking cessation on mortality after myocardial infarction: meta-analysis of cohort studies. Arch Intern Med 2000;160:939-44 «PMID: 10761958»PubMed
 82. Critchley J, Capewell S. Smoking cessation for the secondary prevention of coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev 2003;:CD003041 «PMID: 14583958»PubMed
 83. Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (päivitetty 19.1.2012). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 84. Rigotti NA, Munafo MR, Stead LF. Interventions for smoking cessation in hospitalised patients. Cochrane Database Syst Rev 2007;3:CD001837 «PMID: 17636688»PubMed
 85. Hughes JR, Stead LF, Lancaster T. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2007;1:CD000031 «PMID: 17253443»PubMed
 86. Cahill K, Stevens S, Perera R ym. Pharmacological interventions for smoking cessation: an overview and network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev 2013;5:CD009329 «PMID: 23728690»PubMed
 87. Prochaska JJ, Hilton JF. Risk of cardiovascular serious adverse events associated with varenicline use for tobacco cessation: systematic review and meta-analysis. BMJ 2012;344:e2856 «PMID: 22563098»PubMed
 88. Perk J, De Backer G, Gohlke H ym. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Eur Heart J 2012;33:1635-701 «PMID: 22555213»PubMed
 89. Kohonnut verenpaine (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (päivitetty 27.11.2009). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 90. Lihavuus (aikuiset); (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lihavuustutkijat ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (päivitetty 13.9.2013). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 91. Thompson PL. Should ß-blockers still be routine after myocardial infarction? Curr Opin Cardiol 2013;28:399-404 «PMID: 23703252»PubMed
 92. Taylor RS, Brown A, Ebrahim S ym. Exercise-based rehabilitation for patients with coronary heart disease: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Med 2004;116:682-92 «PMID: 15121495»PubMed
 93. Rantala M, Virtanen V. Kannattaako sydänpotilaan kuntoutus? Duodecim 2008;124:254-60 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo97021»7
 94. Liikunta (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (päivitetty 27.6.2012). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 95. Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus (online). Hyvä fysioterapiakäytäntö -suositus. Suomen Fysioterapeuttien asettama työryhmä. Helsinki: Suomen Fysioterapeutit ry, 2011 (viitattu 25.3.2014). Saatavilla Internetissä: www.suomenfysioterapeutit.fi
 96. Aldous SJ, Richards M, Cullen L ym. Diagnostic and prognostic utility of early measurement with high-sensitivity troponin T assay in patients presenting with chest pain. CMAJ 2012;184:E260-8 «PMID: 22291171»PubMed
 97. Alexander JH, Lopes RD, James S ym. Apixaban with antiplatelet therapy after acute coronary syndrome. N Engl J Med 2011;365:699-708 «PMID: 21780946»PubMed
 98. Alexander KP, Newby LK, Bhapkar MV ym. International variation in invasive care of the elderly with acute coronary syndromes. Eur Heart J 2006;27:1558-64 «PMID: 16760200»PubMed
 99. Alexander KP, Newby LK, Cannon CP ym. Acute coronary care in the elderly, part I: Non-ST-segment-elevation acute coronary syndromes: a scientific statement for healthcare professionals from the American Heart Association Council on Clinical Cardiology: in collaboration with the Society of Geriatric Cardiology. Circulation 2007;115:2549-69 «PMID: 17502590»PubMed
 100. Al-Reesi A, Al-Zadjali N, Perry J ym. Do beta-blockers reduce short-term mortality following acute myocardial infarction? A systematic review and meta-analysis. CJEM 2008;10:215-23 «PMID: 19019272»PubMed
 101. Antithrombotic Trialists' Collaboration. Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients. BMJ 2002;324:71-86 «PMID: 11786451»PubMed
 102. APPRAISE Steering Committee and Investigators, Alexander JH, Becker RC ym. Apixaban, an oral, direct, selective factor Xa inhibitor, in combination with antiplatelet therapy after acute coronary syndrome: results of the Apixaban for Prevention of Acute Ischemic and Safety Events (APPRAISE) trial. Circulation 2009;119:2877-85 «PMID: 19470889»PubMed
 103. Arntz HR, Agrawal R, Wunderlich W ym. Beneficial effects of pravastatin (+/-colestyramine/niacin) initiated immediately after a coronary event (the randomized Lipid-Coronary Artery Disease [L-CAD] Study). Am J Cardiol 2000;86:1293-8 «PMID: 11113401»PubMed
 104. Arntz HR, Bossaert LL, Danchin N ym. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 5. Initial management of acute coronary syndromes. Resuscitation 2010;81:1353-63 «PMID: 20956048»PubMed
 105. Aronow HD, Topol EJ, Roe MT ym. Effect of lipid-lowering therapy on early mortality after acute coronary syndromes: an observational study. Lancet 2001;357:1063-8 «PMID: 11297956»PubMed
 106. Badings EA, The SH, Dambrink JH ym. Early or late intervention in high-risk non-ST-elevation acute coronary syndromes: results of the ELISA-3 trial. EuroIntervention 2013;9:54-61 «PMID: 23685295»PubMed
 107. Baker WL, Coleman CI, Kluger J ym. Systematic review: comparative effectiveness of angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin II-receptor blockers for ischemic heart disease. Ann Intern Med 2009;151:861-71 «PMID: 20008762»PubMed
 108. Bangalore S, Messerli FH, Cohen JD ym. Verapamil-sustained release-based treatment strategy is equivalent to atenolol-based treatment strategy at reducing cardiovascular events in patients with prior myocardial infarction: an INternational VErapamil SR-Trandolapril (INVEST) substudy. Am Heart J 2008;156:241-7 «PMID: 18657652»PubMed
 109. Bangalore S, Steg G, Deedwania P ym. ß-Blocker use and clinical outcomes in stable outpatients with and without coronary artery disease. JAMA 2012;308:1340-9 «PMID: 23032550»PubMed
 110. Bao B, Ozasa N, Morimoto T ym. ß-Blocker therapy and cardiovascular outcomes in patients who have undergone percutaneous coronary intervention after ST-elevation myocardial infarction. Cardiovasc Interv Ther 2013;28:139-47 «PMID: 23054967»PubMed
 111. Biener M, Mueller M, Vafaie M ym. Comparison of a 3-hour versus a 6-hour sampling-protocol using high-sensitivity cardiac troponin T for rule-out and rule-in of non-STEMI in an unselected emergency department population. Int J Cardiol 2013;167:1134-40 «PMID: 23063209»PubMed
 112. Blazing MA, de Lemos JA, White HD ym. Safety and efficacy of enoxaparin vs unfractionated heparin in patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndromes who receive tirofiban and aspirin: a randomized controlled trial. JAMA 2004;292:55-64 «PMID: 15238591»PubMed
 113. Boden WE, O'Rourke RA, Crawford MH ym. Outcomes in patients with acute non-Q-wave myocardial infarction randomly assigned to an invasive as compared with a conservative management strategy. Veterans Affairs Non-Q-Wave Infarction Strategies in Hospital (VANQWISH) Trial Investigators. N Engl J Med 1998;338:1785-92 «PMID: 9632444»PubMed
 114. Buber J, Goldenberg I, Kimron L ym. One-year outcome following coronary angiography in elderly patients with non-ST elevation myocardial infarction: real-world data from the Acute Coronary Syndromes Israeli Survey (ACSIS). Coron Artery Dis 2013;24:102-9 «PMID: 23242010»PubMed
 115. Cabello JB, Burls A, Emparanza JI ym. Oxygen therapy for acute myocardial infarction. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD007160 «PMID: 20556775»PubMed
 116. Cairns JA, Gent M, Singer J ym. Aspirin, sulfinpyrazone, or both in unstable angina. Results of a Canadian multicenter trial. N Engl J Med 1985;313:1369-75 «PMID: 3903504»PubMed
 117. Cannon CP, Steinberg BA, Murphy SA ym. Meta-analysis of cardiovascular outcomes trials comparing intensive versus moderate statin therapy. J Am Coll Cardiol 2006;48:438-45 «PMID: 16875966»PubMed
 118. Chatterjee S, Chaudhuri D, Vedanthan R ym. Early intravenous beta-blockers in patients with acute coronary syndrome--a meta-analysis of randomized trials. Int J Cardiol 2013;168:915-21 «PMID: 23168009»PubMed
 119. Chen ZM, Pan HC, Chen YP ym. Early intravenous then oral metoprolol in 45,852 patients with acute myocardial infarction: randomised placebo-controlled trial. Lancet 2005;366:1622-32 «PMID: 16271643»PubMed
 120. Collaborative overview of randomised trials of antiplatelet therapy--I: Prevention of death, myocardial infarction, and stroke by prolonged antiplatelet therapy in various categories of patients. Antiplatelet Trialists' Collaboration. BMJ 1994;308:81-106 «PMID: 8298418»PubMed
 121. Cuisset T, Frere C, Quilici J ym. Benefit of a 600-mg loading dose of clopidogrel on platelet reactivity and clinical outcomes in patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndrome undergoing coronary stenting. J Am Coll Cardiol 2006;48:1339-45 «PMID: 17010792»PubMed
 122. Dagenais GR, Yusuf S, Bourassa MG ym. Effects of ramipril on coronary events in high-risk persons: results of the Heart Outcomes Prevention Evaluation Study. Circulation 2001;104:522-6 «PMID: 11479247»PubMed
 123. Damman P, Hirsch A, Windhausen F ym. 5-year clinical outcomes in the ICTUS (Invasive versus Conservative Treatment in Unstable coronary Syndromes) trial a randomized comparison of an early invasive versus selective invasive management in patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndrome. J Am Coll Cardiol 2010;55:858-64 «PMID: 20045278»PubMed
 124. De Luca G, Navarese EP, Cassetti E ym. Meta-analysis of randomized trials of glycoprotein IIb/IIIa inhibitors in high-risk acute coronary syndromes patients undergoing invasive strategy. Am J Cardiol 2011;107:198-203 «PMID: 21211597»PubMed
 125. de Winter RJ, Windhausen F, Cornel JH ym. Early invasive versus selectively invasive management for acute coronary syndromes. N Engl J Med 2005;353:1095-104 «PMID: 16162880»PubMed
 126. Dickstein K, Kjekshus J, OPTIMAAL Steering Committee of the OPTIMAAL Study Group. Effects of losartan and captopril on mortality and morbidity in high-risk patients after acute myocardial infarction: the OPTIMAAL randomised trial. Optimal Trial in Myocardial Infarction with Angiotensin II Antagonist Losartan. Lancet 2002;360:752-60 «PMID: 12241832»PubMed
 127. Effects of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus: results of the HOPE study and MICRO-HOPE substudy. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Lancet 2000;355:253-9 «PMID: 10675071»PubMed
 128. Ferguson JJ, Califf RM, Antman EM ym. Enoxaparin vs unfractionated heparin in high-risk patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndromes managed with an intended early invasive strategy: primary results of the SYNERGY randomized trial. JAMA 2004;292:45-54 «PMID: 15238590»PubMed
 129. Flather MD, Yusuf S, Køber L ym. Long-term ACE-inhibitor therapy in patients with heart failure or left-ventricular dysfunction: a systematic overview of data from individual patients. ACE-Inhibitor Myocardial Infarction Collaborative Group. Lancet 2000;355:1575-81 «PMID: 10821360»PubMed
 130. Fox K, Ford I, Steg PG ym. Heart rate as a prognostic risk factor in patients with coronary artery disease and left-ventricular systolic dysfunction (BEAUTIFUL): a subgroup analysis of a randomised controlled trial. Lancet 2008;372:817-21 «PMID: 18757091»PubMed
 131. Fox K, Ford I, Steg PG ym. Ivabradine for patients with stable coronary artery disease and left-ventricular systolic dysfunction (BEAUTIFUL): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2008;372:807-16 «PMID: 18757088»PubMed
 132. Fox KA, Clayton TC, Damman P ym. Long-term outcome of a routine versus selective invasive strategy in patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndrome a meta-analysis of individual patient data. J Am Coll Cardiol 2010;55:2435-45 «PMID: 20359842»PubMed
 133. Fox KA, Poole-Wilson PA, Henderson RA ym. Interventional versus conservative treatment for patients with unstable angina or non-ST-elevation myocardial infarction: the British Heart Foundation RITA 3 randomised trial. Randomized Intervention Trial of unstable Angina. Lancet 2002;360:743-51 «PMID: 12241831»PubMed
 134. Fox KM, EURopean trial On reduction of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease Investigators. Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial (the EUROPA study). Lancet 2003;362:782-8 «PMID: 13678872»PubMed
 135. Freemantle N, Cleland J, Young P ym. beta Blockade after myocardial infarction: systematic review and meta regression analysis. BMJ 1999;318:1730-7 «PMID: 10381708»PubMed
 136. Furberg CD, Psaty BM, Meyer JV. Nifedipine. Dose-related increase in mortality in patients with coronary heart disease. Circulation 1995;92:1326-31 «PMID: 7648682»PubMed
 137. Garg R, Yusuf S. Overview of randomized trials of angiotensin-converting enzyme inhibitors on mortality and morbidity in patients with heart failure. Collaborative Group on ACE Inhibitor Trials. JAMA 1995;273:1450-6 «PMID: 7654275»PubMed
 138. Gibson RS, Boden WE, Theroux P ym. Diltiazem and reinfarction in patients with non-Q-wave myocardial infarction. Results of a double-blind, randomized, multicenter trial. N Engl J Med 1986;315:423-9 «PMID: 3526151»PubMed
 139. Gibson RS, Hansen JF, Messerli F ym. Long-term effects of diltiazem and verapamil on mortality and cardiac events in non-Q-wave acute myocardial infarction without pulmonary congestion: post hoc subset analysis of the multicenter diltiazem postinfarction trial and the second danish verapamil infarction trial studies. Am J Cardiol 2000;86:275-9 «PMID: 10922432»PubMed
 140. GISSI-3: effects of lisinopril and transdermal glyceryl trinitrate singly and together on 6-week mortality and ventricular function after acute myocardial infarction. Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell'infarto Miocardico. Lancet 1994;343:1115-22 «PMID: 7910229»PubMed
 141. Giugliano RP, White JA, Bode C ym. Early versus delayed, provisional eptifibatide in acute coronary syndromes. N Engl J Med 2009;360:2176-90 «PMID: 19332455»PubMed
 142. Gottlieb SO, Weisfeldt ML, Ouyang P ym. Effect of the addition of propranolol to therapy with nifedipine for unstable angina pectoris: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Circulation 1986;73:331-7 «PMID: 3510764»PubMed
 143. Heran BS, Chen JM, Ebrahim S ym. Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD001800 «PMID: 21735386»PubMed
 144. Hirsch A, Windhausen F, Tijssen JG ym. Long-term outcome after an early invasive versus selective invasive treatment strategy in patients with non-ST-elevation acute coronary syndrome and elevated cardiac troponin T (the ICTUS trial): a follow-up study. Lancet 2007;369:827-35 «PMID: 17350451»PubMed
 145. Hirsh J, Bates SM. The emerging role of low-molecular-weight heparin in cardiovascular medicine. Prog Cardiovasc Dis 2000;42:235-46 «PMID: 10661777»PubMed
 146. Hoenig MR, Doust JA, Aroney CN ym. Early invasive versus conservative strategies for unstable angina & non-ST-elevation myocardial infarction in the stent era. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD004815 «PMID: 16856061»PubMed
 147. Hämäläinen H, Luurila OJ, Kallio V ym. Reduction in sudden deaths and coronary mortality in myocardial infarction patients after rehabilitation. 15 year follow-up study. Eur Heart J 1995;16:1839-44 «PMID: 8682016»PubMed
 148. ISIS-4: a randomised factorial trial assessing early oral captopril, oral mononitrate, and intravenous magnesium sulphate in 58,050 patients with suspected acute myocardial infarction. ISIS-4 (Fourth International Study of Infarct Survival) Collaborative Group. Lancet 1995;345:669-85 «PMID: 7661937»PubMed
 149. Jolly SS, Niemelä K, Xavier D ym. Design and rationale of the radial versus femoral access for coronary intervention (RIVAL) trial: a randomized comparison of radial versus femoral access for coronary angiography or intervention in patients with acute coronary syndromes. Am Heart J 2011;161:254-260.e1-4 «PMID: 21315206»PubMed
 150. Jolly SS, Yusuf S, Cairns J ym. Radial versus femoral access for coronary angiography and intervention in patients with acute coronary syndromes (RIVAL): a randomised, parallel group, multicentre trial. Lancet 2011;377:1409-20 «PMID: 21470671»PubMed
 151. Josan K, Majumdar SR, McAlister FA. The efficacy and safety of intensive statin therapy: a meta-analysis of randomized trials. CMAJ 2008;178:576-84 «PMID: 18299547»PubMed
 152. Kayikçioglu M, Can L, Kültürsay H ym. Early use of pravastatin in patients with acute myocardial infarction undergoing coronary angioplasty. Acta Cardiol 2002;57:295-302 «PMID: 12222700»PubMed
 153. Keller T, Zeller T, Peetz D ym. Sensitive troponin I assay in early diagnosis of acute myocardial infarction. N Engl J Med 2009;361:868-77 «PMID: 19710485»PubMed
 154. Klein W, Buchwald A, Hillis SE ym. Comparison of low-molecular-weight heparin with unfractionated heparin acutely and with placebo for 6 weeks in the management of unstable coronary artery disease. Fragmin in unstable coronary artery disease study (FRIC) Circulation 1997;96:61-8 «PMID: 9236418»PubMed
 155. Komócsi A, Vorobcsuk A, Kehl D ym. Use of new-generation oral anticoagulant agents in patients receiving antiplatelet therapy after an acute coronary syndrome: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med 2012;172:1537-45 «PMID: 23007264»PubMed
 156. LaRosa JC, Deedwania PC, Shepherd J ym. Comparison of 80 versus 10 mg of atorvastatin on occurrence of cardiovascular events after the first event (from the Treating to New Targets [TNT] trial). Am J Cardiol 2010;105:283-7 «PMID: 20102935»PubMed
 157. Lewis HD Jr, Davis JW, Archibald DG ym. Protective effects of aspirin against acute myocardial infarction and death in men with unstable angina. Results of a Veterans Administration Cooperative Study. N Engl J Med 1983;309:396-403 «PMID: 6135989»PubMed
 158. Liem AH, van Boven AJ, Veeger NJ ym. Effect of fluvastatin on ischaemia following acute myocardial infarction: a randomized trial. Eur Heart J 2002;23:1931-7 «PMID: 12473255»PubMed
 159. Liistro F, Angioli P, Falsini G ym. Early invasive strategy in elderly patients with non-ST elevation acute coronary syndrome: comparison with younger patients regarding 30 day and long term outcome. Heart 2005;91:1284-8 «PMID: 15761051»PubMed
 160. Lopes RD, Subherwal S, Holmes DN ym. The association of in-hospital major bleeding with short-, intermediate-, and long-term mortality among older patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction. Eur Heart J 2012;33:2044-53 «PMID: 22396323»PubMed
 161. Lubsen J, Tijssen JG. Efficacy of nifedipine and metoprolol in the early treatment of unstable angina in the coronary care unit: findings from the Holland Interuniversity Nifedipine/metoprolol Trial (HINT). Am J Cardiol 1987;60:18A-25A «PMID: 2887097»PubMed
 162. McAlister FA, Renin Angiotension System Modulator Meta-Analysis Investigators. Angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin receptor blockers are beneficial in normotensive atherosclerotic patients: a collaborative meta-analysis of randomized trials. Eur Heart J 2012;33:505-14 «PMID: 22041554»PubMed
 163. McCullough PA, O'Neill WW, Graham M ym. A prospective randomized trial of triage angiography in acute coronary syndromes ineligible for thrombolytic therapy. Results of the medicine versus angiography in thrombolytic exclusion (MATE) trial. J Am Coll Cardiol 1998;32:596-605 «PMID: 9741499»PubMed
 164. Mega JL, Braunwald E, Mohanavelu S ym. Rivaroxaban versus placebo in patients with acute coronary syndromes (ATLAS ACS-TIMI 46): a randomised, double-blind, phase II trial. Lancet 2009;374:29-38 «PMID: 19539361»PubMed
 165. Mega JL, Braunwald E, Wiviott SD ym. Rivaroxaban in patients with a recent acute coronary syndrome. N Engl J Med 2012;366:9-19 «PMID: 22077192»PubMed
 166. Mehta SR, Granger CB, Boden WE ym. Early versus delayed invasive intervention in acute coronary syndromes. N Engl J Med 2009;360:2165-75 «PMID: 19458363»PubMed
 167. Messerli FH, Hansen JF, Gibson RS ym. Heart rate-lowering calcium antagonists in hypertensive post-myocardial infarction patients. J Hypertens 2001;19:977-82 «PMID: 11393682»PubMed
 168. Montalescot G, Cayla G, Collet JP ym. Immediate vs delayed intervention for acute coronary syndromes: a randomized clinical trial. JAMA 2009;302:947-54 «PMID: 19724041»PubMed
 169. Montalescot G, Drexler H, Gallo R ym. Effect of irbesartan and enalapril in non-ST elevation acute coronary syndrome: results of the randomized, double-blind ARCHIPELAGO study. Eur Heart J 2009;30:2733-41 «PMID: 19700470»PubMed
 170. Montalescot G, Sideris G, Meuleman C ym. A randomized comparison of high clopidogrel loading doses in patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndromes: the ALBION (Assessment of the Best Loading Dose of Clopidogrel to Blunt Platelet Activation, Inflammation and Ongoing Necrosis) trial. J Am Coll Cardiol 2006;48:931-8 «PMID: 16949482»PubMed
 171. Narins CR. Treatment of coronary disease in elderly individuals. Cardiol J 2007;14:109-12 «PMID: 18651445»PubMed
 172. Neumann FJ, Kastrati A, Pogatsa-Murray G ym. Evaluation of prolonged antithrombotic pretreatment ("cooling-off" strategy) before intervention in patients with unstable coronary syndromes: a randomized controlled trial. JAMA 2003;290:1593-9 «PMID: 14506118»PubMed
 173. Newby LK, Kristinsson A, Bhapkar MV ym. Early statin initiation and outcomes in patients with acute coronary syndromes. JAMA 2002;287:3087-95 «PMID: 12069671»PubMed
 174. Nikus K, Järvinen O, Sclarovsky S ym. Electrocardiographic presentation of left main disease in patients undergoing urgent or emergent coronary artery bypass grafting. Postgrad Med 2011;123:42-8 «PMID: 21474892»PubMed
 175. Nikus K. 12-lead Electrocardiogram in Acute Coronary Syndrome: Association with Coronary Angiography Findings and Outcome. Acta Universitatis Tamperensis; 1776, Tampere University Press, Tampere 2012
 176. Nikus KC, Eskola MJ, Virtanen VK ym. ST-depression with negative T waves in leads V4-V5--a marker of severe coronary artery disease in non-ST elevation acute coronary syndrome: a prospective study of Angina at rest, with troponin, clinical, electrocardiographic, and angiographic correlation. Ann Noninvasive Electrocardiol 2004;9:207-14 «PMID: 15245335»PubMed
 177. Nikus KC, Sclarovsky S, Huhtala H ym. Electrocardiographic presentation of global ischemia in acute coronary syndrome predicts poor outcome. Ann Med 2012;44:494-502 «PMID: 21679105»PubMed
 178. O'Donoghue ML, Bhatt DL, Wiviott SD ym. Safety and tolerability of atopaxar in the treatment of patients with acute coronary syndromes: the lessons from antagonizing the cellular effects of Thrombin–Acute Coronary Syndromes Trial. Circulation 2011;123:1843-53 «PMID: 21502577»PubMed
 179. Oldgren J, Budaj A, Granger CB ym. Dabigatran vs. placebo in patients with acute coronary syndromes on dual antiplatelet therapy: a randomized, double-blind, phase II trial. Eur Heart J 2011;32:2781-9 «PMID: 21551462»PubMed
 180. Oldgren J, Wallentin L, Alexander JH ym. New oral anticoagulants in addition to single or dual antiplatelet therapy after an acute coronary syndrome: a systematic review and meta-analysis. Eur Heart J 2013;34:1670-80 «PMID: 23470494»PubMed
 181. Oldridge N, Furlong W, Perkins A ym. Community or patient preferences for cost-effectiveness of cardiac rehabilitation: does it matter? Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2008;15:608-15 «PMID: 18800005»PubMed
 182. Ozasa N, Kimura T, Morimoto T ym. Lack of effect of oral beta-blocker therapy at discharge on long-term clinical outcomes of ST-segment elevation acute myocardial infarction after primary percutaneous coronary intervention. Am J Cardiol 2010;106:1225-33 «PMID: 21029817»PubMed
 183. Patrono C, Ciabattoni G, Patrignani P ym. Clinical pharmacology of platelet cyclooxygenase inhibition. Circulation 1985;72:1177-84 «PMID: 3933848»PubMed
 184. Pfeffer MA, McMurray JJ, Velazquez EJ ym. Valsartan, captopril, or both in myocardial infarction complicated by heart failure, left ventricular dysfunction, or both. N Engl J Med 2003;349:1893-906 «PMID: 14610160»PubMed
 185. Poole-Wilson PA, Lubsen J, Kirwan BA ym. Effect of long-acting nifedipine on mortality and cardiovascular morbidity in patients with stable angina requiring treatment (ACTION trial): randomised controlled trial. Lancet 2004;364:849-57 «PMID: 15351192»PubMed
 186. Qayyum R, Khalid MR, Adomaityte J ym. Systematic review: comparing routine and selective invasive strategies for the acute coronary syndrome. Ann Intern Med 2008;148:186-96 «PMID: 18252682»PubMed
 187. Reichlin T, Hochholzer W, Bassetti S ym. Early diagnosis of myocardial infarction with sensitive cardiac troponin assays. N Engl J Med 2009;361:858-67 «PMID: 19710484»PubMed
 188. Schwartz GG, Olsson AG, Ezekowitz MD ym. Effects of atorvastatin on early recurrent ischemic events in acute coronary syndromes: the MIRACL study: a randomized controlled trial. JAMA 2001;285:1711-8 «PMID: 11277825»PubMed
 189. Sciahbasi A, Biondi-Zoccai G, Romagnoli E ym. Routine upstream versus selective downstream administration of glycoprotein IIb/IIIa inhibitors in patients with non-ST-elevation acute coronary syndromes: a meta-analysis of randomized trials. Int J Cardiol 2012;155:243-8 «PMID: 21035214»PubMed
 190. Sclarovsky S, Rechavia E, Strasberg B ym. Unstable angina: ST segment depression with positive versus negative T wave deflections--clinical course, ECG evolution, and angiographic correlation. Am Heart J 1988;116:933-41 «PMID: 3177193»PubMed
 191. Steg P, Lopez-de-Sà E, Schiele F ym. Safety of intravenous ivabradine in acute ST-segment elevation myocardial infarction patients treated with primary percutaneous coronary intervention: a randomized, placebo-controlled, double-blind, pilot study. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care 2013;2:270-9 «PMID: 24222839»PubMed
 192. Steg PG, Mehta SR, Jukema JW ym. RUBY-1: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial of the safety and tolerability of the novel oral factor Xa inhibitor darexaban (YM150) following acute coronary syndrome. Eur Heart J 2011;32:2541-54 «PMID: 21878434»PubMed
 193. Stenestrand U, Wallentin L, Swedish Register of Cardiac Intensive Care (RIKS-HIA). Early statin treatment following acute myocardial infarction and 1-year survival. JAMA 2001;285:430-6 «PMID: 11242427»PubMed
 194. Stone GW, Bertrand ME, Moses JW ym. Routine upstream initiation vs deferred selective use of glycoprotein IIb/IIIa inhibitors in acute coronary syndromes: the ACUITY Timing trial. JAMA 2007;297:591-602 «PMID: 17299194»PubMed
 195. Stone GW, McLaurin BT, Cox DA ym. Bivalirudin for patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med 2006;355:2203-16 «PMID: 17124018»PubMed
 196. Suaya JA, Stason WB, Ades PA ym. Cardiac rehabilitation and survival in older coronary patients. J Am Coll Cardiol 2009;54:25-33 «PMID: 19555836»PubMed
 197. Task Force for Diagnosis and Treatment of Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndromes of European Society of Cardiology, Bassand JP, Hamm CW ym. Guidelines for the diagnosis and treatment of non-ST-segment elevation acute coronary syndromes. Eur Heart J 2007;28:1598-660 «PMID: 17569677»PubMed
 198. Telford AM, Wilson C. Trial of heparin versus atenolol in prevention of myocardial infarction in intermediate coronary syndrome. Lancet 1981;1:1225-8 «PMID: 6112564»PubMed
 199. Théroux P, Ouimet H, McCans J ym. Aspirin, heparin, or both to treat acute unstable angina. N Engl J Med 1988;319:1105-11 «PMID: 3050522»PubMed
 200. Thiele H, Rach J, Klein N ym. Optimal timing of invasive angiography in stable non-ST-elevation myocardial infarction: the Leipzig Immediate versus early and late PercutaneouS coronary Intervention triAl in NSTEMI (LIPSIA-NSTEMI Trial). Eur Heart J 2012;33:2035-43 «PMID: 22108830»PubMed
 201. Tikkanen MJ, Szarek M, Fayyad R ym. Total cardiovascular disease burden: comparing intensive with moderate statin therapy insights from the IDEAL (Incremental Decrease in End Points Through Aggressive Lipid Lowering) trial. J Am Coll Cardiol 2009;54:2353-7 «PMID: 20082922»PubMed
 202. Tricoci P, Huang Z, Held C ym. Thrombin-receptor antagonist vorapaxar in acute coronary syndromes. N Engl J Med 2012;366:20-33 «PMID: 22077816»PubMed
 203. Wallentin L, Wilcox RG, Weaver WD ym. Oral ximelagatran for secondary prophylaxis after myocardial infarction: the ESTEEM randomised controlled trial. Lancet 2003;362:789-97 «PMID: 13678873»PubMed
 204. Whalley B, Rees K, Davies P ym. Psychological interventions for coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD002902 «PMID: 21833943»PubMed
 205. Yusuf S, Sleight P, Pogue J ym. Effects of an angiotensin-converting-enzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk patients. The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. N Engl J Med 2000;342:145-53 «PMID: 10639539»PubMed
 206. Yusuf S, Wittes J, Friedman L. Overview of results of randomized clinical trials in heart disease. II. Unstable angina, heart failure, primary prevention with aspirin, and risk factor modification. JAMA 1988;260:2259-63 «PMID: 3050165»PubMed

A

ACE:n estäjien ja angiotensiini 2 reseptorisalpaajien käyttö sepelvaltimotautikohtauksen jatkohoidossa

ACE:n estäjä tulisi sekundaaripreventiota varten aloittaa kaikille niille sepelvaltimotautipotilaille, joilla on joku sydän- ja verisuonitautien vaaratekijä, erityisesti diabeetikoille ja essentielliä hypertensiota sairastaville.

A

ACE:n estäjien tai ATR-salpaajan käyttö sepelvaltimotautikohtauksessa

ACE:n estäjä tai ATR-salpaaja tulisi aloittaa kaikille potilaille, joiden ejektiofraktio on alle 40 %.

A

Asetyylisalisyylihappo sepelvaltimotautikohtauksen hoidossa

Asetyylisalisyylihappo (ASA) on sepelvaltimotautikohtauksen peruslääke, joka tulee aloittaa jokaiselle potilaalle, jolla epäillään tätä oireyhtymää eikä potilaalla ole osoitettua yliherkkyyttä tälle lääkkeelle. ASAa jatketaan pysyvästi, ellei ole vasta-aiheita.

A

EKG ja sepelvaltimotaudin vaikeusaste

Vähintään 6 kytkennän ST-lasku, erityisesti jos maksimaalinen muutos on kytkennöissä V4–V6 yhdistettynä kyseisten kytkentöjen negatiiviseen T-aaltoon sekä kytkennän aVR ST-nousuun, on merkki vaikeasta kolmen suonen taudista tai päärunkotaudista sekä kohonneesta päätetapahtumien riskistä.

A

Invasiivinen hoito sepelvaltimotautikohtauksessa

Sepelvaltimotautikohtauksessa varhaisesta invasiivisesta hoidosta on hyötyä suuren vaaran potilailla.

A

Liikuntapainotteisen kuntoutuksen vaikuttavuus sepelvaltimotautipotilailla

Sepelvaltimotautia sairastavan potilaan liikuntapainotteisen kuntoutuksen vähentää kokonais- ja sydänkuolleisuutta sekä vaikuttaa edullisesti sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöiden tasoon.

A

Negatiivinen herkkä troponiinitesti sydäninfarktin poissulkututkimuksena

Negatiivinen tulos herkällä troponiinitestillä (hs) tulovaiheessa ja aikaisintaan 3 tunnin kuluttua oireiden alusta määritettynä sulkee käytännössä sydäninfarktin luotettavasti pois.

A

Pienen vaaran sepelvaltimotautikohtauksen saaneiden potilaiden invasiivinen hoito

Sepelvaltimotautikohtauksessa varhaisesta invasiivisesta hoidosta ei ole ennusteellista hyötyä pienen vaaran potilailla, joiden lyhyen aikavälin ennuste on muutenkin hyvä.

A

Pienimolekyylisen hepariinin käyttö sepelvaltimotautikohtauksen hoidossa

Pienimolekyylinen hepariini aloitetaan ASAn rinnalle kaikille potilaille, joiden työdiagnoosina on sepelvaltimotautikohtaus.

A

Rutiinisti ennen angiografiaa aloitettava glykoproteiini IIb/IIIa -reseptorien salpaaja

Glykoproteiini IIb/IIIa -reseptorin salpaajaa ei tule rutiiniluonteisesti aloittaa muun antitromboottisen lääkityksen ohelle ennen angiografiaa invasiivisen hoitolinjan potilaalle, koska se lisää merkittävästi vuotovaaraa verrattuna lääkkeen selektiiviseen angiografian yhteydessä aloitettuun hoitoon.

A

Statiinihoito sepelvaltimotautikohtauksen yhteydessä aloitettuna

Statiinihoito parantaa ennustetta sepelvaltimokohtauksen yhteydessä aloitettuna.

A

Suuriannoksinen statiinihoito sepelvaltimotautia sairastavilla ja sepelvaltimokohtauksen yhteydessä

Sepelvaltimosairauspotilailla ja erityisesti sepelvaltimokohtauksen yhteydessä suuresta statiiniannoksesta (atorvastatiini 80 mg/vrk) saadaan kliinistä lisähyötyä tavanomaiseen statiiniannokseen verrattuna.

A

Uuden polven oraaliset antikoagulantit epästabiilin angina pectoriksen ja ST-nousuttoman sydäninfarktin hoidossa

Uuden polven oraalista antikoagulanttia ei tule rutiiniluonteisesti aloittaa muun antitromboottisen lääkityksen ohelle, koska se lisää merkittävästi vuotovaaraa.

B

Angiografiareitin vaikutus sepelvaltimotoimenpiteen turvallisuuteen äkillistä sepelvaltimokohtausta sairastavilla potilailla

ST-nousuinfarktipotilaiden invasiivissa toimenpiteissä radiaalisreitti on ilmeisesti turvallisempi kuin femoralisreitti.

B

Beetasalpaajan käyttö sepelvaltimotautikohtauksen hoidossa

Beetasalpaajalääkitys kannattanee aloittaa potilaille, joilla ei sille ole vasta-aiheita.

B

Bivalirudiini antikoagulanttina sepelvaltimotautikohtauksen hoidossa

Bivalirudiini lienee yhtä tehokas ja turvallisempi kuin hepariini tai enoksapariini yhdessä glykoproteiiniestäjän kanssa.

B

Fondaparinuuksi sepelvaltimotautikohtauksen hoidossa

Fondaparinuuksi lienee tehokas ja turvallinen antikoagulantti sepelvaltimotautikohtauksen hoidossa.

B

Ivabradiinihoito sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla

Ivabradiini vähentänee uusintainfarkteja ja sepelvaltimoiden revaskularisaatioita niillä stabiilia sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla, joiden vasemman kammion pumppauskyky on alentunut ja joiden leposyke on sinusrytmissä yli 70/min.

B

Kalsiuminestäjien käyttö sepelvaltimotautikohtauksen hoidossa

Verapamiilia ja diltiatseemia voitaneen käyttää beetasalpaajien sijasta helpottamaan sepelvaltimotaudin oireita ja dihyropyridiiniryhmän kalsiuminestäjiä voitaneen käyttää sepelvaltimotautipotilailla rintakivun hoitoon beetasalpaajien ja nitraattien lisäksi.

B

Klopidogreelin aloitusannos sepelvaltimotautikohtauksen hoidon aloituksessa

Klopidogreelihoito on parasta aloittaa 600 mg aloitusannoksella sepelvaltimotautikohtauksen hoidossa nopean hoitovaikutuksen saamiseksi.

B

Revaskularisaation ajoitus

Sepelvaltimotautikohtauksessa pallolaajennus pitänee tehdä välittömästi varjoainekuvauksen jälkeen ja ohitusleikkaus saman sairaalahoitojakson aikana.

B

Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen ajoitus

Sepelvaltimotautikohtauksessa sepelvaltimoiden varjoainekuvaukseen tullee pyrkiä sairaalahoidon aikana mahdollisimman pikaisesti, viimeistään 72 tunnin kuluessa. Korkean vaaran ja hemodynaamisesti epävakaalle potilaille tulee järjestää välitön angiografia.

C

Beetasalpaajien rutiinikäyttö pysyvästi akuutin sepelvaltimokohtauksen jälkeen pienen riskin potilailla

Pitkäkestoisen beetasalpaajahoidon hyötyä ei ole osoitettu ensimmäisen vuoden jälkeen tapahtumasta nykyaikaisesti hoidetuilla potilailla, joilla vasemman kammion funktio on normaali ja jotka ovat muutoin matalan riskin potilaita.

C

Epästabiilin angina pectoriksen ja ST-nousuttoman sydäninfarktin kajoava hoito yli 75-vuotiailla

Toimintakykyisiä yli 75-vuotiaita suuren riskin potilaita kannattanee hoitaa sepelvaltimotautikohtauksessa invasiivisilla hoitomenetelmillä samoilla indikaatioilla kuin alle 75-vuotiaita, mikäli heillä ei ole merkittäviä toimenpiteiden komplikaatiovaaraa lisääviä sairauksia.

C

Nitraatin käyttö sepelvaltimotautikohtauksen hoidossa

Nitraatilla hillitään rintakipua sekä akuuttia iskemiaa, mutta sen ennustetta parantavasta vaikutuksesta ei ole näyttöä.

D

Rutiinimainen hapen anto epästabiilissa angina pectoriksessa ja sydäninfarktissa ilman ST-nousuja

Rutiinimainen hapen anto ei liene tarpeen epästabiilissa angina pectoriksessa ja sydäninfarktissa ilman ST-nousuja.

Globaali iskemia EKG:ssä
Rintakytkentöjen V1-6 sekä lisäkytkentöjen V4R ja V8 rekisteröintikohdat
Sepelvaltimotaudin eri kohtausmuotojen tapausmäärät miehillä ja naisilla sairaaloiden hoitoilmoitusrekisterissä vuosina 1997–2011
Sepelvaltimotautikohtauspotilaan hoitopolku
Sydänperäiseksi epäilty rintakipu

Aiheeseen liittyviä suosituksia