Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä
22.5.2013

Koosteet

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sanoma

 • Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön somaattinen tutkiminen, lapsen oikeuspsykologinen haastattelu ja johtopäätösten vetäminen vaativat erityisosaamista, joten se pyritään keskittämään erikoissairaanhoitoon.
 • Poliisin virka-apupyynnön jälkeen lasta haastatellaan lasten hyväksikäytön epäilyn tutkimiseen erikoistuneissa lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisissa yksiköissä.
 • Lapsen kertomukset, jotka viittaavat seksuaaliseen hyväksikäyttöön, ovat vahva viite siitä, ja ne on aina otettava vakavasti.
 • Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö omien biologisten vanhempien taholta on tutkimusten perusteella harvinaista.
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö voi aiheuttaa monenlaista oireilua. Mikään yksittäinen oire tai käyttäytymisen muoto tai niiden yhdistelmä ei kuitenkaan ole vahva viite hyväksikäytöstä.
 • Hyväksikäyttöepäilyn selvittely on pidettävä erillään hoidosta.
 • Alle 15-vuotiaan lapsen oikeuspsykologinen haastattelu saattaa korvata lapsen kuulemisen oikeudessa, jos haastattelu on taltioitu videotallenteeseen tai siihen rinnastettavaan muuhun kuva- ja äänitallenteeseen ja epäillyllä on ollut mahdollisuus esittää lapselle vastakysymyksiä.

Tavoitteet

 • Suosituksen tavoitteena on edistää ja kehittää hyvää käytäntöä lapsen seksuaalisen hyväksikäyttöepäilyn kohtaamiseen terveydenhuollossa.
 • Tässä suosituksessa lapsella tarkoitetaan alle 16-vuotiasta, koska lapsiin kohdistuneissa seksuaalirikoksissa suojaikäraja on 16 vuotta. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa toinen osapuoli on auktoriteettiasemassa oleva aikuinen tai lapselta tai nuorelta ostetaan seksuaalipalveluja. Tällöin ikäraja on 18 vuotta (ks. kappale Juridiset seikat «A1»2).

Kohderyhmät

 • Suositus on ensisijaisesti tarkoitettu toimintaohjeeksi niille terveydenhuollon palveluksessa oleville, jotka työssään kohtaavat lasten seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn, ja tiedoksi lastensuojeluviranomaisille, poliisille ja oikeusviranomaisille.
 • Suositusta voivat hyödyntää myös sosiaali-, opetus- ja nuorisotoimen työntekijät.
  • Vuoden 2012 alusta lähtien muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen ja nuorisotoimen palveluksessa olevilla ja kaikilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus salassapitovelvollisuuden estämättä tehdä ilmoitus poliisille aina, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä alle 18-vuotiaaseen kohdistunutta seksuaalirikosta.
  • Poliisille tehtävän ilmoituksen lisäksi heillä on velvollisuus tehdä myös lastensuojeluilmoitus salassapitosäädösten estämättä.

Määritelmät

 • Ks. myös kappale Juridiset seikat «A1»2.
 • Rikoslain «http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001»1, «Rikoslaki. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1...»1 20 luvun 6 ja 7 §:ien mukaan lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyy se, joka
  • koskettamalla tai muulla tavoin tekee kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle seksuaalisen teon, joka on omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä tai saa tämän ryhtymään sellaiseen tekoon.
 • Teko katsotaan lain mukaan törkeäksi, jos kohteena on lapsi, jolle rikos lapsen iän tai kehitystason vuoksi on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa, rikos tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla tai rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen tai erityisen riippuvaisen asemansa vuoksi ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.
  • Sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan lapsen kanssa katsotaan lähtökohtaisesti törkeäksi hyväksikäytöksi.
 • Suojaikäraja on 18 vuotta seuraavissa tilanteissa:
  • Tekijä on lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa lapseen nähden tai asuu lapsen kanssa samassa taloudessa.
  • Lapsi on koulussa tai muussa laitoksessa tekijän määräysvallan tai valvonnan alainen tai muussa niihin rinnastettavassa alisteisessa suhteessa tähän.
  • Lapsen kyky päättää itsenäisesti omasta seksuaalisesta käyttäytymisestään on hänen kypsymättömyytensä ja osapuolten ikäeron vuoksi olennaisesti heikompi kuin tekijän ja tekijä käyttää hyväkseen tätä kypsymättömyyttä.
 • Lapsen hyväksikäyttäjä voi olla aikuinen tai toinen alaikäinen.
  • Suomessa rikosoikeudellinen vastuuikäraja on 15 vuotta. Sitä nuorempaan rikoksen tekijään voidaan kohdistaa lastensuojelutoimia. Alle 15-vuotias voi myös joutua maksamaan vahingot, jotka hän on aiheuttanut rikoksella eli rangaistavaksi määrätyllä teolla.
 • Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön määritelmä kuitenkin sulkee pois tapaukset, joissa osapuolten iässä tai henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa: "Lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä tai 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ei pidetä tekoa, joka ei loukkaa kohteen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja jonka osapuolten iässä sekä henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa." «Rikoslaki. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1...»1
  • Arviot mahdollisista kypsyyseroista tehdään tapauksittain, eikä niihin ole tarkkaa lakiin perustuvaa määritelmää tai ikärajaa. Voidaan kuitenkin todeta, että jos kyseessä on kahden melko samanikäisen nuoren seurustelusuhde ja molemmat osapuolet ovat vapaaehtoisesti osallistuneet toimintaan, ei tavallisesti ole epäiltävä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.
 • Seksuaalipalvelujen ostaminen alle 18-vuotiaalta nuorelta on kriminalisoitu.
 • Vuonna 2011 kriminalisoitiin niin ikään alle 18-vuotiaan houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin (ns. grooming) ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan alle 18-vuotiasta koskevan esityksen seuraaminen.
 • Suomalaisen ja Suomen kansalaiseen rinnastuvan henkilön tekemä ulkomailla tapahtunut suomalaisen lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on Suomen lain mukaan rangaistava.
 • Kaikki lapsiin kohdistuneet seksuaalirikosepäilyt ovat virallisen syytteen alaisia, eli poliisi voi tutkia niitä ja syyttäjä voi syyttää niistä, vaikkei asianomistaja vaatisi niistä rangaistusta.
 • Seksuaalisen hyväksikäytön määrittely riippuu kulttuurista, ja se on muuttunut ajan saatossa «Mannon K, Leitschuh G. Child sexual abuse: A revie...»2.

Esiintyvyys ja riskitekijät

Epäily

Epäily lapsen puheiden ja käyttäytymisen perusteella

Epäily somaattisten oireiden ja löydösten perusteella

 • Seksuaalista hyväksikäyttöä ei voida todeta minkään tietyn fyysisen oireen perusteella, vaan samanlaiset oireet ja löydökset voivat liittyä muihinkin sairauksiin, tapaturmiin tai kaltoinkohteluun «Berkoff MC, Zolotor AJ, Makoroff KL ym. Has this p...»33.
 • Alle 16-vuotiaalla todetun raskauden tai sukupuolitaudin yhteydessä tulee arvioida seksuaalisen hyväksikäytön mahdollisuus.
 • Muiden mahdollisten oireita tai löydöksiä aiheuttavien syiden sulkeminen pois on erittäin tärkeää, ja niitä tulee arvioida myös lääkärinlausuntoa laatiessa.

Toimenpiteet terveydenhuollossa

Miten toimia epäilyn herätessä?

 • Terveydenhuollon palveluksessa olevalla henkilöllä, jonka on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, on lastensuojelulain 5 luvun 25 §:n «Lastensuojelulaki 13.4.2007/417, 5 luku, 25 pykälä...»34 mukainen velvollisuus ilmoittaa asiasta poliisille salassapitosäädösten estämättä.
  • Tutkimusten nopean käynnistymisen aikaansaamiseksi sillä viranomaisella, jolla on ensikäden tietoa epäilystä, on velvollisuus viipymättä tehdä ilmoitus poliisille. Poliisi selvittää asiaa ja harkitsee, onko syytä epäillä rikosta, ja tarvittaessa käynnistää esitutkinnan.
  • Jos olet epävarma epäilystä, konsultoi poliisia tai lasten ja nuorten oikeuspsykiatrista yksikköä.
 • Lastensuojelulain mukaan terveydenhuollon viranomaisen tulee lisäksi tehdä asiassa viipymättä lastensuojeluilmoitus «Lasten seksuaalisen hyväksikäytön selvittäminen. T...»35.
 • Akuuteissa (alle 72 t) ja kiireellisissä (4–14 vrk) epäilyissä huolehditaan siitä, että lapsi tai nuori ohjataan tarpeellisiin ja välittömiin somaattisiin tutkimuksiin erikoissairaanhoitoon «Kiireellinen somaattinen tutkimus lienee aiheellinen kahden viikon ajan, jos epäillään, että lapseen on kohdistunut seksuaalirikos, ja myöhemminkin, jos lapsella on kipua tai verenvuotoa.»C.
 • Terveydenhuollon viranomaisen tulee tehdä arvio ja huolehtia lapsen tai nuoren ja vanhempien kriisiavun tarpeesta.
  • Lapsen tai nuoren hoidon tarve tulee hyväksikäyttöepäilyjen yhteydessä arvioida erikoissairaanhoidossa.
  • Hoidossa ei tule käsitellä epäiltyä rikosta ennen esitutkinnan valmistumista.
  • Jos esitutkinta on käynnissä, hoitava yksikkö voi konsultoida poliisia tai lasten ja nuorten oikeuspsykiatrista tutkimusyksikköä tai osaamiskeskusta siitä, miten hoito voidaan järjestää niin, ettei se haittaa rikostutkintaa.

Miten toimia lapsen, nuoren tai muun henkilön kertoessa seksuaaliseen hyväksikäyttöön viittaavista asioista tai tapahtumista?

 • Ole rauhallinen ja kuuntele. Älä tuo esille omia mielipiteitäsi vaan pysy neutraalina. Katso lisätietoja sähköisestä tausta-aineistosta «Vaihtoehtoisia hypoteeseja lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyä tutkittaessa»1.
 • Älä haastattele lasta kyselemällä häneltä aktiivisesti asiasta. Sen sijaan, jos lapsi spontaanisti kertoo asiasta, voit rohkaista häntä jatkamaan kertomustaan toistamalla hänen kertomansa asiat tai esimerkiksi ilmauksilla "Kerro siitä lisää" ja "Mitä sitten tapahtui?". Älä tuo keskusteluun asioita, joita lapsi ei itse ole maininnut.
 • Vältä painostamasta lasta tai nuorta kertomaan asiasta ja tyydy tilanteeseen, jos hän ei spontaanisti halua puhua asiasta.
 • Kerro lapsen iän ja kehitystason mukaisesti hänelle, mitä seuraavaksi tapahtuu, kuten että velvollisuutesi on ilmoittaa asiasta eteenpäin.
 • Kun kuuntelet lapsen tai nuoren kertomusta epäilystä, pyri käyttämään apuvälineenä keskustelun tallentamista, koska siten sinun on helppo keskittyä kuunteluun ja tarkistaa ja kirjata jälkikäteen, mitä oikeasti sanottiin ja mitä kysymyksiä lapselle tai nuorelle esitettiin.
  • Perustele lapselle tai nuorelle, miksi keskustelu tallennetaan.
  • Tallenne liitetään tarvittaessa esitutkintamateriaaliin.
 • Keskustele ja arvioi lapsen tai nuoren kanssa hänen tuen tarvettaan.
 • Jos vanhempi kertoo asiasta niin, ettei lapsi ole paikalla, tee tarkentavia kysymyksiä. Jos taas lapsi kertoo asiasta itse tai on paikalla, älä tee tarkentavia kysymyksiä.
 • Älä altista lasta kuulemaan aikuisten selvittelyjä tai haastatteluja asiasta. Vältä keskustelemasta epäilystä ja siihen liittyvistä asioista vanhempien tai muiden kanssa lapsen kuullen.
 • Neuvo myös vanhempia kirjaamaan ylös lapsen spontaanisti heille kertomat asiat ja toisaalta välttämään kysymästä asiasta lapselta «Bruck M, Ceci SJ, Francoeur E. The accuracy of mot...»36.

Mitä kirjataan epäilyn herätessä?

 • Kirjaa tarkka tapahtumakuvaus siitä, kuka asiasta kertoi, mitä hän kertoi, kenelle hän kertoi, miten hän kertoi, missä hän kertoi ja milloin epäily on syntynyt.
  • Kirjaa mahdollisimman tarkat kuvaukset siitä, ketkä ovat kysyneet lapselta tai nuorelta asiasta, kuinka monta kertaa häneltä on kysytty asiasta, mitä häneltä on kysytty asiasta ja mitä hän on vastannut ja kertonut.
 • Käytä kertojan omia ilmaisuja. Älä tulkitse.
 • Kirjaa, mitkä eri tekijät ovat vaikuttaneet epäilyn syntyyn ja puheeksi ottoon, mitä konkreettisia havaintoja epäilyn syntyyn liittyy ja tuleeko ilmi muita mahdollisia selittäviä tekijöitä, jotka voivat olla syynä epäilyn syntyyn ja puheeksi ottoon.

Asiantuntijatutkimukset

 • Laissa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen järjestämisestä «Laki lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämis...»37, «http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20081009»5 säädetään, miten terveydenhuollossa järjestetään poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen pyynnöstä tehtävä tutkimus epäillyn lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämiseksi.
 • Hyväksikäyttöselvittelyt ovat asiantuntemusta vaativaa työtä, ja niitä tulisi terveydenhuollossa tehdä vain asiaan perehtyneissä yksiköissä, joilla on lain «http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20081009»5 mukaan velvollisuus varmistaa henkilökuntansa osaaminen, koulutus tehtävään ja työnohjaus.
 • Selvitykset ovat osa poliisin johtamaa esitutkintaa.
  • Lausunnot tai muut rikosepäilyä koskevat asiakirjat omistaa poliisi, eikä yksikkö saa luovuttaa niitä muille kuin poliisille.
  • Hoitoon tai lapsen ja perheen hyvinvointiin liittyvät lausunnot tai kannanotot on luovutettava poliisin kautta tai luvalla.
 • Virka-apupyyntöjen perusteella tehtävissä selvityksissä yksiköillä on hyväksikäyttöselvittelyn yhteydessä oikeus kerätä tapauksiin liittyvää tietoa laajalti salassapitosäännösten estämättä «http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20081009»5.

Lapsen hyväksikäyttöepäilyn selvittäminen lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisissa yksiköissä

 • Hyväksikäyttöepäilyn selvittelyjä tehdään lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisissa yksiköissä pelkästään poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen virka-apupyynnön perusteella.
  • Virka-apupyynnössä voidaan pyytää epäilyn selvittämistä, jo tehdyn haastattelun arviointia, muuta kannanottoa epäilystä (esim. sitä, onko lapsen käyttäytymisen perusteella aiheellista epäillä hyväksikäyttöä tai voidaanko lasta haastatella luotettavalla tavalla) tai haittavaikutusarviota.

Epäillyn hyväksikäytön selvittelyn periaatteita

 • Selvittely on pidettävä erillään hoidosta.
  • Selvityksen tavoite on kerätä objektiivista näyttöä oikeusprosessia varten. Tulkinnalliset menetelmät, joita muulloin saatetaan käyttää lastenpsykiatrissa (esim. leikin ja vuorovaikutuksen havainnointi, projektiiviset testit, piirtämistehtävät), eivät siten sovellu rikoksen esitutkintaan, eikä niitä tule tässä yhteydessä käyttää «Finnilä-Tuohimaa K. Lapsen seksuaalisen hyväksikäy...»38.
 • Tarpeelliset esitiedot (mm. muilta viranomaisilta, poliisikuulusteluista ja tarpeen mukaan muita henkilöitä oikeuspsykiatrisissa yksiköissä haastattelemalla saadut tiedot) selvitetään ja niiden perusteella
  • arvioidaan, onko syytä epäillä hyväksikäyttöä ja haastatella lasta
  • laaditaan hypoteesit (vaihtoehtoiset selitykset) epäilylle
 • Lapsen oikeuspsykologinen haastattelu tehdään näyttöön perustuvilla haastattelumenetelmillä ja siten, että niin lapsen kuin epäillyn oikeusturva toteutuvat «Lamb ME, Hershkowitz I, Orbach Y, Esplin, P. Tell ...»40.
  • Rikoksesta epäillyllä on oikeus haastattelijan välityksellä esittää kysymyksiä lapselle. Epäilyllä on niin sanotun kontradiktorisen periaatteen eli kuulemisperiaatteen mukaisesti oikeus tulla kuulluksi ja hänelle on varattava tilaisuus esittää omat näkemyksensä, väitteiden tueksi tarvittavat todisteet ja näkemys vastapuolen väitteistä ja todisteista «Hirvelä P. Rikosprosessi lapsiin kohdistuvissa sek...»41.
 • Lapsen tallennettu haastattelu esitutkinnan yhteydessä korvaa hänen kuulemisensa oikeussalissa. Selvittelyssä tulee tällöin kuitenkin varmistaa, että oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin liittyvät periaatteet toteutuvat.

Vaihtoehtoisten hypoteesien laatiminen

Lapsen oikeuspsykologinen haastattelu

 • Hyväksikäyttöepäilyä selvitettäessä ei usein ole muuta näyttöä, joka sellaisenaan antaisi tarpeeksi informaatiota hyväksikäytöstä, minkä takia lapsen haastattelu on avainasemassa.
  • Lapsen haastattelun laadulla on erittäin suuri merkitys.
  • Lapsen haastattelussa pyritään saamaan mahdollisimman paljon epäilyyn ja vaihtoehtoisiin selityksiin liittyvää tietoa.
 • Oikeuspsykologinen haastattelu tulee toteuttaa puolistrukturoidun NICHD-haastattelurungon mukaisesti «Lamb ME, Hershkowitz I, Orbach Y, Esplin, P. Tell ...»40, «Taskinen S (toim.). Lapsen seksuaalisen hyväksikäy...»43, «Poole DA, Lamb ME. Investigative Interviews of Chi...»45. Haastattelurunkoja on useita, mutta NICHD on niistä eniten tutkittu «Lamb ME, Hershkowitz I, Orbach Y, Esplin, P. Tell ...»40, «Herman S. Forensic child sexual abuse evaluations....»42, «Poole DA, Lamb ME. Investigative Interviews of Chi...»45.
  • Haastattelu etenee avoimista kysymyksistä ja teemoista yksityiskohtaisempiin.
  • Lapsen psykologiset valmiudet toimia haastattelussa pitää arvioida, ennen kuin siirrytään osuuteen, jossa käydään läpi varsinaiseen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyyn liittyviä asioita.
 • Haastattelurunkoon kuuluvat seuraavat osiot:
  • tutustuminen ja kontaktin luominen
  • arvio lapsen taidoista kertoa (esitietojen tai lapsen haastateltavuusarvion perusteella): osaako lapsi muistella ja kertoa luotettavasti muista tapahtumista?
  • Haastattelun perussääntönä on, että lapsella on oikeus olla kertomatta asioista, joista hän ei halua kertoa, ja että hänellä on vastaavasti velvollisuus kertoa totuus, jos hän päättää kertoa asioistaan. Lisäksi häntä neuvotaan kertomaan, jos hän ei muista tai tiedä jotain asiaa tai jos hän ei ymmärrä haastattelijan kysymyksiä.
   • Haastateltavan oikeuksia ja velvollisuuksia käydään varsinkin alle nuoruusikäisten lasten kanssa tarvittaessa läpi konkreettisin esimerkein.
  • harjoitushaastattelu, jossa lapsen kanssa keskustellaan oikeuspsykologisen haastattelun edellyttämällä tavalla eli pääasiassa käyttämällä avoimia kysymyksiä
 • Itse epäilyä lähestytään harkitusti ja mahdollisimman avoimesti siten, että pidetään mielessä epäilyn vaihtoehtoiset selitykset.
 • Haastattelu tallennetaan kuvatallenteelle ja litteroidaan (kirjoitetaan sanasta sanaan).
 • Lasta haastatellaan tyypillisesti 1–3 kertaa.
 • Vanhempien läsnäoloa haastatteluhuoneessa ei suositella «Taskinen S (toim.). Lapsen seksuaalisen hyväksikäy...»43, «Poole DA, Lamb ME. Investigative Interviews of Chi...»45, «Santtila P, Korkman J, Sandnabba NK. Effects of in...»47.
  • Esitutkintalain mukaan lapsen lailliselle edustajalle (yleensä huoltajalle tai edunvalvojan sijaiselle) on ilmoitettava lapsen kuulemisesta, ja hänellä on oikeus olla läsnä lapsen kuulemistilanteessa, ellei hän itse ole rikoksesta epäilty.
  • Pienen lapsen kanssa on helpompi solmia yhteistyösuhde, kun hänen vanhempansa eivät ole läsnä.
  • Lasta saattavat huolestuttaa vanhempien reaktiot, ja hän saattaa vanhempaansa suojellakseen jopa jättää asioita kertomatta.
  • Jos kertomus on syntynyt lapsen ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa ja lapsi on kertonut asioita, jotka eivät ole totta, hänen saattaa olla vaikea muuttaa kertomustaan vanhemman ollessa läsnä haastatteluhuoneessa.
  • Jos nuori on nauttinut alkoholia tms. ilman vanhempiensa lupaa, hänen saattaa olla vaikea myöntää sitä vanhempien edessä. Tällöin haastattelussa saattaa jäädä saamatta tärkeää tietoa.
  • Vanhemman läsnäolo on mahdotonta tilanteissa, joissa hänellä on intressiä asiaan «Hirvelä P. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvi...»48.
  • Suomalaisen tutkimuksen mukaan vanhemman tai muun tukihenkilön läsnäolo vaikuttaa haastatteluun kielteisesti «Santtila P, Korkman J, Sandnabba NK. Effects of in...»47.
 • Haastattelu on suunniteltava yksilöllisesti lapsen ja epäilyn mukaan.
 • Haastattelijalla tulee olla oikeuspsykologista asiantuntemusta, tai haastattelu tulee vähintään tehdä oikeuspsykologiaan ja lasten haastatteluihin perehtyneen kollegan johdolla «Herman S. Forensic child sexual abuse evaluations....»42.
 • Haastattelijan ja hoitavan henkilön roolit tulee pitää erillään, eikä saman henkilön yleensä tulisi suorittaa molempia tehtäviä «Herman S. Forensic child sexual abuse evaluations....»42.
  • Hoidollisen työn ja oikeudellisen selvitystyön lähtökohdat ovat ratkaisevasti erilaiset: edellisessä keskitytään olennaisemmin yksilön subjektiiviseen kokemukseen, kun taas jälkimmäisessä yritetään selvittää objektiivinen totuus jostakin tapahtumasta tai tapahtumista.
 • Haastattelua varten tulisi olla sellaiset tilat, joista haastattelua voidaan seurata toisesta huoneesta.
  • On suositeltavaa, että haastattelua seuraa taustahuoneesta vähintään yksi kollega.
  • Poliisilla on esitutkintalain mukaan velvollisuus seurata virka-apupyyntönä tapahtuvaa haastattelua.
  • Tarpeen tai mahdollisuuksien mukaan myös syyttäjän on hyvä olla läsnä suunnittelemassa ja seuraamassa haastatteluja.
 • Kontradiktorisen periaatteen (ks. edeltä «A2»3) tulee toteutua asianmukaisesti.
  • Epäillyn asianajaja voi seurata haastatteluja alusta asti, elleivät esitutkintaan liittyvät syyt sitä estä. Asiasta päättää poliisi.
  • Vastakuulustelumahdollisuutta on suunniteltava alusta asti, ja se tulisi järjestää mahdollisimman pian varsinaisen epäilyn selvittämiseen liittyvän haastattelun jälkeen.

Haastattelun apuvälineet

Lapsen kertomuksen luotettavuuden arviointi

Vanhempien ja mahdollisten muiden asianosaisten haastattelut

 • Lapsen vanhempien ja mahdollisten muiden asianosaisten haastattelut tehdään hyväksikäyttöepäilyn taustan selvittämiseksi.
 • Akuuteissa tapauksissa saattaa olla tarpeen kuulla lasta mahdollisimman nopeasti, jolloin muita asianosaisia ei välttämättä kuulla ennen lapsen haastattelua.

Periaatteita haastateltaessa vanhempia tai muita asianosaisia

 • Haastateltavista ja haastattelun ajoituksesta sovitaan yhdessä poliisin kanssa.
 • Haastattelu on osa poliisin esitutkintaa.
  • Haastateltaville selvitetään, että heillä on halutessaan oikeus kieltäytyä vastaamasta ja että kerätty tieto on osa esitutkintamateriaalia. Haastattelussa kerätään hyväksikäyttöepäilyn selvittämisen kannalta oleellista tietoa.
 • Haastattelun keskeisenä tarkoituksena on selvittää epäilyn syntyhistoriaa.
  • On selvitettävä, kenelle, miten, milloin ja mistä epäily on herännyt.
  • Erityisesti tulee selvittää, mitä lapsi on puhunut asiasta, mitä kysymyksiä hänelle on esitetty ja kuinka paljon asiasta on keskusteltu hänen kanssaan tai hänen kuultensa.
  • Vanhempia haastateltaessa selvitetään lisäksi tarpeellisilta osin lapsen psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kehitys. Myös lapsen kielellinen kehitys ja ilmaisukyky (sanavarasto, lauseiden käyttö, puheen selkeys ym.) on hyvä selvittää ennen lapsen haastattelua. Lapsen perhetilannetta voidaan selvittää tarkemmin, jos se epäilyn synnyn kannalta katsotaan tarpeelliseksi.
 • Vanhempia haastatellaan yleensä erikseen.
 • Työryhmä suosittelee, että haastatteluista tehdään tallenne (vähintään äänitallenne).
 • Lähtökohta on, että vanhempia ja muita mahdollisia asianosaisia haastatellaan ennen lasta.
  • Epäilyn herättäjää on useimmissa tapauksissa hyvä kuulla ennen lapsen haastattelua, jotta vaihtoehtoisia hypoteeseja voidaan muodostaa epäilystä.
  • Epäillyn tekijän mahdollisesti esittämät vaihtoehtoiset hypoteesit huomioidaan.
 • Haastattelijan tulee olla neutraali ja välttää johdattelua.

Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisen tutkimusyksikön lausunto

 • Lausunto kirjoitetaan rikosoikeudellista prosessia varten, joten sen tulee olla selkokielinen ja helposti ymmärrettävä
 • Lausunnosta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
  • lausunnon pyytäjä ja tarkoitus (virka-avun pyytäjä ja pyydetyt toimenpiteet)
  • käytössä ollut aineisto
  • toteutuneet haastattelut ja muut tapaamiset, niiden osallistujat ja ajankohdat
  • epäilyn syntyhistoria ja sen perusteella laaditut vaihtoehtoiset hypoteesit.
 • Lapsen haastattelu ja siihen vaikuttavat tekijät tulee käydä läpi:
  • Onko viitteitä siitä, että lasta on johdateltu ennen haastattelua?
  • Onko lapsen haastattelu toteutettu asianmukaisesti eli lapsen kehityksen edellyttämällä tavalla ja johdattelematta?
  • Ovatko lapsen kertomat asiat sellaisia, joita hän on realistisesti voinut kokea ja muistaa ja kertooko hän niistä oman kehitystasonsa mukaisella tavalla?
 • Lausunnon johtopäätöksissä tulee käydä läpi, mitkä hypoteesit saavat tukea mistäkin seikoista ja mikä tai mitkä vaihtoehtoisista selityksistä saavat tukea.
  • Lausunnossa ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, onko rikos tapahtunut tai mikä rikosnimike tai miten vakava rikos on kyseessä, sillä sen arvioiminen on oikeuslaitoksen tehtävä «Koocher GP. Ethical Issues in Child Sexual Abuse E...»74.
  • Joskus monet vaihtoehtoiset selitykset saavat tukea. Tällöin saattaa olla, ettei epäilyyn voida ottaa kantaa «Korkman J, Laajasalo T, Finnilä K, Oksanen M, Aron...»75.
  • Onkin tärkeää, että kaikki epäilyn puolesta ja sitä vastaan puhuvat seikat otetaan esille ja ettei epävarmassa tilanteessa käännytä vahvasti jollekin kannalle.
  • Mikäli lapsi kertoo hyväksikäyttöön viittaavia asioita (eli hyväksikäyttöhypoteesi saa tukea), mutta on myös viitettä siitä, että lasta on merkittävissä määrin johdateltu ennen haastattelua, saattaa olla, että myös yksi tai useampi vaihtoehtoinen selitys saa tukea, eikä selvittelyprosessissa käytettävissä olleen tiedon perusteella saada selvyyttä siihen, mikä hypoteesi on todennäköisin selitys epäilylle.
  • Lausunnon johtopäätöksissä tulee mainita, että ne perustuvat käytettävissä olevaan materiaaliin. Mikäli mahdollista, voidaan myös tuoda esille, millainen tieto saattaisi tuoda lisäymmärrystä asian selvittämiseen.
 • Lausunnossa esitettyjen johtopäätösten tulee perustua todettuihin tosiseikkoihin ja tieteelliseen ajatteluun. Omaan kokemukseen perustuva arvio ei ole tarpeeksi luotettava «Shuman DW, Austin BWG. The return of the ultimate ...»76.
 • Voimassa olevien suositusten mukaan lausunnon tulee valmistua kolmen kuukauden sisällä virka-apupyynnön saapumispäivästä «Taskinen S (toim.). Lapsen seksuaalisen hyväksikäy...»43.
 • Lapsen haastattelut kirjoitetaan auki eli litteroidaan sanatarkasti ja litterointi liitetään lausuntoon.

Somaattinen tutkimus

Somaattisen tutkimuksen tarkoitus

Somaattisen tutkimuksen edellytykset sekä lapsen ja saattajan kohtaaminen

Lääketieteellinen haastattelu somaattisen tutkimuksen yhteydessä

 • Alle murrosikäisillä lapsilla somaattisen tutkimuksen aikana epäiltyyn tekoon liittyviä tietoja kysytään vain sen verran, mitä tutkimuksen oikea suuntaaminen vaatii.
 • Murrosikäisiltä voi kysyä myös tapahtumaan liittyvistä asioista tarkasti toisin kuin pieniltä lapsilta. Nuorilta tiedusteltavia asioita ovat tapahtuma-ajankohta, -paikka, teko, tekijä, kondomin käyttö, henkisen tai fyysisen väkivallan käyttö, päihteiden käyttö ja mahdolliset aiemmat vapaaehtoiset yhdynnät tai aikaisempi seksuaalinen väkivalta. Internetissä olevassa RAP-kansiossa on hyvät lomakkeet esitietojen kysymistä varten «http://www.tukinainen.fi/»6, «http://www.vaestoliitto.fi/»7.
 • Oireiden ja löydösten vaihtoehtoisia syitä selvitetään riittävän laajalla lääketieteellisellä haastattelulla «Finkel MA, Alexander RA. Conducting the medical hi...»86.
 • Lapsi ja saattaja(t) haastatellaan erikseen siten, ettei epäiltyyn rikoksen liittyviä asioita oteta esille lapsen läsnä ollessa, paitsi jos lapsi itse ottaa asian esille spontaanisti. Tällä pyritään vähentämään lapseen kohdistuvaa vaikuttamista.
 • Lapsen spontaani kertomus kirjataan sanatarkasti, eikä sitä muuteta yleiskielelle. Lääketieteellisen haastattelun äänittämistä suositellaan. Ks. lisätietoja sähköisestä tausta-aineistosta «Somaattisen tutkimuksen dokumentointi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyä tutkittaessa»5.
  • Lapselle esitettävät kysymykset laaditaan mahdollisimman avoimiksi. Myös esitetyt kysymykset kirjataan.
 • Nuorilta tytöiltä kysytään gynekologiset esitiedot.

Somaattisen tutkimuksen kiireellisyys

Somaattisen tutkimuksen toteuttaminen

Somaattisten löydösten tulkinta ja arviointi lääkärinlausunnossa

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutukset

Juridiset seikat

 • YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 34. artiklan mukaan sopimusvaltiot sitoutuvat suojelemaan lasta kaikilta seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön muodoilta «YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus (1989) ...»95.
 • Kansalliset oikeusperiaatteet sisältyvät etupäässä rikoslain 20. lukuun «Rikoslaki. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1...»1 mutta välillisesti myös lapsenhuoltolakiin «Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, 1983 ...»96 ja lastensuojelulakiin «Lastensuojelulaki 13.4.2007/417, 5 luku, 25 pykälä...»34.
 • Rikosoikeudellisesti lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä säädetään ennen kaikkea rikoslain 20 luvun 6 ja 7 §:issä siten, että jälkimmäiseen on sisällytetty lapsen törkeää seksuaalista hyväksikäyttöä koskevat rangaistussäännökset.
 • Rikoslaissa ei käytetä käsitteitä "seksuaalinen riisto" ja "insesti" vaan "lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö" ja "lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö", ks. lisätietoa sähköisestä tausta-aineistosta «Laki rikoslain muuttamisesta (N:o 563/1998)»11.
 • Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
  • Seksuaalisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan rikoslaissa seksuaalista tekoa, jonka joku koskettelemalla tai muulla tavoin tekee kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle ja joka on omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä tai saa tämän ryhtymään sellaiseen tekoon. Teko voi olla esimerkiksi sukupuoliyhteys, koskettelua tai hyväilyä. Teon ei välttämättä tarvitse merkitä puuttumista nimenomaan ruumiilliseen koskemattomuuteen, vaan muukin loukkaavuudeltaan vastaava tapa voi tulla kysymykseen. (Rikoslain 6 §:n 1 momentti.)
  • Teko katsotaan lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi myös silloin, jos joku on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen kanssa mutta rikos ei ole 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla kokonaisuutena törkeä. (Rikoslain 6 §:n 2 momentti.)
  • Lisäksi lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan, jos lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa lapseen oleva ja lapsen kanssa samassa taloudessa asuva menettelee edellä tarkoitetuilla tavoilla 16 muttei 18 vuotta täyttäneen lapsen kanssa. (Rikoslain 6 §:n 2 momentti.)
 • Lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö
  • Törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä on kysymys, jos
   • tekijä on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen tai 6 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa 16 muttei 18 vuotta täyttäneen lapsen kanssa
   • lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä (A) kohteena on lapsi, jolle rikos lapsen iän tai kehitystason vuoksi on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa, (B) rikos tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla tai (C) rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen tai muuten tekijästä erityisen riippuvaisen asemansa vuoksi
   • rikos on myös kokonaisuutena arvioituna törkeä.
 • Säännökset on siis porrastettu teon vahingollisuuden tai tekotavan perusteella.

Suojaikärajat

 • Lain mukaan lapsen seksuaalinen suojaikäraja on 16 vuotta «Lastensuojelulaki 13.4.2007/417, 5 luku, 25 pykälä...»34. Perhepiirissä tapahtuvassa lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä suojaikäraja on 18 vuotta.
  • Jos seksuaalinen hyväksikäyttö kohdistuu alle 16-vuotiaaseen tai perheessä alle 18-vuotiaaseen lapseen, kysymyksessä on rikos.
 • Jos hyväksikäyttäjä on koulussa tai muussa laitoksessa määräävässä asemassa alle 18-vuotiaaseen, kyseessä on rikos.
 • Sama koskee 16–18-vuotiasta, jos hänen kykynsä päättää seksuaalisesta käyttäytymisestään on oleellisesti heikentynyt ja tekijä käyttää tätä kypsymättömyyttä törkeästi väärin.
 • Seksin osto alle 18-vuotiaalta on rikos.

Ilmoitusvelvollisuus

Esitutkinta, syyteharkinta ja oikeudenkäynti

Asianosaisjulkisuus

 • Lapseen kohdistuneen rikoksen selvittäminen on esitutkintaa, josta vastaa poliisi.
 • Asian selvittämiseksi poliisi voi pyytää virka-apua muilta viranomaisilta. Ks. lisätietoja sähköisestä tausta-aineistosta «Lapsiin kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestäminen»14.
  • Lapseen kohdistuneen rikoksen selvittämisessä poliisi pyytää useimmiten virka-apua lapsen kuulemiseksi, jolloin lapsen haastattelun tai lapsen kertomuksen luotettavuuden arvioinnin tekee tehtävään erityisen koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattihenkilö.
 • Asiakirjat, jotka poliisin lähettämän virka-apupyynnön johdosta kertyvät terveydenhuollon viranomaiselle, ovat esitutkintamateriaalia.
  • Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta «Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. http:/...»97 24 §:n 3 kohdan mukaan poliisin esitutkinta-asiakirjat ovat salassa pidettäviä asiakirjoja, ellei ole ilmeistä, ettei tiedon antaminen niistä vaaranna rikoksen selvittämistä tai tutkinnan tarkoituksen toteutumista tai ilman painavaa syytä aiheuta asiaan osalliselle vahinkoa tai kärsimystä. Päätöksen esitutkintamateriaaliin kuuluvien tietojen luovuttamisesta tekee poliisi.
  • Asiakirjoja tai tietoja asiakirjoista ei siten voida luovuttaa huoltajille tai muulle lapsen lailliselle edustajalle ilman, että tietojen luovuttamisesta neuvotellaan poliisin kanssa.
 • Lisätietoa tietojen luovuttamisesta lapsen huoltajille on suosituksen sähköisessä tausta-aineistossa «Tietojen antaminen huoltajille lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyä tutkittaessa»15.

Todistaminen oikeudessa

 • Ammattihenkilö voidaan haastaa oikeuteen todistajaksi lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvässä rikosasiassa. Tällöin salassapitovelvollisen asiakas-, potilas- tai terapiatyötä tekevän on saavuttava poikkeuksetta oikeuteen ja vannottava vala tai annettava juhlallinen vakuutus.
  • Todistajan on pysyttävä totuudessa, mutta hänen ei tarvitse pystyä vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Esimerkiksi oman asiantuntemuksen ulkopuolisiin kysymyksiin ei pidä vastata.
 • Vaitiolovelvollisuus voidaan murtaa muun muassa silloin, kun rangaistusta vaaditaan lapsen törkeää seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan säännöksen perusteella. Ratkaiseva kriteeri on lapsen etu. Mahdollinen suljetuin ovin käsittely ei vaikuta laajentavasti eli alenna todistelun kynnystä «Mahkonen S. Perhesalaisuudet. Porvoo, Helsinki, Ju...»98, «Mahkonen S. Oikeus yksityisyyteen. Porvoo: WSLT, 1...»99, «Myllymäki K (toim.) Lääkäri ja lainsäädäntö. Helsi...»100.
 • Lapsen tai hänen huoltajansa luvalla asiasta voi todistaa muulloinkin.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tutkiminen -suosituksen historiatiedot «Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»16.

Puheenjohtaja:

Jorma Piha, professori, ylilääkäri; Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Jäsenet:

Eeva Aronen, professori (m.a.), ylilääkäri; Helsingin yliopisto ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrinen osaamiskeskus

Minna Joki-Erkkilä, LL, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri; Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Lasten oikeuspsykiatrian työryhmä

Jorma Komulainen, LT, dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri, Käypä hoito -päätoimittaja; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Julia Korkman, PsT, psykologi; Åbo Akademi ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrinen osaamiskeskus

Jouni Raipela, psykoterapeutti, sairaanhoitaja, erikoistutkija; Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikkö

Mia Tuominen, rikoskomisario; Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Asiantuntijat

Pirjo Anttila

Tiina Civil

Anna-Siina Kotiranta-Ainamo

Jukka Mäkelä

Tarja Pajunen

Kirsi Peltonen

Leena Salovartio

Pekka Santtila

Sidonnaisuudet

Eeva Aronen: Ei sidonnaisuuksia.

Minna Joki-Erkkilä: Ei sidonnaisuuksia.

Jorma Komulainen: Asiantuntijapalkkioita (EKSSHP, PKSHP, THL, Tuota-tutkimushanke), työsuhde (Duodecim), luentopalkkio (Lääkäriliitto)

Julia Korkman: Ei sidonnaisuuksia.

Jorma Piha: Ei sidonnaisuuksia.

Jouni Raipela: Ei sidonnaisuuksia.

Mia Tuominen: Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuusviite

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»12

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Rikoslaki. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001 «http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001»1. Siteerattu 11.5.2012
 2. Mannon K, Leitschuh G. Child sexual abuse: A review of definitions, instrumentation, and symptomology. North American Journal of Psychology 2002;4:149-160
 3. Tromovitch P, Rind, B. Child sexual abuse definitions, meta-analytic findings, and a response to the methodological concerns raised by Hyde (2003). International journal of sexual health 2007;19:1-13
 4. Stephen Robertson. "Age of Consent Laws," in Children and Youth in History, Item #230, http://chnm.gmu.edu/cyh/teaching-modules/230 «http://chnm.gmu.edu/cyh/teaching-modules/230»13. Siteerattu 11.5.2012
 5. Stoltenborgh M, van Ijzendoorn MH, Euser EM ym. A global perspective on child sexual abuse: meta-analysis of prevalence around the world. Child Maltreat 2011;16:79-101 «PMID: 21511741»PubMed
 6. Pereda N, Guilera G, Forns M ym. The international epidemiology of child sexual abuse: a continuation of Finkelhor (1994). Child Abuse Negl 2009;33:331-42 «PMID: 19477003»PubMed
 7. Ellonen N, Kääriäinen J, Salmi V, Sariola H. Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset. Poliisiammattikorkeakoulu 2008
 8. Sariola H. Lasten väkivalta- ja seksuaalikokemukset. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliiton julkaisu 85, 1990
 9. Priebe G, Svedin CG. Prevalence, characteristics, and associations of sexual abuse with sociodemographics and consensual sex in a population-based sample of Swedish adolescents. J Child Sex Abus 2009;18:19-39 «PMID: 19197613»PubMed
 10. Helweg-Larsen K, Bøving Larsen H. The prevalence of unwanted and unlawful sexual experiences reported by Danish adolescents: results from a national youth survey in 2002. Acta Paediatr 2006;95:1270-6 «PMID: 16982501»PubMed
 11. Walker JL, Carey PD, Mohr N ym. Gender differences in the prevalence of childhood sexual abuse and in the development of pediatric PTSD. Arch Womens Ment Health 2004;7:111-21 «PMID: 15083346»PubMed
 12. Seto MC. Pedophilia and Sexual Offending Against Children. Theory, Assessment, and Intervention. American Psychological Association, Washington DC: Priebe and Svedin, 2009
 13. Laaksonen T, Sariola H, Johansson A ym. Changes in the prevalence of child sexual abuse, its risk factors, and their associations as a function of age cohort in a Finnish population sample. Child Abuse Negl 2011;35:480-90 «PMID: 21824655»PubMed
 14. Nelson EC, Heath AC, Madden PA ym. Association between self-reported childhood sexual abuse and adverse psychosocial outcomes: results from a twin study. Arch Gen Psychiatry 2002;59:139-45 «PMID: 11825135»PubMed
 15. Grayston A, DeLuca K. Female perpetrators of child sexual abuse: A review of the clinical and empirical literature. Aggression and Violent Behavior 1999;4:93-106
 16. Deering D, Mellor D. What is the prevalence of female-perpetrated child sexual abuse? A review of the literature. American Journal of Forensic Psychology 2010;28:25-53
 17. Helsingin virtuaalinen lähipoliisiryhmä ja Pelastakaa lapset. Lasten kokema seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö internetissä «http://www.poliisi.fi/poliisi/helsinki/home.nsf/files/B6C0D26308BCB9CFC225790A003125CA/$file/Seksuaalinenh%C3%A4irint%C3%A4web2011_closed!.pdf»14 2011. Siteerattu 22.11.2012
 18. Gurley J, Kuehnle K, Kirkpatrick HD. The continuum of children’s sexual behaviour: discriminative categories and the need for public policy change. Kirjassa: Kuehnle K, Connell M. (toim). The evaluation of child sexual abuse allegations. A comprehensive guide to assessment and testimony. New Jersey: John Wiley and Sons, 2009
 19. Poole DA, Wolfe MA. Child development. Normative sexual and nonsexual behaviors that may be confused with symptoms of sexual abuse. Kirjassa: Kuehnle K, Connell M. (toim). The evaluation of child sexual abuse allegations. A comprehensive guide to assessment and testimony. New Jersey: John Wiley and Sons, 2009
 20. Hershkowitz I. A case study of child sexual false allegation. Child Abuse Negl 2001;25:1397-411 «PMID: 11720387»PubMed
 21. Brilleslijper-Kater SN, Friedrich WN, Corwin DL. Sexual knowledge and emotional reaction as indicators of sexual abuse in young children: theory and research challenges. Child Abuse Negl 2004;28:1007-17 «PMID: 15519432»PubMed
 22. Sørensen AD, Knudsen SV. Nuoret, sukupuoli ja pornografia Pohjolassa. ANP 2007: 712. Pohjoismaiden miniesterineuvosto, Kööpenhamina. Saatavissa osoitteesta: http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2007-712/at_download/publicationfile «http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2007-712/at_download/publicationfile»15
 23. Livingstone S, Haddon L, Görzig A, Ólafsson K, with members of the EU Kids Online Network. EU kids online. September 2011. http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20Online%20reports.aspx «http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20Online%20reports.aspx»16Siteerattu: 5.9.2012
 24. Friedrich WN, Trane ST. Sexual behavior in children across multiple settings. Child Abuse Negl 2002;26:243-5 «PMID: 12013056»PubMed
 25. Larsson I, Svedin CG. Teachers' and parents' reports on 3- to 6-year-old children's sexual behavior--a comparison. Child Abuse Negl 2002;26:247-66 «PMID: 12013057»PubMed
 26. Sandnabba NK, Santtila P, Wannäs M ym. Age and gender specific sexual behaviors in children. Child Abuse Negl 2003;27:579-605 «PMID: 12818609»PubMed
 27. Lamb S, Coakley M. "Normal" childhood sexual play and games: differentiating play from abuse. Child Abuse Negl 1993;17:515-26 «PMID: 8402254»PubMed
 28. Lipian MS, Mills MJ, Brantman A. Assessing the verity of children's allegations of abuse: a psychiatric overview. Int J Law Psychiatry 2004;27:249-63 «PMID: 15177993»PubMed
 29. Merrick MT, Litrownik AJ, Everson MD ym. Beyond sexual abuse: the impact of other maltreatment experiences on sexualized behaviors. Child Maltreat 2008;13:122-32 «PMID: 18408209»PubMed
 30. Kendall-Tackett KA, Williams LM, Finkelhor. Sexual victimization and sexual behaviour in children: A review of recent literature. Child Abuse and Neglect 1993:17:59-66
 31. Bottoms BL, Golding JM, Stevenson MC, Wiley TRA, Yozwiak JA. A review of factors affecting jurors’ decisions in child sexual abuse cases. Toglia MP, Read JD, Ross DF, Lindsay RCL (toim.) Handbook of eyewitness psychology: Volume 1: Memory for Events. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum, 2007
 32. Sayfan L, Mitchell EB, Goodman GS ym. Children's expressed emotions when disclosing maltreatment. Child Abuse Negl 2008;32:1026-36 «PMID: 19090025»PubMed
 33. Berkoff MC, Zolotor AJ, Makoroff KL ym. Has this prepubertal girl been sexually abused? JAMA 2008;300:2779-92 «PMID: 19088355»PubMed
 34. Lastensuojelulaki 13.4.2007/417, 5 luku, 25 pykälä. www.finlex.fi «http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070417#Pid1886270»17
 35. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön selvittäminen. Työryhmän muistio. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:30
 36. Bruck M, Ceci SJ, Francoeur E. The accuracy of mothers' memories of conversations with their preschool children. Journal of Experimental Psychology: Applied 1999;5:89-106
 37. Laki lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen järjestämisestä 19.12.2008/1009,4 §. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20081009#a22.12.2009-1570 «http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20081009#a22.12.2009-1570»18. Siteerattu 11.6.2012
 38. Finnilä-Tuohimaa K. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittäminen. Kirjassa: Santtila P, Weizmann-Henelius G (toim.). Oikeuspsykologia, Helsinki: Edita, Persona Grata, 2008
 39. Herman S. Improving decision making in forensic child sexual abuse evaluations. Law Hum Behav 2005;29:87-120 «PMID: 15865333»PubMed
 40. Lamb ME, Hershkowitz I, Orbach Y, Esplin, P. Tell me what happened: Structured investigative interviews of child victims and witnesses. New Jersey: Wiley series in psychology of crime, policing and law, 2007
 41. Hirvelä P. Rikosprosessi lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, Helsinki 2006
 42. Herman S. Forensic child sexual abuse evaluations. Accuracy, ethics, and admissibility. Kirjassa: Kuehnle K, Connell M, (toim.) The evaluation of child sexual abuse allegations. A comprehensive guide to assessment and testimony. New Jersey: John Wiley & Sons, 2009
 43. Taskinen S (toim.). Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn selvittäminen. Asiantuntijaryhmän suositukset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Helsinki: Stakes, Oppaita 55, 2003
 44. Finnilä-Tuohimaa K. Expertise and decision making among clinicians in investigations of alleged child sexual abuse. Väitöskirja. Turun Yliopisto, Turku 2009
 45. Poole DA, Lamb ME. Investigative Interviews of Children. Washington DC: American Psychological Association, 1998
 46. Korkman J. Lasten haastatteleminen hyväksikäyttötapauksissa. Kirjassa: Santtila P, Weizmann-Henelius G (toim.). Oikeuspsykologia, Helsinki: Edita, Persona Grata, 2008
 47. Santtila P, Korkman J, Sandnabba NK. Effects of interviewer phase, repeated interviewing, presence of a support person, and anatomically detailed dolls on child sexual abuse interviews. Psychology, Crime and Law 2004;10:21-35
 48. Hirvelä P. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittäminen. WSOY Pro, 2007
 49. Pipe M-E, Salmon K. Dolls, drawing, body diagrams, and other props. Role of props in investigative interviews. Kirjassa: Kuehnle K, Connell M. (toim.) The evaluation of child sexual abuse allegations. A comprehensive guide to assessment and testimony. New Jersey: John Wiley & Sons. 2009
 50. Brown D, Pipe M-E, Lewis C, Lamb ME, Orbach Y. How do body diagrams affect the accuracy and consistency of children's reports of bodily touch across repeated interviews? Applied Cognitive Psychology 2012;26:174–181
 51. Lahtinen, H. Todistajapsykologia – lapsitodistajat. Kirjassa: Santtila P, Weizmann-Henelius G (toim.). Oikeuspsykologia, Helsinki: Edita, Persona Grata, 2008
 52. Vrij A. Detecting lies and deceit: Pitfalls and opportunities. Second edition. Chichester, England: John Wiley and Sons, 2008
 53. Bond CF Jr, DePaulo BM. Accuracy of deception judgments. Pers Soc Psychol Rev 2006;10:214-34 «PMID: 16859438»PubMed
 54. Steller M, Köhnken G. Criteria-Based Content Analysis. Kirjassa: Raskin DC (toim.), Psychological methods in criminal investigation and evidence. New York: Springer-Verlag, 1989
 55. Vrij A. Criteria-Based Content Analysis: A Qualitative Review of the First 37 Studies. Psychology, Public Policy, and Law 2005;11:3-41
 56. Hershkowitz I, Fisher S, Lamb ME ym. Improving credibility assessment in child sexual abuse allegations: the role of the NICHD investigative interview protocol. Child Abuse Negl 2007;31:99-110 «PMID: 17316794»PubMed
 57. Köhnken G. Statement Validity Analysis and the “detection of the truth”. Kirjassa: Granhag PA, Strömvall LA (toim.). The detection of deception in forensic contexts. Cambridge University Press, 2004
 58. Loftus EF. Planting misinformation in the human mind: a 30-year investigation of the malleability of memory. Learn Mem 2005;12:361-6 «PMID: 16027179»PubMed
 59. Geraerts E, Bernstein DM, Merckelbach H ym. Lasting false beliefs and their behavioral consequences. Psychol Sci 2008;19:749-53 «PMID: 18816279»PubMed
 60. Haapasalo J. Todistajanpsykologia – aikuiset todistajat. Kirjassa: Santtila P, Weizmann-Henelius G (toim.) Oikeuspsykologia, Helsinki: Edita, Persona Grata, 2008
 61. Loftus EF, Davis D. Recovered memories. Annual Reviews of Clinical Psychology, 2006:2:469-498 «PMID: 17716079»PubMed
 62. Malloy LC, Quas JA. Children’s suggestibility: Areas of Consensus and controversy. Kirjassa: Kuehnle K, Connell M. (toim). The evaluation of child sexual abuse allegations. A comprehensive guide to assessment and testimony. New Jersey: John Wiley and Sons, 2009
 63. Simcock G, Hayne H. Breaking the barrier? Children fail to translate their preverbal memories into language. Psychol Sci 2002;13:225-31 «PMID: 12009042»PubMed
 64. Greenshot AF, Tsethlikai M. Repressed and recovered memories during childhood and adolescence. Kirjassa: Kuehnle K, Connell M. (toim.) The evaluation of child sexual abuse allegations. A comprehensive guide to assessment and testimony. New Jersey: John Wiley & Sons 2009
 65. Peterson C, Dowden C, Tobin J. Interviewing preschoolers: comparison of yes/no and Wh-questions. Law and Human Behavior, 1999;23:539-55
 66. Waterman A, Blades M, Spencer C. Interviewing children and adults: The effect of question format on the tendency to speculate. Applied Cognitive Psychology, 2001;15:521-31
 67. Leander L. Police interviews with child sexual abuse victims: patterns of reporting, avoidance and denial. Child Abuse Negl 2010;34:192-205 «PMID: 20206999»PubMed
 68. Klemfuss JZ, Ceci SJ. Normative memory development and the child witness. Kirjassa: Kuehnle K, Connell M. (toim.) The evaluation of child sexual abuse allegations. A comprehensive guide to assessment and testimony. New Jersey: John Wiley & Sons, 2009
 69. Kulkofsky SC, Wang Q, Ceci SJ. Do better stories make better memories? Narrative quality and memory accuracy in preschool children. Applied Cognitive Psychology 2008;22:21-38
 70. Kulkofsky S, Klemfuss JZ. What the stories children tell can tell about their memory: narrative skill and young children's suggestibility. Dev Psychol 2008;44:1442-56 «PMID: 18793075»PubMed
 71. Leichtman MD, Ceci S.J. The effects of stereotypes and suggestions on preschoolers’ reports. Developmental Psychology 1995;31:568-578
 72. LaRooy D, Lamb ME, Pipe M-E. Repeated interviewing. A critical evaluation of the risks and potential benefits. Kirjassa: Kuehnle K, Connell M. (toim). The evaluation of child sexual abuse allegations. A comprehensive guide to assessment and testimony. New Jersey: John Wiley and Sons 2009
 73. LaRooy D, Katz C, Malloy LC, Lamb ME. Do we need to rethink guidance on repeated interviews? Psychology, Public  Policy and Law, 2010;16:373-392
 74. Koocher GP. Ethical Issues in Child Sexual Abuse Evaluations. Kirjassa: Kuehnle K, Connell M (toim.) The evaluation of child sexual abuse allegations. A comprehensive guide to assessment and testimony. New Jersey: John Wiley & Sons, 2009
 75. Korkman J, Laajasalo T, Finnilä K, Oksanen M, Aronen E. Lapsen seksuaalisen hyväksikäyttöepäilyn selvittäminen. Suomen Lääkärilehti 2012;67:1581-87
 76. Shuman DW, Austin BWG. The return of the ultimate issue. Talking to the court in child sexual abuse cases. Kirjassa: Kuehnle K, Connell M. (toim.) The evaluation of child sexual abuse allegations. A comprehensive guide to assessment and testimony. New Jersey: John Wiley & Sons, 2009
 77. Adams JA, Kaplan RA, Starling SP ym. Guidelines for medical care of children who may have been sexually abused. J Pediatr Adolesc Gynecol 2007;20:163-72 «PMID: 17561184»PubMed
 78. Adams JA. Guidelines for medical care of children evaluated for suspected sexual abuse: an update for 2008. Curr Opin Obstet Gynecol 2008;20:435-41 «PMID: 18797265»PubMed
 79. Adams JA. Medical evaluation of suspected child sexual abuse: 2011 update. J Child Sex Abus 2011;20:588-605 «PMID: 21970647»PubMed
 80. Myhre AK, Myklestad K, Adams JA. Changes in genital anatomy and microbiology in girls between age 6 and age 12 years: a longitudinal study. J Pediatr Adolesc Gynecol 2010;23:77-85 «PMID: 19643638»PubMed
 81. Berenson AB, Grady JJ. A longitudinal study of hymenal development from 3 to 9 years of age. J Pediatr 2002;140:600-7 «PMID: 12032529»PubMed
 82. Berensson A. Appearance of the hymen at birth and one year of age. Pediatrics 1993;91(4): 820-5
 83. Berensson A. Appearance of the hymen in prepubertal girls. Pediatrics 1992;89:387-95
 84. Pillai M. An evaluation of 'confirmatory' medical opinion given to English courts in 14 cases of alleged child sexual abuse. J Forensic Leg Med 2007;14:503-14 «PMID: 17961875»PubMed
 85. Piippo S, Makkonen K, Cacciatore R. Tytön gynekologinen tutkiminen – monialainen haaste. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2005;121:1867-73
 86. Finkel MA, Alexander RA. Conducting the medical history. J Child Sex Abus 2011;20:486-504 «PMID: 21970642»PubMed
 87. Christian CW, Lavelle JM, De Jong AR ym. Forensic evidence findings in prepubertal victims of sexual assault. Pediatrics 2000;106:100-4 «PMID: 10878156»PubMed
 88. US Department of Justice. A national protocol for sexual assault medical forensic examinations: adults/adolescents. Washington, DC. Office of Violence Against Women; 2004
 89. Ingemann-Hansen O, Charles AV. Forensic medical examination of adolescent and adult victims of sexual violence. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2013;27:91-102 «PMID: 23036587»PubMed
 90. Gavril AR, Kellogg ND, Nair P. Value of follow-up examinations of children and adolescents evaluated for sexual abuse and assault. Pediatrics 2012;129:282-9 «PMID: 22291113»PubMed
 91. Finkel MA. Putting it all together. J Child Sex Abus 2011;20:643-56 «PMID: 22126108»PubMed
 92. Irish L, Kobayashi I, Delahanty DL. Long-term physical health consequences of childhood sexual abuse: a meta-analytic review. J Pediatr Psychol 2010;35:450-61 «PMID: 20022919»PubMed
 93. Leeners B, Stiller R, Block E ym. Pregnancy complications in women with childhood sexual abuse experiences. J Psychosom Res 2010;69:503-10 «PMID: 20955870»PubMed
 94. Briere J, Jordan CE. Childhood maltreatment, intervening variables, and adult psychological difficulties in women: an overview. Trauma Violence Abuse 2009;10:375-88 «PMID: 19776086»PubMed
 95. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus (1989) «https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/»19
 96. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, 1983 «http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830361»20
 97. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621 «http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621»21. Siteerattu 11.5.2012
 98. Mahkonen S. Perhesalaisuudet. Porvoo, Helsinki, Juva: WSOY, 1995
 99. Mahkonen S. Oikeus yksityisyyteen. Porvoo: WSLT, 1997
 100. Myllymäki K (toim.) Lääkäri ja lainsäädäntö. Helsinki: Suomen Lääkäriliitto, 1999
 101. Girardet R, Bolton K, Lahoti S ym. Collection of forensic evidence from pediatric victims of sexual assault. Pediatrics 2011;128:233-8 «PMID: 21788219»PubMed
 102. McCann J, Miyamoto S, Boyle C ym. Healing of hymenal injuries in prepubertal and adolescent girls: a descriptive study. Pediatrics 2007;119:e1094-106 «PMID: 17420260»PubMed
 103. McCann J, Miyamoto S, Boyle C ym. Healing of nonhymenal genital injuries in prepubertal and adolescent girls: a descriptive study. Pediatrics 2007;120:1000-11 «PMID: 17974737»PubMed
 104. Palusci VJ, Cox EO, Shatz EM ym. Urgent medical assessment after child sexual abuse. Child Abuse Negl 2006;30:367-80 «PMID: 16616367»PubMed
 105. Thackeray JD, Hornor G, Benzinger EA ym. Forensic evidence collection and DNA identification in acute child sexual assault. Pediatrics 2011;128:227-32 «PMID: 21788217»PubMed
 106. Young KL, Jones JG, Worthington T ym. Forensic laboratory evidence in sexually abused children and adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med 2006;160:585-8 «PMID: 16754819»PubMed
Jatka lukemista

C

Kiireellinen somaattinen tutkimus lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta epäiltäessä

Kiireellinen somaattinen tutkimus lienee aiheellinen kahden viikon ajan, jos epäillään, että lapseen on kohdistunut seksuaalirikos, ja myöhemminkin, jos lapsella on kipua tai verenvuotoa.

C

Oikeuslääketieteelliset näytteet esimurrosikäisen lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkimisessa

Todisteiden löytämiseksi oikeuslääketieteellisiä pumpulitikkunäytteitä lienee syytä kerätä esimurrosikäisen uhrin kehosta 72 tunnin ajan epäillystä tapahtumasta, jos kyseessä on lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäily.

Suosituksen yhteyteen ei ole liitetty yhtään kuvaa tai kaaviota.