Lihavuus (lapset)

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä
11.10.2013

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sanoma

 • Lihavuus aiheutuu energian saannin ja kulutuksen välisestä epätasapainosta.
 • Lasten ja nuorten lihavuus on viime vuosikymmenien kuluessa yleistynyt. Lasten lihavuuden ehkäisy on ensiarvoisen tärkeää, koska varhainen lihomiseen puuttuminen on helpompaa kuin lihavuuden hoito.
 • Painon kehitystä on tärkeää seurata koko lapsuuden ja nuoruuden ajan.
 • Pituuspainoa ja painoindeksiä (BMI) käytetään lihavuuden arvioimiseen kliinisessä työssä, vaikka ne eivät mittaa suoraan kehon rasvakudoksen määrää.
  • Pituuspainokäyrien ohella voidaan kahden vuoden iästä lähtien käyttää suomalaisia BMI-käyrästöjä.
 • Lihominen ja lihomisvaarassa olevat lapset on tärkeää tunnistaa mahdollisimman varhain.
 • Lihavuuden ehkäisy ja lihavan lapsen hoito perustuvat elintapamuutosten tukemiseen.
  • Ohjaukseen on tarpeen ottaa mukaan koko perhe.
  • Hoidon onnistuminen edellyttää, että perhe ja lapsi ovat halukkaita elintapamuutoksiin. Hoitohalukkuutta ja muutosvalmiutta voidaan herätellä.
 • Lapsuusiän lihavuudella on merkittävä taipumus jatkua aikuisikään.
 • Lihavuus heikentää lapsen elämänlaatua.
 • Lihavuuteen liittyviä sairauksia ja valtimotaudin riskitekijöitä voidaan todeta jo lapsuusiässä, ja niitä voidaan vähentää onnistuneen elintapaohjauksen avulla.

Tavoitteet ja kohderyhmä

 • Suosituksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisyä ja hoitoa.
 • Suositus on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon ammattilaisille perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon.

Lihavuuden ja lihomisen määritelmä ja diagnostiikka

Taulukko 1. Kliiniseen käyttöön soveltuvat suomalaisten lasten ylipainon ja lihavuuden kriteerit
* Yli 2-vuotiailla lapsilla ISO-BMI (aikuista vastaava painoindeksi) kuvaa painoindeksiä, joka lapsella on tulevaisuudessa aikuisena, jos hänen painoindeksinsä pysyy ikätovereihin verrattuna samalla tasolla «Saari A, Sankilampi U, Dunkel L. On aika uudistaa ...»3, «Lasten kasvunseurannan uudistaminen. Asiantuntijar...»4.
Ylipaino Lihavuus
Pituuspaino < 7 v 10–20 % > 20 %
Pituuspaino ≥ 7 v 20–40 % > 40 %
ISO-BMI (≥ 2 v)* 25–30 kg/m2 > 30 kg/m2

Erotusdiagnostiikka

Taulukko 2. Lihavan lapsen tutkiminen perusterveydenhuollossa
Löydös Toiminta
Vaikea lihavuus tai hyvin nopea lihominen Harkitse erikoissairaanhoidon konsultaatiota mahdollisen paikallisen hoitoketjun mukaan.
Hidastuva pituuskasvu ja samanaikainen lihominen ennen murrosiän loppuvaihetta Määritä tyreotropiinin ja vapaan tyroksiinin pitoisuudet ja konsultoi erikoissairaanhoitoa.
Imeväisiässä alkanut vaikea lihavuus Kyseessä voi olla geenimutaatiosta johtuva lihavuus. Konsultoi erikoissairaanhoitoa.
Unenaikaiset hengityshäiriöt (voimakas, lähes jokaöinen kuorsaus tai epäsäännöllinen hengitys kuorsatessa) Konsultoi erikoissairaanhoitoa (unirekisteröinti).
Epäsäännölliset kuukautiset, vaikea akne tai hirsutismi murrosikäisellä tytöllä Munasarjojen monirakkulatauti (PCOS) on mahdollinen. Konsultoi erikoissairaanhoitoa.
Henkisen kehityksen viive tai poikkeavia kasvojen tai raajojen piirteitä Konsultoi erikoissairaanhoitoa (oireyhtymät).
Kohonnut verenpaine (neljä peräkkäistä kaksoismittausta):
 • yli 115/75 mmHg alle kouluikäisellä
 • yli125/85 mmHg alakouluikäisellä
 • yli 140/90 mmHg murrosikäisellä
Konsultoi erikoissairaanhoitoa.
Dyslipidemia (kokonaiskolesterolipitoisuus ≥ 5.0 mmol/l, LDL-kolesterolipitoisuus ≥ 3.0 mmol/l, HDL-kolesterolipitoisuus < 1.0 mmol/l, triglyseridipitoisuus ≥ 2 mmol/l). Lipidiarvot tutkitaan lihavilta lapsilta. Järjestä elintapaohjaus ja seuranta. Kokonaiskolesterolipitoisuus ≥ 6 mmol/l tai LDL-kolesterolipitoisuus ≥ 4 mmol/l on aihe lähetteelle erikoissairaanhoitoon.
Poikkeava glukoosiaineenvaihdunta (viitearvon ylittävä HbA1C-, paastoglukoosipitoisuus tai 2 tunnin glukoosipitoisuus glukoosirasituskokeessa). Tutkitaan vaikeasti lihavilta ja sellaisilta lapsilta, joiden lähisuvussa on tyypin 2 diabetesta tai joilla on acanthosis nigricans «Shah S, Kublaoui BM, Oden JD ym. Screening for typ...»17, «American Diabetes Association. Standards of medica...»18. Konsultoi erikoissairaanhoitoa.
ALAT > 40 U/l Suurentunut arvo viittaa maksan rasvoittumiseen. Järjestä elintapaohjaus ja seuranta. Jos arvo on kontrolloidusti > 80 U/l, konsultoi erikoissairaanhoitoa.

Lihavuuden yleisyys

Lihavuuden ennuste

Lihavuuden tausta- ja riskitekijät

Lihavuuteen liittyvät sairaudet ja niiden riskitekijät

Lihavuuteen liittyvät psykososiaaliset tekijät

Lihavuuden ehkäisy

Taulukko 3. Lasten lihavuuden ehkäisyn periaatteet terveydenhuollossa ja perheissä.
Vanhempien oma painonhallinta
 • Kannustetaan painonhallintaan ennen lapsen syntymää.
 • Seurataan äidin painonlisäystä raskauden aikana.
Imeväisikäisen ravitsemus
 • Tuetaan täysimetystä ensimmäisen (4)–6 kuukauden ajan.
Vanhempien kasvatustavan tukeminen lasten ruokailussa
 • Vanhemmat hankkivat kotiin pääasiassa terveyttä edistävää ruokaa.
 • Vanhemmat tarjoavat terveyttä edistävää ruokaa ja varmistavat, että sitä on lasten saatavilla.
 • Lapset valitsevat, mitä he syövät ja kuinka paljon.
 • Vanhemmat toimivat esimerkkinä.
 • Vanhemmat kannustavat maistamaan uusia, erityisesti happamia ja karvaita makuja ja kiittävät maistamisesta.
 • Vanhemmat eivät käytä ruokaa palkintona eivätkä lohdutuksena.
Perheiden ravitsemus ja ruokailu
 • Ateriarytmi on säännöllinen: 5 ateriaa päivässä.
 • Aamupala syödään säännöllisesti.
 • Päivällisateriat syödään yhdessä.
 • Lapset ja vanhemmat syövät vain ruokapöydässä.
 • Aterian aikana ulkopuoliset ärsykkeet, kuten televisio ja radio, suljetaan.
 • Vanhemmat lisäävät lasten aktiivisuuden mahdollisuuksia tukemalla näiden harrastuksia ja sosiaalista kanssakäymistä ja vähentävät syömisen mielitekoa herättäviä asioita.
 • Lapset otetaan mukaan ruoan valmistukseen.
 • Kasviksia, marjoja ja hedelmiä pidetään saatavilla joka aterialla. Sopiva kerta-annos on lapsen nyrkin kokoinen.
 • Leipänä suositaan ruis- ja muita täysjyväleipiä.
 • Janojuomana on vesi.
 • Virvoitusjuomia nautitaan vain juhlajuomina.
 • Makeisten syömisessä noudatetaan kohtuutta: vanhemmat sopivat niiden syömisen useudesta ja annoskoosta.
 • Pikaruokia syödään vain satunnaisesti.
Joukkoruokailu
 • Lapsia kannustetaan osallistumaan kouluruokailuun.
Fyysinen aktiivisuus ja sen lisäämisen keinot «Deforche B, Haerens L, de Bourdeaudhuij I. How to ...»118
 • Ennen kouluikää lapset tarvitsevat vähintään kaksi tuntia reipasta liikuntaa päivässä (Varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset 2005).
 • Kouluikäisten on tarpeen liikkua päivittäin vähintään 1–2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla (Nuori Suomi 2008).
 • Vanhemmat tukevat lastensa liikuntaa yhdessä liikkumalla ja rohkaisevat näitä liittymään liikuntakerhoon tai vastaavaan.
 • Lapsille tarjotaan useita liikuntavaihtoehtoja, joista he voivat valita mieleisensä.
 • Liikunta on lapselle mieluisaa, kiinnostavaa ja iloa tuottavaa, ja siitä on mahdollista saada onnistumisen kokemuksia.
 • Lapset saavat palautetta liikunnastaan.
 • Lapsille luontaista liikunnallisuutta tuetaan ja siihen annetaan mahdollisuus kotona ja kodin ulkopuolella.
 • Lapsia kannustetaan arkiliikuntaan, kuten kävelyyn, pyöräilyyn, portaiden kävelyyn ja leikkimiseen.
Liikkumattoman ajan vähentäminen
 • Ruutuaika rajoitetaan korkeintaan kahteen tuntiin päivässä.
Riittävästä unesta ja levosta huolehtiminen
 • Sopiva unen määrä on 9–10 tuntia vuorokaudessa.
 • Herääminen aamulla virkeänä ja hyväntuulisena on merkki siitä, että yöuni on riittävää.

Ehkäisyinterventiot

Hoito

Hoidon yleisperiaatteet

Taulukko 4. Lasten ja nuorten lihavuuden hoidon periaatteet.
Periaate Toteutus
Puheeksi ottaminen
 • Huomioidaan elintapojen henkilökohtaisuus ja painon arkuus puheenaiheena
 • Herätellään hoitomotivaatiota.
Perhekeskeisyys
 • Pyritään osallistamaan koko perhe.
 • Rakennetaan yhteistyötä perheen kanssa ja perheenjäsenten välille.
 • Selvitetään lapsen lihavuuteen ja sen hoitoon liittyvät perheen huolet, toiveet ja tarpeet.
 • Selvitetään perheen voimavarat.
 • Huomioidaan perheen elämäntilanne.
Elintapaohjauksen sisältö
 • Ohjauksen perustaksi otetaan nykyiset elintavat.
 • Päähuomio kiinnitetään ateriarytmiin ja ruokavalion laatuun.
 • Yksilöllinen ohjaus kohdistetaan tarpeen mukaan esimerkiksi nälän ja kylläisyyden tunnistamiseen ja ruoan tuottaman nautinnon korvaamiseen muilla mielihyvää tuottavilla asioilla.
 • Teemoina ovat ravitsemus, fyysinen aktiivisuus, ruutuaika ja uni (ks. Taulukko «Lasten lihavuuden ehkäisyn periaatteet terveydenhuollossa ja perheissä. ...»3).
Käyttäytymisen muutosta tukevat menetelmät ja motivoiva ote
 • Kannustetaan perhettä elintapojen muutostavoitteen asettamiseen.
 • Kannustetaan perheenjäseniä oman käyttäytymisen havainnoimiseen.
 • Annetaan perheenjäsenille palautetta käyttäytymismuutosten edistymisestä.
 • Tuetaan perheen itsemääräämistä vaihtoehtojen ja valinnanvapauden tarjoamisen avulla.
 • Vahvistetaan perheen luottamusta omiin kykyihinsä kiinnittämällä huomiota muutosyrityksiin ja siihen, mitkä asiat perheen elintavoissa ovat jo hyviä.
Hoidon toteutus ja seuranta
 • Keskitytään ensisijaisesti elintapojen muutokseen painokeskeisyyden sijasta.
 • Toimitaan lapsen ikätason mukaisesti.
 • Korostetaan toiminnallisuutta ja havainnollisuutta.
 • Hoito voidaan toteuttaa ryhmä- tai yksilömuotoisena.
 • Hoidon kesto ja intensiteetti määräytyvät yksilöllisesti, mutta useimmiten hoito kestää useita kuukausia.

Hoitointerventiot

Elintapamuutosten tukeminen

Hoidon kustannusvaikuttavuus

Lääkehoito

Leikkaushoito

Lihavuuden hoidon mahdolliset haitat

Hoidon järjestäminen ja työnjako

 • Lasten lihavuuden hoito organisoidaan paikallisen ja alueellisen hoitoketjun mukaan. Niiden laatimisesta ja päivittämisestä huolehtii moniammatillinen tiimi.
 • Hoidossa korostuvat hoitohalukkuus, perhekeskeisyys, asiakaslähtöisyys, tavoitteellisuus, toiminnan jatkuvuus ja moniammatillinen asiantuntemus.
 • Hoito voidaan toteuttaa ryhmä- tai yksilömuotoisena tai niiden yhdistelmänä.
 • Päävastuu lasten lihavuuden ehkäisyn ja hoidon toteuttamisesta kuuluu perusterveydenhuollolle.
  • Lihomisen seulonta, ehkäisy ja oikea-aikainen puheeksi ottaminen on osa neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon terveyden edistämisen työtä.
  • Hoitoresurssien tarvetta voidaan arvioida seuraamalla lihavien lasten osuutta ikäluokasta.
  • Terveydenhuolto voi toimia käytännön järjestelyissä yhteistyössä kunnan ja ulkopuolisten palvelutarjoajien kanssa.
 • Perheiden elintapa- ja käyttäytymisen muutosta tukeva ohjaus järjestetään perusterveydenhuollossa moniammatillisena yhteistyönä.
  • Lihavuuden hoidossa on syytä käyttää ainakin lääketieteen, ravitsemustieteen, käyttäytymistieteiden ja fysioterapian asiantuntemusta.
 • Alueelliset hoitoketjut ohjaavat erikoissairaanhoitoon lähettämistä.
  • Erikoissairaanhoidon konsultaatioon ja hoitoon kuuluvat erityisesti vaikeasti lihavat lapset ja sellaiset lapset, joiden lihavuuden erotusdiagnostiikka vaatii lisätutkimuksia tai joilla on lihavuuteen liittyviä sairauksia.

Lasten lihavuuden hoidon laatu

 • Hoidon laatua arvioidaan säännöllisesti toiminnan kehittämistä varten paikallisesti ja alueellisesti sovitun suunnitelman mukaan. Laatutyö edellyttää tietojärjestelmien yhteensopivuutta. Arviointi johtaa hoidon kehittämistoimiin.
 • Laadun arviointimittarit kertyvät hoidon ohessa sovittuina kirjauksina.
 • Laatua arvioidaan rakenteen, prosessin ja tuloksen näkökulmasta sekä paikallisessa hoitopolussa että alueellisessa hoitoketjussa «Lasten lihavuuden hoidon laatu»6.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä

Lihavuus (lapset), Käypä hoito -suosituksen historiatiedot «Lihavuus (lapset), Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»7

Puheenjohtaja:

Riitta Veijola, dosentti, kliininen opettaja, lastenendokrinologian erikoislääkäri; Oulun yliopisto ja OYS

Jäsenet:

Jorma Komulainen, dosentti, lastenendokrinologian erikoislääkäri, Käypä hoito -suositusten päätoimittaja; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (Käypä hoito -toimittaja, kokoava kirjoittaja)

Susanna Anglé, PsT, psykoterapeutti, tutkija; Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikkö

Anneli Ignatius, LL, koulu- ja neuvolalääkäri; Helsingin terveysvirasto

Jarmo Jääskeläinen, dosentti, kliininen opettaja, lastenendokrinologian erikoislääkäri; Itä-Suomen yliopisto ja KYS

Eeva Ketola, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, johtajalääkäri; Helsingin kaupunki

Marita Lipsanen-Nyman, dosentti, lastenendokrinologian erikoislääkäri; HYKS:n ja Helsingin yliopiston Lastenklinikka

Outi Nuutinen, FT, laillistettu ravitsemusterapeutti, yliopistolehtori; Itä-Suomen yliopiston kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Anna-Liisa Ventola, ETL, laillistettu ravitsemusterapeutti; Hämeenlinnan terveyspalvelut -liikelaitos

Asiantuntija:

Leo Dunkel, professori, lastenendokrinologian erikoislääkäri; Centre for Endocrinology, William Harvey Research Institute, Barts and the London, Queen Mary University of London, London, UK

Sidonnaisuudet

Susanna Anglé: Toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana, joka tuottaa psykologi- ja psykoterapiapalvelua (T:mi Susanna Anglé).

Anneli Ignatius: Ei sidonnaisuuksia.

Jarmo Jääskeläinen: Ollut ulkomaan kongressimatkoilla lääkealan yritysten rahoittamana (Merck Oy, Novo Nordisk Farma Oy, Ipsen Pharma).

Eeva Ketola: Ei sidonnaisuuksia.

Jorma Komulainen: Ei sidonnaisuuksia.

Marita Lipsanen-Nyman: Ollut ulkomaan kongressimatkoilla lääkealan yritysten rahoittamana (Novo Nordisk Farma Oy, Pfizer Oy, Eli Lilly Finland Ab).

Outi Nuutinen: Ei sidonnaisuuksia.

Riitta Veijola: Toiminut lääketieteellisenä asiantuntijana (Novo Nordisk Farma Oy, Medtronic Nordic) ja ollut ulkomaan kongressimatkoilla lääkealan yritysten rahoittamana (Novo Nordisk Farma Oy, Pfizer Oy, Eli Lilly Finland Ab, Medtronic Finland).

Anna-Liisa Ventola: Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuusviite

Lihavuus (lapset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»6

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Daniels SR, Arnett DK, Eckel RH ym. Overweight in children and adolescents: pathophysiology, consequences, prevention, and treatment. Circulation 2005;111:1999-2012 «PMID: 15837955»PubMed
 2. Flodmark CE, Lissau I, Moreno LA ym. New insights into the field of children and adolescents' obesity: the European perspective. Int J Obes Relat Metab Disord 2004;28:1189-96 «PMID: 15365581»PubMed
 3. Saari A, Sankilampi U, Dunkel L. On aika uudistaa suomalaisten lasten kasvukäyrät. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2010;126:2799-2802
 4. Lasten kasvunseurannan uudistaminen. Asiantuntijaryhmän raportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 49/2011. ISSN 1798-0070 (painettu). ISSN 1798-0089 (PDF).
 5. Pietrobelli A, Faith MS, Allison DB ym. Body mass index as a measure of adiposity among children and adolescents: a validation study. J Pediatr 1998;132:204-10 «PMID: 9506629»PubMed
 6. Laitinen J, Power C, Järvelin MR. Family social class, maternal body mass index, childhood body mass index, and age at menarche as predictors of adult obesity. Am J Clin Nutr 2001;74:287-94 «PMID: 11522550»PubMed
 7. Fuentes RM, Notkola IL, Shemeikka S ym. Tracking of body mass index during childhood: a 15-year prospective population-based family study in eastern Finland. Int J Obes Relat Metab Disord 2003;27:716-21 «PMID: 12833116»PubMed
 8. Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM ym. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000;320:1240-3 «PMID: 10797032»PubMed
 9. Saari A, Sankilampi U, Hannila ML ym. New Finnish growth references for children and adolescents aged 0 to 20 years: Length/height-for-age, weight-for-length/height, and body mass index-for-age. Ann Med 2011;43:235-48 «PMID: 20854213»PubMed.
 10. Mokha JS, Srinivasan SR, Dasmahapatra P ym. Utility of waist-to-height ratio in assessing the status of central obesity and related cardiometabolic risk profile among normal weight and overweight/obese children: the Bogalusa Heart Study. BMC Pediatr 2010;10:73 «PMID: 20937123»PubMed
 11. Browning LM, Hsieh SD, Ashwell M. A systematic review of waist-to-height ratio as a screening tool for the prediction of cardiovascular disease and diabetes: 0 5 could be a suitable global boundary value. Nutr Res Rev 2010;23:247-69 «PMID: 20819243»PubMed
 12. Garnett SP, Baur LA, Cowell CT. Waist-to-height ratio: a simple option for determining excess central adiposity in young people. Int J Obes (Lond) 2008;32:1028-30 «PMID: 18414423»PubMed
 13. Utriainen P, Voutilainen R, Jääskeläinen J. Girls with premature adrenarche have accelerated early childhood growth. J Pediatr 2009;154:882-7 «PMID: 19230905»PubMed
 14. Aksglaede L, Juul A, Olsen LW ym. Age at puberty and the emerging obesity epidemic. PLoS One 2009;4:e8450 «PMID: 20041184»PubMed
 15. Radetti G, Kleon W, Buzi F ym. Thyroid function and structure are affected in childhood obesity. J Clin Endocrinol Metab 2008;93:4749-54 «PMID: 18840640»PubMed
 16. Teede H, Deeks A, Moran L. Polycystic ovary syndrome: a complex condition with psychological, reproductive and metabolic manifestations that impacts on health across the lifespan. BMC Med 2010;8:41 «PMID: 20591140»PubMed
 17. Shah S, Kublaoui BM, Oden JD ym. Screening for type 2 diabetes in obese youth. Pediatrics 2009;124:573-9 «PMID: 19620188»PubMed
 18. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes--2008. Diabetes Care 2008;31 Suppl 1:S12-54 «PMID: 18165335»PubMed
 19. Wang Y, Lobstein T. Worldwide trends in childhood overweight and obesity. Int J Pediatr Obes 2006;1:11-25 «PMID: 17902211»PubMed
 20. Kautiainen S, Koivisto AM, Koivusilta L ym. Sociodemographic factors and a secular trend of adolescent overweight in Finland. Int J Pediatr Obes 2009;4:360-70 «PMID: 19922053»PubMed
 21. Sørensen TI. Conference on Multidisciplinary approaches to nutritional problems. Symposium on Diabetes and health. Challenges in the study of causation of obesity. Proc Nutr Soc 2009;68:43-54 «PMID: 19079823»PubMed
 22. Kautiainen S, Koljonen S, Takkinen H ym. Leikki-ikäisten ylipainoisuus ja lihavuus. Suom Lääkäril 2010;65:2675-83
 23. Vuorela N, Saha MT, Salo M. Prevalence of overweight and obesity in 5- and 12-year-old Finnish children in 1986 and 2006. Acta Paediatr 2009;98:507-12 «PMID: 18983437»PubMed
 24. Singh AS, Mulder C, Twisk JW ym. Tracking of childhood overweight into adulthood: a systematic review of the literature. Obes Rev 2008;9:474-88 «PMID: 18331423»PubMed
 25. Mossberg HO. 40-year follow-up of overweight children. Lancet 1989;2:491-3 «PMID: 2570196»PubMed
 26. Franks PW, Hanson RL, Knowler WC ym. Childhood obesity, other cardiovascular risk factors, and premature death. N Engl J Med 2010;362:485-93 «PMID: 20147714»PubMed
 27. Baker JL, Olsen LW, Sørensen TI. Childhood body-mass index and the risk of coronary heart disease in adulthood. N Engl J Med 2007;357:2329-37 «PMID: 18057335»PubMed
 28. Must A, Jacques PF, Dallal GE ym. Long-term morbidity and mortality of overweight adolescents. A follow-up of the Harvard Growth Study of 1922 to 1935. N Engl J Med 1992;327:1350-5 «PMID: 1406836»PubMed
 29. Gunnell DJ, Frankel SJ, Nanchahal K ym. Childhood obesity and adult cardiovascular mortality: a 57-y follow-up study based on the Boyd Orr cohort. Am J Clin Nutr 1998;67:1111-8 «PMID: 9625081»PubMed
 30. Vanhala M, Vanhala P, Kumpusalo E ym. Relation between obesity from childhood to adulthood and the metabolic syndrome: population based study. BMJ 1998;317:319 «PMID: 9685277»PubMed
 31. Mattsson N, Rönnemaa T, Juonala M ym. Childhood predictors of the metabolic syndrome in adulthood. The Cardiovascular Risk in Young Finns Study. Ann Med 2008;40:542-52 «PMID: 18728920»PubMed
 32. Juonala M, Magnussen CG, Berenson GS ym. Childhood adiposity, adult adiposity, and cardiovascular risk factors. N Engl J Med 2011;365:1876-85 «PMID: 22087679»PubMed
 33. Silventoinen K, Rokholm B, Kaprio J ym. The genetic and environmental influences on childhood obesity: a systematic review of twin and adoption studies. Int J Obes (Lond) 2010;34:29-40 «PMID: 19752881»PubMed
 34. Pietiläinen KH, Kaprio J, Rissanen A, Winter T, Rimpelä A, Viken RJ, Rose RJ. Distribution and heritability of BMI in Finnish adolescents aged 16y and 17y: a study of 4884 twins and 2509 singletons. Int J Obes Relat Metab Disoerd 1999;23:107-15.
 35. Haworth CM, Carnell S, Meaburn EL ym. Increasing heritability of BMI and stronger associations with the FTO gene over childhood. Obesity (Silver Spring) 2008;16:2663-8 «PMID: 18846049»PubMed
 36. Wardle J, Carnell S, Haworth CM ym. Evidence for a strong genetic influence on childhood adiposity despite the force of the obesogenic environment. Am J Clin Nutr 2008;87:398-404 «PMID: 18258631»PubMed
 37. den Hoed M, Ekelund U, Brage S ym. Genetic susceptibility to obesity and related traits in childhood and adolescence: influence of loci identified by genome-wide association studies. Diabetes 2010;59:2980-8 «PMID: 20724581»PubMed
 38. Lake JK, Power C, Cole TJ. Child to adult body mass index in the 1958 British birth cohort: associations with parental obesity. Arch Dis Child 1997;77:376-81 «PMID: 9487953»PubMed
 39. Danielzik S, Czerwinski-Mast M, Langnäse K ym. Parental overweight, socioeconomic status and high birth weight are the major determinants of overweight and obesity in 5-7 y-old children: baseline data of the Kiel Obesity Prevention Study (KOPS). Int J Obes Relat Metab Disord 2004;28:1494-502 «PMID: 15326465»PubMed
 40. Lawlor DA, Smith GD, O'Callaghan M ym. Epidemiologic evidence for the fetal overnutrition hypothesis: findings from the mater-university study of pregnancy and its outcomes. Am J Epidemiol 2007;165:418-24 «PMID: 17158475»PubMed
 41. Salsberry PJ, Reagan PB. Taking the long view: the prenatal environment and early adolescent overweight. Res Nurs Health 2007;30:297-307 «PMID: 17514704»PubMed
 42. Jääskeläinen A, Pussinen J, Nuutinen O ym. Intergenerational transmission of overweight among Finnish adolescents and their parents: a 16-year follow-up study. Int J Obes (Lond) 2011;35:1289-94 «PMID: 21829157»PubMed
 43. Mamun AA, Lawlor DA, O'Callaghan MJ ym. Family and early life factors associated with changes in overweight status between ages 5 and 14 years: findings from the Mater University Study of Pregnancy and its outcomes. Int J Obes (Lond) 2005;29:475-82 «PMID: 15753954»PubMed
 44. Whitaker KL, Jarvis MJ, Beeken RJ ym. Comparing maternal and paternal intergenerational transmission of obesity risk in a large population-based sample. Am J Clin Nutr 2010;91:1560-7 «PMID: 20375189»PubMed
 45. Li L, Law C, Lo Conte R ym. Intergenerational influences on childhood body mass index: the effect of parental body mass index trajectories. Am J Clin Nutr 2009;89:551-7 «PMID: 19106237»PubMed
 46. Eriksson J, Forsén T, Osmond C ym. Obesity from cradle to grave. Int J Obes Relat Metab Disord 2003;27:722-7 «PMID: 12833117»PubMed
 47. Power C, Moynihan C. Social class and changes in weight-for-height between childhood and early adulthood. Int J Obes 1988;12:445-53 «PMID: 3235263»PubMed
 48. Hardy R, Wadsworth M, Kuh D. The influence of childhood weight and socioeconomic status on change in adult body mass index in a British national birth cohort. Int J Obes Relat Metab Disord 2000;24:725-34 «PMID: 10878679»PubMed
 49. Mikkilä V, Lahti-Koski M, Pietinen P ym. Nuorten lihavuuteen ja koettuun painoon liittyvät tekijät. Duodecim 2002;118:921-9 «PMID: 12238170»PubMed
 50. Mikkilä V, Lahti-Koski M, Pietinen P ym. Associates of obesity and weight dissatisfaction among Finnish adolescents. Public Health Nutr 2003;6:49-56 «PMID: 12581465»PubMed
 51. Shrewsbury V, Wardle J. Socioeconomic status and adiposity in childhood: a systematic review of cross-sectional studies 1990-2005. Obesity (Silver Spring) 2008;16:275-84 «PMID: 18239633»PubMed
 52. Due P, Damsgaard MT, Rasmussen M ym. Socioeconomic position, macroeconomic environment and overweight among adolescents in 35 countries. Int J Obes (Lond) 2009;33:1084-93 «PMID: 19621018»PubMed
 53. Stamatakis E, Wardle J, Cole TJ. Childhood obesity and overweight prevalence trends in England: evidence for growing socioeconomic disparities. Int J Obes (Lond) 2010;34:41-7 «PMID: 19884892»PubMed
 54. Juonala M, Juhola J, Magnussen CG ym. Childhood environmental and genetic predictors of adulthood obesity: the cardiovascular risk in young Finns study. J Clin Endocrinol Metab 2011;96:E1542-9 «PMID: 21778217»PubMed
 55. Oken E, Levitan EB, Gillman MW. Maternal smoking during pregnancy and child overweight: systematic review and meta-analysis. Int J Obes (Lond) 2008;32:201-10 «PMID: 18278059»PubMed
 56. Fogelholm M, Nuutinen O, Pasanen M ym. Parent-child relationship of physical activity patterns and obesity. Int J Obes Relat Metab Disord 1999;23:1262-8 «PMID: 10643682»PubMed
 57. Schack-Nielsen L, Sørensen TIa, Mortensen EL ym. Late introduction of complementary feeding, rather than duration of breastfeeding, may protect against adult overweight. Am J Clin Nutr 2010;91:619-27 «PMID: 20032492»PubMed
 58. Rolland-Cachera MF, Deheeger M, Bellisle F ym. Adiposity rebound in children: a simple indicator for predicting obesity. Am J Clin Nutr 1984;39:129-35 «PMID: 6691287»PubMed
 59. Rolland-Cachera MF, Deheeger M, Maillot M ym. Early adiposity rebound: causes and consequences for obesity in children and adults. Int J Obes (Lond) 2006;30 Suppl 4:S11-7 «PMID: 17133230»PubMed
 60. Cole TJ. Children grow and horses race: is the adiposity rebound a critical period for later obesity? BMC Pediatr 2004;4:6 «PMID: 15113440»PubMed
 61. Péneau S, Thibault H, Rolland-Cachera MF. Massively obese adolescents were of normal weight at the age of adiposity rebound. Obesity (Silver Spring) 2009;17:1309-10 «PMID: 19553920»PubMed
 62. Veugelers PJ, Fitzgerald AL. Prevalence of and risk factors for childhood overweight and obesity. CMAJ 2005;173:607-13 «PMID: 16157724»PubMed
 63. Sen B. Frequency of family dinner and adolescent body weight status: evidence from the national longitudinal survey of youth, 1997. Obesity (Silver Spring) 2006;14:2266-76 «PMID: 17189555»PubMed
 64. Anderson PA, Fair EC, Killam AP ym. The in utero left ventricle of the fetal sheep: the effects of isoprenaline. J Physiol 1990;430:441-52 «PMID: 2086769»PubMed
 65. Malik VS, Schulze MB, Hu FB. Intake of sugar-sweetened beverages and weight gain: a systematic review. Am J Clin Nutr 2006;84:274-88 «PMID: 16895873»PubMed
 66. Vartanian LR, Schwartz MB, Brownell KD. Effects of soft drink consumption on nutrition and health: a systematic review and meta-analysis. Am J Public Health 2007;97:667-75 «PMID: 17329656»PubMed
 67. Jennings A, Welch A, van Sluijs EM ym. Diet quality is independently associated with weight status in children aged 9-10 years. J Nutr 2011;141:453-9 «PMID: 21270356»PubMed
 68. Golley RK, Hendrie GA, McNaughton SA. Scores on the dietary guideline index for children and adolescents are associated with nutrient intake and socio-economic position but not adiposity. J Nutr 2011;141:1340-7 «PMID: 21613454»PubMed
 69. Anderson JW, Baird P, Davis RH Jr ym. Health benefits of dietary fiber. Nutr Rev 2009;67:188-205 «PMID: 19335713»PubMed
 70. Hanley AJ, Harris SB, Gittelsohn J ym. Overweight among children and adolescents in a Native Canadian community: prevalence and associated factors. Am J Clin Nutr 2000;71:693-700 «PMID: 10702161»PubMed
 71. Davis JN, Alexander KE, Ventura EE ym. Inverse relation between dietary fiber intake and visceral adiposity in overweight Latino youth. Am J Clin Nutr 2009;90:1160-6 «PMID: 19793854»PubMed
 72. Ventura EE, Davis JN, Alexander KE ym. Dietary intake and the metabolic syndrome in overweight Latino children. J Am Diet Assoc 2008;108:1355-9 «PMID: 18656576»PubMed
 73. Kring SI, Heitmann BL. Fiber intake, not dietary energy density, is associated with subsequent change in BMI z-score among sub-groups of children. Obes Facts 2008;1:331-8 «PMID: 20054197»PubMed
 74. Leahy KE, Birch LL, Fisher JO ym. Reductions in entrée energy density increase children's vegetable intake and reduce energy intake. Obesity (Silver Spring) 2008;16:1559-65 «PMID: 18451770»PubMed
 75. Leahy KE, Birch LL, Rolls BJ. Reducing the energy density of multiple meals decreases the energy intake of preschool-age children. Am J Clin Nutr 2008;88:1459-68 «PMID: 19064504»PubMed
 76. Mendoza JA, Drewnowski A, Cheadle A ym. Dietary energy density is associated with selected predictors of obesity in U.S. Children. J Nutr 2006;136:1318-22 «PMID: 16614423»PubMed
 77. Thompson OM, Ballew C, Resnicow K ym. Food purchased away from home as a predictor of change in BMI z-score among girls. Int J Obes Relat Metab Disord 2004;28:282-9 «PMID: 14647177»PubMed
 78. Taveras EM, Berkey CS, Rifas-Shiman SL ym. Association of consumption of fried food away from home with body mass index and diet quality in older children and adolescents. Pediatrics 2005;116:e518-24 «PMID: 16199680»PubMed
 79. Hesketh K, Carlin J, Wake M ym. Predictors of body mass index change in Australian primary school children. Int J Pediatr Obes 2009;4:45-53 «PMID: 18608636»PubMed
 80. MacFarlane A, Cleland V, Crawford D ym. Longitudinal examination of the family food environment and weight status among children. Int J Pediatr Obes 2009;4:343-52 «PMID: 19922051»PubMed
 81. Francis LA, Lee Y, Birch LL. Parental weight status and girls' television viewing, snacking, and body mass indexes. Obes Res 2003;11:143-51 «PMID: 12529497»PubMed
 82. Phillips SM, Bandini LG, Naumova EN ym. Energy-dense snack food intake in adolescence: longitudinal relationship to weight and fatness. Obes Res 2004;12:461-72 «PMID: 15044663»PubMed
 83. Gillman MW, Rifas-Shiman SL, Frazier AL ym. Family dinner and diet quality among older children and adolescents. Arch Fam Med 2000;9:235-40 «PMID: 10728109»PubMed
 84. Keast DR, Nicklas TA, O'Neil CE. Snacking is associated with reduced risk of overweight and reduced abdominal obesity in adolescents: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 1999-2004. Am J Clin Nutr 2010;92:428-35 «PMID: 20554791»PubMed
 85. Must A, Parisi SM. Sedentary behavior and sleep: paradoxical effects in association with childhood obesity. Int J Obes (Lond) 2009;33 Suppl 1:S82-6 «PMID: 19363515»PubMed
 86. Jiménez-Pavón D, Kelly J, Reilly JJ. Associations between objectively measured habitual physical activity and adiposity in children and adolescents: Systematic review. Int J Pediatr Obes 2010;5:3-18 «PMID: 19562608»PubMed
 87. Reilly JJ. Physical activity, sedentary behaviour and energy balance in the preschool child: opportunities for early obesity prevention. Proc Nutr Soc 2008;67:317-25 «PMID: 18700053»PubMed
 88. Patel SR, Hu FB. Short sleep duration and weight gain: a systematic review. Obesity (Silver Spring) 2008;16:643-53 «PMID: 18239586»PubMed
 89. Gortmaker SL, Must A, Sobol AM ym. Television viewing as a cause of increasing obesity among children in the United States, 1986-1990. Arch Pediatr Adolesc Med 1996;150:356-62 «PMID: 8634729»PubMed
 90. Kautiainen S, Koivusilta L, Lintonen T ym. Use of information and communication technology and prevalence of overweight and obesity among adolescents. Int J Obes (Lond) 2005;29:925-33 «PMID: 15925961»PubMed
 91. Maffeis C, Zaffanello M, Schutz Y. Relationship between physical inactivity and adiposity in prepubertal boys. J Pediatr 1997;131:288-92 «PMID: 9290618»PubMed
 92. Boyland EJ, Harrold JA, Kirkham TC ym. Food commercials increase preference for energy-dense foods, particularly in children who watch more television. Pediatrics 2011;128:e93-100 «PMID: 21708808»PubMed
 93. Lobstein T, Dibb S. Evidence of a possible link between obesogenic food advertising and child overweight. Obes Rev 2005;6:203-8 «PMID: 16045635»PubMed
 94. Skinner AC, Mayer ML, Flower K ym. Using BMI to determine cardiovascular risk in childhood: how do the BMI cutoffs fare? Pediatrics 2009;124:e905-12 «PMID: 19858150»PubMed
 95. Zimmet P, Alberti G, Kaufman F ym. The metabolic syndrome in children and adolescents. Lancet 2007;369:2059-61 «PMID: 17586288»PubMed
 96. Huerta MG, Roemmich JN, Kington ML ym. Magnesium deficiency is associated with insulin resistance in obese children. Diabetes Care 2005;28:1175-81 «PMID: 15855585»PubMed
 97. Krekoukia M, Nassis GP, Psarra G ym. Elevated total and central adiposity and low physical activity are associated with insulin resistance in children. Metabolism 2007;56:206-13 «PMID: 17224334»PubMed
 98. Reinehr T, Toschke AM. Onset of puberty and cardiovascular risk factors in untreated obese children and adolescents: a 1-year follow-up study. Arch Pediatr Adolesc Med 2009;163:709-15 «PMID: 19652102»PubMed
 99. Codoñer-Franch P, Tavárez-Alonso S, Murria-Estal R ym. Nitric oxide production is increased in severely obese children and related to markers of oxidative stress and inflammation. Atherosclerosis 2011;215:475-80 «PMID: 21300354»PubMed
 100. Chen W, Srinivasan SR, Li S ym. Metabolic syndrome variables at low levels in childhood are beneficially associated with adulthood cardiovascular risk: the Bogalusa Heart Study. Diabetes Care 2005;28:126-31 «PMID: 15616245»PubMed
 101. Lee JM, Okumura MJ, Davis MM ym. Prevalence and determinants of insulin resistance among U.S. adolescents: a population-based study. Diabetes Care 2006;29:2427-32 «PMID: 17065679»PubMed
 102. Viner RM, Segal TY, Lichtarowicz-Krynska E ym. Prevalence of the insulin resistance syndrome in obesity. Arch Dis Child 2005;90:10-4 «PMID: 15613503»PubMed
 103. Wabitsch M, Hauner H, Hertrampf M ym. Type II diabetes mellitus and impaired glucose regulation in Caucasian children and adolescents with obesity living in Germany. Int J Obes Relat Metab Disord 2004;28:307-13 «PMID: 14724655»PubMed
 104. Saha MT, Keskinen P, Veijola R ym. Uhkaako tyypin 2 diabetes myös suomalaisia lapsia. Duodecim 2003;119:1419-23 «PMID: 14502817»PubMed
 105. Sinha R, Fisch G, Teague B ym. Prevalence of impaired glucose tolerance among children and adolescents with marked obesity. N Engl J Med 2002;346:802-10 «PMID: 11893791»PubMed
 106. Shalitin S, Abrahami M, Lilos P ym. Insulin resistance and impaired glucose tolerance in obese children and adolescents referred to a tertiary-care center in Israel. Int J Obes (Lond) 2005;29:571-8 «PMID: 15889115»PubMed
 107. Uçkun-Kitapçi A, Teziç T, Firat S ym. Obesity and type 2 diabetes mellitus: a population-based study of adolescents. J Pediatr Endocrinol Metab 2004;17:1633-40 «PMID: 15645697»PubMed
 108. Brickman WJ, Huang J, Silverman BL ym. Acanthosis nigricans identifies youth at high risk for metabolic abnormalities. J Pediatr 2010;156:87-92 «PMID: 19796772»PubMed
 109. Griffiths LJ, Parsons TJ, Hill AJ. Self-esteem and quality of life in obese children and adolescents: a systematic review. Int J Pediatr Obes 2010;5:282-304 «PMID: 20210677»PubMed
 110. Franklin J, Denyer G, Steinbeck KS ym. Obesity and risk of low self-esteem: a statewide survey of Australian children. Pediatrics 2006;118:2481-7 «PMID: 17142534»PubMed
 111. Dockray S, Susman EJ, Dorn LD. Depression, cortisol reactivity, and obesity in childhood and adolescence. J Adolesc Health 2009;45:344-50 «PMID: 19766938»PubMed
 112. Rofey DL, Kolko RP, Iosif AM ym. A longitudinal study of childhood depression and anxiety in relation to weight gain. Child Psychiatry Hum Dev 2009;40:517-26 «PMID: 19404733»PubMed
 113. Puder JJ, Munsch S. Psychological correlates of childhood obesity. Int J Obes (Lond) 2010;34 Suppl 2:S37-43 «PMID: 21151145»PubMed
 114. Puhl RM, Latner JD. Stigma, obesity, and the health of the nation's children. Psychol Bull 2007;133:557-80 «PMID: 17592956»PubMed
 115. Janssen I, Craig WM, Boyce WF ym. Associations between overweight and obesity with bullying behaviors in school-aged children. Pediatrics 2004;113:1187-94 «PMID: 15121928»PubMed
 116. Tang-Péronard JL, Heitmann BL. Stigmatization of obese children and adolescents, the importance of gender. Obes Rev 2008;9:522-34 «PMID: 18643945»PubMed
 117. McCormack LA, Laska MN, Gray C ym. Weight-related teasing in a racially diverse sample of sixth-grade children. J Am Diet Assoc 2011;111:431-6 «PMID: 21338744»PubMed
 118. Deforche B, Haerens L, de Bourdeaudhuij I. How to make overweight children exercise and follow the recommendations. Int J Pediatr Obes 2011;6 Suppl 1:35-41 «PMID: 21905814»PubMed
 119. Golan M, Weizman A. Familial approach to the treatment of childhood obesity: conceptual mode. J Nutr Educ 2001;33:102-7 «PMID: 12031190»PubMed
 120. Birch LL, Ventura AK. Preventing childhood obesity: what works? Int J Obes (Lond) 2009;33 Suppl 1:S74-81 «PMID: 19363514»PubMed
 121. Savage JS, Fisher JO, Birch LL. Parental influence on eating behavior: conception to adolescence. J Law Med Ethics 2007;35:22-34 «PMID: 17341215»PubMed
 122. Anzman SL, Rollins BY, Birch LL. Parental influence on children's early eating environments and obesity risk: implications for prevention. Int J Obes (Lond) 2010;34:1116-24 «PMID: 20195285»PubMed
 123. Orrell-Valente JK, Hill LG, Brechwald WA ym. Just three more bites: an observational analysis of parents' socialization of children's eating at mealtime. Appetite 2007;48:37-45 «PMID: 17000028»PubMed
 124. Gillman MW, Rifas-Shiman SL, Frazier AL ym. Family dinner and diet quality among older children and adolescents. Arch Fam Med 2000;9:235-40 «PMID: 10728109»PubMed
 125. Gibson EL, Wardle J, Watts CJ. Fruit and vegetable consumption, nutritional knowledge and beliefs in mothers and children. Appetite 1998;31:205-28 «PMID: 9792733»PubMed
 126. Contento IR, Basch C, Shea S ym. Relationship of mothers' food choice criteria to food intake of preschool children: identification of family subgroups. Health Educ Q 1993;20:243-59 «PMID: 8491636»PubMed
 127. Pliner P. Cognitive schemas: how can we use them to improve children's acceptance of diverse and unfamiliar foods? Br J Nutr 2008;99 Suppl 1:S2-6 «PMID: 18257947»PubMed
 128. Wardle J, Cooke LJ, Gibson EL ym. Increasing children's acceptance of vegetables; a randomized trial of parent-led exposure. Appetite 2003;40:155-62 «PMID: 12781165»PubMed
 129. Wardle J, Herrera ML, Cooke L ym. Modifying children's food preferences: the effects of exposure and reward on acceptance of an unfamiliar vegetable. Eur J Clin Nutr 2003;57:341-8 «PMID: 12571670»PubMed
 130. Spill MK, Birch LL, Roe LS ym. Eating vegetables first: the use of portion size to increase vegetable intake in preschool children. Am J Clin Nutr 2010;91:1237-43 «PMID: 20219955»PubMed
 131. De Bourdeaudhuij I, te Velde S, Brug J ym. Personal, social and environmental predictors of daily fruit and vegetable intake in 11-year-old children in nine European countries. Eur J Clin Nutr 2008;62:834-41 «PMID: 17522608»PubMed
 132. Singh AS, Chin A Paw MJ, Brug J ym. Dutch obesity intervention in teenagers: effectiveness of a school-based program on body composition and behavior. Arch Pediatr Adolesc Med 2009;163:309-17 «PMID: 19349559»PubMed
 133. Gentile DA, Welk G, Eisenmann JC ym. Evaluation of a multiple ecological level child obesity prevention program: Switch what you Do, View, and Chew. BMC Med 2009;7:49 «PMID: 19765270»PubMed
 134. Bjelland M, Bergh IH, Grydeland M ym. Changes in adolescents' intake of sugar-sweetened beverages and sedentary behaviour: results at 8 month mid-way assessment of the HEIA study--a comprehensive, multi-component school-based randomized trial. Int J Behav Nutr Phys Act 2011;8:63 «PMID: 21679476»PubMed
 135. Kamath CC, Vickers KS, Ehrlich A ym. Clinical review: behavioral interventions to prevent childhood obesity: a systematic review and metaanalyses of randomized trials. J Clin Endocrinol Metab 2008;93:4606-15 «PMID: 18782880»PubMed
 136. Kanekar A, Sharma M. Meta-analysis of school-based childhood obesity interventions in the U.K. and U.S. Int Q Community Health Educ 2008;29:241-56 «PMID: 19720588»PubMed
 137. Harris KC, Kuramoto LK, Schulzer M ym. Effect of school-based physical activity interventions on body mass index in children: a meta-analysis. CMAJ 2009;180:719-26 «PMID: 19332753»PubMed
 138. Hesketh KD, Campbell KJ. Interventions to prevent obesity in 0-5 year olds: an updated systematic review of the literature. Obesity (Silver Spring) 2010;18 Suppl 1:S27-35 «PMID: 20107458»PubMed
 139. Muckelbauer R, Libuda L, Clausen K ym. A simple dietary intervention in the school setting decreased incidence of overweight in children. Obes Facts 2009;2:282-5 «PMID: 20057194»PubMed
 140. Muckelbauer R, Libuda L, Clausen K ym. Promotion and provision of drinking water in schools for overweight prevention: randomized, controlled cluster trial. Pediatrics 2009;123:e661-7 «PMID: 19336356»PubMed
 141. Marcus C, Nyberg G, Nordenfelt A ym. A 4-year, cluster-randomized, controlled childhood obesity prevention study: STOPP. Int J Obes (Lond) 2009;33:408-17 «PMID: 19290010»PubMed
 142. Hollar D, Messiah SE, Lopez-Mitnik G ym. Healthier options for public schoolchildren program improves weight and blood pressure in 6- to 13-year-olds. J Am Diet Assoc 2010;110:261-7 «PMID: 20102854»PubMed
 143. Salmon J, Ball K, Hume C ym. Outcomes of a group-randomized trial to prevent excess weight gain, reduce screen behaviours and promote physical activity in 10-year-old children: switch-play. Int J Obes (Lond) 2008;32:601-12 «PMID: 18253162»PubMed
 144. Nemet D, Geva D, Eliakim A. Health promotion intervention in low socioeconomic kindergarten children. J Pediatr 2011;158:796-801.e1 «PMID: 21244862»PubMed
 145. Taylor RW, McAuley KA, Barbezat W ym. APPLE Project: 2-y findings of a community-based obesity prevention program in primary school age children. Am J Clin Nutr 2007;86:735-42 «PMID: 17823440»PubMed
 146. Hakanen M, Lagström H, Kaitosaari T ym. Development of overweight in an atherosclerosis prevention trial starting in early childhood. The STRIP study. Int J Obes (Lond) 2006;30:618-26 «PMID: 16446743»PubMed
 147. Niinikoski H, Lagström H, Jokinen E ym. Impact of repeated dietary counseling between infancy and 14 years of age on dietary intakes and serum lipids and lipoproteins: the STRIP study. Circulation 2007;116:1032-40 «PMID: 17698729»PubMed
 148. Mustonen S, Rantanen R, Tuorila H. Effect of sensory education on school children’s food perception: A 2-year follow-up study. Food Qual Prefer 2009;20:230–240
 149. Mustonen S, Tuorila H. Sensory education decreases food neophobia score and encourages trying unfamiliar foods in 8–12-year-old children. Food Qual Prefer 2010;21:353–360
 150. Reverdy C, Chesnel F, Schlich P ym. Effect of sensory education on willingness to taste novel food in children. Appetite 2008;51:156-65 «PMID: 18342395»PubMed
 151. Reverdy C, Schlich P, Köster EP, Ginon E, Lange C. Effect of sensory education on food preferences in children. Food Qual Prefer 2010;21:794–804
 152. Jonsson IM , Ekström MP, Gustafsson 1-B. Appetizing learning in Swedish comprehensive schools: an attempt to employ food and tasting in a new form of experimental education. Int J Consum Stud 2005; 29:78-85
 153. Council on Sports Medicine and Fitness, Council on School Health. Active healthy living: prevention of childhood obesity through increased physical activity. Pediatrics 2006;117:1834-42 «PMID: 16651347»PubMed
 154. Campbell K, Waters E, O'Meara S ym. Interventions for preventing obesity in children. Cochrane Database Syst Rev 2002;1:CD001871 «PMID: 12076426»PubMed
 155. Robinson TN. Reducing children's television viewing to prevent obesity: a randomized controlled trial. JAMA 1999;282:1561-7 «PMID: 10546696»PubMed
 156. Haskard Zolnierek KB, DiMatteo MR. Physician communication and patient adherence to treatment: a meta-analysis. Med Care 2009;47:826-34
 157. Charlton CR, Dearing KS, Berry JA ym. Nurse practitioners' communication styles and their impact on patient outcomes: an integrated literature review. J Am Acad Nurse Pract 2008;20:382-8 «PMID: 18638178»PubMed
 158. Dixey R, Rudolf MC, Murtagh J. WATCH IT: Obesity management of children: a qualitative exploration of the views of parents. Int J Health Promot Educ 2006;44:131-7
 159. Stewart L, Chapple J, Hughes AR ym. Parents' journey through treatment for their child's obesity: a qualitative study. Arch Dis Child 2008;93:35-9 «PMID: 17916586»PubMed
 160. Stewart L, Reilly JJ, Hughes AR. Evidence-based behavioral treatment of obesity in children and adolescents. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 2009;18:189-98 «PMID: 19014866»PubMed
 161. Barlow SE, Expert Committee. Expert committee recommendations regarding the prevention, assessment, and treatment of child and adolescent overweight and obesity: summary report. Pediatrics 2007;120 Suppl 4:S164-92 «PMID: 18055651»PubMed
 162. Oude Luttikhuis H, Baur L, Jansen H ym. Interventions for treating obesity in children. Cochrane Database Syst Rev 2009;1:CD001872 «PMID: 19160202»PubMed
 163. Whitlock EP, O'Connor EA, Williams SB ym. Effectiveness of weight management interventions in children: a targeted systematic review for the USPSTF. Pediatrics 2010;125:e396-418 «PMID: 20083531»PubMed
 164. Martins RK, McNeil DW. Review of Motivational Interviewing in promoting health behaviors. Clin Psychol Rev 2009;29:283-93 «PMID: 19328605»PubMed
 165. Spahn JM, Reeves RS, Keim KS ym. State of the evidence regarding behavior change theories and strategies in nutrition counseling to facilitate health and food behavior change. J Am Diet Assoc 2010;110:879-91 «PMID: 20497777»PubMed
 166. Poobalan AS, Aucott LS, Precious E ym. Weight loss interventions in young people (18 to 25 year olds): a systematic review. Obes Rev 2010;11:580-92 «PMID: 19874531»PubMed
 167. Resnicow K, Davis R, Rollnick S. Motivational interviewing for pediatric obesity: Conceptual issues and evidence review. J Am Diet Assoc 2006;106:2024-33 «PMID: 17126634»PubMed
 168. Schwartz RP. Motivational interviewing (patient-centered counseling) to address childhood obesity. Pediatr Ann 2010;39:154-8 «PMID: 20302247»PubMed
 169. Anglé S. Piilevän motivaation jäljillä. Ratkaisukeskeinen elämäntapojen ja painonhallinnan ohjaus. Suom Lääkäril 2010;65:2691-6
 170. Reinehr T. Effectiveness of lifestyle intervention in overweight children. Proc Nutr Soc 2011;70:494-505 «PMID: 21801473»PubMed
 171. Wilfley DE, Tibbs TL, Van Buren DJ ym. Lifestyle interventions in the treatment of childhood overweight: a meta-analytic review of randomized controlled trials. Health Psychol 2007;26:521-32 «PMID: 17845100»PubMed
 172. Yackobovitch-Gavan M, Nagelberg N, Demol S ym. Influence of weight-loss diets with different macronutrient compositions on health-related quality of life in obese youth. Appetite 2008;51:697-703 «PMID: 18652862»PubMed
 173. Steinsbekk S, Jozefiak T, Ødegård R ym. Impaired parent-reported quality of life in treatment-seeking children with obesity is mediated by high levels of psychopathology. Qual Life Res 2009;18:1159-67 «PMID: 20131477»PubMed
 174. Butryn ML, Wadden TA. Treatment of overweight in children and adolescents: does dieting increase the risk of eating disorders? Int J Eat Disord 2005;37:285-93 «PMID: 15856498»PubMed
 175. Arenz S, Rückerl R, Koletzko B ym. Breast-feeding and childhood obesity--a systematic review. Int J Obes Relat Metab Disord 2004;28:1247-56 «PMID: 15314625»PubMed
 176. Bender BG, Fuhlbrigge A, Walders N ym. Overweight, race, and psychological distress in children in the Childhood Asthma Management Program. Pediatrics 2007;120:805-13 «PMID: 17908768»PubMed
 177. Chanoine JP, Hampl S, Jensen C ym. Effect of orlistat on weight and body composition in obese adolescents: a randomized controlled trial. JAMA 2005;293:2873-83 «PMID: 15956632»PubMed
 178. Cook S, Weitzman M, Auinger P ym. Prevalence of a metabolic syndrome phenotype in adolescents: findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994. Arch Pediatr Adolesc Med 2003;157:821-7 «PMID: 12912790»PubMed
 179. Duncan GE, Li SM, Zhou XH. Prevalence and trends of a metabolic syndrome phenotype among u.s. Adolescents, 1999-2000. Diabetes Care 2004;27:2438-43 «PMID: 15451913»PubMed
 180. Epstein LH, Roemmich JN, Robinson JL ym. A randomized trial of the effects of reducing television viewing and computer use on body mass index in young children. Arch Pediatr Adolesc Med 2008;162:239-45 «PMID: 18316661»PubMed
 181. Epstein LH, Valoski AM, Vara LS ym. Effects of decreasing sedentary behavior and increasing activity on weight change in obese children. Health Psychol 1995;14:109-15 «PMID: 7789345»PubMed
 182. Flaherman V, Rutherford GW. A meta-analysis of the effect of high weight on asthma. Arch Dis Child 2006;91:334-9 «PMID: 16428358»PubMed
 183. Flodmark CE, Ohlsson T, Rydén O ym. Prevention of progression to severe obesity in a group of obese schoolchildren treated with family therapy. Pediatrics 1993;91:880-4 «PMID: 8474806»PubMed
 184. Freedman DS, Dietz WH, Srinivasan SR ym. The relation of overweight to cardiovascular risk factors among children and adolescents: the Bogalusa Heart Study. Pediatrics 1999;103:1175-82 «PMID: 10353925»PubMed
 185. Goldfield GS, Epstein LH, Kilanowski CK ym. Cost-effectiveness of group and mixed family-based treatment for childhood obesity. Int J Obes Relat Metab Disord 2001;25:1843-9 «PMID: 11781766»PubMed
 186. Golley RK, Hendrie GA, Slater A ym. Interventions that involve parents to improve children's weight-related nutrition intake and activity patterns - what nutrition and activity targets and behaviour change techniques are associated with intervention effectiveness? Obes Rev 2011;12:114-30 «PMID: 20406416»PubMed
 187. Gonzalez-Suarez C, Worley A, Grimmer-Somers K ym. School-based interventions on childhood obesity: a meta-analysis. Am J Prev Med 2009;37:418-27 «PMID: 19840696»PubMed
 188. Gunnarsdottir I, Schack-Nielsen L, Michaelsen KF ym. Infant weight gain, duration of exclusive breast-feeding and childhood BMI - two similar follow-up cohorts. Public Health Nutr 2010;13:201-7 «PMID: 19607745»PubMed
 189. Ip S, Chung M, Raman G ym. A summary of the Agency for Healthcare Research and Quality's evidence report on breastfeeding in developed countries. Breastfeed Med 2009;4 Suppl 1:S17-30 «PMID: 19827919»PubMed
 190. Janicke DM, Sallinen BJ, Perri MG ym. Comparison of program costs for parent-only and family-based interventions for pediatric obesity in medically underserved rural settings. J Rural Health 2009;25:326-30 «PMID: 19566621»PubMed
 191. Kaditis AG, Alexopoulos EI, Hatzi F ym. Adiposity in relation to age as predictor of severity of sleep apnea in children with snoring. Sleep Breath 2008;12:25-31 «PMID: 17684780»PubMed
 192. Kalavainen M, Karjalainen S, Martikainen J ym. Cost-effectiveness of routine and group programs for treatment of obese children. Pediatr Int 2009;51:606-11 «PMID: 19438826»PubMed
 193. Kitzmann KM, Dalton WT 3rd, Stanley CM ym. Lifestyle interventions for youth who are overweight: a meta-analytic review. Health Psychol 2010;29:91-101 «PMID: 20063940»PubMed
 194. Kohler M. Risk factors and treatment for obstructive sleep apnea amongst obese children and adults. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2009;9:4-9 «PMID: 19532087»PubMed
 195. Laitinen J, Taponen S, Martikainen H ym. Body size from birth to adulthood as a predictor of self-reported polycystic ovary syndrome symptoms. Int J Obes Relat Metab Disord 2003;27:710-5 «PMID: 12833115»PubMed
 196. Lucas SR, Platts-Mills TA. Paediatric asthma and obesity. Paediatr Respir Rev 2006;7:233-8 «PMID: 17098637»PubMed
 197. Marshall SJ, Biddle SJ, Gorely T ym. Relationships between media use, body fatness and physical activity in children and youth: a meta-analysis. Int J Obes Relat Metab Disord 2004;28:1238-46 «PMID: 15314635»PubMed
 198. McDuffie JR, Calis KA, Uwaifo GI ym. Three-month tolerability of orlistat in adolescents with obesity-related comorbid conditions. Obes Res 2002;10:642-50 «PMID: 12105286»PubMed
 199. Michelson PH, Williams LW, Benjamin DK ym. Obesity, inflammation, and asthma severity in childhood: data from the National Health and Nutrition Examination Survey 2001-2004. Ann Allergy Asthma Immunol 2009;103:381-5 «PMID: 19927535»PubMed
 200. Norgren S, Danielsson P, Jurold R ym. Orlistat treatment in obese prepubertal children: a pilot study. Acta Paediatr 2003;92:666-70 «PMID: 12856974»PubMed
 201. Nowicka P, Höglund P, Pietrobelli A ym. Family Weight School treatment: 1-year results in obese adolescents. Int J Pediatr Obes 2008;3:141-7 «PMID: 18608623»PubMed
 202. O'Brien PE, Sawyer SM, Laurie C ym. Laparoscopic adjustable gastric banding in severely obese adolescents: a randomized trial. JAMA 2010;303:519-26 «PMID: 20145228»PubMed
 203. Park MH, Kinra S, Ward KJ ym. Metformin for obesity in children and adolescents: a systematic review. Diabetes Care 2009;32:1743-5 «PMID: 19502540»PubMed
 204. Pratt JS, Lenders CM, Dionne EA ym. Best practice updates for pediatric/adolescent weight loss surgery. Obesity (Silver Spring) 2009;17:901-10 «PMID: 19396070»PubMed
 205. Raitakari OT, Taimela S, Porkka KV ym. Associations between physical activity and risk factors for coronary heart disease: the Cardiovascular Risk in Young Finns Study. Med Sci Sports Exerc 1997;29:1055-61 «PMID: 9268963»PubMed
 206. Rampersaud GC, Pereira MA, Girard BL ym. Breakfast habits, nutritional status, body weight, and academic performance in children and adolescents. J Am Diet Assoc 2005;105:743-60; quiz 761-2 «PMID: 15883552»PubMed
 207. Rudnick EF, Walsh JS, Hampton MC ym. Prevalence and ethnicity of sleep-disordered breathing and obesity in children. Otolaryngol Head Neck Surg 2007;137:878-82 «PMID: 18036414»PubMed
 208. Schwimmer JB, McGreal N, Deutsch R ym. Influence of gender, race, and ethnicity on suspected fatty liver in obese adolescents. Pediatrics 2005;115:e561-5 «PMID: 15867021»PubMed
 209. Simonetti D'Arca A, Tarsitani G, Cairella M ym. Prevention of obesity in elementary and nursery school children. Public Health 1986;100:166-73 «PMID: 3737864»PubMed
 210. Summerbell CD, Ashton V, Campbell KJ ym. Interventions for treating obesity in children. Cochrane Database Syst Rev 2003;3:CD001872 «PMID: 12917914»PubMed
 211. Summerbell CD, Waters E, Edmunds LD ym. Interventions for preventing obesity in children. Cochrane Database Syst Rev 2005;3:CD001871 «PMID: 16034868»PubMed
 212. Szajewska H, Ruszczynski M. Systematic review demonstrating that breakfast consumption influences body weight outcomes in children and adolescents in Europe. Crit Rev Food Sci Nutr 2010;50:113-9 «PMID: 20112153»PubMed
 213. Tamir D, Feurstein A, Brunner S ym. Primary prevention of cardiovascular diseases in childhood: changes in serum total cholesterol, high density lipoprotein, and body mass index after 2 years of intervention in Jerusalem schoolchildren age 7-9 years. Prev Med 1990;19:22-30 «PMID: 2320556»PubMed
 214. Tauman R, Gozal D. Obesity and obstructive sleep apnea in children. Paediatr Respir Rev 2006;7:247-59 «PMID: 17098639»PubMed
 215. The NS, Suchindran C, North KE ym. Association of adolescent obesity with risk of severe obesity in adulthood. JAMA 2010;304:2042-7 «PMID: 21063014»PubMed
 216. Treadwell JR, Sun F, Schoelles K. Systematic review and meta-analysis of bariatric surgery for pediatric obesity. Ann Surg 2008;248:763-76 «PMID: 18948803»PubMed
 217. Weiss R, Dziura J, Burgert TS ym. Obesity and the metabolic syndrome in children and adolescents. N Engl J Med 2004;350:2362-74 «PMID: 15175438»PubMed
 218. Young KM, Northern JJ, Lister KM ym. A meta-analysis of family-behavioral weight-loss treatments for children. Clin Psychol Rev 2007;27:240-9 «PMID: 17070638»PubMed
Jatka lukemista

A

Imetys ja lasten lihominen myöhemmin

Imetyksellä on myöhempää lihomista ehkäisevä vaikutus.

A

Lapsuusiän lihavuuden jatkuminen aikuisuuteen

Lapsuus- ja nuoruusiässä todettu ylipainoisuus ja lihavuus ennustavat myöhempää ylipainoisuuden riskiä.

A

Lasten lihavuuden hoidon kohdentaminen

Hoidon kohdentaminen vanhempiin lisännee lasten lihavuuden hoidon vaikuttavuutta.

A

Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät ja lasten lihavuus

Kolmasosalla lihavista lapsista ja nuorista on todettavissa lihavuuden lisäksi muita sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä, ja niiden riski kasvaa lihavuuden vaikeutuessa.

B

Lasten lihavuuden ehkäisy ja hoito kouluissa

Pitkäkestoiset kouluissa lihavuuden ehkäisyyn suunnatut interventiot ovat ilmeisesti lyhytkestoisia interventioita tuloksellisempia.

B

Lasten lihavuuden hoito ja syömishäiriöiden vaara

Lasten lihavuuden hoito käyttäytymisen muutosta edistävin menetelmin ei lisänne syömishäiriöiden tai ongelmallisen syömiskäyttäytymisen riskiä tai vaaraa.

B

Lasten lihavuus ja astma

Lihavat lapset saattavat olla normaalipainoisia suuremmassa riskissä sairastua myöhemmin astmaan.

B

Lihavuuskirurgia lihavilla lapsilla ja nuorilla

Lihavuuskirurgia ilmeisesti laskee vaikeasti lihavien nuorten painoa.

B

Metformiini lasten lihavuuden hoidossa

Metformiini ilmeisesti parantaa insuliiniherkkyyttä lihavilla nuorilla ja saattaa auttaa heidän painonhallinnassaan.

B

Orlistaatti lasten lihavuuden hoidossa

Orlistaatti parantanee laihdutustulosta vaikeasti lihavilla nuorilla, mutta hoitoon liittyy runsaasti lieviä haittavaikutuksia.

B

Säännöllisen aamiaisen suhde ylipainoon lapsilla ja nuorilla

Ylipainoiset tai lihavat lapset syövät aamiaista normaalipainoisia epäsäännöllisemmin.

B

TV- ja muun ruutuajan vähentäminen

TV- ja ruutuajan vähentäminen lienee tärkeää lihavuuden ehkäisyssä ja painonindeksin alentamisessa lapsilla.

B

Vanhempien lihavuus lapsuusiän lihavuuden riskitekijänä

Vanhempien lihavuus on lapsuusiän lihavuuden riskitekijä.

C

Fyysisen aktiivisuuden ja koronaaritaudin riskitekijöiden välinen yhteys

Fyysisen aktiivisuudella näyttää olevan positiivinen annos-vasteyhteys jo lapsuudessa ja nuoruudessa seerumin lipideihin ja painoindeksiin erityisesti pojilla, mutta tytöillä yhteys näkyi vain rasvapoimumittauksessa ja seerumin triglyserideissä.

C

Inaktiivisuuden vähentäminen lasten lihavuuden hoidossa ja ehkäisyssä

Liikunnallisen passiivisuuden kuten TV:n katselun ja tietokonepelien pelaamisen vähentämiseen tähtäävällä interventiolla saattaa olla merkitystä lasten lihavuuden hoidossa.

C

Käyttäytymisen muutosta tukevat menetelmät perhekeskeisessä painonhallinnan ohjauksessa

Muutostavoitteiden asettaminen, käyttäytymisen havainnointi, ympäristön muuttaminen (vaikutehallinta) ja onnistumisista palkitseminen saattavat olla tehokkaita menetelmiä lasten lihavuuden perhekeskeisessä hoidossa.

C

Lasten lihavuuden hoidon kustannusvaikuttavuus

Lasten lihavuuden hoitomuotojen kustannusvaikuttavuus lienee syytä arvioida paikallisesti.

C

Lasten lihavuuden hoidon mahdolliset haitat psyykkiselle hyvinvoinnille

Lasten lihavuuden hoito käyttäytymisen muutosta edistävillä menetelmillä ei vaikuttane haitallisesti lasten psyykkiseen hyvinvointiin.

C

Liikunta lasten lihavuuden ennaltaehkäisyssä

Liikunnan lisääminen saattaa auttaa lasten lihavuuden ennaltaehkäisyssä.

C

Monirakkulaiset munasarjat

Tyttöjen lapsuus- tai murrosiässä alkanut lihavuus saattaa jatkuessaan altistaa monirakkulaisten munasarjojen esiintymiselle.

C

Rasvamaksa

Lihavilla nuorilla näyttää esiintyvän kohonneita ALAT-arvoja rasvamaksaan sopien.

C

Television katselu ja lihavuus

Lasten ja nuorten television katselun ja lihavuuden välillä on tilastollisesti merkitsevä mutta ilmeisen vähäinen korrelaatio.

C

Vanhempien osallistumisen ja neuvontamenetelmän merkitys lasten lihavuuden ehkäisyssä

Lapsille ja heidän vanhemmilleen annettu ruokavalio- ja elämäntapaneuvonta saattaa ehkäistä lasten lihomista.

D

Lasten lihavuus ja obstruktiivinen uniapnea

Lihavuudella ja obstruktiivisella unihäiriöllä on mahdollinen yhteys vasta koulu- tai nuoruusiässä, jos silloinkaan.

D

Perheterapeuttiset menetelmät lasten lihavuuden hoidossa

Perheterapeuttisten menetelmien yhdistäminen elintapaohjaukseen saattaa vaikuttaa suotuisasti lasten ja nuorten painoon, mutta näyttö tästä on vähäistä.

Suosituksen yhteyteen ei ole liitetty yhtään kuvaa tai kaaviota.

Aiheeseen liittyviä suosituksia