Kostea silmänpohjan ikärappeuma (AMD)

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistyksen ja sairaanhoitopiirien silmätautien klinikoiden asettama työryhmä
11.5.2016

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sisältö

 • Kostean silmänpohjan ikärappeuman (AMD) keskeisiä oireita ovat nopea, päivien tai viikkojen aikana tapahtuva näöntarkkuuden (sekä kauko- että lähinäkö) heikkeneminen ja kuvien vääristyminen.
 • Kostea silmänpohjan ikärappeuma tulee aina diagnosoida sen diagnostiikkaan ja hoitoon perehtyneen lääkärin toimesta tai johdolla.
 • Diagnostiikan ja dokumentaation tulee mahdollisuuksien mukaan aina perustua vähintään näöntarkkuuden määrittämiseen, biomikroskopiaan, silmänpohjakuvaan ja valokerroskuvaukseen tai fluoreskeiiniangiografiaan.
 • Näön ennusteen kannalta on suositeltavaa aloittaa VEGF:n estäjähoito mahdollisimman pian oireiden alkamisen jälkeen.
 • Kaikkien kosteaa silmänpohjan ikärappeumaa sairastavien osalta tulee harkita hoitoa lasiaiseen annosteltavalla verisuonikasvutekijöiden estäjällä.
 • Lasiaiseen annosteltava hoito suositellaan toteutettavaksi silmien kliinisen tilanteen mukaisesti niin, että tavoitteena ovat sairauden etenemisen pysäyttäminen ja inaktiivisen tilanteen ylläpitäminen.
 • Seuranta tulee valtaosassa tapauksia toteuttaa näöntarkkuuden, biomikroskopian tai silmänpohjakuvan ja valokerroskuvauksen määrittämisellä aluksi 4–6 viikon välein injektiohoidon jälkeen. Hoitovasteen varmistuttua pistoshoidon aikana seurantaväliä voidaan asteittain pidentää enintään 3 kuukauteen.
 • Omaseurantaan siirtyminen on mahdollista, kun sairaus on riittävän pitkään pysynyt inaktiivisena.

Hoitosuosituksen laatiminen

Termit ja lyhenteet

 • AMD: silmänpohjan ikärappeuma
 • FAG: fluoreskeiiniangiografia
 • OCT: valokerroskuvaus
 • ICGA: indosyaniinivihreäangiografia (indocyanine green angiography)
 • PDT: fotodynaaminen hoito, valoaktivaatiolaserhoito
 • VEGF:n estäjät: verisuonten endoteelin kasvutekijöiden estäjät
 • VEGF:n estäjähoidon mallit:
  • fixed: etukäteen suunnitellusti ja säännöllisin väliajoin annosteltava lääkehoito
  • PRN: pro re nata, silmän tilanteen mukaisesti tarvittaessa annosteltava lääkehoito
  • treat-and-extend: silmän tilanteen mukaisesti vähitellen pidentyvin väliajoin annosteltava lääkehoito

Aiheen rajaus

 • Suosituksessa pyritään vastaamaan työryhmän asettamiin diagnostiikkaa, hoitoa ja seurantaa käsitteleviin kysymyksiin.
 • Diagnostiikka
  • Mitä menetelmiä tulee käyttää kostean silmänpohjarappeuman (AMD) diagnostiikassa?
 • Hoito:
  • Milloin hoito on aiheellinen kosteassa ikärappeumassa?
  • Onko olemassa joitain sellaisia ensitutkimuksen kliinisiä löydöksiä, joiden myötä hoidosta ei ole odotettavissa hyötyä?
  • Onko hoidossa sijaa laservalopolttohoidolle ja valoaktivaatiolaserhoidolle (fotodynaaminen hoito) joissakin tilanteissa?
 • Hoito anti-VEGF-lääkkeillä (bevasitsumabi, ranibitsumabi ja aflibersepti)
  • Onko lääkkeiden välillä tehoeroja?
  • Onko lääkkeiden haitoissa ja turvallisuudessa eroja?
  • Onko anti-VEGF-hoidolle vasta-aiheita?
  • Millaista osaamista tarvitaan anti-VEGF-hoidon toteutuksessa?
  • Tuleeko hoito aloittaa "latausannoksilla"?
  • Tuleeko lääke annostella säännöllisesti vai tarvittaessa?
  • Eroavatko haitat sen mukaan, annostellaanko lääke säännöllisesti vai tarvittaessa?
  • Onko erilaisten annosteluprotokollien välillä eroa kustannusvaikuttavuudessa?
  • Mitä tulee tehdä, jos hoitoon ei saada vastetta?
  • Milloin ja millä kriteereillä hoito lopetetaan?
 • Seuranta:
  • Mitä menetelmiä tulee käyttää kostean AMD:n seurannassa?
  • Milloin ja millä kriteereillä potilas siirretään omaseurantaan?
 • Suosituksessa ei käsitellä kostean AMD:n seulontaa, ehkäisyä ja kuntoutusta.
 • Hoidossa keskitytään lasiaiseen annosteltaviin verisuonikasvutekijöiden estäjiin (anti-VEGF).

Tavoitteet

 • Suosituksen tavoitteena on yhtenäistää ja parantaa kostean AMD:n diagnostiikkaa, hoitoa ja seurantaa Suomessa.

Kohderyhmät

 • Suosituksen ensisijainen kohderyhmä ovat kosteaa AMD:tä diagnosoivat, hoitavat ja seurantaa toteuttavat lääkärit ja silmätautien yksiköt.
 • Suositusta voivat käyttää myös muut terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka kohtaavat kosteaa AMD:tä sairastavia.

Esiintyvyys

Oireet

 • Oireet ilmaantuvat ja etenevät nopeasti.
 • Keskeisimmät kosteaan AMD:hen viittaavat oireet ovat
  • nopea, päivissä tai viikoissa tapahtuva näöntarkkuuden heikkeneminen (sekä kauko- että lähinäkö)
  • äkillinen kuvien vääristyminen
  • keskeinen skotooma (keskeisnäön puutos)
  • värinäön muutokset.

Diagnostiikka

Taulukko 1. Suositus kostean silmänpohjan ikärappeuman diagnostiikaksi
Taso Näöntarkkuus1) Biomikroskopia OCT Pohjakuva2) FAG ICGA
1) Paras korjattu näöntarkkuus
2) Silmänpohjakuvaus tehdään auttamaan diagnostiikkaa ja dokumentaatiota. Se käsittää värivalokuvan, punavapaan kuvan ja tarvittaessa autofluoresenssin. Autofluoresenssikuva voi olla kamera- tai OCT-pohjainen.
Erinomainen x x x x x Tarvittaessa
Hyvä x x x x Tarvittaessa
Tyydyttävä x x x

Hoito

Taulukko 2. Lasiaiseen annosteltavien VEGF:n estäjien myyntilupatiedoissa esitetyt hoidon vasta-aiheet. Huom! Bevasitsumabin kohdalla on ilmoitettu suonensisäisen käytön vasta-aiheet. Lähde: Duodecimin lääketietokanta.
Lääkeaine Vasta-aihe
Aflibersepti Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai injektiossa käytetylle apuaineelle
Aktiivinen tai epäilty silmän tai silmänympärysalueen infektio
Aktiivinen vakava silmänsisäinen inflammaatio
Bevasitsumabi Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai injektiossa käytetylle apuaineelle
Yliherkkyys kiinankääpiöhamsterin munasarjasoluissa tuotetuille aineille tai muille yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotetuille ihmisen vasta-aineille (tai humanisoiduille vasta-aineille)
Raskaus
Ranibitsumabi Yliherkkyys aineelle tai injektiossa käytetylle apuaineelle
Okulaarinen tai periokulaarinen infektio tai infektion epäily
Vakava silmänsisäinen tulehdus
Taulukko 3. Työryhmän suositus kostean AMD:n hoitojen ja seurannan ajoituksesta eri hoitoprotokollien mukaisesti
Protokolla Hoitovälit Seurantatutkimukset
1) Riittävällä hoitovasteella tarkoitetaan seuraavia tilanteita:
a) OCT-tutkimuksessa ei todeta verkkokalvon turvotusta eikä subretinaalista nestettä (pigmenttiepiteelin irtauma sallitaan).
b) Vähäinen verkkokalvon turvotus, subretinaalinen neste tai molemmat ovat pysyneet pitkään ennallaan ja näöntarkkuus on stabiili jatkuvista pistoksista huolimatta. Tällöin sairauden aktiviteettia voidaan arvioida FAG-tutkimuksella tai pistostaukoa kokeilemalla. Seurannan täytyy tapahtua valitun hoitoprotokollan mukaisesti. Taudin aktiivisuuden seurannassa OCT-tutkimus on FAG-tutkimukseen verrattuna varsin herkkä toteamaan aktiivinen tauti, mutta OCT:n spesifisyys on korkeintaan tyydyttävä «Castillo MM, Mowatt G, Elders A ym. Optical cohere...»36.
c) Näöntarkkuus on stabiili.
Fixed Aflibersepti: ensimmäiset 3 lääkepistoa 4–6 viikkoa, sen jälkeen 8 viikkoa
Bevasitsumabi: 4–6 viikkoa
Ranibitsumabi: 4–6 viikkoa
Kolmen pistoksen välein
Hoitoa jatketaan taudin aktiivisuudesta riippumatta, kunnes hoidon lopettamisen kriteerit täyttyvät.
PRN Jos hoitovaste ei ole riittävä1)
Aflibersepti: 4–8 viikkoa
Bevasitsumabi: 4–6 viikkoa
Ranibitsumabi: 4–6 viikkoa
Aina 4–6 viikkoa (bevasitsumabi ja ranibitsumabi) tai
4–8 viikkoa (aflibersepti) viimeisen suunnitellusti annetun pistoksen jälkeen
Jos pistosta ei anneta, seurantatutkimus 4–6 viikon kuluttua
Huom.! Voidaan etukäteen suunnitella esimerkiksi 3 pistoksen sarja, jolloin seurantatutkimukset tehdään sarjan lopussa
Jos hoitovaste on riittävä1)

Ei hoitoa kyseisellä seurantakerralla
Treat-and-extend Kunnes riittävä hoitovaste on saavutettu1)
Aflibersepti: 4–8 viikkoa
Bevasitsumabi: 4–6 viikkoa
Ranibitsumabi: 4–6 viikkoa
Aina ennen suunniteltua pistosta
Riittävän hoitovasteen saavuttamisen jälkeen1)
Seurantavälin harventaminen korkeintaan 2 viikon verran kerrallaan ja korkeintaan 12 viikon väleihin
Jos havaitaan puutteellinen hoitovaste, palataan edelliseen hoitoväliin.

Seuranta

Taulukko 4. Työryhmän suositus kostean AMD:n seurannan järjestämisestä
Taso Näöntarkkuus Biomikroskopia OCT Pohjakuva FAG
1) Kliininen tutkimus, mukaan lukien silmänpaineen mittaus
Erinomainen x x x Tarvittaessa Tarvittaessa
Hyvä x 1–2 kertaa vuodessa 1) x

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistyksen ja sairaanhoitopiirien silmätautien klinikoiden asettama työryhmä

Käypä hoito -suosituksen Kostea silmänpohjan ikärappeuma (AMD) historiatiedot «Kostea silmänpohjan ikärappeuma (AMD), Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»5

Suosituspaneeli

Puheenjohtaja:

Kai Kaarniranta, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustaja

Jäsenet:

Vesa Aaltonen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin edustaja

Nina Hautala, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin edustaja

Ilkka Immonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin edustaja

Sulevi Kaipiainen, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän edustaja

Nina Laitamäki, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin edustaja

Marko Ollila, Lapin sairaanhoitopiirin edustaja

Jari Rantanen, Satakunnan sairaanhoitopiirin edustaja

Petri Tommila, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin edustaja

Raimo Tuuminen, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän edustaja

Hannele Uusitalo-Järvinen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin edustaja

Satu Välimäki, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän edustaja

Kirjoittajaryhmä

Jorma Komulainen, Käypä hoito -toimittaja

Raija Sipilä, Käypä hoito -toimittaja

Tanja Laukkala, Käypä hoito -toimittaja

Kirjoittajaryhmän substanssiasiantuntijat

Kai Kaarniranta

Anja Tuulonen

Sidonnaisuudet

Vesa Aaltonen: Luentopalkkio (Santen Oy), koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Allergan Norden AB, Bayer Oy, Novartis Finland Oy)

Nina Hautala: Asiantuntijapalkkio (Allergan, Bayer, Novartis), luentopalkkio (Allergan, Bayer, Santen)

Ilkka Immonen: Luentopalkkio (Alcon, Bayer, Novartis), koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Alcon, Bayer, Novartis), osallistunut Novartisin ja Ophtecin kliinisiin lääketutkimuksiin (HUS/HYKS-instituutin kautta)

Kai Kaarniranta: Ei sidonnaisuuksia

Sulevi Kaipiainen: Ei sidonnaisuuksia

Jorma Komulainen: Kelan sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan jäsen, Fimean lääkkeiden HTA-neuvottelukunnan jäsen, STM:n palveluvalikoimaneuvoston pysyvä asiantuntija

Nina Laitamäki: Ei sidonnaisuuksia

Tanja Laukkala: Apuraha (Suomen psykiatriyhdistys), asiantuntijapalkkio (Upseeriliitto, Lääkärilehti), työsuhde (Kela), Luentopalkkio (Auroran sairaala, Farmasian oppimiskeskus, Lääkäripäivät (Tre, Turku, Helsinki, Oulu), Professio Finland Oy), lisenssitulo tai tekijänpalkkio (Duodecim/Lääkärin käsikirja), koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Poliisi), muu palkkio (Puolustusvoimat, Mehiläinen)

Marko Ollila: Ei sidonnaisuuksia

Jari Rantanen: Ei sidonnaisuuksia

Raija Sipilä: Ei sidonnaisuuksia

Petri Tommila: Ei sidonnaisuuksia

Raimo Tuuminen: Asiantuntijapalkkio (Allergan, Bayer)

Hannele Uusitalo-Järvinen: Asiantuntijapalkkio (Allergan, Bayer, Novartis), luentopalkkio (Santen)

Satu Välimäki: Asiantuntijapalkkio (Allergan, Novartis), luentopalkkio (MSD, Santen, Sanofi Aventis, Novo Nordisc), koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Allergan)

Rahoitus

Käypä hoito -toimintaa tehdään pääosin valtionavustuksen turvin. Tämän hoitosuosituksen rahoittamiseen ovat osallistuneet Suomen Silmälääkäriyhdistys ry ja seuraavien sairaanhoitopiirien silmätautien klinikat:

 • Etelä-Pohjanmaa
 • Etelä-Savo
 • Helsinki ja Uusimaa
 • Itä-Savo
 • Kainuu
 • Kanta-Häme
 • Keski-Pohjanmaa
 • Keski-Suomi
 • Kymenlaakso
 • Lappi
 • Länsi-Pohja
 • Pirkanmaa
 • Pohjois-Karjala
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Pohjois-Savo
 • Päijät-Häme
 • Satakunta
 • Vaasa
 • Varsinais-Suomi

Kirjallisuusviite

Kostea silmänpohjan ikärappeuma (AMD). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistyksen ja sairaanhoitopiirien silmätautien klinikoiden asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»3

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Palosaari T. Silmänpohjan ikärappeuma. Duodecim 2005;121:1533-40
 2. Klein R, Peto T, Bird A ym. The epidemiology of age-related macular degeneration. Am J Ophthalmol 2004;137:486-95 «PMID: 15013873»PubMed
 3. Cruess A, Zlateva G, Xu X ym. Burden of illness of neovascular age-related macular degeneration in Canada. Can J Ophthalmol 2007;42:836-43 «PMID: 18026200»PubMed
 4. Javitt JC, Zhou Z, Maguire MG ym. Incidence of exudative age-related macular degeneration among elderly Americans. Ophthalmology 2003;110:1534-9 «PMID: 12917168»PubMed
 5. Jager RD, Mieler WF, Miller JW. Age-related macular degeneration. N Engl J Med 2008;358:2606-17 «PMID: 18550876»PubMed
 6. Ojamo M. Näkövammarekisterin vuosikirja 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Näkövammaisten keskusliitto ry. Helsinki 2015
 7. Five-year follow-up of fellow eyes of patients with age-related macular degeneration and unilateral extrafoveal choroidal neovascularization. Macular Photocoagulation Study Group. Arch Ophthalmol 1993;111:1189-99 «PMID: 7689826»PubMed
 8. Matamoros E, Maurel F, Léon N ym. Quality of Life in Patients Suffering from Active Exudative Age-Related Macular Degeneration: The EQUADE Study. Ophthalmologica 2015;234:151-9 «PMID: 26337381»PubMed
 9. Sahel JA, Bandello F, Augustin A ym. Health-related quality of life and utility in patients with age-related macular degeneration. Arch Ophthalmol 2007;125:945-51 «PMID: 17620576»PubMed
 10. Soubrane G, Cruess A, Lotery A ym. Burden and health care resource utilization in neovascular age-related macular degeneration: findings of a multicountry study. Arch Ophthalmol 2007;125:1249-54 «PMID: 17846366»PubMed
 11. Mitchell P, Wang JJ, Foran S ym. Five-year incidence of age-related maculopathy lesions: the Blue Mountains Eye Study. Ophthalmology 2002;109:1092-7 «PMID: 12045049»PubMed
 12. Mukesh BN, Dimitrov PN, Leikin S ym. Five-year incidence of age-related maculopathy: the Visual Impairment Project. Ophthalmology 2004;111:1176-82 «PMID: 15177968»PubMed
 13. Klein R, Knudtson MD, Cruickshanks KJ ym. Further observations on the association between smoking and the long-term incidence and progression of age-related macular degeneration: the Beaver Dam Eye Study. Arch Ophthalmol 2008;126:115-21 «PMID: 18195228»PubMed
 14. Zerbib J, Delcourt C, Puche N ym. Risk factors for exudative age-related macular degeneration in a large French case-control study. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2014;252:899-907 «PMID: 24362810»PubMed
 15. Klein R, Lee KE, Gangnon RE ym. Relation of smoking, drinking, and physical activity to changes in vision over a 20-year period: the Beaver Dam Eye Study. Ophthalmology 2014;121:1220-8 «PMID: 24594095»PubMed
 16. Seitsonen S, Onkamo P, Immonen I, Järvelä I. Silmänpohjan ikärappeuman alttiusgeenien tunnistaminen – molekyyligenetiikan menestystarina. Duodecim 2009;125:2360-4
 17. Rasmussen A, Brandi S, Fuchs J ym. Visual outcomes in relation to time to treatment in neovascular age-related macular degeneration. Acta Ophthalmol 2015;93:616-20 «PMID: 26073051»PubMed
 18. Palveluvalikoimaneuvoston päätös 10.12.2015. Siteerattu 21.12.2015
 19. Yong M, Zhou M, Deng G. Photodynamic therapy versus anti-vascular endothelial growth factor agents for polypoidal choroidal vasculopathy: a meta-analysis. BMC Ophthalmol 2015;15:82 «PMID: 26209516»PubMed
 20. Koh A, Lee WK, Chen LJ ym. EVEREST study: efficacy and safety of verteporfin photodynamic therapy in combination with ranibizumab or alone versus ranibizumab monotherapy in patients with symptomatic macular polypoidal choroidal vasculopathy. Retina 2012;32:1453-64 «PMID: 22426346»PubMed
 21. Jutley G, Jutley G, Tah V ym. Treating peripapillary choroidal neovascular membranes: a review of the evidence. Eye (Lond) 2011;25:675-81 «PMID: 21394119»PubMed
 22. Lim JH, Wickremasinghe SS, Xie J ym. Delay to treatment and visual outcomes in patients treated with anti-vascular endothelial growth factor for age-related macular degeneration. Am J Ophthalmol 2012;153:678-86, 686.e1-2 «PMID: 22245460»PubMed
 23. Campbell RJ, Gill SS, Bronskill SE ym. Adverse events with intravitreal injection of vascular endothelial growth factor inhibitors: nested case-control study. BMJ 2012;345:e4203 «PMID: 22763393»PubMed
 24. Moja L, Lucenteforte E, Kwag KH ym. Systemic safety of bevacizumab versus ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration. Cochrane Database Syst Rev 2014;(9):CD011230 «PMID: 25220133»PubMed
 25. Heier JS, Brown DM, Chong V ym. Intravitreal aflibercept (VEGF trap-eye) in wet age-related macular degeneration. Ophthalmology 2012;119:2537-48 «PMID: 23084240»PubMed
 26. Heier JS, Boyer DS, Ciulla TA ym. Ranibizumab combined with verteporfin photodynamic therapy in neovascular age-related macular degeneration: year 1 results of the FOCUS Study. Arch Ophthalmol 2006;124:1532-42 «PMID: 17101999»PubMed
 27. Rosenfeld PJ, Brown DM, Heier JS ym. Ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration. N Engl J Med 2006;355:1419-31 «PMID: 17021318»PubMed
 28. Schmid MK, Bachmann LM, Fäs L ym. Efficacy and adverse events of aflibercept, ranibizumab and bevacizumab in age-related macular degeneration: a trade-off analysis. Br J Ophthalmol 2015;99:141-6 «PMID: 25271911»PubMed
 29. Freund KB, Korobelnik JF, Devenyi R ym. TREAT-AND-EXTEND REGIMENS WITH ANTI-VEGF AGENTS IN RETINAL DISEASES: A Literature Review and Consensus Recommendations. Retina 2015;35:1489-506 «PMID: 26076215»PubMed
 30. McCannel CA. Meta-analysis of endophthalmitis after intravitreal injection of anti-vascular endothelial growth factor agents: causative organisms and possible prevention strategies. Retina 2011;31:654-61 «PMID: 21330939»PubMed
 31. Fileta JB, Scott IU, Flynn HW Jr. Meta-analysis of infectious endophthalmitis after intravitreal injection of anti-vascular endothelial growth factor agents. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina 2014;45:143-9 «PMID: 24635156»PubMed
 32. Abell RG, Kerr NM, Allen P ym. Intravitreal injections: is there benefit for a theatre setting? Br J Ophthalmol 2012;96:1474-8 «PMID: 23018424»PubMed
 33. Simcock P, Kingett B, Mann N ym. A safety audit of the first 10?000 intravitreal ranibizumab injections performed by nurse practitioners. Eye (Lond) 2014;28:1161-4 «PMID: 25033899»PubMed
 34. Falavarjani KG, Aghamirsalim M, Modarres M ym. Endophthalmitis after resident-performed intravitreal bevacizumab injection. Can J Ophthalmol 2015;50:33-6 «PMID: 25677280»PubMed
 35. Hasler PW, Bloch SB, Villumsen J ym. Safety study of 38,503 intravitreal ranibizumab injections performed mainly by physicians in training and nurses in a hospital setting. Acta Ophthalmol 2015;93:122-5 «PMID: 25403735»PubMed
 36. Castillo MM, Mowatt G, Elders A ym. Optical coherence tomography for the monitoring of neovascular age-related macular degeneration: a systematic review. Ophthalmology 2015;122:399-406 «PMID: 25444343»PubMed
 37. Yannuzzi LA. A modified Amsler grid. A self-assessment test for patients with macular disease. Ophthalmology 1982;89:157-9 «PMID: 6175935»PubMed
 38. Augustin AJ, Offermann I, Lutz J ym. Comparison of the original Amsler grid with the modified Amsler grid: result for patients with age-related macular degeneration. Retina 2005;25:443-5 «PMID: 15933590»PubMed
 39. Keane PA, de Salvo G, Sim DA ym. Strategies for improving early detection and diagnosis of neovascular age-related macular degeneration. Clin Ophthalmol 2015;9:353-66 «PMID: 25733802»PubMed
 40. Kuroda Y, Yamashiro K, Miyake M ym. Factors Associated with Recurrence of Age-Related Macular Degeneration after Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Treatment: A Retrospective Cohort Study. Ophthalmology 2015;122:2303-10 «PMID: 26271842»PubMed
 41. Rasmussen A, Bloch SB, Fuchs J ym. A 4-year longitudinal study of 555 patients treated with ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration. Ophthalmology 2013;120:2630-6 «PMID: 23830760»PubMed
 42. Wykoff CC, Croft DE, Brown DM ym. Prospective Trial of Treat-and-Extend versus Monthly Dosing for Neovascular Age-Related Macular Degeneration: TREX-AMD 1-Year Results. Ophthalmology 2015;122:2514-22 «PMID: 26391465»PubMed
 43. Arias L, Caminal JM, Casas L ym. A study comparing two protocols of treatment with intravitreal bevacizumab (Avastin) for neovascular age-related macular degeneration. Br J Ophthalmol 2008;92:1636-41 «PMID: 18782803»PubMed
 44. Barikian A, Mahfoud Z, Abdulaal M ym. Induction with intravitreal bevacizumab every two weeks in the management of neovascular age-related macular degeneration. Am J Ophthalmol 2015;159:131-7 «PMID: 25308787»PubMed
 45. Busbee BG, Ho AC, Brown DM ym. Twelve-month efficacy and safety of 0.5 mg or 2.0 mg ranibizumab in patients with subfoveal neovascular age-related macular degeneration. Ophthalmology 2013;120:1046-56 «PMID: 23352196»PubMed
 46. Castillo MM, Mowatt G, Lois N ym. Optical coherence tomography for the diagnosis of neovascular age-related macular degeneration: a systematic review. Eye (Lond) 2014;28:1399-406 «PMID: 25233820»PubMed
 47. Chang AA, Li H, Broadhead GK ym. Intravitreal aflibercept for treatment-resistant neovascular age-related macular degeneration. Ophthalmology 2014;121:188-92 «PMID: 24144450»PubMed
 48. Chen G, Li W, Tzekov R ym. Bevacizumab versus ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration: a meta-analysis of randomized controlled trials. Retina 2015;35:187-93 «PMID: 25105318»PubMed
 49. Comparison of Age-related Macular Degeneration Treatments Trials (CATT) Research Group, Martin DF, Maguire MG ym. Ranibizumab and bevacizumab for treatment of neovascular age-related macular degeneration: two-year results. Ophthalmology 2012;119:1388-98 «PMID: 22555112»PubMed
 50. Dakin HA, Wordsworth S, Rogers CA ym. Cost-effectiveness of ranibizumab and bevacizumab for age-related macular degeneration: 2-year findings from the IVAN randomised trial. BMJ Open 2014;4:e005094 «PMID: 25079928»PubMed
 51. Daniel E, Toth CA, Grunwald JE ym. Risk of scar in the comparison of age-related macular degeneration treatments trials. Ophthalmology 2014;121:656-66 «PMID: 24314839»PubMed
 52. El-Mollayess GM, Mahfoud Z, Schakal AR ym. Fixed-interval versus OCT-guided variable dosing of intravitreal bevacizumab in the management of neovascular age-related macular degeneration: a 12-month randomized prospective study. Am J Ophthalmol 2012;153:481-489.e1 «PMID: 22014603»PubMed
 53. Elshout M, van der Reis MI, Webers CA ym. The cost-utility of aflibercept for the treatment of age-related macular degeneration compared to bevacizumab and ranibizumab and the influence of model parameters. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2014;252:1911-20 «PMID: 24777708»PubMed
 54. Ferrone PJ, Anwar F, Naysan J ym. Early initial clinical experience with intravitreal aflibercept for wet age-related macular degeneration. Br J Ophthalmol 2014;98(Suppl 1):i17-21 «PMID: 24795335»PubMed
 55. Friedman SM, Margo CE. Choroidal neovascular membranes: reproducibility of angiographic interpretation. Am J Ophthalmol 2000;130:839-41 «PMID: 11124312»PubMed
 56. Grunwald JE, Daniel E, Huang J ym. Risk of geographic atrophy in the comparison of age-related macular degeneration treatments trials. Ophthalmology 2014;121:150-61 «PMID: 24084496»PubMed
 57. Hatz K, Schneider U, Henrich PB ym. Ranibizumab plus verteporfin photodynamic therapy in neovascular age-related macular degeneration: 12 months of retreatment and vision outcomes from a randomized study. Ophthalmologica 2015;233:66-73 «PMID: 25471330»PubMed
 58. Ho AC, Busbee BG, Regillo CD ym. Twenty-four-month efficacy and safety of 0.5 mg or 2.0 mg ranibizumab in patients with subfoveal neovascular age-related macular degeneration. Ophthalmology 2014;121:2181-92 «PMID: 25015215»PubMed
 59. Holz FG, Jorzik J, Schutt F ym. Agreement among ophthalmologists in evaluating fluorescein angiograms in patients with neovascular age-related macular degeneration for photodynamic therapy eligibility (FLAP-study). Ophthalmology 2003;110:400-5 «PMID: 12578787»PubMed
 60. Jiang S, Park C, Barner JC. Ranibizumab for age-related macular degeneration: a meta-analysis of dose effects and comparison with no anti-VEGF treatment and bevacizumab. J Clin Pharm Ther 2014;39:234-9 «PMID: 24635444»PubMed
 61. Landa G, Springer A, Bukelman A ym. The diagnostic contribution of indocyanine green to fluorescein angiography in fellow drusen eyes of patients with wet age-related macular degeneration. Eur J Ophthalmol 2007;17:615-9 «PMID: 17671939»PubMed
 62. Lushchyk T, Amarakoon S, Martinez-Ciriano JP ym. Bevacizumab in age-related macular degeneration: a randomized controlled trial on the effect of injections every 4 weeks, 6 weeks and 8 weeks. Acta Ophthalmol 2013;91:e456-61 «PMID: 23773796»PubMed
 63. Menon G, Chandran M, Sivaprasad S ym. Is it necessary to use three mandatory loading doses when commencing therapy for neovascular age-related macular degeneration using bevacizumab? (BeMOc Trial). Eye (Lond) 2013;27:959-63 «PMID: 23743535»PubMed
 64. Mowatt G, Hernández R, Castillo M ym. Optical coherence tomography for the diagnosis, monitoring and guiding of treatment for neovascular age-related macular degeneration: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess 2014;18:1-254 «PMID: 25436855»PubMed
 65. Muni RH, Altaweel M, Tennant M ym. Agreement among Canadian retina specialists in the determination of treatment eligibility for photodynamic therapy in age-related macular degeneration. Retina 2008;28:1421-6 «PMID: 18667952»PubMed
 66. Schmidt-Erfurth U, Chong V, Loewenstein A ym. Guidelines for the management of neovascular age-related macular degeneration by the European Society of Retina Specialists (EURETINA). Br J Ophthalmol 2014;98:1144-67 «PMID: 25136079»PubMed
 67. Schmidt-Erfurth U, Eldem B, Guymer R ym. Efficacy and safety of monthly versus quarterly ranibizumab treatment in neovascular age-related macular degeneration: the EXCITE study. Ophthalmology 2011;118:831-9 «PMID: 21146229»PubMed
 68. Schmidt-Erfurth U, Kaiser PK, Korobelnik JF ym. Intravitreal aflibercept injection for neovascular age-related macular degeneration: ninety-six-week results of the VIEW studies. Ophthalmology 2014;121:193-201 «PMID: 24084500»PubMed
 69. Si JK, Tang K, Bi HS ym. Combination of ranibizumab with photodynamic therapy vs ranibizumab monotherapy in the treatment of age-related macular degeneration: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Ophthalmol 2014;7:541-9 «PMID: 24967206»PubMed
 70. Singh RP, Srivastava S, Ehlers JP ym. A single-arm, investigator-initiated study of the efficacy, safety and tolerability of intravitreal aflibercept injection in subjects with exudative age-related macular degeneration, previously treated with ranibizumab or bevacizumab: 6-month interim analysis. Br J Ophthalmol 2014;98(Suppl 1):i22-27 «PMID: 24836866»PubMed
 71. Singh RP, Srivastava SK, Ehlers JP ym. A single-arm, investigator-initiated study of the efficacy, safety, and tolerability of intravitreal aflibercept injection in subjects with exudative age-related macular degeneration previously treated with ranibizumab or bevacizumab (ASSESS study): 12-month analysis. Clin Ophthalmol 2015;9:1759-66 «PMID: 26445522»PubMed
 72. Solomon SD, Lindsley K, Vedula SS ym. Anti-vascular endothelial growth factor for neovascular age-related macular degeneration. Cochrane Database Syst Rev 2014;(8):CD005139 «PMID: 25170575»PubMed
 73. Stürzlinger H, Genser D, Fröschl B. Evaluation of optical coherence tomography in the diagnosis of age related macula degeneration compared with fluorescence angiography. GMS Health Technol Assess 2007;3:Doc02 «PMID: 21289936»PubMed
 74. Sulzbacher F, Kiss C, Munk M ym. Diagnostic evaluation of type 2 (classic) choroidal neovascularization: optical coherence tomography, indocyanine green angiography, and fluorescein angiography. Am J Ophthalmol 2011;152:799-806.e1 «PMID: 21742302»PubMed
 75. Ueta T, Noda Y, Toyama T ym. Systemic vascular safety of ranibizumab for age-related macular degeneration: systematic review and meta-analysis of randomized trials. Ophthalmology 2014;121:2193-203.e1-7 «PMID: 25023760»PubMed
 76. Wilde C, Patel M, Lakshmanan A ym. The diagnostic accuracy of spectral-domain optical coherence tomography for neovascular age-related macular degeneration: a comparison with fundus fluorescein angiography. Eye (Lond) 2015;29:602-9; quiz 610 «PMID: 25907206»PubMed
 77. Yuzawa M, Fujita K, Wittrup-Jensen KU ym. Improvement in vision-related function with intravitreal aflibercept: data from phase 3 studies in wet age-related macular degeneration. Ophthalmology 2015;122:571-8 «PMID: 25439429»PubMed
 78. Zayit-Soudry S, Alfasi M, Goldstein M ym. Variability among retina specialists in evaluating fluorescein angiograms of patients with neovascular age-related macular degeneration. Retina 2007;27:798-803 «PMID: 17621192»PubMed
 79. Stein JD, Newman-Casey PA, Mrinalini T ym. Cost-effectiveness of bevacizumab and ranibizumab for newly diagnosed neovascular macular degeneration. Ophthalmology 2014;121:936-45 «PMID: 24405740»PubMed

B

Afliberseptin ja ranibitsumabin vertailu elämänlaadun suhteen kosteaa silmänpohjan ikärappeumaa sairastavilla

Aflibersepti annosteltuna kahden kuukauden välein ja ranibitsumabi annosteltuna kerran kuukaudessa ilmeisesti vaikuttavat potilaan elämänlaatua kohottavasti, eivätkä lääkeaineet tässä suhteessa eroa toisistaan.

B

Afliberseptin teho kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa

Lasiaiseen kuukausittain tai harvemmin annosteltava aflibersepti (0,5–2 mg) on ilmeisesti yhtä tehokas kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa ylläpitämään näköntarkkuutta kuin kuukausittain annosteltava ranibitsumabi (0,5 mg).

B

Fotodynaaminen hoito (PDT) yhdistettynä verisuonikasvutekijöiden estäjiin kostean silmänpohjan ikärappeuman (AMD) hoidossa

Fotodynaamisen hoidon (PDT) yhdistäminen ranibitsumabiin ei näytä parantavan näöntarkkuutta kosteaa AMD:tä sairastavilla potilailla verrattuna yksinomaiseen ranibitsumabihoitoon.

B

Ranibitsumabin ja bevasitsumabin teho kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa

Bevasitsumabi ja ranibitsumabi näyttävät olevan yhtä tehokkaita ylläpitämään näöntarkkuutta kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa 1–2 vuoden seurannassa.

B

Ranibitsumabin ja bevasitsumabin turvallisuus kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa

Ranibitsumabin ja bevasitsumabin välillä ei ilmeisesti ole kliinisesti merkittävää eroa turvallisuudessa kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa lyhytaikaisessa hoidossa.

B

VEGF-estäjien kustannukset kosteaa silmänpohjan ikärappeumaa sairastavilla

Bevasitsumabi annosteltuna tarvittaessa on ilmeisesti kuukausittain annosteltua bevasitsumabia ja tarvittaessa tai kuukausittain annosteltua ranibitsumabia ja afliberseptiä kustannusvaikuttavampi kostean silmänpohjan ikärappeuman hoitomalli.

C

Afliberseptin turvallisuus kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa

Lasiaiseen kuukausittain tai harvemmin annosteltava aflibersepti (0,5–2 mg) saattaa olla yhtä turvallinen kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa kuin kuukausittain annosteltava ranibitsumabi (0,5 mg).

C

Bevasitsumabin latausannos kostean silmänpohjan ikärappeuman (AMD) hoidossa

Hoitoa aloitettaessa bevasitsumabi annosteltuna kolme kertaa 4–6 viikon välein saattaa lyhyellä tähtäimellä johtaa parempaan näön paranemiseen kuin alusta alkaen pro re nata annosteltuna.

C

Fluoreskeiiniangiografia (FA) kostean silmänpohjan ikärappeuman diagnostiikassa

Fluoreskeiiniangiografia (FA) on ilmeisesti edelleen kostean silmänpohjan ikärappeuman diagnostiikan kulmakivi valokerroskuvaukseen (OCT-tutkimus) verrattuna, ellei tutkimuksen suorittamiselle ole terveydellisiä esteitä.

C

Fluoreskeiiniangiografialöydöksen (FAG) tulkinnan vaihtelevuus kostean silmänpohjan ikärappeuman diagnostiikassa

Fluoreskeiiniangiografia (FAG) tutkimusten tulkinta kostean silmänpohjan ikärappeuman (AMD) diagnostiikassa vaihtelee tulkitsijoiden ja tulkintakertojen välillä.

C

Indosyaniinivihreäangiografia (ICGA) kostean silmänpohjan ikärappeuman diagnostiikassa

Indosyaniinivihreäangiografia (ICGA) ilmeisesti soveltuu täydentämään kostean silmänpohjan ikärappeuman diagnostisia tutkimuksia.

C

Valokerroskuvaus (OCT) kostean silmänpohjan ikärappeuman diagnostiikassa

Valokerroskuvaus (OCT) lienee herkkä muttei riittävän tarkka ainoaksi tutkimusmenetelmäksi kostean silmänpohjan ikärappeuman diagnostiikassa.

C

VEGF-estäjien hoitoprotokollat ja haitat kosteaa silmänpohjan ikärappeumaa sairastavilla

Kuukausittaiseen bevasitsumabi ja ranibitsumabi annosteluun kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa saattaa liittyä suurempi kartta-atrofian riski kuin tarvittaessa annosteluun, mutta muutoin eri annosteluprotokollien haittojen riskissä ei näytä olevan kliinisesti merkittävää eroa.

C

VEGF-estäjien hoitoprotokollat ja teho kosteaa silmänpohjarappeumaa sairastavilla

Bevasitsumabi ja ranibitsumabi annosteltuna 4–6 viikon välein ei ilmeisesti ole lyhyellä aikavälillä kliinisesti merkittävästi parempi kuin tarvittaessa annosteltuna näön paranemisen ja säilymisen suhteen kosteaa silmänpohjarappeumaa sairastavilla.

C

VEGF-estäjähoidon välitön aloittaminen kosteaa silmänpohjan ikärappeumaa sairastavilla

VEGF-estäjähoidon välitön tai lähipäivinä taudin diagnostisoinnin jälkeen tapahtunut aloittaminen saattaa kolmen kuukauden seurannassa johtaa parempaan näön kohenemiseen kuin aloittaminen noin 2 viikon päästä diagnoosista.

D

Aflibersepti hoitoresistentissä AMD:ssä

Aflibersepti saattaa parantaa näköä ja vähentää anatomisia muutoksia niillä AMD-potilailla, joilla hoito muilla VEGF-estäjillä ei ole tuottanut toivottua tulosta, mutta kunnollinen tutkimusnäyttö tästä puuttuu.

Suosituksen yhteyteen ei ole liitetty yhtään kuvaa tai kaaviota.