Takaisin Tulosta

Val av läkemedelskombination för behandling av högt blodtryck

God medicinsk praxis figurer
God medicinsk praxis-arbetsgruppen Högt blodtryck
21.4.2021
Bild 1.

I första hand rekommenderas en kombination av ACE-hämmare eller ATR-blockerare med en kalciumantagonist eller/och tiaziddiuretika. Betablockerare kan användas i kombinationsbehandling då den är indicerad av andra orsaker (koronarsjukdom med symtom, rytmrubbningar, hjärtsvikt). Kombination av en ACE-hämmare eller en ATR-blockerare med en betablockerare är inte en optimal kombination med tanke på sänkning av blodtrycket (svart streckad linje), men denna kombination kan även användas, om den är indicerad av andra orsaker (t.ex. koronarsjukdom är en indikation för användning av betablockerare).

Kombination av en betablockerare och diuretika (gul streckad linje) bör undvikas som förstavals läkemedelsbehandling hos patienter som har metabolt syndrom eller ökad risk för att insjukna i diabetes. För att effektivera blodtrycksbehandlingen ytterligare kan man därtill använda en kombination av en kalciumantagonist med dihydropyridinstruktur och diuretika eller en kalciumantagonist med dihydropyridinstruktur och en betablockerare (svart enhetlig linje). Kombinationer med betablockerare och verapamil eller diltiazem ska undvikas, eftersom de är förknippade med risk för bradykardi och retledningsrubbningar i hjärtat (röd streckad linje).