Takaisin Tulosta

Kirjallisuushaut hoitosuositusta varten

Hoitosuositustyöryhmien käsikirja
Toimitus
26.4.2019

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta: tästä syystä työryhmillä on apunaan Käypä hoito -toimituksen informaatikko. Käyvän hoidon kirjastosihteeri toimittaa työryhmille paperikopiot tarvittavista julkaisuista, jos työryhmän jäsen ei saa koko tekstiä muutoin.

Kirjallisuushaut

Kirjallisuushaut tehdään aina Medlinesta ja Cochrane-kirjastosta. Aiheesta riippuen hakuja täydennetään muista tietokannoista kuten Psycinfo, Cinahl, Pedro ja Medic. Muiden maiden hoitosuosituksia haetaan ensisijaisesti Guidelines International Networkin (G-I-N) hoitosuosituskirjastosta.

Näyttöön perustuvaa lääketiedettä etsittäessä pyritään suurista aineistomassoista löytämään paras mahdollinen tietämys. Tämä tapahtuu rajaamalla haku kysymyksen kannalta keskeisiin tutkimustyyppeihin.

Käyvässä hoidossa tämä tutkimustyyppirajaus tehdään Scottish Intercollegiate Guidelines Networkin (SIGN) kehittämillä suodattimilla (www.sign.ac.uk/methodology/filters.html «http://www.sign.ac.uk/methodology/filters.html»1) lukuun ottamatta satunnaistettuja kontrolloituja kokeita, joiden löytämiseksi käytetään Cochranen suodatinta: Cochrane Highly Sensitive Search Strategy for identifying randomized trials in MEDLINE: sensitivity- and precision-maximizing version (2008 revision); Ovid format (http://handbook.cochrane.org/chapter_6/6_4_11_search_filters.htm «http://handbook.cochrane.org/chapter_6/6_4_11_search_filters.htm»2). Cochrane-kirjaston aineisto on näytön suhteen valikoitua, joten erillistä seulontaa ei siellä tarvita.

Käypä hoito -suositusten kirjallisuushaut tehdään neljässä vaiheessa:

  1. Perushaku työryhmälle.
  2. Perushakua täydentävät kirjoittajakohtaiset lisähaut aihealuetta tai näytönastekatsauksia varten.
  3. Kuntoutukseen liittyvät spesifit kuntoutushaut (mikäli kuntoutus liittyy suositusaiheeseen).
  4. Suositustyön loppuvaiheessa tehtävät tarkistushaut, mikäli perushausta on ehtinyt kulua aikaa enemmän kuin yksi vuosi.

Informaatikko ja työryhmän puheenjohtaja tai KH-toimittaja sopivat perushaussa käytettävistä termeistä. Informaatikko vie haut työryhmän ekstranettiin, missä haut myös arkistoidaan.

Työryhmän jäsenten itse tekemien tiedonhakujen strategioita ei toimiteta Käypä hoito -toimistoon eikä niitä näin ollen myöskään arkistoida.

Suositustyön ollessa loppusuoralla (samanaikaisesti lausuntokierroksen kanssa), Käypä hoito -toimittaja pyytää informaatikkoa tekemään aiheenmukaisen tarkistushaun, mikäli perushausta on kulunut aikaa enemmän kuin yksi vuosi. Tällä pyritään varmistamaan, että perushaun jälkeen ilmestyneet merkittävimmät tutkimukset ovat mukana suosituksessa. Haku tehdään suositusaihetta vastaavilla termeillä Medlinesta ja Cochrane-kirjastosta. Hakutulokset käy läpi Käypä hoito -toimittaja, joka informoi työryhmää tuloksista tarvittaessa.

Tutkimusjulkaisujen hankinta ja viitetietojen kirjaaminen

Suositustyöryhmässä kunkin aihealueen vastuuhenkilö valitsee hakutuloksista keskeiset, tasoltaan parhaiksi oletetut tutkimusjulkaisut konsultoiden tarvittaessa muuta työryhmää ja KH-toimittajaa. Julkaisuja arvioitaessa voidaan käyttää apuna tämän käsikirjan ohjeita tutkimusten kriittisestä arvioinnista. Kaikkia hauilla löytyneitä julkaisuja ei ole tarkoitus sisällyttää suosituksiin.

Mikäli työryhmän jäsen ei saa artikkelia muuta kautta, artikkelitilaukset voi lähettää suoraan kirjastosihteerin sähköpostiosoitteeseen (kristiina.ilvesviita[at]duodecim.fi). Tilauksesta pitää käydä selvästi ilmi, mistä Käypä hoito -suosituksesta on kyse.

Käypä hoito -työryhmien jäsenille suositustyötä varten kirjastosihteerin kautta tehtävät kopiotilaukset ovat maksuttomia. Käypä hoito ei korvaa muualta tilattuja artikkeleita.