Takaisin Tulosta

Tiedonhaut hoitosuositusta varten

Hoitosuositustyöryhmien käsikirja
Toimitus
3.2.2021

Systemaattinen tiedonhaku on hoitosuosituksen perusta. Siksi työryhmillä on apunaan Käypä hoito -toimituksen (KH-toimituksen) informaatikko ja kirjastosihteeri. Kirjastosihteeri toimittaa työryhmille kokotekstiversiot tarvittavista julkaisuista, jos työryhmän jäsen ei saa koko tekstiä muuten.

Tiedonhaut

Tiedonhaut tehdään aina Medlinesta ja Cochrane-kirjastosta. Mielenterveyteen liittyvissä aiheissa haut tehdään myös Psycinfosta. Tarpeen mukaan hakuja laajennetaan muihinkin tietokantoihin esim. Cinahl. Muiden maiden hoitosuosituksia haetaan ensisijaisesti Guidelines International Networkin (G-I-N) hoitosuosituskirjastosta. Hakua täydennetään muilla internetin tiedonlähteillä, kuten Google Scholar ja Trip Database.

Luotettavaa näyttöä etsittäessä pyritään suurista aineistomassoista löytämään paras mahdollinen tietämys. Tämä tapahtuu rajaamalla haku kysymyksen kannalta keskeisiin tutkimustyyppeihin.

Käypä hoito -suosituksissa tutkimustyyppirajaus tehdään Scottish Intercollegiate Guidelines Networkin (SIGN) kehittämillä suodattimilla «https://www.sign.ac.uk/search-filters.html»1 lukuun ottamatta satunnaistettuja kontrolloituja kokeita, joiden löytämiseksi käytetään Cochrane Collaborationin suodatinta: Cochrane Highly Sensitive Search Strategy for identifying randomized trials in MEDLINE: sensitivity- and precision-maximizing version (2008 revision); Ovid format «http://handbook-5-1.cochrane.org/chapter_6/6_4_11_search_filters.htm»2. Cochrane-kirjaston aineisto on näytön suhteen valikoitua, joten erillistä seulontaa ei siellä tarvita.

Käypä hoito -suositusten tiedonhaut tehdään kolmessa vaiheessa:

  1. Perushaku työryhmälle. Perushaku sisältää aiheeseen liittyvät systemaattiset katsaukset ja muiden maiden hoitosuositukset sekä erilliset potilasnäkökulmahaut.
  2. Perushakua täydentävät kirjoittajakohtaiset lisähaut aihealuetta tai näytönastekatsauksia varten.
  3. Suositustyön loppuvaiheessa tehtävät tarkistushaut.

Informaatikko ja työryhmän puheenjohtaja tai Käypä hoito -toimittaja (KH-toimittaja) sopivat perushaussa käytettävistä termeistä. Potilasnäkökulmahaku tehdään ennaltasovituilla hakutermeillä ilman tutkimustyyppirajauksia. Informaatikko vie haut työryhmän ekstranettiin. Haut myös arkistoidaan sinne.

Työryhmän jäsenten itse tekemien tiedonhakujen strategioita ei toimiteta KH-toimistoon eikä niitä näin ollen myöskään arkistoida.

Suositustyön ollessa loppusuoralla (samanaikaisesti lausuntokierroksen kanssa), KH-toimittaja voi pyytää informaatikkoa tekemään aiheenmukaisen tarkistushaun, jos perushausta on kulunut yli vuosi. Siten perushaun jälkeen ilmestyneet merkittävimmät tutkimukset saadaan mukaan suositukseen. Haku tehdään suositusaihetta vastaavilla termeillä Medlinesta ja Cochrane-kirjastosta. KH-toimittaja käy hakutulokset läpi ja informoi tarvittaessa työryhmää tuloksista.

Suositukseen liittyvän kirjallisuuden jatkuvaksi seuraamiseksi työryhmän jäsen voi pyytää aiheenmukaista automaattista tiedonhakua (AutoAlert).

Tutkimusjulkaisujen hankinta

Suositustyöryhmän jäsenet valitsevat työnjaon mukaisesti hakutuloksista oman aihealueensa keskeiset, tasoltaan parhaiksi oletetut tutkimusjulkaisut konsultoiden tarvittaessa muuta työryhmää ja KH-toimittajaa. Julkaisuja arvioitaessa voidaan käyttää apuna tämän käsikirjan ohjeita tutkimusten kriittisestä arvioinnista. Kaikkia tiedonhauilla löytyneitä julkaisuja ei ole tarkoitus sisällyttää suosituksiin.

Jos työryhmän jäsen ei saa artikkelia muuta kautta, artikkelitilaukset voi lähettää suoraan Helsingin yliopiston Meilahden kampuskirjastossa toimivalle kirjastosihteerille sähköpostitse (kristiina.ilvesviita(at)duodecim.fi). Kirjastosihteeri lähettää paperitulosteet pyydetyistä artikkeleista tilaajalle. Tilauksesta pitää käydä selvästi ilmi, mistä Käypä hoito -suosituksesta on kyse.

Käypä hoito -työryhmien jäsenille suositustyötä varten kirjastosihteerin kautta tehtävät kopiotilaukset ovat maksuttomia. KH-toimitus ei korvaa muualta tilattuja artikkeleita.