Takaisin Tulosta

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä
22.5.2013

Käypä hoito -suositus «Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Evaluation of a suspected child sexual abuse»2

Mitä uutta päivityksessä?

  • Kaikilla terveydenhuollon viranomaisilla sekä sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen ja nuorisotoimen palveluksessa olevilla on velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille aina, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä alle 18-vuotiaaseen kohdistunutta seksuaalirikosta.
  • Epäilyn edellyttämät somaattiset tutkimukset on syytä keskittää asiaan perehtyneisiin yksiköihin.
  • Lapsen oikeuspsykologinen haastattelu ja siihen liittyvät muut selvitykset sekä mahdolliset asiantuntijalausunnot tehdään poliisin virka-apupyynnön jälkeen lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisissa yksiköissä.

Keskeinen sisältö

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkimusten nopean käynnistymisen aikaansaamiseksi sillä viranomaisella, jolla on ensikäden tietoa epäilystä, on velvollisuus viipymättä tehdä ilmoitus poliisille. Poliisi selvittää asiaa ja harkitsee, onko syytä epäillä rikosta, ja tarvittaessa käynnistää esitutkinnan. Epäselvissä tapauksissa voidaan konsultoida poliisia tai lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisia yksiköitä.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen vaatii erityisosaamista, joten se on keskitetty erikoissairaanhoitoon. Poliisin virka-apupyynnön jälkeen epäilyä selvitetään lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisissa yksiköissä. Hyväksikäytön epäilyn selvittely on pidettävä erillään hoidosta.

Somaattisen tutkimuksen mahdollisuutta tulee tarjota jokaiselle lapselle, jonka objektiivisesti epäillään joutuneen seksuaalirikoksen uhriksi. Lapsen tutkiminen vaatii lääkäriltä lasten kypsymiseen ja kehitykseen liittyvää anatomista osaamista, lasten gynekologisten, gastroenterologisten ja urologisten tautien tuntemusta sekä lasten gynekologisten tutkimustekniikoiden ja näytteenoton hallitsemista.

Määritelmä

Rikoslain 20 luvun 6 ja 7 §:ien mukaan lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyy se, joka koskettamalla tai muulla tavoin tekee alle 16-vuotiaalle lapselle seksuaalisen teon, joka on omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä tai saa tämän ryhtymään sellaiseen tekoon. Suojaikäraja on 18 vuotta seuraavissa tilanteissa:

  • Tekijä on lapsen vanhempi tai tähän rinnastettavassa asemassa oleva tai asuu lapsen kanssa samassa taloudessa.
  • Lapsi on koulussa tai muussa laitoksessa tekijän määräysvallan alainen.
  • Lapsen kyky päättää itsenäisesti omasta seksuaalisesta käyttäytymisestään on hänen kypsymättömyytensä ja osapuolten ikäeron vuoksi olennaisesti heikompi kuin tekijän ja tekijä käyttää hyväkseen tätä kypsymättömyyttä.

Toiminta terveydenhuollossa

Lapsen kertomukset, jotka viittaavat hyväksikäyttöön, on aina otettava vakavasti. Epäily voi herätä myös lapsen puheista, leikeistä, piirroksista tai psyykkisen oireilun, kuten seksualisoituneeksi tulkittavan käyttäytymisen, perusteella. Vaikka epäily seksuaalisesta hyväksikäytöstä heräisi, on tärkeää huomioida, että sen taustalla voi olla myös muita syitä. Mikään yksittäinen oire tai käyttäytymisen muoto ei ole vahva viite seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Seksuaalista hyväksikäyttöä ei myöskään voida todeta minkään tiettyjen fyysisten oireiden perusteella, vaan samanlaiset oireet ja löydökset voivat liittyä muihinkin sairauksiin, tapaturmiin tai kaltoinkohteluun. Alle 16-vuotiaalla todetun raskauden tai sukupuolitaudin yhteydessä tulee arvioida seksuaalisen hyväksikäytön mahdollisuus.

Jos lapsi tai nuori kertoo hyväksikäyttöön viittaavista asioista, häntä ei pidä haastatella kyselemällä aktiivisesti asiasta. Sen sijaan häntä voidaan rohkaista jatkamaan kertomustaan toistamalla hänen kertomansa asiat tai esimerkiksi ilmauksilla "Kerro siitä lisää" ja "Mitä sitten tapahtui?". Keskusteluun ei tule tuoda asioita, joita lapsi ei itse ole maininnut. Jos vanhempi kertoo asiasta niin, ettei lapsi ole paikalla, tarkentavia kysymyksiä voidaan tehdä. Lasta ei tule altistaa kuulemaan aikuisten selvittelyjä tai haastatteluja asiasta. Lisäksi tulee välttää keskustelemasta epäilystä ja siihen liittyvistä asioista vanhempien tai muiden kanssa lapsen kuullen.

Edellä mainitun poliisille ilmoittamisen lisäksi terveydenhuollon viranomaisen tulee lastensuojelulain mukaan tehdä asiassa viipymättä lastensuojeluilmoitus. Akuuteissa (alle 72 t) ja kiireellisissä (4–14 vrk) epäilyissä on huolehdittava siitä, että lapsi tai nuori ohjataan tarpeellisiin ja välittömiin somaattisiin tutkimuksiin erikoissairaanhoitoon «Kiireellinen somaattinen tutkimus lienee aiheellinen kahden viikon ajan, jos epäillään, että lapseen on kohdistunut seksuaalirikos, ja myöhemminkin, jos lapsella on kipua tai verenvuotoa.»C.

Ilmoitusten lisäksi terveydenhuollon viranomaisen tulee tehdä arvio ja tarvittaessa huolehtia lapsen tai nuoren ja vanhempien kriisiavun tarpeesta. Lapsen tai nuoren hoidon tarve tulee hyväksikäyttöepäilyjen yhteydessä arvioida erikoissairaanhoidossa. Hoidossa ei tule käsitellä epäiltyä rikosta ennen kuin esitutkinta on valmistunut.

Asiantuntijatutkimukset

Laissa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen järjestämisestä säädetään, miten terveydenhuollossa järjestetään poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen pyynnöstä tehtävä tutkimus epäillyn lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämiseksi. Näiden, lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisissa yksiköissä tapahtuvien tutkimusten sisältöä kuvataan suosituksen täydellisessä, sähköisessä versiossa.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä

Jorma Piha (pj)

Eeva Aronen

Minna Joki-Erkkilä

Jorma Komulainen

Julia Korkman

Jouni Raipela

Mia Tuominen