Takaisin

Akuutin otiitin antibioottihoidon optimaalinen kesto

Näytönastekatsaukset
Marjo Renko
6.9.2017

Näytön aste: B

5 päivän antibioottihoidolla saadaan ilmeisesti äkillisessä välikorvatulehduksessa hieman huonompi teho alkuvaiheen oireiden häviämisessä kuin 10 päivän mittaisilla hoidoilla.

Pichichero ja Cohen «Pichichero ME, Cohen R. Shortened course of antibi...»1(1997) analysoivat 27 prospektiivisista, satunnaistettua tutkimusta, joissa selvitettiin alle 7 päivän mittaisten antibioottihoitojen tehoa akuutin otiitin hoidossa verrattuna perinteisiin 7–10 vuorokauden mittaisiin hoitoihin. Tutkimuksissa oli mukana yhteensä 6 932 lasta, joista 3 766 oli saanut normaalia lyhyemmän hoidon.

Tutkijat eivät tehneet varsinaista meta-analyysia, mutta heidän johtopäätöksensä alkuperäistutkimusten perusteella oli, että 3–5 päivän mittaiset hoidot ovat akuutin otiitin hoidossa yhtä tehokkaita kuin 10 päivän mittaiset.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kozyrskyjin ym. «Kozyrskyj AL, Hildes-Ripstein GE, Longstaffe SE ym...»2 meta-analyysissä (1998) selvitettiin normaalia lyhyempien antibioottihoitojen tehoa akuutin otiitin hoidossa. Mukaan otettiin kaikki 32 sellaista tutkimusta, joissa potilailla (ikäjakauma 4 viikkoa – 18 vuotta) oli kliinisesti todettu akuutti otiitti ilman edeltävää antibioottihoitoa ja joissa potilaat oli satunnaistettu saamaan alle 7 päivän tai yli 7 päivän mittaiset antibioottihoidot. Ensisijaisena vastemuuttajana oli huono kliininen hoitovaste, jota arvioitiin 8–19, 20–30, 31–40 ja 90 päivän kuluttua hoidon aloituksesta. (Välikorvanesteen esiintymistä oireettomalla lapsella ei pidetty huonon hoitovasteen merkkinä.)

Päivinä 8–19 hoidon aloituksen jälkeen lapsilla, jotka olivat saaneet 5 päivän antibioottihoidon, oli merkitsevästi suurempi riski huonolle hoitovasteelle kuin 8–10 päivää hoitoa saaneilla (odds ratio 1,52; 95 % luottamusväli 1,17–1,98). Päivinä 20–30 merkitseviä eroja ryhmien välillä ei enää todettu (odds ratio 1,22; 95 % luottamusväli 0,98–1,54), kuten ei myöskään päivinä 30–40 (odds ratio 1,16; 95 % luottamusväli 0,87–1,55) tai päivänä 90 hoidon aloituksesta (odds ratio 1,16; 95 % luottamusväli 0,65–2,06). Otiitin uusiutumisessa 3 kuukauden aikana hoidon aloituksesta ei todettu eroa ryhmien välillä (odds ratio 1,16; 95 % luottamusväli 0,90–1,50). Huonon hoitovasteen absoluuttinen riskin vähenemä pitempää hoitoa saaneilla lapsilla 8–19 päivää hoidon aloituksesta oli 7,8 %, jonka perusteella tutkijat laskivat, että 13 lasta pitäisi hoitaa pidemmällä kuurilla, jotta estettäisiin lyhyemmän hoidon aiheuttama huono hoitovaste 1 lapsen kohdalla. Vastaavasti 20–30 päivää hoidon aloituksesta absoluuttinen riskin vähenemä oli 2,3 %, joten 44 lasta pitäisi hoitaa pidemmällä kuurilla, jotta estettäisiin lyhyemmän kuurin aiheuttama huono hoitovaste 1 lapsen kohdalla.

Huomattavana esteenä edellä mainittujen «Pichichero ME, Cohen R. Shortened course of antibi...»1, «Kozyrskyj AL, Hildes-Ripstein GE, Longstaffe SE ym...»2 tutkimustulosten yleistettävyydelle koskemaan kaikkia otiittilapsia on se, että vain pieni osa tutkimuksissa olleista potilaista oli alle 2-vuotiaita, joilla akuuttia otiittia kuitenkin esiintyy eniten. Useissa alkuperäistutkimuksissa oli myös selviä metodologisia puutteita, kuten esimerkiksi sokkoutuksen puute. Lisäksi valtaosassa tutkimuksista oli verrattu erimittaisia hoitoja eri antibiooteilla, jolloin kyseessä ei ollut puhtaasti erimittaisten antibioottihoitojen tehon vertailu. Vain 5 tutkimuksessa oli verrattu 5 päivän mittaisia hoitoja yli 1 hoitoihin samalla antibiootilla «Ingvarsson L, Lundgren K. Penicillin treatment of ...»3, «Hendrickse WA, Kusmiesz H, Shelton S ym. Five vs. ...»4, «Gooch WM 3rd, Blair E, Puopolo A ym. Effectiveness...»5, «Kafetzis DA, Astra H, Mitropoulos L. Five-day vers...»6, «Hoberman A, Paradise JL, Burch DJ ym. Equivalent e...»7 ja näistäkin vain 2 tutkimuksessa «Hendrickse WA, Kusmiesz H, Shelton S ym. Five vs. ...»4, «Gooch WM 3rd, Blair E, Puopolo A ym. Effectiveness...»5lyhyempää hoitoa saaville annettiin lumetta loppupäivien ajaksi. 4 tutkimuksessa «Ingvarsson L, Lundgren K. Penicillin treatment of ...»3, «Hendrickse WA, Kusmiesz H, Shelton S ym. Five vs. ...»4, «Gooch WM 3rd, Blair E, Puopolo A ym. Effectiveness...»5, «Kafetzis DA, Astra H, Mitropoulos L. Five-day vers...»6 paranemistuloksissa ei ollut merkitseviä eroja 5 ja 10 päivän hoitojen välillä.

Hobermanin ym. «Hoberman A, Paradise JL, Burch DJ ym. Equivalent e...»7 tutkimuksessa verrattiin 5 ja 10 päivän mittaisia hoitoja amoksisilliini-klavulaanihapolla 375 lapsella (ikäjakauma 2 kuukautta – 12 vuotta; 39 % lapsista alle 2-vuotiaita); lyhyempää hoitoa saaville ei annettu lumetta päivinä 6–10.

Noin 2 viikkoa hoidon aloituksen jälkeen tehdyssä kontrollissa oireiden selvä parantuminen oli merkitsevästi yleisempää 10 päivän antibioottihoidon saaneilla (86,5 vs. 71,1 %, p < 0,001), mutta noin 1 kuukausi hoidon jälkeen ero oli jo hävinnyt (63,1 vs. 57,8 %, p = 0,4). Alle 2-vuotiaiden lasten alaryhmässä erot olivat sen sijaan tilastollisesti merkitsevät 10 päivän hoidon hyväksi sekä 2 viikon (84,7 vs. 61,8 %, p = 0,003) että 1 kuukauden kohdalla (60,7 vs. 38,2 %, p = 0,03).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Roos ja Larsson «Roos K, Larsson P. Efficacy of ceftibuten in 5 ver...»8 (2000) selvittivät 5 ja 10 päivän keftibuteenihoidon tehoa lasten otiitissa. 12 päivän kohdalla pidempää hoitoa saaneilla oli vähemmän uusiutumisia, mutta 40 päivän kohdalla eroja ei enää todettu. Tämänkin tutkimuksen sokkoutus oli kuitenkin puutteellinen, sillä lyhyempää hoitoa saaneille ei annettu lumetta päivinä 6–10.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Cohenin työssä vuodelta 1998 «Cohen R, Levy C, Boucherat M ym. A multicenter, ra...»9 385 äkillistä välikorvatulehdusta sairastavaa lasta (ikä keskimäärin 13 kuukautta) satunnaistettiin saamaan amoksisilliini-klavulaanihappoa (80 mg/kg/vrk 3 annokseen jaettuna) joko 10 vuorokauden ajan tai 5 vuorokautta antibioottia ja 5 vuorokautta lumetta.

Noin 2 viikon kohdalla kliininen parantuminen oli tapahtunut 88 %:lla pidemmän hoidon saaneista ja 77 %:lla lyhyemmän hoidon saaneista (P = 0,006). Ero oli 1 kuukauden kohdalla hävinnyt. Ero oli selkeä erityisesti kodin ulkopuolella hoidossa olevilla lapsilla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Hobermannin tuoreessa tutkimuksessa «Hoberman A, Paradise JL, Rockette HE ym. Shortened...»10 520 alle 2-vuotiasta lasta, jolla oli äkillinen märkäinen välikorvatulehdus, satunnaistettiin saamaan joko 5 tai 10 vuorokauden ajan amoksisilliini-klavulaanihappoa 90 mg/kg/vrk. Hoito epäonnistui 5 vuorokauden ryhmässä 34 %:lla ja 10 vuorokauden ryhmässä 16 %:lla.

Myös tässä tutkimuksessa ero oli selvin niillä lapsilla, jotka altistuivat muille lapsille sekä niillä, joilla tulehdus oli molemmissa korvissa. Haittavaikutuksissa ei ollut eroa ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Pichichero ME, Cohen R. Shortened course of antibiotic therapy for acute otitis media, sinusitis and tonsillopharyngitis. Pediatr Infect Dis J 1997;16:680-95 «PMID: 9239773»PubMed
 2. Kozyrskyj AL, Hildes-Ripstein GE, Longstaffe SE ym. Treatment of acute otitis media with a shortened course of antibiotics: a meta-analysis. JAMA 1998;279:1736-42 «PMID: 9624028»PubMed
 3. Ingvarsson L, Lundgren K. Penicillin treatment of acute otitis media in children. A study of the duration of treatment. Acta Otolaryngol 1982;94:283-7 «PMID: 6816006»PubMed
 4. Hendrickse WA, Kusmiesz H, Shelton S ym. Five vs. ten days of therapy for acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1988;7:14-23 «PMID: 3277153»PubMed
 5. Gooch WM 3rd, Blair E, Puopolo A ym. Effectiveness of five days of therapy with cefuroxime axetil suspension for treatment of acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1996;15:157-64 «PMID: 8822290»PubMed
 6. Kafetzis DA, Astra H, Mitropoulos L. Five-day versus ten-day treatment of acute otitis media with cefprozil. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1997;16:283-6 «PMID: 9177961»PubMed
 7. Hoberman A, Paradise JL, Burch DJ ym. Equivalent efficacy and reduced occurrence of diarrhea from a new formulation of amoxicillin/clavulanate potassium (Augmentin) for treatment of acute otitis media in children. Pediatr Infect Dis J 1997;16:463-70 «PMID: 9154538»PubMed
 8. Roos K, Larsson P. Efficacy of ceftibuten in 5 versus 10 days treatment of recurrent acute otitis media in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2000;55:109-15 «PMID: 11006450»PubMed
 9. Cohen R, Levy C, Boucherat M ym. A multicenter, randomized, double-blind trial of 5 versus 10 days of antibiotic therapy for acute otitis media in young children. J Pediatr 1998;133:634-9 «PMID: 9821420»PubMed
 10. Hoberman A, Paradise JL, Rockette HE ym. Shortened Antimicrobial Treatment for Acute Otitis Media in Young Children. N Engl J Med 2016;375:2446-2456 «PMID: 28002709»PubMed