Takaisin

Misoprostoli kohdunkaulan pehmennyksessä ennen kaavintakeskeytystä

Näytönastekatsaukset
Oskari Heikinheimo
5.12.2012

Näytön aste: A

Misoprostoli pehmentää kohdunkaulaa otettuna suun tai emättimen kautta tai kielen alle annosteltuna.

Satunnaistetussa lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa «Ngai SW, Tang OS, Lao T ym. Oral misoprostol versu...»1 75:stä 6–12 raskausviikolla olevasta naisesta 36 sai 400 µg misoprostolia ja 39 naista 50 mg B6-vitamiinia suun kautta tablettina 12 tuntia ennen kirurgista keskeytystä. Tutkittavista 43 (57,3 %) oli synnyttämättömiä. Ryhmät olivat tilastollisesti samankaltaiset, ja kaikki potilaat olivat lopputuloksissa mukana.

Misoprostoliryhmässä niin synnyttämättömillä (n = 21) kuin synnyttäneillä keskimääräinen kohdunsuun laajeneminen oli tilastollisesti merkittävää lumeryhmään verrattuna. Sekä synnyttämättömillä että synnyttäneillä verenvuodon määrä väheni misoprostoliryhmässä merkitsevästi. Haittavaikutuksissa (vatsakipu, tiputteluvuoto, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli) ei ollut tilastollista eroa misoprostoli- ja lumeryhmien välillä. Synnyttämättömillä pehmennys lyhensi myös toimenpiteen kestoa (misoprostoli 6,5 ± 5,0 ja lume 14,5 ± 9,0 minuuttia, p < 0,0001).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa «Singh K, Fong YF, Prasad RN ym. Randomized trial t...»2 tutkittiin misoprostoliannoksia 200, 400, 600 ja 800 µg yhteensä 120 synnyttämättömällä potilaalla annettuna vaginaalisesti 3–4 tuntia ennen imukyretillä tehtyä raskaudenkeskeytystä. Misoprostoli 200 µg oli merkitsevästi tehottomampi kuin 400 µg (OR 95,3, 95 % luottamusväli 10,9–830,9, p < 0,001). Ryhmien 400, 600 ja 800 µg välillä ei ollut merkitsevää eroa kohdunsuun laajenemisessa vähintään 8 mm saakka (p < 0,364). Sekä ryhmässä 600 µg että 800 µg esiintyi merkitsevästi enemmän haittavaikutuksia (kipu, vuoto ja raskausmateriaalin esiintyminen kohdunsuulla) kuin ryhmässä 400 µg. Tutkijat pitävät misoprostoliannosta 400 µg suositeltavimpana. Suurempi misoprostoliannos näytti aiheuttavan lisää haittavaikutuksia tehon parantumatta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa tutkimuksessa «Saxena P, Salhan S, Sarda N. Comparison between th...»3 100 naista sai kohdunsuun pehmentämiseksi 400 µg misoprostolia joko suun kautta tai kielen alle 3 tuntia ennen kirurgista keskeytystä. Ryhmät eivät eronneet iän, raskauden keston tai synnytysten määrän suhteen. Kielenalainen annostelu sai aikaan merkitsevästi paremman kohdunsuun avautumisen kuin suun kautta tapahtuva annostelu (p < 0,001). Haittavaikutuksissa ei ollut eroa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kohdunkaulan farmakologisesta pehmentämisestä ennen kaavintaa on ilmestynyt vuonna 2010 myös Cochrane-katsaus [R4]. Sen mukaan misoprostoli (400 µg sublinguaalisesti tai vaginaalisesti annosteltuna) oli lumelääkettä tehokkaampi kohdunkaulan pehmennyksessä. Vaginaalisen annostelun jälkeen teho oli parempi kun vaikutusaika oli > 3 tuntia kuin < 2 tuntia. Vaginaalinen annostelu oli myös tehokkaampi kuin annostelu suun kautta; myös sivuvaikutuksia oli vähemmän vaginaalisen annostelun jälkeen. Kielen alle 2–3 tuntia ennen toimenpidettä annosteltu misoprostoli pehmensi kohdunkaulaa tehokkaammin kuin emättimeen annosteltu.

Myös mifepristonia voidaan käyttää kohdunkaulan pehmentämiseen ennen kaavintaa; 200 mg mifepristonia 24 tuntia ennen toimenpidettä oli tehokkaampi kuin suun kautta (600 µg) tai vaginaalisesti (800 µg) annosteltu misoprostoli «Kapp N, Lohr PA, Ngo TD ym. Cervical preparation f...»4.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Ngai SW, Tang OS, Lao T ym. Oral misoprostol versus placebo for cervical dilatation before vacuum aspiration in first trimester pregnancy. Hum Reprod 1995;10:1220-2 «PMID: 7657769»PubMed
 2. Singh K, Fong YF, Prasad RN ym. Randomized trial to determine optimal dose of vaginal misoprostol for preabortion cervical priming. Obstet Gynecol 1998;92:795-8 «PMID: 9794671»PubMed
 3. Saxena P, Salhan S, Sarda N. Comparison between the sublingual and oral route of misoprostol for pre-abortion cervical priming in first trimester abortions. Hum Reprod 2004;19:77-80 «PMID: 14688160»PubMed
 4. Kapp N, Lohr PA, Ngo TD ym. Cervical preparation for first trimester surgical abortion. Cochrane Database Syst Rev 2010;(2):CD007207 «PMID: 20166091»PubMed