Takaisin

Pistiäismyrkkysiedätyksen haittavaikutukset

Näytönastekatsaukset
Jussi Liippo, Kaija Lammintausta ja Leena Koulu
14.8.2019

Näytön aste: B

Yleisreaktioita ilmeisesti esiintyy enemmän mehiläis- kuin ampiaismyrkkysiedätyksessä.

Avoimessa 109 potilaan seurantatutkimuksessa «Youlten LJ, Atkinson BA, Lee TH. The incidence and...»1 yleisreaktioita esiintyi 7,5 %:ssa siedätyspistoja normaalissa annoksen nostovaiheessa ja 2,1 %:ssa pistoja ylläpitovaiheessa. Reaktioita tuli enemmän mehiläismyrkkysiedätyksen (17 %, nosto, 7,8 % ylläpitovaihe) kuin ampiaissiedätyshoidon aikana (3 % nosto, 0,3 % ylläpito). Yli 80 % reaktioista todettiin ensimmäisten 30 minuutin aikana, 90 % tunnin kuluessa, 5,5 %:lla reaktio ilmaantui yli 2 tunnin kuluttua pistosta. Vain 0,47 %:ssa tarvittiin adrenaliinia tilanteen hallintaan.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Sieber ym. «Sieber W, Pfeifer M, Skandra T, Siemon G. Adverse ...»2 seurasivat 63 pikahypohoidossa ollutta potilasta. Ennen tavoiteannosta, joka oli 100 µg/kerta, todettiin 1 yleisreaktio 31,7 %:ssa hoitojaksoja. Reaktio oli kuitenkin alkuperäistä lievempi 84 %:ssa tapauksia. Kaikkiaan 2,1 %:ssa pistokertojen yhteydessä ilmeni yleisreaktio. Suuria paikallisreaktioita todettiin noin 90 %:ssa hoitojaksoja. Suuret paikallisreaktiot olivat tavallisempia ampiaismyrkkysiedätyksen aikana.

Mehiläissiedätyksen aikana yleisreaktiot olivat tavallisempia, ja yleisreaktioita todettiin erityisesti henkilöillä, joilla oli tiedossa vaikea yleisreaktio pistosta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Pistiäissiedätyshoitoon liittyy pieni mutta merkittävä allergisten yleisoireiden riski.

Meta-analyysi «Boyle RJ, Elremeli M, Hockenhull J ym. Venom immun...»3 (6 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta ja 1 lähes satunnaistettu kontrolloitu tutkimus käsittäen 392 potilasta) osoitti merkittävän yleisoireisten allergisten reaktioiden riskin pistiäissiedätykseen liittyen. Meta-analyysiin liittyvät julkaisut oli tehty sekä lapsilla että aikuisilla, joilla oli oirehistoriassa yleisoireinen tai suuri paikallisreaktio pistiäisen pistoon liittyen. 14/150 (9,3 %) pistiäissiedätyshoidettua potilasta ja 1/135 (0,7 %) lumetta tai siedätyshoitoa saamatonta potilasta koki yleisoireisen reaktion pistossiedätyshoitoon liittyen (riskisuhde 8,16; 95 % luottamusväli 1,53–43,46).

Meta-analyysiin edelleen liittyvässä 11 seurantatutkimuksessa yleisoireisten reaktioiden määrä oli 131/921 (14,2 %) mehiläisenmyrkyllä siedätetyistä potilaista ja vastaavasti vain 8/289 (2,8 %) ampiaisenmyrkyllä siedätetyistä potilaista.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Youlten LJ, Atkinson BA, Lee TH. The incidence and nature of adverse reactions to injection immunotherapy in bee and wasp venom allergy. Clin Exp Allergy 1995;25:159-65 «PMID: 7750008»PubMed
  2. Sieber W, Pfeifer M, Skandra T, Siemon G. Adverse reactions to rush -venom-immunotherapy in hymenoptera sting allergy with Reless and ALK. Atemwegs Lungenkrankheiten 1996;22:659-66
  3. Boyle RJ, Elremeli M, Hockenhull J ym. Venom immunotherapy for preventing allergic reactions to insect stings. Cochrane Database Syst Rev 2012;10:CD008838 «PMID: 23076950»PubMed