Takaisin

Sumatriptaani migreenin kohtaushoidossa

Näytönastekatsaukset
Markus Färkkilä
7.5.2015

Näytön aste: A

Sumatriptaani on tehokas migreenin kohtaushoidossa.

Systemoitu katsaus «Harrison DL, Slack MK. Meta-analytic review of the...»1, jossa oli mukana 15 tutkimusta ihon alle annosteltavasta sumatriptaanista, referoitiin DARE-tietokannassa «The Database of Abstracts of Reviews of Effectiven...»2. Yhdistetty vaikutuksen suuruus (effect size) lumelääkkeeseen verrattuna oli 60 minuutin kohdalla 1,09 (95 % luottamusväli 1,02–1,16) ja 120 minuutin kohdalla 1,03 (95 % luottamusväli 0,93–1,12). Haittavaikutuksia (8 tutkimuksen mukaan) olivat injektiokohdan reaktio (51 %), pahoinvointi ja oksentelu (14 %) ja punastelu (7 %).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa tutkimuksessa «Sumatriptan--an oral dose-defining study. The Oral...»3 verrattiin toisiinsa kolmea sumatriptaaniannosta (p.o. 100, 200 ja 300 mg) ja lumelääkettä. Vastaavat tutkimusryhmäkoot 305, 283 ja 299 (yhteensä 887) ja 205. Tutkimus kesti kolmen kohtauksen ajan, kuitenkin korkeintaan 3 kuukautta. Useimmissa arvioinneissa käytettiin vain 1. kohtausta.

Päänsärky lieveni vaikeasta tai keskivaikeasta lievään tai kokonaan pois kahden tunnin sisällä lääkkeen otosta 67 %:lla (100 mg), 73 %:lla (200 mg), 67 %:lla (300 mg) ja 27 %:lla. Lumelääkkeen ja 100 mg:n sumatriptaaniannoksen välillä ARR 40 % (95 % luottamusväli 31–48) ja NNT 2,5 (95 % luottamusväli 2,1–3,2). Sumatriptaani helpotti 47 %:lla ainakin yhtä oiretta kolmesta (pahoinvoinnin tunne, oksentelu, valonarkuus), lumelääke vain 21 %:lla. ARR 26 % (95 % luottamusväli 20–32) ja NNT 3,8 (95 % luottamusväli 3,1–5,0). Sumatriptaanilla responssi saatiin kaikkiin kolmeen kohtaukseen 47 %:lla ja lumelääkkeellä 8 %:lla. Lisälääkityksen tarve kahden tunnin kohdalla 34 % ja 75 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa tutkimuksessa «Evaluation of a multiple-dose regimen of oral suma...»4 sumatriptaania (100 mg p.o., 149 koehenkilöä) verrattiin lumelääkkeeseen (84 koehenkilöä). Kultakin potilaalta hoidettiin yksi päänsärkykohtaus siten, että ensimmäinen tabletti otettiin ensioireisiin, toinen 2 tunnin kohdalla, jos särky jatkui ja vielä kolmas 24 tunnin sisällä, jos särky palasi.

2 tunnin kohdalla särky oli lieventynyt vaikeasta tai keskivaikeasta lieväksi tai kokonaan pois 50 %:lla lääkeryhmässä ja 19 %:lla lumeryhmässä ARR = 31 % (95 % luottamusväli 7–55) ja NNT = 3,2 (95 % luottamusväli 1,8–14,3). 4 tunnin kohdalla vastaavat luvut olivat 48 % ja 16 %. Vastaavasti kivuttomia 26 ja 5 % kahden tunnin kohdalla ja neljän tunnin kohdalla 48 % ja 13 %. Uuden annoksen kahden tunnin kohdalla otti 59 % ja 80 %. Kohtauksen uusimisfrekvensseissä 24 tunnin sisällä ei havaittu eroa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kaikki, joilla oli särkyä kahden tunnin kohdalla, eivät ottaneet lääkettä uudelleen. Se on voinut vaikuttaa neljän tunnin tuloksiin.

Kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa tutkimuksessa «Self-treatment of acute migraine with subcutaneous...»5 subkutaanisti otettua (koehenkilö itse käytti injektoria) sumatriptaania (6 mg) verrattiin lumelääkkeeseen (s.c.). Migreenin jatkuessa 1 tunnin kohdalla lääkitys oli mahdollista uusia. Kultakin koehenkilöltä hoidettiin 1 kohtaus. Sumatriptaaniryhmän koko oli 155 ja lumeryhmän 80 henkilöä.

Päänsärky lieveni vaikeasta tai keskivaikeasta lieväksi tai kokonaan pois 1 tunnin sisällä sumatriptaaniryhmässä 77 %:lla ja lumeryhmässä 26 %:lla (NNT = 2,0, 95 % luottamusväli 1,6–2,5), 2 tunnin sisällä vastaavasti 83 %:lla ja 30 %:lla. Vastaavasti täysin säryttömiä oli 1 tunnin sisällä 31 % ja 5 % (NNT = 3,8, 95 % luottamusväli 2,9–5,7), 2 tunnin sisällä 62 % ja 13 %. Lisäinjektion 2 tunnin kohdalla otti 31 % ja 71 %. Kohtaus uusi 46 %:lla molemmissa ryhmissä. Sumatriptaaniryhmässä 79 % piti lääkitystä erinomaisena tai hyvänä, lumeryhmässä 22 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa tutkimuksessa «A placebo-controlled study of intranasal sumatript...»6 intranasaalista sumatriptaania verrattiin lumelääkkeeseen. Sekä sumatriptaani- että lumeryhmässä oli 37 henkilöä, joista kultakin hoidettiin 1 kohtaus siten, että sumatriptaania (20 mg + 20 mg) tai lumelääkettä otettiin intranasaalisesti 2 annosta, joiden väli oli 15 minuuttia. Tehoksi katsottiin päänsäryn lieveneminen vaikeasta tai keskivaikeasta lieväksi tai pois kokonaan 60 ja 120 minuutin kuluessa hoidon annosta.

Sumatriptaaniryhmästä 75 % sai lääkkeestä tehon 120 minuutin kuluessa, lumeryhmästä 32 %. Täysin säryttömiä oli 53 % ja 11 %. Yhden tunnin kohdalla 64 % ja 30 % (NNT = 2,9, 95 % luottamusväli 1,8–7,7) sekä 33 % ja 11 % (NNT = 4,5, 95 % luottamusväli 3,2–7,8). Sumatriptaani oli tehokas myös pahoinvoinnin tunteen (14 % ja 38 %), oksentelun (0 % ja 14 %), ja ääniherkkyyden (19 % ja 51 %) sekä toiminnallisen kyvyttömyyden vähentäjänä. Vuorokauden kohdalla särky oli uusinut sumatriptaaniryhmässä 29 %:lla ja lumeryhmässä 20 %:lla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sumatriptaani (kuten useimmat muutkin triptaanit) on osoitettu ergotamiineja tehokkaammiksi migreenikohtauksen hoidossa «A randomized, double-blind comparison of sumatript...»7.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

A Cochrane review «Derry CJ, Derry S, Moore RA. Sumatriptan (oral rou...»8 included 61 studies with a total of 37 250 adults with migraine. The majority of participants were female (70% to 100%) and suffering from migraine without aura (14% to 93%). The studies compared oral sumatriptan with placebo or an active comparator. Most of the data were for the 50 mg and 100 mg doses.

Sumatriptan 50 mg vs. placebo

 • With moderate or severe baseline pain (13 studies, n=6447): the NNTs were 6.1, 7.5, and 4.0 for pain-free at two hours and headache relief at one and two hours, respectively. NNTs for sustained pain-free and sustained headache relief during the 24 hours postdose were 9.5 and 6.0, respectively.
 • With mild baseline pain (7 studies, n=1514): NNT was 4.4 for pain-free at two hours.

Sumatriptan 100 mg vs. placebo

 • With moderate or severe baseline pain (16 studies, n=6571): the NNTs were 4.7, 6.8 and 3.5, respectively, for pain-free at two hours and headache relief at one and two hours. NNTs for sustained pain-free and sustained headache relief during the 24 hours postdose were 6.5 and 5.2, respectively.
 • With mild baseline pain (5 studies, n=1240): NNT was 3.0 for pain-free at two hours.

Sumatriptan 100 mg vs. sumatriptan 50 mg: 100 mg dose was significantly better than 50 mg dose for pain-free (p=0.0001) and headache relief (p=0.010) at two hours, and for sustained pain-free during 24 hours (p=0.008).

Sumatriptan 50 mg vs. acetylsalicylic acid 100 mg, rizatriptan 5 mg and rizatriptan 10 mg: there were no significant differences between treatments.

Treating early, during the mild pain phase, gave significantly better NNTs for pain-free at two hours and sustained pain-free during 24 hours than did treating established attacks with moderate or severe pain intensity. Relief of associated symptoms, including nausea, photophobia, and phonophobia, was greater with sumatriptan than with placebo, and use of rescue medication was lower with sumatriptan than with placebo. For the most part, adverse events were transient and mild and were more common with the sumatriptan than with placebo, with a clear dose response relationship (25 mg to 100 mg).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Jokaisessa tutkimuksessa oli mukana sekä aurallista että auratonta migreeniä. Yleensä tuloksia ei eritelty migreenityypin suhteen. Koehenkilöistä suurin osa oli naisia. Lapset ja yli 65-vuotiaat oli suljettu pois.

Kirjallisuutta

 1. Harrison DL, Slack MK. Meta-analytic review of the effect of subcutaneous sumatriptan in migraine headache. J Pharm Technol 1996;12:109-14
 2. The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no.: DARE-988407. In: The Cochrane Library, Issue 2, 2000. Oxford: Update Software.
 3. Sumatriptan--an oral dose-defining study. The Oral Sumatriptan Dose-Defining Study Group. Eur Neurol 1991;31:300-5 «PMID: 1653137»PubMed
 4. Evaluation of a multiple-dose regimen of oral sumatriptan for the acute treatment of migraine. The Oral Sumatriptan International Multiple-Dose Study Group. Eur Neurol 1991;31:306-13 «PMID: 1653138»PubMed
 5. Self-treatment of acute migraine with subcutaneous sumatriptan using an auto-injector device. The Sumatriptan Auto-Injector Study Group. Eur Neurol 1991;31:323-31 «PMID: 1653140»PubMed
 6. A placebo-controlled study of intranasal sumatriptan for the acute treatment of migraine. The Finnish Sumatriptan Group and the Cardiovascular Clinical Research Group. Eur Neurol 1991;31:332-8 «PMID: 1653141»PubMed
 7. A randomized, double-blind comparison of sumatriptan and Cafergot in the acute treatment of migraine. The Multinational Oral Sumatriptan and Cafergot Comparative Study Group. Eur Neurol 1991;31:314-22 «PMID: 1653139»PubMed
 8. Derry CJ, Derry S, Moore RA. Sumatriptan (oral route of administration) for acute migraine attacks in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012;2:CD008615 «PMID: 22336849»PubMed