Takaisin

Tupakoinnin yhteys selkäsairauksiin

Näytönastekatsaukset
Antti Malmivaara ja Jaro Karppinen
30.6.2014

Näytön aste: B

Tupakointi ilmeisesti lisää selkäkipujen esiintyvyyttä.

Meta-analyysissä «Shiri R, Karppinen J, Leino-Arjas P ym. The associ...»1 löytyi 81 systemaattiseen katsaukseen ja 40 meta-analyysiin kelpaavaa vuosina 1966–2009 julkaistua tutkimusta. Tutkimuksiin valittiin vain sellaisia, joissa oli vakioitu vähintään ikä ja sukupuoli.

Meta-analyysiin sisälletyissä poikkileikkaustutkimuksissa (n = 27) lihavuus oli yhteydessä viimeisen kuukauden (OR 1,30, 95 % luottamusväli 1,16–1,45) ja viimeisen vuoden aikana koetun alaselkäkivun esiintymiseen (OR 1,33, 95 % luottamusväli 1,26–1,41), alaselkäkivun takia hoitoon hakeutumiseen (OR 1,49, 95 % luottamusväli 1,38–1,60), krooniseen alaselkäkipuun (OR 1,79, 95 % luottamusväli 1,27–2,50) sekä haittaavaan alaselkäkipuun (OR 2,14, 95 % luottamusväli 1,11–4,13). Aiemmin tupakoineilla selkäkivun esiintyminen oli ei-koskaan tupakoineita suurempi, mutta pienempi kuin tällä hetkellä tupakoivilla.

Meta-analyysiin sisälletyissä kohorttitutkimuksissa (n = 13) sekä aiempi tupakointi (OR 1,32, 95 % luottamusväli 0,99–1,77) että tällä hetkellä tupakointi (OR 1,31, 95 % luottamusväli 1,11–1,55) lisäsivät alaselkäkivun ilmaantuvuutta (vähintään yksi päivä viimeisen vuoden aikana). Tupakoinnin ja alaselkäkivun yhteys alaselkäkivun ilmaantuvuuteen oli voimakkaampi nuorilla kuin aikuisilla (OR 1,82 vs 1,16).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tupakointi on heikommin yhteydessä jalkaan säteilevään kipuun tai iskiasoireyhtymään, sillä systemaattisessa katsauksessa «Shiri R, Karppinen J, Leino-Arjas P ym. Cardiovasc...»2 (19 tutkimusta) yhteys löytyi vain joissakin tutkimuksissa pitkän tupakointihistorian omaavilla.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Shiri R, Karppinen J, Leino-Arjas P ym. The association between smoking and low back pain: a meta-analysis. Am J Med 2010;123:87.e7-35 «PMID: 20102998»PubMed
  2. Shiri R, Karppinen J, Leino-Arjas P ym. Cardiovascular and lifestyle risk factors in lumbar radicular pain or clinically defined sciatica: a systematic review. Eur Spine J 2007;16:2043-54 «PMID: 17525856»PubMed