Takaisin

Tutin käyttö äkillisen välikorvatulehduksen riskitekijänä

Näytönastekatsaukset
Marjo Renko
6.9.2017

Näytön aste: B

Tutin käyttö lisännee toistuvien välikorvatulehdusten riskiä.

Tutin käytön ja äkillisen välikorvatulehduksen yhteyden havaitsi ensimmäisenä ruotsalainen hammaslääkäri Larsson vuonna 1975. Tutin ja välikorvatulehdusten välisestä assosiaatiosta on sittemmin tehty Suomessa retrospektiivinen poikkileikkaustutkimus, prospektiivinen seurantatutkimus sekä interventiotutkimus ja muutamia muita havainnoivia tutkimuksia Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Kaikissa on havaittu pieni yhteys tutin käytön ja välikorvatulehdusten esiintymisen välillä.

Niemelän ym. «Niemelä M, Uhari M, Hannuksela A. Pacifiers and de...»1 938 lasta käsittäneessä retrospektiivisessä tutkimuksessa (1994) selvitettiin lasten sairastamien välikorvatulehdusten ja tutin käytön (kyllä/ei) yhteyttä kyselylomakkeen avulla lasten ollessa 5-vuotiaita.

Tuttia käyttäneiden lasten ryhmässä oli enemmän niitä, joilla oli ollut vähintään 4 akuuttia otiittia, kuin tuttia käyttämättömien lasten ryhmässä (riskisuhde 1,43; 95 % luottamusväli 1,06–1,93).

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Saman tutkimusryhmän prospektiivisessa jatkotutkimuksessa «Niemelä M, Uhari M, Möttönen M. A pacifier increas...»2 (1995) seurattiin 845 päiväkotihoidossa olevaa lasta keskimäärin 10 kuukauden ajan. Seuranta-aikana 29,5 % tuttia käyttäneistä ja 20,6 % tuttia käyttämättömistä alle 2-vuotiaista lapsista sairasti vähintään 3 välikorvatulehdusta, mutta todettu ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (riskisuhde 1,6; 95 % luottamusväli 0,6–4,1). 2-vuotiailla lapsilla vastaava riskisuhde oli 2,9 (95 % luottamusväli 1,2–7,3) ja 3-vuotiailla 2,5 (95 % luottamusväli 0,8–7,7). Alle 2-vuotiailla lapsilla tutin käytön laskettiin aiheuttavan vuositasolla otiittiepisodien määrän lisääntymisen 3,6:sta 5,4:ään (p = 0,04), mutta vastaavaa tilastollisesti merkitsevää eroa ei todettu yli 2-vuotiailla lapsilla.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Edelleen saman tutkimusryhmän tekemässä interventiotutkimuksessa «Niemelä M, Pihakari O, Pokka T ym. Pacifier as a r...»3 (2000) 14 oululaista neuvolaa jaettiin 7:ään koon ja alueen mukaan samanlaiseen pariin. Toinen parista satunnaistettiin antamaan alle 18 kuukauden ikäisten lasten vanhemmille ohjeita tutin käytön rajoittamisesta 6 kuukauden iästä alkaen ja lopettamisesta 10 kuukauden iässä. Toinen neuvolapari toimi kontrollina. Kaikkien lasten (interventioryhmän n = 272, kontrolliryhmän n = 212) infektioita ja tutin käyttöä seurattiin kuukausittaisin oirepäiväkirjoin 6 kuukauden ajan.

Interventio ei saanut aikaan tutin käytön täydellistä lopettamista, mutta 6–10 kuukauden iässä tutin jatkuva käyttö väheni 27 %:lla. Interventioneuvoloiden lapset sairastivat seuranta-aikana 29 % vähemmän otiitteja kuin kontrollineuvoloiden lapset.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Warrenin prospektiivisessa seurantatutkimuksessa «Warren JJ, Levy SM, Kirchner HL ym. Pacifier use a...»4 (2001) 1 375 lasta rekrytoitiin heidän syntyessään ja heitä seurattiin 12 kuukauden ikään. Otiittidiagnoosit, imemistottumukset ja muut riskitekijät kysyttiin vanhemmilta muutaman kuukauden välein. Tutin käyttäjiä oli 6 viikon iässä 78 % ja 12 kuukauden iässä 39 % lapsista.

Monimuuttuja-analyysissä otiitin ilmaantumiseen assosioituivat ikä (OR 1,34; 95 % luottamusväli 1,3–1,38), tutin käyttö (OR 1,20; 95 % luottamusväli 1,03–1,39) ja poika-sukupuoli (OR 1,19; 95 % luottamusväli 1,01–1,41).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Amerikkalaiseen poikkileikkaustutkimukseen «Jackson JM, Mourino AP. Pacifier use and otitis me...»5 (1999) otettiin 200 tervettä alle 12 kuukauden ikäistä lasta (keski-ikä 8,3 kuukautta). Otiittihistoria selvitettiin sairauskertomuksista, ja tutkimushetken tutin käyttö ja muut riskitekijät kysyttiin vanhemmilta.

Otiitteja oli esiintynyt 36 %:lla tutin käyttäjistä ja 23 %:lla tuttia käyttämättömistä (P < 0,05).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Hollantilaiset tutkijat seurasivat 495 lasta syntymästä 4 vuoden ikään vuosina 2000–2005 «Rovers MM, Numans ME, Langenbach E ym. Is pacifier...»6 (2008).

Niistä 216 lapsesta, jotka käyttivät seurannan alkaessa tuttia, 35 % sairasti vähintään 1 otiitin, kun taas niistä 260 lapsesta, jotka eivät käyttäneet tuttia, 32 % sairasti vähintään 1 otiitin (OR 1,3; 95 % luottamusväli 0,9–1,9). Toistuville otiiteille vastaavat luvut olivat 16 % ja 11 % (OR 1,9, luottamusväli 1,1–3,2).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Egyptiläisessä tutkimuksessa «Salah M, Abdel-Aziz M, Al-Farok A ym. Recurrent ac...»7 tarkasteltiin tutin käyttöä ja muita mahdollisia otiitin riskitekijöitä retrospektiivisesti sairauskertomuksista 340 toistuvia otiitteja sairastavalla lapsella.

Tuttia käyttävillä lapsilla oli keskimäärin 5,8 korvatulehdusta seuranta-aikana ja tuttia käyttämättömillä 5,1. Ero oli tilastollisesti merkitsevä, mutta ikää ei analyysissä vakioitu.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Tutin ja otiitin välisen yhteyden taustalla olevaa patogeneettistä mekanismia ei tunneta.

Kirjallisuutta

 1. Niemelä M, Uhari M, Hannuksela A. Pacifiers and dental structure as risk factors for otitis media. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1994;29:121-7 «PMID: 8056494»PubMed
 2. Niemelä M, Uhari M, Möttönen M. A pacifier increases the risk of recurrent acute otitis media in children in day care centers. Pediatrics 1995;96:884-8 «PMID: 7478830»PubMed
 3. Niemelä M, Pihakari O, Pokka T ym. Pacifier as a risk factor for acute otitis media: A randomized, controlled trial of parental counseling. Pediatrics 2000;106:483-8 «PMID: 10969091»PubMed
 4. Warren JJ, Levy SM, Kirchner HL ym. Pacifier use and the occurrence of otitis media in the first year of life. Pediatr Dent 2001;23:103-7 «PMID: 11340716»PubMed
 5. Jackson JM, Mourino AP. Pacifier use and otitis media in infants twelve months of age or younger. Pediatr Dent 1999;21:255-60 «PMID: 10436480»PubMed
 6. Rovers MM, Numans ME, Langenbach E ym. Is pacifier use a risk factor for acute otitis media? A dynamic cohort study. Fam Pract 2008;25:233-6 «PMID: 18562333»PubMed
 7. Salah M, Abdel-Aziz M, Al-Farok A ym. Recurrent acute otitis media in infants: analysis of risk factors. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2013;77:1665-9 «PMID: 23953241»PubMed