Takaisin

Lyhytneuvonnan ja laajemman intervention vertailu

Näytönastekatsaukset
Mauri Aalto
2.9.2015

Näytön aste: A

Riskikäytön hoitona lyhytneuvonta on yhtä tehokas kuin laajempi interventio.

Bienin ym. systemoidussa katsauksessa «Bien TH, Miller WR, Tonigan JS. Brief intervention...»1(14 tutkimusta, n = 1 079) verrattiin lyhytneuvonnan ja laajemman intervention tehoa. Enin osa potilaista oli hoitoon hakeutuvia ja alkoholiriippuvaisia. Laajempi interventio sisälsi heterogeenisen ryhmän erilaisia terapioita ja tulosmittarit vaihtelivat eri tutkimuksissa. Ainoastaan 2/14 tutkimuksessa laajempi interventio oli lyhytneuvontaa tehokkaampi ja 12 tutkimuksessa se oli laajemman intervention veroinen (vaikutuksen suuruus [effect size] = 0,06, SD 0,31).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Samanlaiseen johtopäätelmään Bien ym. «Bien TH, Miller WR, Tonigan JS. Brief intervention...»1 kanssa päätyivät Moyer ym. «Moyer A, Finney JW, Swearingen CE ym. Brief interv...»2 meta-analyysissaan, missä 20 tutkimuksessa on verrattu intensiteetiltään ja kestoltaan erilaisia interventioita (brief intervention vs extended treatment) hoitoon hakeutuvilla potilailla. Kymmenessä näistä tutkimuksista oli mukana myös alkoholiriippuvaisia potilaita. Näiden kahden hoitomuodon vertailussa vaikutuksen suuruus ei merkitsevästi poikennut nollasta alkoholin kulutuksen osalta < 3 kk:n (vaikutuksen suuruus 0,000, 95 % luottamusväli -0,634–0,634), > 6–12 kk:n (vaikutuksen suuruus 0,004, 95 % luottamusväli -0,152–0,161) eikä > 12 kk:n kohdalla (vaikutuksen suuruus 0,034, 95 % luottamusväli -0,107–0,175). Sen sijaan > 3–6 kk:n kohdalla vaikutuksen suuruus suosi heikosti (0,415, 95 % luottamusväli 0,119–0,711) intensiivisempää interventiota.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Cochrane-katsaus «Kaner EF, Beyer F, Dickinson HO ym. Effectiveness ...»3 tarkasteli 21 perusterveydenhuollon tutkimusta, joista 4 ensiapupoliklinikoilla tehtyä tutkimusta. Johtopäätelmänä oli, että pidennetyt muodot lyhytinterventiosta (yli 4 tapaamiskertaa) eivät vähennä juomismääriä enemmän kuin 1–4 käyntikertaa sisältävät lyhytneuvonnat.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Bien TH, Miller WR, Tonigan JS. Brief interventions for alcohol problems: a review. Addiction 1993;88:315-35 «PMID: 8461850»PubMed
  2. Moyer A, Finney JW, Swearingen CE ym. Brief interventions for alcohol problems: a meta-analytic review of controlled investigations in treatment-seeking and non-treatment-seeking populations. Addiction 2002;97:279-92 «PMID: 11964101»PubMed
  3. Kaner EF, Beyer F, Dickinson HO ym. Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD004148 «PMID: 17443541»PubMed