Takaisin

Alkoholinkäyttöön liittyvä lyhytneuvonnan annosvaste

Näytönastekatsaukset
Mauri Aalto
2.9.2015

Näytön aste: C

Lyhytneuvontaan käytetty aika ilmeisesti parantaa sen vastetta.

Poikolainen nosti meta-analyysissään esiin kysymyksen lyhytneuvonnan annoksen mahdollisesta vaikutuksesta tehoon «Poikolainen K. Effectiveness of brief intervention...»1. Ballesteros ym. «Ballesteros J, Duffy JC, Querejeta I ym. Efficacy ...»2 selvittivät lyhytneuvonnan annos-vasteriippuvuutta perusterveydenhuollon toimintaympäristössä perustuen 13 RCT-tutkimukseen. Minimaalinen neuvonta (kesto 3–5 minuuttia) ei eronnut kontrolliryhmästä. Sen sijaan lyhytneuvonta ja laajennettu lyhytneuvonta olivat tehokkaampia (vastaavasti OR 1,6, 95 % luottamusväli 1,33–1,93 ja OR 1,5, 95 % luottamusväli 1,12–1,95), mutta keskenään yhtä tehokkaita.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Poikolainen K. Effectiveness of brief interventions to reduce alcohol intake in primary health care populations: a meta-analysis. Prev Med 1999;28:503-9 «PMID: 10329341»PubMed
  2. Ballesteros J, Duffy JC, Querejeta I ym. Efficacy of brief interventions for hazardous drinkers in primary care: systematic review and meta-analyses. Alcohol Clin Exp Res 2004;28:608-18 «PMID: 15100612»PubMed