Takaisin

Kognitiivinen käyttäytymisterapia kohtalaisen tai vaikean alkoholiongelman hoidossa

Näytönastekatsaukset
Kaarlo Simojoki
4.9.2015

Näytön aste: B

Motivoivaa haastattelua laajempi kognitiivinen käyttäytymisterapia ilmeisesti parantaa kohtalaisen tai vaikean alkoholiongelman hoitotulosta.

Väittämä perustuu ensinnäkin SBU:n työryhmän laatimaan systemaattiseen katsaukseen «Andreasson S, Öjehagen A. Psychosocial treatment o...»1, joka pitää sisällään 164 alkoholiongelman psykososiaalista hoitoa käsittelevää satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta. Vuoteen 2002 mennessä tätä aihetta oli tutkittu 20 satunnaistetussa tutkimuksessa. Näistä tutkimuksista kuusi voitiin sisällyttää meta-analyysiin (yhteensä n = 214) «Allsop S, Saunders B, Phillips M ym. A trial of re...»2, «Monti PM, Rohsenow DJ, Rubonis AV ym. Cue exposure...»3, «Nelson JE, Howell RJ. Assertiveness training using...»4, «Olson RP, Ganley R, Devine VT ym. Long-term effect...»5, «Drummond DC, Glautier S. A controlled trial of cue...»6, «Ferrell WL, Galassi JP. Assertion training and hum...»7. Alkoholiongelmien vaikeusaste oli kohtalainen tai vaikea. Hoitomuotona oli kognitiivinen käyttäytymisterapia, joka tähtäsi retkahduksen estoon tai juomisesta kieltäytymisen harjoittelemiseen (cue exposure). Kontrolliryhmät saivat muita hoitomuotoja, kuten relaksaatioharjoittelua tai itsetunnon lisäämisterapiaa. Hoitotulosta seurattiin yleisimmin 6 kuukauden ajan, mutta yhdessä tutkimuksessa vain 2 kuukautta. Tärkein tulosmittari oli täysraittiuden kesto. Yhdessä tutkimuksessa tulosmittari oli parantunut juomiskäyttäytyminen ja toisessa alkoholiongelmien indeksi. Meta-analyysissä hoidon vaikuttavuus (ES) oli kohtalainen eli 0,73. Kuitenkin 12 kuukauden seurannassa ero näiden kahden hoitomuodon välillä väheni huomattavasti.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuoden 2012 meta-analyysissa «Agosti V, Nunes EV, O'Shea D. Do manualized psycho...»8arvioitiin 6 tutkimuksen perustuen, ettei kognitiivinen käyttäytymisterapia paranna hoitotulosta verrattaessa sitä yhdistettynä joko naltreksoniin tai lumelääkitykseen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit: Seuranta-aika oli lyhyt ja hoitojen kustannuksia ei vertailtu, mutta alkoholiriippuvaiset potilaat hyötyivät ainakin aluksi lyhytneuvontaa tiiviimmästä hoidosta.

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Bowen S, Witkiewitz K, Clifasefi SL ym. Relative e...»9 yhteensä 286 alkoholin vieroitushoidon onnistuneesti läpikäynyttä 18–70-vuotiasta potilasta satunnaistettiin kahdeksaan viikoittaiseen mindfulness perusteiseen relapsin ehkäisyohjelmaan (MBRP), kognitiivis-behavioraaliseen relapsin ehkäisyohjelmaan (RP) tai tavanomaisen hoidon 12-askeleen ja psykoedukaation ohjelmaan (TAU). Kaikista satunnaistetuista 207 potilasta voitiin seurata koko 12 kuukauden ajan. Ensisijainen lopputulosmuuttuja oli aika ensimmäiseen runsaan juomisen relapsiin, joka MBRP ja RP ryhmissä pidempi kuin TAU ryhmässä (HR 0,41; CI 95 % 0,37–0,46). MBRP ja RP ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Runsaan juomisen päiviä oli MBRP ryhmässä 31 % RP ryhmää vähemmän (p < 0,05), mutta MBRP ja RP ryhmien ja TAU ryhmän välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Meta-analyysiin «Magill M, Ray LA. Cognitive-behavioral treatment w...»10 sisällytettiin 53 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joissa oli selvitetty kognitiivis-behavioraalisen terapian (KBT) tehoa päihderiippuvuuden tai -väärinkäytön (alkoholi, huumeet) hoidossa. Tutkimuksista 23:ssa käsiteltiin alkoholia. Lopputulosmittarit vaihtelivat, joten tulokset analysoitiin vaikutuksen suuruuksia (effect size). Vaikka kaikkien päihteiden osalta KBT:n teho oli tilastollisesti merkitsevä (effect size 0,144; CI 95 % 0,094–0,194), pelkästään alkoholia käsittelevien tutkimusten kohdalla tilastollisesti merkitsevää eroa KBT:n hyväksi ei ollut (effect size 0,067; CI 95 % -0,002–0,136).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Mukaan otettavien tutkimusten valintaa ei ole kuvattu riittävän tarkasti. Analyysiin sisällytetyt tutkimukset olivat heterogeenisia, jonka vuoksi luottamus yhdistettyihin tuloksiin alenee.

Kirjallisuutta

 1. Andreasson S, Öjehagen A. Psychosocial treatment of alcohol dependence. Kirjassa: Berglund M, Thelander S, Jonsson E (toim.) Treating alcohol and drug abuse. Wiley VCH, Weinheim 2003:43-188
 2. Allsop S, Saunders B, Phillips M ym. A trial of relapse prevention with severely dependent male problem drinkers. Addiction 1997;92:61-73 «PMID: 9060198»PubMed
 3. Monti PM, Rohsenow DJ, Rubonis AV ym. Cue exposure with coping skills treatment for male alcoholics: a preliminary investigation. J Consult Clin Psychol 1993;61:1011-9 «PMID: 7906700»PubMed
 4. Nelson JE, Howell RJ. Assertiveness training using rehearsal and modeling with male alcoholics. Am J Drug Alcohol Abuse 1982;9:309-23 «PMID: 7185276»PubMed
 5. Olson RP, Ganley R, Devine VT ym. Long-term effects of behavioral versus insight-oriented therapy with inpatient alcoholics. J Consult Clin Psychol 1981;49:866-77 «PMID: 7309955»PubMed
 6. Drummond DC, Glautier S. A controlled trial of cue exposure treatment in alcohol dependence. J Consult Clin Psychol 1994;62:809-17 «PMID: 7962885»PubMed
 7. Ferrell WL, Galassi JP. Assertion training and human relations training in the treatment of chronic alcoholics. Int J Addict 1981;16:959-68 «PMID: 7327778»PubMed
 8. Agosti V, Nunes EV, O'Shea D. Do manualized psychosocial interventions help reduce relapse among alcohol-dependent adults treated with naltrexone or placebo? A meta-analysis. Am J Addict 2012;21:501-7 «PMID: 23082827»PubMed
 9. Bowen S, Witkiewitz K, Clifasefi SL ym. Relative efficacy of mindfulness-based relapse prevention, standard relapse prevention, and treatment as usual for substance use disorders: a randomized clinical trial. JAMA Psychiatry 2014;71:547-56 «PMID: 24647726»PubMed
 10. Magill M, Ray LA. Cognitive-behavioral treatment with adult alcohol and illicit drug users: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Stud Alcohol Drugs 2009;70:516-27 «PMID: 19515291»PubMed