Takaisin

Yhteisövahvistusohjelma vs hoitopaikan tavanomainen alkoholiongelmaisen hoito

Näytönastekatsaukset
Tarkistanut Kaarlo Simojoki; alkuperäiset kirjoittajat Rauno Mäkelä ja Mauri Aalto
4.9.2015

Näytön aste: B

Yhteisövahvistusohjelma (CRA-hoito) ilmeisesti lisää tavanomaisen hoidon tuloksellisuutta.

Väittämä perustuu ensinnäkin SBU:n työryhmän laatimaan systemaattiseen katsaukseen «Andreasson S, Öjehagen A. Psychosocial treatment o...»1, joka pitää sisällään 164 alkoholiongelman psykososiaalista hoitoa käsittelevää satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta. CRA-hoidon vaikuttavuutta oli tutkittu kahdeksassa satunnaistetussa tutkimuksessa. CRA-menetelmässä raittiutta pyritään tukemaan ihmissuhteiden (perhe ja työ) sekä vapaa-ajan harrastusten avulla. Hoitoon voi sisältyä myös lääkehoitoa (disulfiraami) tai rahallisia kannustimia. Hoitomuoto ei Suomessa ole käytössä tällä nimellä, mutta vastaavia elementtejä sisältyy moniin hoito-ohjelmiin. Meta-analyysi perustuu seitsemään tutkimukseen (yhteensä n = 275) «Azrin NH. Improvements in the community-reinforcem...»2, «Azrin NH, Sisson RW, Meyers R ym. Alcoholism treat...»3, «Hunt GM, Azrin NH. A community-reinforcement appro...»4, «Mallams JH, Godley MD, Hall GM ym. A social-system...»5, «Miller WR, Meyers RJ, Tonigan JS ym. Effectiveness...»6, «Sisson RW, Azrin NH. Family-member involvement to ...»7, «Smith JE, Meyers RJ, Delaney HD. The community rei...»8. Alkoholiongelmien vaikeusaste vaihteli kohtalaisesta vaikeaan. Seuranta-aika vaihteli kolmesta kuukaudesta kahteentoista kuukauteen. Hoitotulosmittarit vaihtelivat: juomapäivien lukumäärä, juomapäivien lukumäärän vähentyminen ja alkoholin kulutus. Kontrolliryhmät saivat tavanomaista hoitoa kuten neuvontaa, Antabusta tai AA-ideologiaan perustuvaa hoitoa. Meta-analyysissä hoidon vaikuttavuus oli kohtalainen (ES = 0.59). Ensimmäisissä CRA-tutkimuksissa, joissa menetelmää verrattiin tavanomaiseen hoitoon, hoidon vaikuttavuus oli suuri (ES = 1.07–1.56). Mutta kun hoitomuotoa verrattiin toiseen spesifiseen hoitoon (kahdentoista askeleen laadukas hoito), mitään eroja ei enää voitu todeta (ES = 0.06).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Myöhempi systemaattinen katsaus «Roozen HG, Boulogne JJ, van Tulder MW ym. A system...»9 sisälsi 11 satunnaistettua tutkimusta (joista 4 samoja kuin edellä kuvatussa katsauksessa). Sen mukaan CRA vähentää juomispäiviä enemmän kuin tavanomainen hoito, mutta muiden tulosmittareiden osalta tulokset olivat ristiriitaisia.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Andreasson S, Öjehagen A. Psychosocial treatment of alcohol dependence. Kirjassa: Berglund M, Thelander S, Jonsson E (toim.) Treating alcohol and drug abuse. Wiley VCH, Weinheim 2003:43-188
 2. Azrin NH. Improvements in the community-reinforcement approach to alcoholism. Behav Res Ther 1976;14:339-48 «PMID: 971207»PubMed
 3. Azrin NH, Sisson RW, Meyers R ym. Alcoholism treatment by disulfiram and community reinforcement therapy. J Behav Ther Exp Psychiatry 1982;13:105-12 «PMID: 7130406»PubMed
 4. Hunt GM, Azrin NH. A community-reinforcement approach to alcoholism. Behav Res Ther 1973;11:91-104 «PMID: 4781962»PubMed
 5. Mallams JH, Godley MD, Hall GM ym. A social-systems approach to resocializing alcoholics in the community. J Stud Alcohol 1982;43:1115-23 «PMID: 7182672»PubMed
 6. Miller WR, Meyers RJ, Tonigan JS ym. Effectiveness of the community reinforcement approach: Final progress report to the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, Substance Abuse, and Addictions, 1992
 7. Sisson RW, Azrin NH. Family-member involvement to initiate and promote treatment of problem drinkers. J Behav Ther Exp Psychiatry 1986;17:15-21 «PMID: 3700666»PubMed
 8. Smith JE, Meyers RJ, Delaney HD. The community reinforcement approach with homeless alcohol-dependent individuals. J Consult Clin Psychol 1998;66:541-8 «PMID: 9642893»PubMed
 9. Roozen HG, Boulogne JJ, van Tulder MW ym. A systematic review of the effectiveness of the community reinforcement approach in alcohol, cocaine and opioid addiction. Drug Alcohol Depend 2004;74:1-13 «PMID: 15072802»PubMed