Takaisin

Hoitavan henkilön vuorovaikutustaitojen vaikutus alkoholiongelmaisen hoitotuloksiin

Näytönastekatsaukset
Tarkistanut Kaarlo Simojoki; alkuperäiset kirjoittajat Rauno Mäkelä ja Mauri Aalto
4.9.2015

Näytön aste: A

Hoitavan henkilön vuorovaikutustaidot ja hyvä hoitosuhde vaikuttavat hoitotulokseen.

Laitoshoitoon tulleet alkoholiongelmaiset asiakkaat (n = 247) sijoitettiin satunnaistetusti terapeuteille (n = 8) «Valle SK. Interpersonal functioning of alcoholism ...»1. Terapeutit tutkittiin neljän ominaisuuden suhteen (empaattisuus, aitous, asiakkaan kunnioittaminen, konkreettisuus) sekä jaettiin tämän perusteella kolmeen interpersoonallisen taidokkuuden ryhmään (alhainen, keskitaso, korkea). Riippuvana muuttujana oli retkahtaneiden asiakkaiden prosentuaalinen osuus. Seuranta-ajan pituus oli 24 kuukautta, puolen vuoden välein. Retkahtaneiden asiakkaiden osuus oli koko seurannan ajan johdonmukaisesti sitä suurempi, mitä heikommaksi terapeuttiryhmän interpersoonallinen taidokkuus arvioitiin (p < 0.05).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Suomalaisessa tutkimuksessa «Saarnio P. Factors associated with dropping out fr...»2 pääasiassa alkoholiongelmaisten (sekakäyttäjiä 16 %) avohoitoasiakkaiden (n = 66) ja hoitavan henkilön (n = 4) arviot ensimmäisen tapaamisen vuorovaikutuksen onnistuneisuudesta olivat yhteydessä hoidon keskeyttämiseen. Jos sekä potilaan että hoitavan henkilön vuorovaikutusarviot olivat jakaumien alemmassa puoliskossa, keskeyttämisprosentti oli 50; jos molemmat arviot olivat jakaumien ylemmässä puoliskossa, keskeyttämisprosentti oli 20 (p = 0.05). Asiakkaiden ja terapeuttien arvioiden välinen korrelaatio oli 0.36 (p = 0.003). Terapeutit (n = 4) tutkittiin interpersoonallisen taidokkuuden (empaattisuus, aitous, asiakkaan kunnioittaminen, konkreettisuus) osalta. Terapeuttikohtaiset keskeyttämisosuudet (10–62 %) olivat yhteydessä interpersoonallisen taidokkuuden kanssa: mitä taidokkaampi terapeutti, sitä vähemmän asiakkaat keskeyttivät.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Aikuisia koskevien psykoterapiatutkimusten (n = 79) meta-analyysi «Martin DJ, Garske JP, Davis MK. Relation of the th...»3 osoitti hoitosuhteella olevan kohtuullinen yhteys tuloksellisuuteen (keskimääräinen r = 0.22). Kyseessä oli itsenäinen, muista tekijöistä riippumaton yhteys.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Sekä huume- että alkoholiongelman hoitoihin liittyvä katsaus «Meier PS, Barrowclough C, Donmall MC. The role of ...»4 (18 tutkimusta) selvitti hoitosuhteen yhteyttä hoitotuloksiin. Eri tutkimuksissa oli käytetty erilaisia hoitomuotoja, mutta ryhmä- ja perhehoidot oli jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Katsauksen mukaan hoidon alkuvaiheen hyvä hoitosuhde ennustaa kohtuullisesti (yleensä r = 15–30) sekä hoidossa pysymistä (retention) että hoitoon osallistumista (engagement). Yhteys todettiin 16 tutkimuksessa. Kahdessa tutkimuksessa, joissa yhteyttä ei havaittu, tutkittavien määrä oli pieni. Hoitosuhteen yhteyttä päihteiden käyttöön ja niiden aiheuttamiin haittoihin oli tutkittu seitsemässä tutkimuksissa. Näyttää siltä, että alkuvaiheen hyvä hoitosuhde (2 ja 3 tapaamiskerta) ennustaa nopeampaa toipumista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Vain yhdessä katsauksen tutkimuksessa «Connors GJ, Carroll KM, DiClemente CC ym. The ther...»5 oli pelkästään alkoholiriippuvaisia. Alkoholiongelmaisten avohoitoasiakkaiden (n = 698) ja hoitavien henkilöiden (n = 40) arviot hoitosuhteesta (WAI, Working alliance inventory) olivat 12 kuukauden seurannassa yhteydessä sekä selvien päivien osuuteen että juomisen intensiteettiin. Selvien päivien osuuden osalta r = 0.13, p < 0.01 (potilaat) ja r = 0.16, p < 0.001 (hoitavat henkilöt). Juomisen intensiteetin osalta r = -0.10. p < 0.01 (asiakkaat) ja r = -0.10, p < 0.01 (hoitavat henkilöt). Kummankin ryhmän arviot olivat yhteydessä myös hoitoon osallistumisen kanssa: r = 0.10, p < 0.01 (potilaat) ja r = 0.10, p < 0.01 (hoitavat henkilöt).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Project Matchin «Donovan DM, Kadden RM, DiClemente CC ym. Client sa...»6 (n = 1 726) tulokset osoittivat, että asiakkaan hoitotyytyväisyydellä oli johdonmukainen yhteys alkoholinkäyttöön sekä hoidon aikana että sen lopussa: mitä tyytyväisempi asiakas, sitä vähemmän hän käytti alkoholia kumpanakin ajankohtana.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Valle SK. Interpersonal functioning of alcoholism counselors and treatment outcome. J Stud Alcohol 1981;42:783-90 «PMID: 7311537»PubMed
 2. Saarnio P. Factors associated with dropping out from outpatient treatment of alcohol-other drug abuse. Alcoholism Treatment Quarterly 2002;20:17-33
 3. Martin DJ, Garske JP, Davis MK. Relation of the therapeutic alliance with outcome and other variables: a meta-analytic review. J Consult Clin Psychol 2000;68:438-50 «PMID: 10883561»PubMed
 4. Meier PS, Barrowclough C, Donmall MC. The role of the therapeutic alliance in the treatment of substance misuse: a critical review of the literature. Addiction 2005;100:304-16 «PMID: 15733244»PubMed
 5. Connors GJ, Carroll KM, DiClemente CC ym. The therapeutic alliance and its relationship to alcoholism treatment participation and outcome. J Consult Clin Psychol 1997;65:588-98 «PMID: 9256560»PubMed
 6. Donovan DM, Kadden RM, DiClemente CC ym. Client satisfaction with three therapies in the treatment of alcohol dependence: results from project MATCH. Am J Addict 2002;11:291-307 «PMID: 12584872»PubMed