Takaisin

Alkoholinkäytön vierotusoireiden hoito bentsodiatsepiineilla

Näytönastekatsaukset
Hannu Alho
4.9.2015

Näytön aste: A

Vieroitusoireiden ja delirium tremensin hoidossa ovat tehokkaimpia bentsodiatsepiinit. Eri bentsodiatsepiinien välillä ei ole merkittäviä eroja.

Alkoholivieroitusoireita ja delirium tremensiä koskevia tutkimuksia on paljon. Suurin osa niistä koskee bentsodiatsepiineja, mutta myöskin alfa-2-antagonisteja, betareseptoriantagonisteja, antiepilesialääkkeitä, klometiatsolia, kalisiumantagonisteja, magnesiumia, neuroleptejä, tiamiinia, baklofeenia, valporaattia, gababentiiniä, erilaisia yrttejä ja ilokaasua on tutkittu.

Erilaisissa vertailevissa tutkimuksissa ja meta-analyyseissä tehokkaimmiksi ovat osoittautuneet bentsodiatsepiinit «Mayo-Smith MF, Beecher LH, Fischer TL ym. Manageme...»1, «Ntais C, Pakos E, Kyzas P ym. Benzodiazepines for ...»2, «Lonergan E, Luxenberg J, Areosa Sastre A. Benzodia...»3. Viimeisimmässä Cochrane-katsauksessa «Amato L, Minozzi S, Vecchi S ym. Benzodiazepines f...»6, jossa analysoitiin 57 kontrolloitua tutkimusta (yhteensä 4 051 potilasta), bentsodiatsepiinit olivat tehokkain lääkeryhmä vieroitusoireiden hoidossa. Eri bentsodiatsepiinien välillä ei todettu merkittäviä eroja «Mayo-Smith MF, Beecher LH, Fischer TL ym. Manageme...»1, «Amato L, Minozzi S, Vecchi S ym. Benzodiazepines f...»6. Lyhytvaikutteisimmat (loratsepaami) eivät ole yhtä tehokkaita deliriumin ehkäisyssä «Amato L, Minozzi S, Vecchi S ym. Benzodiazepines f...»6.

Sairaalan, terveyskeskuksen, A-klinikan tai vastaavilla vuodeosastoilla diatsepaamikyllästyshoidossa alkoholivieroitusoireisiin annetaan diatsepaamia 10–20 mg 1–2 tunnin välein oraalisuspensiona (tarvittaessa suonensisäisesti), ja annosta toistetaan, kunnes potilas rauhoittuu tai saavutetaan kyllästysannos 200 mg «Kattimani S, Bharadwaj B. Clinical management of a...»4. Beetasalpaajia, klonidiinia, karbamatsepiinia ja neuroleptejä voidaan käyttää lisälääkityksenä, mutta ei ensisijaisina lääkkeinä «Muncie HL Jr, Yasinian Y, Oge' L. Outpatient manag...»5.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Mayo-Smith MF, Beecher LH, Fischer TL ym. Management of alcohol withdrawal delirium. An evidence-based practice guideline. Arch Intern Med 2004;164:1405-12 «PMID: 15249349»PubMed
  2. Ntais C, Pakos E, Kyzas P ym. Benzodiazepines for alcohol withdrawal. Cochrane Database Syst Rev 2005;:CD005063 «PMID: 16034964»PubMed
  3. Lonergan E, Luxenberg J, Areosa Sastre A. Benzodiazepines for delirium. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD006379 «PMID: 19821364»PubMed
  4. Kattimani S, Bharadwaj B. Clinical management of alcohol withdrawal: A systematic review. Ind Psychiatry J 2013;22:100-8 «PMID: 25013309»PubMed
  5. Muncie HL Jr, Yasinian Y, Oge' L. Outpatient management of alcohol withdrawal syndrome. Am Fam Physician 2013;88:589-95 «PMID: 24364635»PubMed
  6. Amato L, Minozzi S, Vecchi S ym. Benzodiazepines for alcohol withdrawal. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD005063 «PMID: 20238336»PubMed