Takaisin

Opioidinsalpaaja naltreksoni alkoholiriippuvuuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Alho
4.9.2015

Näytön aste: A

Naltreksoni (50 mg/vrk) lisää lumelääkkeeseen verrattuna raittiiden päivien lukumäärää ja vähentää retkahduksia. Hoitotuloksen tehoa parantaa merkittävästi lääkitykseen liitetty kognitiivinen käyttäytymisterapia tai motivoiva terapia.

Naltreksoni on opioidiantagonisteja, jonka vaikutusmekanismi on hyvin samanlainen kuin nalmefeenilla. Kliinisesti tärkein erilaisuus on sen noin 60 % lyhempi puoliintumisaika.

Tähän mennessä naltreksonia on verrattu lumelääkkeeseen yli 50 kontrolloidussa tutkimuksessa, joihin on osallistunut yli 7 700 alkoholiriippuvaista. Cochrane katsauksessa «Rösner S, Hackl-Herrwerth A, Leucht S ym. Opioid a...»1todetaan naltreksonin olevan merkittävästi lumelääkitystä tehokkaampi, kun tulosmittarina käytetään joko retkahtamista rankaan alkoholinkäyttöön, alkoholin kokonaiskulutusta tai alkoholinkäyttöfrekvenssiä. Kokonaisteho oli luokiteltu kohtalaiseksi (moderate). Useat näistä tutkimuksista ovat lääketeollisuuden tukemia, mutta katsauksessa ei todettu eroa sen suhteen olivatko tutkimukset tutkijalähtöisiä vai tuettuja (tuetut tutkimukset: RR 0,90 (95 % CI 0,78–1,05) vs. tutkijalähtöiset: RR 0,84 (95 % CI 0,77–0,91), P = 0,765).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Suurimmassa osassa mainituissa tutkimuksissa sekä opioidiantagonistia että lumelääkettä saaneet saivat myös jotain psykososiaalista hoitoa. Kuudessa tutkimuksessa seitsemästä opidoiantagonisti paransi merkitsevästi hoitotulosta lumelääkkeeseen verrattuna, mikäli potilaat olivat saaneet samanaikaisesti tiedollista käyttäytymis- tai motivoivaa terapiaa «Rubio G, Manzanares J, Lopez-Muñoz F ym. Naltrexon...»2, «Kranzler HR, Van Kirk J. Efficacy of naltrexone an...»3. Tutkimuksissa käytetyt psykososiaaliset hoidot muodostivat varsin kirjavan kokonaisuuden.

Cochrane katsauksen mukaan pitkävaikutteisen naltreksoni-injektion tehosta alkoholiriippuvuuden hoidossa ei ole riittävästi näyttöä.

Nalterksonin käytöstä retkahdusta uhkaavassa tilanteessa tai ennen alkoholinnauttimista (as needed lääkitys) on muutamia tutkimuksia. Toinen tutkimus «Heinälä P, Alho H, Kiianmaa K ym. Targeted use of ...»4 oli lumekontrolloitu (n = 121) ja toinen avoin sekä satunnaistamaton (n = 21) tutkimus «Kranzler HR, Tennen H, Armeli S ym. Targeted naltr...»5. Tulokset viittaavat siihen että, että myös naltreksoni otettuna retkahduksen kannalta uhkaavissa tilanteissa (kohdennettu lääkitys) ilmeisesti vähentää alkoholinkulutusta ja lisätä raittiiden päivien lukumäärää.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Rösner S, Hackl-Herrwerth A, Leucht S ym. Opioid antagonists for alcohol dependence. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD001867 «PMID: 21154349»PubMed
  2. Rubio G, Manzanares J, Lopez-Muñoz F ym. Naltrexone improves outcome of a controlled drinking program. J Subst Abuse Treat 2002;23:361-6 «PMID: 12495798»PubMed
  3. Kranzler HR, Van Kirk J. Efficacy of naltrexone and acamprosate for alcoholism treatment: a meta-analysis. Alcohol Clin Exp Res 2001;25:1335-41 «PMID: 11584154»PubMed
  4. Heinälä P, Alho H, Kiianmaa K ym. Targeted use of naltrexone without prior detoxification in the treatment of alcohol dependence: a factorial double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Psychopharmacol 2001;21:287-92 «PMID: 11386491»PubMed
  5. Kranzler HR, Tennen H, Armeli S ym. Targeted naltrexone for problem drinkers. J Clin Psychopharmacol 2009;29:350-7 «PMID: 19593174»PubMed