Takaisin

Akupunktuuri alkoholiriippuvuuden ja alkoholin vieroitusoireiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Alho
4.9.2015

Näytön aste: A

Akupunktuurilla ei voida saavuttaa lisätehoa alkoholiriippuvuuden tai alkoholivieroitusoireiden hoidossa tavanomaiseen hoitoon verrattuna.

Akupunktuuria on käytetty alkoholismin hoidossa melko laajasti lääkkeettömänä vaihtoehtona tai lääkehoidon tukena. Useissa kontrolloiduissa tutkimuksissa on verrattu spesifisiä (neula-, laser- tai sähkö-) akupunktiota (useimmin korva-akupunktio) oireenmukaiseen akupunktioon, epäspesifiin (= ortodoksinen vs. epäortodoksinen akupunktiopaikka) akupunktioon tai tavanmukaiseen psykososiaaliseen hoitoon. Yhtään tutkimusta, jossa akupunktiota olisi verrattu lääkkeelliseen hoitoon, ei ole raportoitu.

Spesifiä korva-akupunktiota on verrattu kolmessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Bullock ML, Kiresuk TJ, Sherman RE ym. A large ran...»1, «Sapir-Weise R, Berglund M, Frank A ym. Acupuncture...»2, «Rampes H, Pereira S, Mortimer A, Manoharan S, Know...»3epäspesifiin akupunktuuriin tai symptomaattiseen akupunktuuriin «Bullock ML, Kiresuk TJ, Sherman RE ym. A large ran...»1tai konventionaaliseen hoitoon «Bullock ML, Kiresuk TJ, Sherman RE ym. A large ran...»1, «Rampes H, Pereira S, Mortimer A, Manoharan S, Know...»3. Potilaita näissä tutkimuksissa oli yhteensä 634 (503 + 72 + 59). Tutkimukset olivat satunnaistettuja ja kertasokkoutettuja. Tulosmittareina käytettiin alkoholinkäyttöä «Bullock ML, Kiresuk TJ, Sherman RE ym. A large ran...»1, «Sapir-Weise R, Berglund M, Frank A ym. Acupuncture...»2, «Rampes H, Pereira S, Mortimer A, Manoharan S, Know...»3, depressiota «Bullock ML, Kiresuk TJ, Sherman RE ym. A large ran...»1, toimintakykyä «Bullock ML, Kiresuk TJ, Sherman RE ym. A large ran...»1 tai alkoholin himoa «Sapir-Weise R, Berglund M, Frank A ym. Acupuncture...»2, «Rampes H, Pereira S, Mortimer A, Manoharan S, Know...»3. Akupunktuuria annettiin viikoittain joko kolmen «Bullock ML, Kiresuk TJ, Sherman RE ym. A large ran...»1, kuuden «Rampes H, Pereira S, Mortimer A, Manoharan S, Know...»3 tai kymmenen viikon ajan «Sapir-Weise R, Berglund M, Frank A ym. Acupuncture...»2. Yhdessäkään näissä tutkimuksessa ei todettu akupunktuurista olevan hyötyä. Yhdessä satunnaistetussa tutkimuksessa «Worner TM, Zeller B, Schwarz H ym. Acupuncture fai...»4verrattiin spesifiä akupunktiota (ei korva-) ei-ortodoksiseen akupunktioon ja standardihoitoon Tässä tutkimuksessa oli 56 potilasta. Tutkimuksessa ei havaittu eroja ryhmien välillä retkahduksissa, hoidossa pysymisessä tai osallistumisessa AA-toimintaan. Yhdessä 80 potilaan satunnaistamattomassa tutkimuksessa «Bullock ML, Culliton PD, Olander RT. Controlled tr...»5todettiin spesifi akupunktio merkittävästi paremmaksi verrattuna ei-spesifiin ryhmään alkoholin himon, alkoholiepisodien ja hoidossa pysymisen välillä. Matalaenergistä laserakupunktiota on tutkittu yhdessä tutkimuksessa «Zalewska-Kaszubska J, Obzejta D. Use of low-energy...»6. Potilaiden tilassa tapahtui paranemista, mutta tutkimuksessa ei ollut kuitenkaan kontrolliryhmää, joten sen tuloksista ei voi vetää johtopäätöksiä laser akupunktion tehosta.

Systemaattisessa katsausartikkelissa «Cho SH, Whang WW. Acupuncture for alcohol dependen...»7, johon oli otettu mukaan yksitoista vaihtelevan laatuista tutkimusta (vain osa kontrolloituja, yli 1110 potilasta), on todettu akupunktuurin tutkimusten laadun ja tuloksen vaihtelevan niin suuresti että analyysiin perustuvaa johtopäätöstä ei voitu tehdä.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Akupunktuurin tehosta alkoholinvieroitusoireiden hoidossa on tehty kolme kontrolloitua satunnaistettua tutkimusta. Toisessa satunnaistetussa yksöissokkoutetussa tutkimuksessa (n = 48) verrattiin korva-laser- tai korva-neula-akupunktiota "lumelaseriin" «Trümpler F, Oez S, Stähli P ym. Acupuncture for al...»8, Hoitoa annettiin päivittäin vieroitusoireiden ilmenemisen ajan (keskimäärin viisi päivää). Tutkimuksessa ei havaittu ryhmien välillä eroa alkoholivieroitusoireiden ilmenemisessä (CIWA-Ar) tai sedatiivien käytössä.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Toisessa tutkimuksessa «Karst M, Passie T, Friedrich S ym. Acupuncture in ...»9 karbamatsepiinilääkityksen alaisia vieroitushoitopotilaita (n = 34) verrattiin satunnaistetussa yksöissokeassa tutkimuksessa ortodoksisten ja epäortodoksisten akupunktiopisteiden välillä, ja hoitoa annettiin 14 päivänä. Tutkimuksessa ei havaittu eroja ryhmien välillä depressiossa (BDI) tai ahdistuneisuudessa (STAI), sen sijaan vieroitusoireita (CIWA-Ar) todettiin ortodoksisessa akupunktioryhmässä vähemmän, mutta ero oli merkittävä vasta 14 päivän kohdalla.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kolmannessa tutkimuksessa «Kunz S, Schulz M, Lewitzky M ym. Ear acupuncture f...»10 potilaat (n = 109) satunnaistettiin korva akupunktioryhmään tai aromaterapiaan: Ryhmien välillä ei havaittu eroa, ja tekijöiden johtopäätöksenä oli, että korva akupunktuurilla ei ole spesifiä vaikutusta vieroitusoireiden hoitoon.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Bullock ML, Kiresuk TJ, Sherman RE ym. A large randomized placebo controlled study of auricular acupuncture for alcohol dependence. J Subst Abuse Treat 2002;22:71-7 «PMID: 11932132»PubMed
 2. Sapir-Weise R, Berglund M, Frank A ym. Acupuncture in alcoholism treatment: a randomized out-patient study. Alcohol Alcohol 1999;34:629-35 «PMID: 10456592»PubMed
 3. Rampes H, Pereira S, Mortimer A, Manoharan S, Knowles M. Does electroacupuncture reduce craving for alcohol? A randomized controlled study. Complement Ther Med 1997;5:19-26
 4. Worner TM, Zeller B, Schwarz H ym. Acupuncture fails to improve treatment outcome in alcoholics. Drug Alcohol Depend 1992;30:169-73 «PMID: 1633756»PubMed
 5. Bullock ML, Culliton PD, Olander RT. Controlled trial of acupuncture for severe recidivist alcoholism. Lancet 1989;1:1435-9 «PMID: 2567439»PubMed
 6. Zalewska-Kaszubska J, Obzejta D. Use of low-energy laser as adjunct treatment of alcohol addiction. Lasers Med Sci 2004;19:100-4 «PMID: 15674998»PubMed
 7. Cho SH, Whang WW. Acupuncture for alcohol dependence: a systematic review. Alcohol Clin Exp Res 2009;33:1305-13 «PMID: 19413653»PubMed
 8. Trümpler F, Oez S, Stähli P ym. Acupuncture for alcohol withdrawal: a randomized controlled trial. Alcohol Alcohol 2003;38:369-75 «PMID: 12814907»PubMed
 9. Karst M, Passie T, Friedrich S ym. Acupuncture in the treatment of alcohol withdrawal symptoms: a randomized, placebo-controlled inpatient study. Addict Biol 2002;7:415-9 «PMID: 14578018»PubMed
 10. Kunz S, Schulz M, Lewitzky M ym. Ear acupuncture for alcohol withdrawal in comparison with aromatherapy: a randomized-controlled trial. Alcohol Clin Exp Res 2007;31:436-42 «PMID: 17295728»PubMed