Takaisin

Opioidivierotushoito opioidiagonisteilla

Näytönastekatsaukset
Mauri Aalto
12.4.2018

Näytön aste: A

Metadoni ja buprenorfiini vähentävät vieroitusoireita verrattuna lumelääkkeeseen, klonidiiniin ja lofeksidiiniin.

Aiheesta ilmestyi päivitetty Cochrane-katsaus vuonna 2013 «Amato L, Davoli M, Minozzi S ym. Methadone at tape...»1. Sen tarkoitus oli selvittää, onko opioidiriippuvuuden vieroitushoito vähenevin metadoniannoksin tehokas. Katsaukseen hyväksyttiin satunnaistetut ja kontrolloidut tutkimukset, joissa metadonihoitoa (kesto enintään 30 päivää) verrattiin muihin lääkkeellisiin tai lääkkeettömiin vieroitushoitoihin. Katsaukseen hyväksyttiin 23 tutkimusta (n = 2 467). 11 tutkimuksessa metadonia verrattiin adrenergisiin agonisteihin, 8:ssa muihin opioidiagonisteihin, 2:ssa bentsodiatsepiineihin, 1:ssä paiduyangshengiin ja 2:ssa lumelääkkeeseen.

Lumelääkkeeseen verrattuna metadoni vähensi vieroitusoireita ja paransi potilaiden hoidossa pysymistä (2 tutkimusta; n = 38; RR 1,95; 95 % luottamusväli 1,21–3,13). Metadonin ja buprenorfiinin välillä ei ollut eroa hoidossa pysymisessä (4 tutkimusta; n = 390; RR 0,97; 95 % luottamusväli 0,69–1,37). Metadonin ja adrenergisten agonistien välillä ei myöskään ollut eroa hoidossa pysymisessä (7 tutkimusta; n = 577; RR 1,10; 95 % luottamusväli 0,91–1,32), mutta vieroitusoireiden lievittymistä ei voitu verrata. Myöskään metadonin ja muiden lääkehoitojen vertailussa hoidossa pysymisessä ei havaittu eroja.

Johtopäätös oli, että vieroitusoireita voidaan helpottaa käyttämällä alenevia annoksia pitkävaikutteisia opioideja, mutta toisaalta vieroitushoidosta huolimatta valtaosa potilaista retkahtaa heroiinin käyttöön.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Cochrane-katsaus «Gowing L, Farrell M, Ali R ym. Alpha2-adrenergic a...»2 vuodelta 2016 selvitti alfa-2-adrenergistä agonistien (klonidiini, lofeksidiini, guanfasiini, titsanidiini) tehoa opioidivieroitusoireiden hoidossa. Katsaus sisälsi 26 tutkimusta, joissa oli yhteensä 1 728 tutkittavaa. 12 tutkimuksessa niitä verrattiin metadoniin. Alfa-2-adrenergisten agonistien vertailu asteittain alenevaan metadoniin jäi puutteelliseksi riittämättömän aineiston takia.

Näyttää kuitenkin siltä, että alfa-2-adrenergissä agonistihoidossa vieroitusoireiden esiintymisen vaikeusaste on sama tai vähäisessä määrin vaikeampi verrattuna asteittaiseen lyhyeen metadonivieroitukseen. Sen sijaan alfa-2-adrenergissä agonistihoidossa vieroitusoireet ilmaantuvat ja helpottuvat aiemmin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Cochrane-katsauksessa «Gowing L, Ali R, White JM. Buprenorphine for the m...»3 vuodelta 2017 selvitettiin buprenorfiinin tehoa opioidivieroitusoireiden hoidossa. Katsaukseen hyväksyttiin satunnaistettuja ja kontrolloituja tutkimuksia. Katsaukseen sisältyi 27 tutkimusta (n = 3 048). 6 tutkimuksessa buprenorfiinia verrattiin metadoniin, 14 tutkimuksessa klonidiiniin tai lofeksidiiniin, ja 7 tutkimuksessa verrattiin erilaisia buprenorfiinin vähennysohjelmia.

Vieroitusoireiden vaikeusaste oli sama buprenorfiinilla ja metadonilla, mutta buprenorfiinia käytettäessä oireet saattavat lievittyä nopeammin. Buprenorfiini vähensi vieroitusoireita (SMD -0,43; 95 % luottamusväli -0,58 – -0,28; N = 902; 7 tutkimusta) ja paransi potilaiden hoidossa pysymistä (SMD 0,92; 95 % luottamusväli 0,57–1,27; N = 558; 5 tutkimusta) verrattuna klonidiiniin tai lofeksidiiniin.

Johtopäätös oli, että buprenorfiini on tehokkaampi kuin klonidiini tai lofeksidiini ja saattaa olla jossain määrin tehokkaampi kuin metadoni.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Toisessa meta-analyysissa «Meader N. A comparison of methadone, buprenorphine...»4 verrattiin metadonia, buprenorfiinia, klonidiinia ja lofeksidiinia opioidivieroitusoireiden hoidossa. Analyysiin sisältyi 20 satunnaistettua tutkimusta (n = 2 112). Tutkimukset olivat pääosin samat kuin Cochrane-katsauksissa, mutta erilaisen tilastoanalyysimenetelmän takia tämä meta-analyysi huomioi laajemmin tutkimusten aineistot.

Opioidiagonistit osoittautuvat tehokkaammiksi kuin alfa-2-adrenergisten agonistit. Tämänkin tutkimuksen mukaan buprenorfiini saattaa olla jossain määrin tehokkaampi kuin metadoni.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Vuonna 2017 Suomessa suurin osa opioidiriippuvaisista käytti buprenorfiinia.

Kirjallisuutta

 1. Amato L, Davoli M, Minozzi S ym. Methadone at tapered doses for the management of opioid withdrawal. Cochrane Database Syst Rev 2005;(1):CD003409 «PMID: 16034898»PubMed
 2. Gowing L, Farrell M, Ali R ym. Alpha2-adrenergic agonists for the management of opioid withdrawal. Cochrane Database Syst Rev 2009;(2):CD002024 «PMID: 19370574»PubMed
 3. Gowing L, Ali R, White JM. Buprenorphine for the management of opioid withdrawal. Cochrane Database Syst Rev 2009;(3):CD002025 «PMID: 19588330»PubMed
 4. Meader N. A comparison of methadone, buprenorphine and alpha(2) adrenergic agonists for opioid detoxification: a mixed treatment comparison meta-analysis. Drug Alcohol Depend 2010;108:110-4 «PMID: 20074867»PubMed