Takaisin

Opioidikorvaushoidon tehokkuus

Näytönastekatsaukset
Mauri Aalto
12.4.2018

Näytön aste: A

Metadoni- ja buprenorfiinikorvaushoidot lisäävät hoidossa pysymistä. Ne vähentävät myös laittomien opioidien käyttöä ja rikollisuutta, potilaiden kuolleisuutta ja HIV-riskikäyttäytymistä.

SBU:n laatiman selvityksen «Johansson BA. Pharmacotherapy for opioid dependenc...»1 mukaan metadonikorvaushoidosta oli vuoden 2000 loppuun mennessä julkaistu 69 satunnaistettua tutkimusta. 6 tutkimuksessa metadonia oli verrattu lääkkeettömään kontrollihoitoon ja 1 tutkimuksessa lumehoitoon.

Näissä kaikissa tutkimuksissa metadonin voitiin osoittaa vähentävän heroiinin väärinkäyttöä sekä lisäävän potilaiden hoidossa pysymistä. 7 tutkimuksen meta-analyysin perusteella (n = 1 046) hoidon vaikuttavuus oli hoidossa pysymisen suhteen suuri (ES = 0.8) ja huumeiden käytön suhteen kohtalainen (ES = 0.56).

Asteikko oli seuraava:

ES < 0.2 = ei vaikutusta

ES = 0.2–0.5 = vähäinen vaikutus

ES = 0.50–0.80 = kohtalainen vaikutus

ES > 0.8 = suuri vaikutus

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Oletettavasti suuri osa tutkittavasta käytti ennen hoitoa heroiinia, kun taas Suomessa buprenorfiinin käyttö on tavallista.

Cochrane-katsauksessa «Mattick RP, Breen C, Kimber J ym. Methadone mainte...»2 vuodelta 2009 verrattiin metadonikorvaushoidon tehoa joko lumelääkkeeseen, metadonivieroitukseen tai ei-lääkkeellisiin hoitoihin. Katsaukseen sisältyi 11 satunnaistettua tutkimusta (n = 1 969), joista 2 oli kaksoissokkoja.

Metadonikorvaushoidossa hoidossa pysyminen oli suurempi (7 tutkimusta, n = 1 287) ja heroiinin käyttö väheni enemmän laboratorioanalyysien (6 tutkimusta, n = 1 129, RR = 0.66, 95 % luottamusväli 0.56–0.78) ja oman ilmoituksen (6 tutkimusta, n = 682) mukaan kuin vertailuhoidoissa. Rikollisuudessa (3 tutkimusta, n = 363) ja kuolleisuudessa (4 tutkimusta, n = 576) ei havaittu tilastollisesti merkittäviä eroja.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Osana Cochrane-katsausta «Mattick RP, Breen C, Kimber J ym. Buprenorphine ma...»3 vuodelta 2014 buprenorfiinikorvaushoidon tehoa verrattiin lumelääkkeeseen. Tähän osaan katsausta sisältyi 8 satunnaistettua tutkimusta (n = 2 365), joista 5 oli kaksoissokkoja. 4 tutkimuksessa (n = 1 743) lumelääkkeenä käytettiin 1 mg buprenorfiinia.

Buprenorfiinikorvaushoidossa hoidossa pysyminen oli suurempi lumelääkkeeseen verrattuna matalalla 2–6 mg:n annoksella (5 tutkimusta, n = 1 131, RR = 1,50; 95 % luottamusväli 1,19–1,88), keskisuurella 7–15 mg:n annoksella (4 tutkimusta, n = 887, RR = 1,74; 95 % luottamusväli 1,06–2,87) ja suurella ≥ 16 mg:n annoksella (5 tutkimusta, n = 1 001, RR = 1,82; 95 % luottamusväli 1,15–2,90). Virtsa-analyysien mukaan (3 tutkimusta, n = 729) keskisuurella ja vain suurella buprenorfiiniannoksella (≥ 16 mg) opioidienheroiinin käyttö väheni enemmän kuin lumelääkkeellä; vakioitu keskiarvojen ero (SMD -1,17; 95 % luottamusväli -1,85 – -0,49).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Oletettavasti suuri osa tutkittavasta käytti ennen hoitoa heroiinia, kun taas Suomessa buprenorfiinin käyttö on tavallista.

Toisen tutkijaryhmän tekemässä meta-analyysissä «Marsch LA. The efficacy of methadone maintenance i...»4 todetaan, että metadonikorvaushoito vähentää erilaisissa kulttuureissa ja etnisissä ryhmissä opioidien laitonta käyttöä, omaisuusrikoksia ja HIV-riskikäyttäytymistä.

Tämän meta-analyysin mukaan korvaushoito vähensi merkitsevästi laittomien huumeiden käyttöä (r = 0,35), ja hieman HIV-riskikäyttäytymistä (r = 0,22). Rikollisuuteen korvaushoidolla oli merkittävä vähentävä vaikutus (r = 0,25). Huumeiden käyttöön liittyvää rikollisuutta korvaushoito vähensi erittäin merkittävästi (r = 0,70) (r = RRE = relative risk reduction, joka tavallisesti ilmoitetaan prosentteina).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Englannissa on osoitettu, että 83 % metadonikorvaushoidossa olleista potilaista pysyy hoito-ohjelmassa mukana 6 kuukautta tai pidempään. Potilaista, jotka eivät saaneet metadonia, hoidossa pysyi ainoastaan 13 % «Rosenbach A, Hunot V. The introduction of a methad...»5. Italiassa tehdyssä kohorttitutkimuksessa «D'Ippoliti D, Davoli M, Perucci CA ym. Retention i...»6 osoitettiin, että korvaushoitoon suuntautuneissa hoitolaitoksissa hoidossa pysyminen on 30 % todennäköisempää kuin lääkkeettömyyteen tähtäävissä laitoksissa.

Metadonikorvaushoidon on osoitettu vähentävän HIV-riskikäyttäytymistä «Caplehorn JR, Ross MW. Methadone maintenance and t...»7. Samaan päädyttiin 33 tutkimusta käsittävässä Cochrane-katsauksessa «Gowing L, Farrell M, Bornemann R ym. Substitution ...»8 (n = 10 400). Australialaisessa 15 vuotta kestäneessä seurantatutkimuksessa «National Institute of Health 1997. Consensus Devel...»9 osoitettiin, että korvaushoito vähentää merkitsevästi riippuvuuspotilaiden kuolleisuutta.

NIH:n konsensuslausumassa «National Institute of Health 1997. Consensus Devel...»9 vuodelta 1997 todetaan, että metadonikorvaushoito vähentää kuolleisuutta hoitamattomiin verrattuna kolmanneksella, vähentää merkittävästi laittomien opioidien käyttöä ja rikollisuutta, on kustannustehokas ja vähentää synnytykseen ja sikiöön liittyviä komplikaatioita odottavilla äideillä.

Saksalaisessa systemaattisessa katsauksessa «Weinmann S, Kunstmann W, Rheinberger P. [Methadone...»10 todetaan korvaushoidon vähentävän laittomien huumeiden käyttöä, parantavan potilaiden terveydentilaa, vähentävän rikollisuutta ja edistävän kuntoutumista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Johansson BA. Pharmacotherapy for opioid dependence. Kirjassa: Treating Alcohol and Drug Abuse, An Evidence Based Review. Berglund M, Thelander S, Jonsson E (toim.) Wiley-VCH, Wienheim 2003:465-531
 2. Mattick RP, Breen C, Kimber J ym. Methadone maintenance therapy versus no opioid replacement therapy for opioid dependence. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD002209 «PMID: 19588333»PubMed
 3. Mattick RP, Breen C, Kimber J ym. Buprenorphine maintenance versus placebo or methadone maintenance for opioid dependence. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD002207 «PMID: 24500948»PubMed
 4. Marsch LA. The efficacy of methadone maintenance interventions in reducing illicit opiate use, HIV risk behavior and criminality: a meta-analysis. Addiction 1998;93:515-32 «PMID: 9684390»PubMed
 5. Rosenbach A, Hunot V. The introduction of a methadone prescribing programme to a drug-free treatment service: implications for harm reduction. Addiction 1995;90:815-21 «PMID: 7633299»PubMed
 6. D'Ippoliti D, Davoli M, Perucci CA ym. Retention in treatment of heroin users in Italy: the role of treatment type and of methadone maintenance dosage. Drug Alcohol Depend 1998;52:167-71 «PMID: 9800146»PubMed
 7. Caplehorn JR, Ross MW. Methadone maintenance and the likelihood of risky needle-sharing. Int J Addict 1995;30:685-98 «PMID: 7657397»PubMed
 8. Gowing L, Farrell M, Bornemann R ym. Substitution treatment of injecting opioid users for prevention of HIV infection. Cochrane Database Syst Rev 2008;:CD004145 «PMID: 18425898»PubMed
 9. National Institute of Health 1997. Consensus Development Statement: Effective medical treatment of heroin addiction. JAMA 1998;280:1936-43, http://consensus.nih.gov/1997/1998TreatOpiateAddiction108PDF.pdf
 10. Weinmann S, Kunstmann W, Rheinberger P. [Methadone substitution--a scientific review in the context of out-patient therapy in Germany]. Z Arztl Fortbild Qualitatssich 2004;98:673-82 «PMID: 15646730»PubMed