Takaisin

Opioidikorvaushoito: metadonin ja buprenorfiinin turvallisuuden vertailu

Näytönastekatsaukset
Mauri Aalto
12.4.2018

Näytön aste: A

Buprenorfiini on kuolemanriskin osalta turvallisempi kuin metadoni.

Buprenorfiini on puolisynteettinen pitkävaikutteinen opioidi. Toisin kuin heroiinilla, morfiinilla tai metadonilla, sillä on ns. kattovaikutus «Walsh SL, Eissenberg T. The clinical pharmacology ...»1. Annosta suurennettaessa aineen vaikutus lisääntyy aluksi, mutta pysyy sitten samana. Esimerkiksi hengityslamaa on vaikea saada syntymään pelkällä buprenorfiinilla ilman samanaikaisesti käytettyä alkoholia tai lääkeaineita. Tästä johtuen buprenorfiini on turvallisempi kuin esimerkiksi metadoni.

Buprenorfiini lisää myrkytyskuolemia yhdessä bentsodiatsepiinien tai alkoholin kanssa. Useimmat metadonin aiheuttamat kuolemat liittyvät metadonilääkityksen aloittamiseen, kun annosta vähitellen nostetaan. Näihinkin kuolemiin liittyy usein sekakäyttöä (toinen opioidi, alkoholi tai rauhoittava lääke).

Australiassa tehdyssä 3 vuoden seurantatutkimuksessa «Green H, James RA, Gilbert JD ym. Methadone mainte...»2 todettiin 35 kuolemaa, joissa metadoni oli joko aiheuttanut kuoleman tai oli sen osasyy. Tutkimus tehtiin Adelaidessa, jossa on 1,5 miljoonaa asukasta. Heistä 1 700 oli metadonikorvaushoidossa. Menehtyneistä 10 oli metadoniohjelmassa ja heistä 4 menehtyi hoidon alussa 1. viikon aikana. 8 menehtyi metadoniin, joka oli välitetty "katukauppaan" hoito-ohjelmista. Metadoni oli suora kuoleman aiheuttaja 7 tapauksessa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Umbricht A, Huestis MA, Cone EJ ym. Effects of hig...»3 (n = 6) buprenorfiinia annosteltiin joko suonensisäisesti tai suun kautta vapaaehtoisilla opioidien käyttäjille. Buprenorfiiniannokset olivat 0, 2, 4, 8, 12 tai 16 mg/vrk. Tutkimuksen ajan henkilöt olivat sairaalassa, ja heidän fyysisiä ja psyykkisiä toimintojaan seurattiin huolellisesti 72 tunnin ajan jokaisen annoksen jälkeen. Vaikutukset alkoivat hieman nopeammin suonensisäisen annoksen jälkeen, mutta ainoa merkittävä vaikutus oli lievä sedaatio. Suonensisäisesti annettu buprenorfiini ei vähentänyt happisaturaatiota sen enempää kuin lääkitys suun kautta.

Tutkimuksessa todetaan, että buprenorfiinilla on suonensisäisesti annettuna selvä kattovaikutus ja että 12–16 mg/vrk suonensisäisesti on turvallinen annos. Edelleen todettiin, että buprenorfiinikatto saavutetaan jo annoksella 12 mg/vrk suun kautta. Kattovaikutuksen todettiin koskevan myös buprenorfiinihimoa ja euforiaa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Australiassa tehdyssä retrospektiivisessä tutkimuksessa «Kimber J, Larney S, Hickman M ym. Mortality risk o...»4 selvitettiin korvaushoitoon otettujen potilaiden (n = 32 033) kuolleisuutta. Tutkimus käsitti yhteensä 190 233 seurantavuotta ja 1 600 kuolemaa. Tutkimus vertasi metadoni- ja buprenorfiinipotilaiden ikä- ja sukupuolivakioitua kokonais- ja yliannostuskuolleisuutta. Ensimmäisen 4 hoitoviikon aikana metadonipotilailla kuolleisuus oli korkeampi kuin buprenorfiinipotilailla (kokonaiskuolleisuus MRR, mortality rate ratio, 2,17; 95 % luottamusväli 1,29–3,67; yliannostuskuolleisuus MRR 4,88; 95 % luottamusväli 1,73–13,69). 4 viikon jälkeen yliannostuskuolleisuudessa ei ollut eroja (MRR 1,18; 95 % luottamusväli 0,89–1,56). Sen sijaan 4 viikon jälkeen kokonaiskuolleisuus oli metadonipotilailla korkeampi (MRR 1,66; 95 % luottamusväli 1,40–1,96), mutta tuntemattomien sekoittavien tekijöiden vaikutusta arvioivassa analyysissa tätä tulosta pidettiin epävarmana. Hoidon loppumisen jälkeen 4 viikon seuranta-aikana yliannostuskuolleisuus oli alhaisempi metadonipotilailla (MRR 0,50; 95 % luottamusväli 0,29–0,86).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Suomessa yleisesti käytetty laitosaloitus tai tiivis avohoito vaikuttanee turvallisuuteen.

Englannissa ja Walesissa tehdyssä retrospektiivisessä tutkimuksessa «Marteau D, McDonald R, Patel K. The relative risk ...»5 vertailtiin metadoni- ja buprenorfiinikorvaushoidon vaikutusta yliannostuskuolleisuuteen huomioiden korvaushoitolääkkeiden aiheuttamat kuolemat sekä korvaushoitopotilailla että muussa väestössä. Vuosina 2007–2012 tapahtui 2 366 metadoni- ja 52 buprenorfiinikuolemaa. Nämä suhteutettiin 17 333 163 metadoni- ja 2 602 374 buprenorfiinimääräykseen (14 vuorokauden lääkemäärä), joiden määrä saatiin jakamalla seuranta-aikana käytetty todellinen lääkemäärä erillisessä tutkimuksessa määritellyllä keskimääräisellä vuorokausiannoksella. Metadoniyliannostukseen kuoli suhteessa noin 6 kertaa enemmän kuin buprenorfiiniin (metadoni 0,137/1 000 vs. buprenorfiini 0,022/1 000 lääkemääräystä, relative riski ratio (RRR) 6,23; 95 % luottamusväli 4,79–8,10. Tutkijat esittivät lääkeaineiden laittomaan maahantuontiin ja valmistukseen liittyvät tilastot, ja niiden perusteella metadonin ja buprenorfiinin välinen ero ei voinut selittyä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Suomessa päihteiden käyttö ja hoitojärjestelmä ovat erilaisia kuin Englannissa ja Walesissa. Tämä saattaa vaikuttaa metadonin ja buprenorfiinin turvallisuuteen.

Kirjallisuutta

 1. Walsh SL, Eissenberg T. The clinical pharmacology of buprenorphine: extrapolating from the laboratory to the clinic. Drug Alcohol Depend 2003;70:S13-27 «PMID: 12738347»PubMed
 2. Green H, James RA, Gilbert JD ym. Methadone maintenance programs--a two-edged sword? Am J Forensic Med Pathol 2000;21:359-61 «PMID: 11111797»PubMed
 3. Umbricht A, Huestis MA, Cone EJ ym. Effects of high-dose intravenous buprenorphine in experienced opioid abusers. J Clin Psychopharmacol 2004;24:479-87 «PMID: 15349002»PubMed
 4. Kimber J, Larney S, Hickman M ym. Mortality risk of opioid substitution therapy with methadone versus buprenorphine: a retrospective cohort study. Lancet Psychiatry 2015;2:901-8 «PMID: 26384619»PubMed
 5. Marteau D, McDonald R, Patel K. The relative risk of fatal poisoning by methadone or buprenorphine within the wider population of England and Wales. BMJ Open 2015;5:e007629 «PMID: 26024998»PubMed