Takaisin

Valvottu bentsodiatsepiinilääkitys opioidikorvaushoidon aikana

Näytönastekatsaukset
Helena Vorma ja Jorma Komulainen
12.4.2018

Näytön aste: D

Jos opioidiriippuvuuden korvaushoidossa olevan potilaan bentsodiatsepiinivieroitus on monta kertaa epäonnistunut, hän saattaa hyötyä valvotusta pitkäaikaisesta bentsodiatsepiinihoidosta.

Pitkäaikaista bentsodiatsepiinihoitoa ei juurikaan ole tutkittu. Israelilaisessa avoimessa tutkimuksessa «Weizman T, Gelkopf M, Melamed Y ym. Treatment of b...»1 oli mukana 66 metadoniylläpitohoidossa olevaa bentsodiatsepiiniriippuvaista potilasta, joilla oli vähintään 3 vuotta kestänyt suuriannoksinen bentsodiatsepiiniriippuvuus ja useita aikaisempia vieroitushoitoyrityksiä. Heistä puolet vieroitettiin bentsodiatsepiinien käytöstä keskimäärin 6 viikon aikana ja puolet stabiloitiin saamaan klonatsepaamia pienimmällä riittävällä annoksella. Potilaat, jotka tulivat mukaan tutkimukseen, valitsivat haluamansa hoitovaihtoehdon.

Tulokset: Pitkäaikaista klonatsepaamihoitoa saavilla oli vähemmän bentsodiatsepiinien oheiskäyttöä. Pitkäaikaisen klonatsepaamilääkityksen ryhmässä antisosiaalinen persoonallisuushäiriö liittyi hoidon epäonnistumiseen. Potilaiden diagnostiikka tehtiin puolistrukturoidusti (SCID).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kirjoittajien kannan mukaan bentsodiatsepiinikorvaushoito ei sovi kaikille bentsodiatsepiinien väärinkäyttäjille. Tutkimuksen tulokset perustuivat potilaiden omiin raportteihin, mikä saattaa vähentää luotettavuutta.

Englantilaisessa retrospektiivisessä kohorttitutkimuksessa «Bakker A, Streel E. Benzodiazepine maintenance in ...»2 analysoitiin opioidiylläpitohoidossa olleiden potilaiden pysymistä hoidossa ja kuolleisuutta (278 potilasta, 1 289 hoitovuotta). Potilaat jaettiin 3 ryhmään: niihin, jotka eivät koskaan saaneet bentsodiatsepiinilääkemääräystä (NOB, N = 80), niihin, jotka satunnaisesti saivat bentsodiatsepiinilääkemääräyksen (BOP, N = 71) ja niihin, jotka olivat bentsodiatsepiiniylläpitohoidossa (BMT, N = 127). Opioidivieroitushoidossa pysyminen oli NOB-ryhmässä keskimäärin 34 kuukautta, BOP-ryhmässä 51 kuukautta ja BMT-ryhmässä 72 kuukautta (BMT vs. NOB, p < 0,001; BMT vs. BOP, p < 0,0520). Kuolleisuus hoidon aikana oli NOB-ryhmässä 1,79 / 100 hoitovuotta, BOP-ryhmässä 0,33 / 100 hoitovuotta ja BMT-ryhmässä 1,31 / 100 hoitovuotta. Hoidosta poistumisen jälkeen kuolleisuus NOB-ryhmässä oli 2,24 / 100 seurantavuotta, BOP-ryhmässä 0,63 / 100 seurantavuotta ja BMT-ryhmässä 5,90 / 100 seurantavuotta.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: Tuloksia tulee soveltaa varovasti suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään

Kommentti: Potilaat olivat 1 perusterveydenhuollon klinikan potilaita. Kuolemien määrä oli niin vähäinen, että kuolleisuuden erojen tilastollista testausta ei ollut mielekästä tehdä.

Kirjallisuutta

  1. Weizman T, Gelkopf M, Melamed Y ym. Treatment of benzodiazepine dependence in methadone maintenance treatment patients: a comparison of two therapeutic modalities and the role of psychiatric comorbidity. Aust N Z J Psychiatry 2003;37:458-63 «PMID: 12873331»PubMed
  2. Bakker A, Streel E. Benzodiazepine maintenance in opiate substitution treatment: Good or bad? A retrospective primary care case-note review. J Psychopharmacol 2017;31:62-66 «PMID: 28072037»PubMed