Takaisin

Huumeita suonensisäisesti käyttävien välineiden vaihto ja HIV

Näytönastekatsaukset
Kaija Seppä ja Tuukka Tammi
12.4.2018

Näytön aste: B

Puhtaiden pistosvälineiden vaihto ilmeisesti vähentää HIV:n ilmaantuvuutta. Pistosvälineiden yhteiskäytön vähenemisen voi olettaa pienentävän veriteitse tarttuvan sairauden, kuten HIV:n, leviämistä.

Ksobieh «Ksobiech K. A meta-analysis of needle sharing, len...»1 teki meta-analyysin 47 tutkimuksesta, jotka käsittelivät neulojenvaihto-ohjelmia. Tutkimuksista 25 oli pitkittäistutkimuksia; muissa tutkimuksissa vertailuaineistona olivat muut huumeiden käyttäjät. Tutkimusaineistot käsittivät yhteensä yli 30 000 henkilöä.

Todettiin, että ohjelmat vähensivät suonensisäiseen pistämiseen liittyviä riskejä vähentämällä pistosvälineiden yhteiskäyttöä (mittaustavasta riippuen r = -0,161 – -0,194).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Palmateer ym. «Palmateer N, Kimber J, Hickman M ym. Evidence for ...»2 tarkastelevat 3 systemaattista katsausta vaihto-ohjelmien vaikutuksesta HIV:n ilmaantuvuuteen. Katsaukset kattoivat yhteensä 16 alkuperäistutkimusta. Kaikissa katsauksissa alkuperäistutkimusten tulokset olivat ristiriitaisia.

2 katsauksen «Wodak A, Cooney A. Effectiveness of Sterile Needle...»3, «Gibson DR, Flynn NM, Perales D. Effectiveness of s...»4 johtopäätös oli, että vaihto-ohjelmat vähentävät HIV-tartuntoja, mutta 3. katsaus «Tilson H, Aramrattana A, Bozzette S ym. Preventing...»5 katsoi tutkimusasetelmien yleisestä heikkoudesta johtuen näytön olevan vähemmän vakuuttavaa.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tilsonin ym. «Tilson H, Aramrattana A, Bozzette S ym. Preventing...»5 katsauksessa 2 prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa havaittiin välineiden vaihdon olevan yhteydessä korkeampaan HIV:n ilmaantuvuuteen. Toisaalta saman katsauksen 4 ekologista tutkimusta osoittivat vaihto-ohjelmien vähentäneen HIV:n ilmaantuvuutta. Myös saman katsauksen tapaus-verrokkitutkimuksista saatu näyttö oli ristiriitaista.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Wodak'n ja Cooneyn «Wodak A, Cooney A. Effectiveness of Sterile Needle...»3 katsauksessa tarkasteltiin 10 alkuperäistutkimusta, joista 5:ssä HIV:n ilmaantuvuus vähentyi, 2:ssa lisääntyi ja 3:ssa pysyi ennallaan. 5:stä myönteisiä vaikutuksia osoittaneesta tutkimuksesta 4:ssä kirjoittajat katsovat tutkimusasetelman olleen heikon.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Gibsonin ym. «Gibson DR, Flynn NM, Perales D. Effectiveness of s...»4 katsaus kattoi vuoteen 1999 mennessä tehdyt tutkimukset. 2 katsaukseen sisältyneessä kohorttitutkimuksessa (samat kuin Tilsonin ym. «Tilson H, Aramrattana A, Bozzette S ym. Preventing...»5 katsauksessa) vaihto-ohjelmiin liittyi kohonnut HIV-infektion riski, 1 (kohorttiaineistoa käyttäneessä meta-analyysissa) vaihto-ohjelmalla todettiin suojaava vaikutus ja 3 tutkimuksessa (1 kohortti- ja 2 tapaus-verrokkitutkimusta) yhteyttä ei löytynyt. Katsauksessa negatiivisia tuloksia sisältäneissä tutkimuksissa kiinnitettiin erityistä huomiota tutkimusasetelmallisiin ongelmiin, mutta myönteisiin tuloksiin päätyneiden tutkimusten osalta näitä ongelmia ei pohdittu.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Ksobiech K. A meta-analysis of needle sharing, lending, and borrowing behaviors of needle exchange program attenders. AIDS Educ Prev 2003;15:257-68 «PMID: 12866837»PubMed
 2. Palmateer N, Kimber J, Hickman M ym. Evidence for the effectiveness of sterile injecting equipment provision in preventing hepatitis C and human immunodeficiency virus transmission among injecting drug users: a review of reviews. Addiction 2010;105:844-59 «PMID: 20219055»PubMed
 3. Wodak A, Cooney A. Effectiveness of Sterile Needle and Syringe Programming in Reducing HIV/AIDS among Injecting Drug Users Evidence for Action Technical Papers. Geneva: World Health Organization; 2004
 4. Gibson DR, Flynn NM, Perales D. Effectiveness of syringe exchange programs in reducing HIV risk behavior and HIV seroconversion among injecting drug users. AIDS 2001;15:1329-41 «PMID: 11504954»PubMed
 5. Tilson H, Aramrattana A, Bozzette S ym. Preventing HIV infection among injecting drug users in high risk countries: an assessment of the evidence', Institute of Medicine, Washington DC, 2007