Takaisin

Vastasyntyneen opiaattivieroitusoireiden hoito sedatiiveilla

Näytönastekatsaukset
Satu Kivitie-Kallio ja Tarkistettu 16.3.2017 Timo Hytinantti
8.6.2012

Näytön aste: B

Sedatiivit eivät näyttäisi olevan ensisijainen hoito opiaattivieroitusoireisille vastasyntyneille.

Tässä meta-analyysissä «Osborn DA, Jeffery HE, Cole MJ. Sedatives for opia...»1 selvitettiin sedatiivien käytön tehoa ja turvallisuutta verrattuna lääkkeettömiin tukihoitoihin opiaattivieroitusoireisilla vastasyntyneillä. Samalla pyrittiin määrittämään, mikä sedatiivi on tehokkain ja turvallisin. Artikkelit etsittiin Cochrane Controlled Trials rekisteristä (Issue 1, 2002) ja MEDLINE:sta 1966 – 4/2010. Mukaan otettiin ne tutkimukset, joissa lapsilla oli NAS (neonatal abstinence syndrome eli vastasyntyneen huumevieroitusoireet) nimenomaan äidin opiaattien käytön takia. Tutkimuksissa piti olla yli 80 %:n seuranta ja niiden tuli olla satunnaistettuja tai valesatunnaistettuja opiaatti- ja kontrolliryhmien suhteen. Jokainen analyysin kirjoittajista arvioi tutkimuksien laadun ja datan toisistaan riippumatta. Primaarituloksina pidettiin oireiden kontrollia eli standardoitujen NAS-pisteiden vähenemistä, lisälääkkeiden tarvetta, kohtausten esiintymistä, kuolleisuutta ja lapsen kehitystä.

Meta-analyysiin hyväksyttiin 7 tutkimusta, joissa oli yhteensä 385 potilasta.

Fenobarbitaalihoito verrattuna pelkkään tukihoitoon ei parantanut oirekontrollia eikä nopeuttanut syntymäpainon saavuttamista. Tukihoitojen tarve oli lyhyempi fenobarbitaaliryhmässä (MD -162,1 minuuttia/vrk; 95 % luottamusväli -249,2 – -75,1).

2 tutkimuksen meta-analyysissä todettiin fenobarbitaalin verrattuna diatsepaamiin parantavan oirekontrollia (RR 0,39; 95 % luottamusväli 0,24–0,62). 1 tutkimuksessa todettiin fenobarbitaalin lisälääkkeenä opiaatille lyhentävän korkeiden oirepisteiden kestoa, sairaalahoitoa ja pienentävän päivittäistä opiaattiannosta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit: Metodologisia ongelmia alkuperäistutkimuksissa, sekakäyttäjiä mukana tutkimuksissa. Fenobarbitaali saattaa lyhentää tukihoitojen tarpeen kestoa. Yhdistettynä näytönastekatsauksen kirjoittajat suosittavat opiaattivieroitusoireisille vastasyntyneille opiaattihoitoa ainakin silloin, kun äiti on käyttänyt vain opiaatteja (ei sekakäyttöä). Jos kuitenkin jotain sedatiivia käytetään, on fenobarbitaali parempi kuin diatsepaami.

Kirjallisuutta

  1. Osborn DA, Jeffery HE, Cole MJ. Sedatives for opiate withdrawal in newborn infants. Cochrane Database Syst Rev 2010;(10):CD002053 «PMID: 20927729»PubMed