Takaisin

Rintaruokinnan merkitys hepatiitti C:n (HCV) tarttumisriskiin äidistä lapseen

Näytönastekatsaukset
Hanna Kahila
12.4.2018

Näytön aste: A

HCV-positiivisen äidin lapsen rintaruokinta ei lisää HCV:n tarttumisriskiä lapseen, jos äiti on HIV-negatiivinen ja rinnanpäät ovat ehjät.

Latifa ym. «Yeung LT, King SM, Roberts EA. Mother-to-infant tr...»1 käyvät katsausartikkelissaan läpi kaikki tutkimukset, joissa käsitellään hepatiitti C:n tarttumista äidistä lapseen vuosina 1990–2000. Artikkelit haettiin MEDLINE:sta ja EMBASE:sta. Tartunnaksi tulkittiin, jos lapsen HCV-vasta-aineet olivat positiiviset 12 kuukauden iän jälkeen tai lapsella löytyi HCV:n RNA:ta. Vain ne artikkelit hyväksyttiin analyysiin, joissa oli yli 10 tapausta (yhteensä 77 tutkimusta). Potilasmäärät vaihtelivat 10:stä tapauksesta 1 338:aan. Yhteensä 363 lapsen tartuntatapausta kuvattiin. Useimmat tutkimuksista olivat prospektiivisia kohorttitutkimuksia.

Artikkeli käsittelee monia aspekteja, mutta tässä näytönastekatsauksessa kiinnitettiin huomio vain rintaruokintaan liittyviin tutkimuksiin. 77:stä tutkimuksesta 10:ssä oli arvioitu rintaruokinnan osuutta lapsen saamaan tartuntaan. Kaiken kaikkiaan tartuntamäärät imetetyissä ryhmissä olivat samanlaisia verrattuna ei-imetettyyn ryhmään. Tartuntaprosentti oli 3,7 rintaruokittujen ryhmässä ja 3,9 ei-rintaruokituilla.

Vaikka joissain tutkimuksissa on pystytty osoittamaan HCV:n RNA:ta rintamaidossa, ei ole pystytty osoittamaan HCV:n tarttumista äidistä lapseen rintamaidon välityksellä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Restin työ «Resti M, Azzari C, Galli L ym. Maternal drug use i...»2 vuodelta 2002 oli prospektiivinen monikeskustutkimus, jossa tutkittiin yhteensä 1 372 peräkkäistä valikoimatonta HCV-positiivista äitiä ja heidän lastaan. 360 lasta sai rintamaitoa ja 921 sai vastiketta. Rintamaidolla ruokituista lapsista HCV-tartunnan sai 6,1 % ja vastikkeilla ruokituista 7,9 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

European Pediatric Hepatitis C Virus Network julkaisi 2001 tutkimuksen «European Paediatric Hepatitis C Virus Network.. Ef...»3 muun muassa lapsen ruokinnan merkityksestä hepatiitti C viruksen tartuntariskiin äidistä lapseen. Kyseessä oli analyysi 24 keskuksen lähettämistä tiedoista. Yhteensä 1 474 hepatiitti C positiivista naista identifioitiin, heistä 35 %:lla oli myös HIV. HIV-äideillä oli lähes 2-kertainen riski siirtää HCV lapselle kuin vain HCV-positiivisilla.

Kaiken kaikkiaan rintaruokituista lapsista 8,3 % sai tartunnan ja ei-rintaruokituista 9,5 %. Ne 13 äitiä, jotka sekä imettivät että olivat HCV- ja HIV-positiivisia, tartuttivat HCV:n lapseen 4 kertaa todennäköisemmin kuin ne, jotka eivät imettäneet.

Tutkimuksen yhteenvetona rintaruokinnan suhteen todettiin, että HCV-äidit, joilla on lisäksi HIV, eivät saa imettää, mutta äidit, joilla on pelkkä HCV, saavat imettää.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Katso myös artikkeli Yeung CY ym. «Yeung CY, Lee HC, Chan WT ym. Vertical transmissio...»4.

Kommentti: Tästä aiheesta ei ole odotettavissa kaksoissokkotutkimuksia, joissa pystyttäisiin satunnaistamaan potilaat imettävien ja imettämättömien ryhmiin, joten kohorteista saatava tutkimusnäyttö on tähän kysymykseen paras käytettävissä oleva.

Kirjallisuutta

  1. Yeung LT, King SM, Roberts EA. Mother-to-infant transmission of hepatitis C virus. Hepatology 2001;34:223-9 «PMID: 11481604»PubMed
  2. Resti M, Azzari C, Galli L ym. Maternal drug use is a preeminent risk factor for mother-to-child hepatitis C virus transmission: results from a multicenter study of 1372 mother-infant pairs. J Infect Dis 2002;185:567-72 «PMID: 11865412»PubMed
  3. European Paediatric Hepatitis C Virus Network.. Effects of mode of delivery and infant feeding on the risk of mother-to-child transmission of hepatitis C virus. European Paediatric Hepatitis C Virus Network. BJOG 2001;108:371-7 «PMID: 11305543»PubMed
  4. Yeung CY, Lee HC, Chan WT ym. Vertical transmission of hepatitis C virus: Current knowledge and perspectives. World J Hepatol 2014;6:643-51 «PMID: 25276280»PubMed