Takaisin

Irtosolukoe- ja CIN-muutosten esiintyvyys HIV-positiivisilla naisilla

Näytönastekatsaukset
Marja Simojoki
6.5.2016

Näytön aste: A

HIV-positiivisilla naisilla kohdunsuun solumuutosten esiintyvyys on noin 3-kertainen HIV-negatiivisiin naisiin verrattuna. Kuitenkaan riski saada histologinen HSIL-muutos 5 vuoden seurannassa ei ole suurentunut HIV-negatiivisiin naisiin verrattuna, mikäli papakoe ja hr-HPV-testi ovat negatiivisia lähtötilanteessa.

Systemaattinen katsaus «Denslow SA, Rositch AF, Firnhaber C ym. Incidence ...»1, jossa analysoitiin 15 artikkelia (5 882 HIV-positiivista naista). Kohdunkaulakanavan dysplasian insidenssi oli 4,9–21,1/100 naiselinvuotta ja 0,4–8,8/100 naiselivuotta high grade dysplasian suhteen. HIV-positiivisilla naisilla oli 3 kertaa suurempi dysplasiariski (mediaani) verrattuna HIV-negatiivisiin naisiin. 11 tutkimuksessa (1 099 HIV-positiivista naista) todettiin progression low garde muutoksesta high grade muutokseen 1,2–26,2 tapauksessa / 100 elinvuotta. Esiintyvyys ja progressio olivat riippuvaisia CD4-tasosta. Antiretroviraalisen lääkityksen vaikutus esiintyvyyteen jäi katsauksessa epäselväksi.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Prospektiivinen 30 kuukautta kestänyt tutkimus «Ellerbrock TV, Chiasson MA, Bush TJ ym. Incidence ...»2 New Yorkin alueelta, jossa SIL todettiin 20 %:lla HIV-positiivisista ja 5 %:lla HIV-negatiivisista. Tutkimuksessa oli 328 HIV-positiivista ja 325 HIV-negatiivista potilasta. 3 vuoden seurannassa joka 5. HIV-positiivisista kehittyi SIL-muutos. Potilaat olivat sukupuolitautien poliklinikan potilaita, joilla oli huumeiden käyttöä, mutta ei lähtötilanteessa papamuutoksia.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tanskalainen kansallinen kohorttitutkimus «Thorsteinsson K, Ladelund S, Jensen-Fangel S ym. I...»3, jossa analysoitiin 1 140 HIV-positiivisen naisen ja 17 046 kontrollipotilaan riskiä saada kohdunkaulakanavan dysplasia tai syöpä. HIV-positiivisilla naisilla todettiin 2–3-kertainen riski saada kohdunkaulakanavan solumuutos verrattuna kontrolleihin. Riskin lisääntyminen korreloi merkittävästi nuoreen ikään ja CD4-tasoon. Tutkimuksessa oli mukana 144 HIV-positiivista naista, jotka osallistuivat säännöllisesti 3 vuoden välein tehtävään kohdunkaulanavansyövän seulontatutkimuksiin ja joilla oli lähtötilanteessa normaali papa. Näillä naisilla ei ollut lisääntynyt riski kohdunkaulakanavan dysplasialle verrattuna kontrollipotilaisiin (N = 4 772).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Amerikkalainen monikeskustutkimus kohdunsuun esiastemuutos riskistä HIV-positiivisilla naisilla «Keller MJ, Burk RD, Xie X ym. Risk of cervical pre...»4. Tutkimuksessa oli mukana 420 HIV-positiivista ja 279 kontrollinaista (Women's Interagency HIV Study eli WIHS). Tutkimuksessa seurattiin naisia vuodesta 2002 vuoteen 2011 kahden vuoden välein tehtävillä gynekologisilla tutkimuksilla. hrHPV-testi oli negatiivinen 88 %:lla HIV-positiivisista naisista ja 91 %:lla HIV-negatiivisista naisista, joilla myös papakoe oli normaali lähtötilanteessa. Histologinen HSIL todettiin 6/145 (5 %) kontrollinaisella ja 9/219 (5 %) HIV-positiivisella naisilla.

5 vuoden kumulatiivinen riski saada histologinen HSIL oli yhtä suuri sekä HIV-positiivisilla että HIV-negatiivisilla naisilla, jos lähtötilanteessa todettiin normaali papakoe ja hrHPV-negatiivisuus. Löydös oli riippumaton CD4-tasosta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Amerikkalainen monikeskustutkimus Womens interagency HIV study (WIHS) «Keller MJ, Burk RD, Massad LS ym. Cervical Precanc...»5, jossa seurattiin 2 791 HIV-positiivista naista ja 518 kontrollipotilasta 2 vuoden välein tehtävillä gynekologisilla tutkimuksilla. HIV-positiivisista ja hrHPV-positiivisista naisista, joilla CD4-taso oli < 350, 22 %:lle kehittyi histologinen HSIL 5 vuoden seurannassa (verrattuna 10 %, HIV-negatiivisilla). Jos CD4 taso oli > 350, riski saada histologinen HSIL oli 12–14 %. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että HPV 16 -infektioon liittyy 10 % riski saada histologinen HSIL verrattuna 4 % riskiin muilla hrHPV-tyypeillä. Monimuuttuja-analyysissä HPV 16 -positiivisilla naisilla oli 13-kertainen riski saada histologinen HSIL, kun riski oli 9-kertainen sytologisessa LSIL-muutoksessa.

Kommentit:

«Denslow SA, Rositch AF, Firnhaber C ym. Incidence ...»1: Suuri aineisto, jossa saatiin näkemys maailmanlaajuisesti kohdunkaulakanavan solumuutosten esiintyvyydestä HIV-positiivisilla naisilla.

«Thorsteinsson K, Ladelund S, Jensen-Fangel S ym. I...»3: Pohjoismaisilla potilailla tehty kohorttitutkimus, jossa saatiin laadukasta tietoa kohdunkaulakanavan seulonnan vaikutuksesta HIV-positiivisilla naisilla.

«Keller MJ, Burk RD, Xie X ym. Risk of cervical pre...»4: Tutkimus oli prospektiivinen seurantatutkimus, jossa saatiin uutta tietoa HIV-positiivisten naisten riskistä saada kohdunkaulansyövän esiasteita. Tutkimus on tehty HAART-aikakaudella, joten se antaa uutta tietoa esiastemuutosten riskeistä naisilla, joilla on antiretroviraalinen lääkitys käytössä. Tutkimustietoja voidaan hyödyntää HIV-positiivisten naisten kohdunkaulansyövän seulontojen suunnittelussa.

«Keller MJ, Burk RD, Massad LS ym. Cervical Precanc...»5: Laadukas prospektiivinen tutkimus, jossa oli mukana naisia 2 eri aikakauden kohortista (1994–1995 ja 2001–2002). Vaikka aineisto oli iso, osassa tuloksista oli suuri luottamusväli, joka heikentää tutkimustulosten luotettavuutta. Koska aineistossa oli naisia 2 eri aikajaksolta, myös antiretroviraalisen lääkityksen vaikutusta oli vaikea analysoida tutkimustuloksista.

Kirjallisuutta

 1. Denslow SA, Rositch AF, Firnhaber C ym. Incidence and progression of cervical lesions in women with HIV: a systematic global review. Int J STD AIDS 2014;25:163-77 «PMID: 24216030»PubMed
 2. Ellerbrock TV, Chiasson MA, Bush TJ ym. Incidence of cervical squamous intraepithelial lesions in HIV-infected women. JAMA 2000;283:1031-7 «PMID: 10697063»PubMed
 3. Thorsteinsson K, Ladelund S, Jensen-Fangel S ym. Incidence of cervical dysplasia and cervical cancer in women living with HIV in Denmark: comparison with the general population. HIV Med 2016;17:7-17 «PMID: 26058995»PubMed
 4. Keller MJ, Burk RD, Xie X ym. Risk of cervical precancer and cancer among HIV-infected women with normal cervical cytology and no evidence of oncogenic HPV infection. JAMA 2012;308:362-9 «PMID: 22820789»PubMed
 5. Keller MJ, Burk RD, Massad LS ym. Cervical Precancer Risk in HIV-Infected Women Who Test Positive for Oncogenic Human Papillomavirus Despite a Normal Pap Test. Clin Infect Dis 2015;61:1573-81 «PMID: 26187020»PubMed