Takaisin

Emättimen histologisen HSIL-muutoksen riski kehittyä syöväksi

Näytönastekatsaukset
Virpi Rantanen ja Annika Riska
6.5.2016

Näytön aste: C

Potilailla, joilla on vahva emättimen esiastemuutos (histologinen HSIL), saattaa seurannassa kehittyä emättimen syöpä vajaassa 10 %:ssa.

Australialainen retrospektiivinen potilassarjatutkimus «Rome RM, England PG. Management of vaginal intraep...»1, jossa seurattiin vuosina 1969–99 todettuja VAIN-muutoksia. Potilaita oli 132, ja 9 potilaalla (6,8 %) oli jo invasiivinen syöpä ensimmäisen hoidon yhteydessä. 75 %:lla oli VAIN 2 tai 3 (histologinen HSIL). 72:lle (55 %) oli tehty kohdunpoisto. 21 (16 %) oli saanut aiemmin lantion alueen sädehoitoa. Keskimääräinen seuranta-aika oli 5,1 vuotta (vaihtelu 0,2–19 vuotta). Potilaiden keski-ikä oli 53,6 vuotta (vaihtelu 20–84 vuotta).

VAIN 3 muuttui syöväksi 8/71 (11 %) tapauksessa: 2 ei ollut saanut hoitoa, 5:llä hoito epäonnistui ja yhdellä oli myöhäinen uusiminen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

HYKS:ssa vuosina 1965–81 tehty potilassarjatutkimus «Aho M, Vesterinen E, Meyer B ym. Natural history o...»2, jossa retrospektiivisesti seurattiin 23 VAIN-potilaan taudin luonnollista kulkua ilman hoitoja. Kaikkien yllä mainittuna aikana kolposkopoitujen potilaiden paperit käytiin systemaattisesti läpi. Seuranta-aika oli keskimäärin 5,4 vuotta (vaihteluväli 3–15 vuotta). Potilaiden keski-ikä 41 vuotta (vaihtelu 19–78 vuotta).

9 % (2/23) muuttui syöväksi, 13 % (3/23) persistoi ja 78 % (18/23) regressoitui seurannassa. Toisella syöpäpotilaalla oli VAIN 3 edeltävästi ja toisella VAIN 1 viisi vuotta aiemmin. 1/5 (20 %) VAIN 3 -muutoksesta muuttui syöväksi seurannassa ilman hoitoa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalainen retrospektiivinen potilassarjatutkimus «Sillman FH, Fruchter RG, Chen YS ym. Vaginal intra...»3, jossa seurattiin vuosina 1977–86 hoidettuja 94 VAIN-potilasta. 68 %:lla (64/94) oli ollut tai oli samanaikaisesti gynekologinen levyepiteelisyöpä, CIN tai VIN ja näistä 20 oli kohdunkaulansyöpiä. 24 % (23/94) oli saanut sädehoitoa. 11 potilasta käytti immunosuppressiivista lääkitystä. Seuranta-aika oli 62 kuukautta (vaihtelu 8–143 kuukautta). Potilaiden keski-ikä oli 51 vuotta (vaihtelu 16–87 vuotta). VAIN 1 (11), 2 (51) ja 3 (32) potilaiden keski-iät olivat 39 vuotta, 49 vuotta ja 57 vuotta. Käytettyjä hoitoja olivat eksisio, 5-FU yhdistettynä eksisioon, 5-FU, vaginektomia, laser, sädehoito. 35 % regressoitui biopsian oton jälkeen.

81 % VAIN 1–2 -muutoksista parani yhden hoidon jälkeen. 4/32 (13 %) VAIN 3 -potilaalla todettiin emättimen syöpä hoidon jälkeen seurannassa. Kolmella näistä potilaista oli ollut aiemmin kohdunkaulansyöpä tai CIN 3.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Yhdysvaltalainen retrospektiivinen potilassarjatutkimus «Gunderson CC, Nugent EK, Elfrink SH ym. A contempo...»4. Aikavälillä 1990–2007 käytiin retrospektiivisesti läpi potilastiedot 163 potilaasta. 23 %:lla oli VAIN 1, 37 %:lla VAIN 2 ja 35 %:lla VAIN 3 -muutos diagnoosihetkellä. HPV-status oli saatavilla 45 %:lla. Näistä 85 % oli hrHPV-positiivisia. Näistä 41 %:lla todettiin VAIN 2 -muutos ja 23 %:lla VAIN 3 -muutos. HrHPV-negatiivisilla potilailla vastaavat luvut olivat 64 % ja 27 %. Poikkeava emättimen sytologia oli taustalla suurimmalla osalla ja VAIN 3 -potilaista 53 %:lla oli sytologinen HSIL tai ASC-H taustalla.

Seuranta-ajan mediaani oli 18 kuukautta. 71 %:lla, jotka hoidettiin VAIN 1 -muutoksen vuoksi, tauti uusi tai progredioi. VAIN 2 -muutos hoidettiin 77 %:lla; 53 %:lla näistä tauti uusi tai progredioi. VAIN 3 hoidettiin 94 %:lla ja näistä 31 %:lla tauti uusi tai progredioi. Taudin uusiminen ei korreloitunut VAIN-muutoksen vahvuuteen, mutta sen sijaan ainoastaan 25 % VAIN 2 -muutoksista uusi käytettäessä kirurgista poisto, verrattuna 61 % uusimiseen laserhoitoa käytettäessä. Jos taustalla oli kohdunpoisto, ilmaantui VAIN-muutos keskimäärin 13 vuoden päästä. Jos kohdunpoisto oli tehty CIN-muutoksen tai kohdunkaulasyövän vuoksi, VAIN-muutokset ilmaantuivat 10 vuoden päästä. Yhteensä 6 syöpää löytyi VAIN 2 - ja VAIN 3 -potilailta. Mediaaniaika progressioon oli VAIN 1 -potilailla 17, VAIN 2 -potilailla 11 ja VAIN 3 -potilailla 11 kuukautta.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Rome RM, England PG. Management of vaginal intraep...»1: Potilaiden keski-ikä melko korkea. Yli puolelle oli tehty kohdunpoisto aiemmin ja näistä vain 18 %:lla oli tiedossa aiempi normaali papakoe tai hyvänlaatuinen histologia kohdunpoiston yhteydessä. Monilla oli ollut leikkauksen syynä CIN tai gynekologinen syöpä (33/72). Paljon VAIN 3 -potilaita.

«Aho M, Vesterinen E, Meyer B ym. Natural history o...»2: Kaikki kolposkopiat suoritti sama lääkäri. Aineisto oli pieni eikä mukana ollut yhtään syöpäpotilasta. VAIN 3 -potilaita oli vain 5.

«Sillman FH, Fruchter RG, Chen YS ym. Vaginal intra...»3: Laserhoitoa ei potilasryhmässä käytetty. Paljon syöpäpotilaita ja immunosuppressiivisia lääkkeitä käyttäviä aineistossa. VAIN 3 -potilaita oli paljon. Tutkimuksesta ei selviä, monellako VAIN 3 -potilaalla oli tai oli aiemmin ollut gynekologinen syöpä, CIN tai VIN. VAIN 3 -potilaiden seurantaa ei erikseen tutkimuksessa selvitetty.

«Gunderson CC, Nugent EK, Elfrink SH ym. A contempo...»4: Potilaat olivat tertiäärisairaalan potilaita, mikä saattaa vinouttaa tuloksia. Tässä tutkimuksessa oli määritetty hrHPV-status. Tärkeää on se, että poikkeava papalöydös emättimessä ennustaa jossain vaiheessa emättimen histologista HSIL-muutosta.

Kokonaiskommentti: Aineistot olivat pieniä ja seuranta-ajat lyhyitä.

Kirjallisuutta

 1. Rome RM, England PG. Management of vaginal intraepithelial neoplasia: A series of 132 cases with long-term follow-up. Int J Gynecol Cancer 2000;10:382-390 «PMID: 11240702»PubMed
 2. Aho M, Vesterinen E, Meyer B ym. Natural history of vaginal intraepithelial neoplasia. Cancer 1991;68:195-7 «PMID: 2049744»PubMed
 3. Sillman FH, Fruchter RG, Chen YS ym. Vaginal intraepithelial neoplasia: risk factors for persistence, recurrence, and invasion and its management. Am J Obstet Gynecol 1997;176:93-9 «PMID: 9024096»PubMed
 4. Gunderson CC, Nugent EK, Elfrink SH ym. A contemporary analysis of epidemiology and management of vaginal intraepithelial neoplasia. Am J Obstet Gynecol 2013;208:410.e1-6 «PMID: 23380265»PubMed