Takaisin

Teriparatidin vaikutus luuntiheyteen ja sekä kliinisten ja radiologisten murtumien ilmaantuvuuteen

Näytönastekatsaukset
Eero Mervaala
24.4.2006

Näytön aste: B

Teriparatidi ilmeisesti lisää luuston tiheyttä ja vähentää radiologisten nikamamurtumien ja ei-nikamamurtumien ilmaantuvuutta 70-vuotiailla postmenopaussi-ikäisillä naisilla.

Neer ym «Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta JR ym. Effect of par...»1 tutkivat teriparatidin vaikutuksia luun tiheyteen ja murtumien ilmaantumiseen postmenopaussi-ikäisillä naisilla satunnaistetussa, kaksois-sokkoutetussa ja lume-kontrolloidussa tutkimuksessa.

Potilasaineiston muodostivat 1 637 post-menopaussi-ikäistä naista, joista 544 sai lumelääkettä, 541 teriparatidia annoksella 20 mikrog/vrk ja 552 teriparatidia annoksella 40 mikrog/vrk. 99 % tutkimukseen osallistuneista oli valkoisia. Potilaiden keski-ikä eri tutkimusryhmissä oli 69–70 vuotta, aika menopaussista 21–24 vuotta, nikamurtumien määrä keskimäärin 2.3–2.7 ja nikaman luuntiheys 810–840 g/cm2.

Tutkimuksen sisäänotto- ja poissulkukriteerit on esitetty. Kaikki potilaat saivat tarvittaessa kalsium- ja D-vitamiinisupplementaatiota. Teriparatidi annettiin injektiona. Hoidon keskimääräinen pituus eri ryhmissä oli 17–18 kuukautta ja hoitokomplianssi 79–83 %. Tutkimuksen drop-out rate oli 19 %. Nikamien röntgentutkimukset ja luun tiheysmittaukset tehtiin kaikille kokeen alussa ja kokeen päättyessä. Ei-nikamamurtumat arvioitiin röntgenologisesti ja sairaskertomusteksteistä.

105 naisella todettiin seuranta-aikana yksi tai useampi uusi nikamamurtuma. Näistä 64 kuului lumeryhmään (64/448), 22 20 mikrog teriparatidiryhmään (22/444; NNT 11 (95 % CI 8–18)) ja 19 40 mikrog teriparatidiryhmään (19/434; NNT 10 (95 % CI 7–16)). Lumeryhmässä nikamamurtumien absoluuttinen riski seuranta-aikana oli 136 per 1000 potilasvuotta, 20 mikrog teriparatidi-ryhmässä 49/1000 potilasvuotta ja 40 mikrog teriparatidi-ryhmässä 20/1000 potilasvuotta. 20 mikrog teriparatidi vähensi nikamurtumien riskiä 65 % (RR 0.35, 95 % CI 0.22–0.55; NNT 11 (95 % CI 9–16)) ja 40 mikrog teriparatidi 69 % (RR 0.31; 95 % CI 0.19–0.50; NNT 9 (95 % CI 7–11))

Uusi tai paheneva selkäkipu todettiin 23 %:lla lumeryhmässä, 17 %:lla 20 mikrog teriparatidi-ryhmässä (NNT 17) ja 16 %:lla 40 mikrog teriparatidi-ryhmässä (NNT 14) (P=0.007).

119 naisella todettiin seuranta-aikana yksi tai useampi uusi ei-nikamamurtuma. Näistä 53 kuului lumeryhmään (53/544), 34 20 mikrog teriparatidiryhmään (34/541; NNT 29 (95 % CI 15–427)) ja 32 40 mikrog teriparatidiryhmään (32/552; NNT 25 (95 % CI 14–128)). Lumeryhmässä uuden ei-nikamamurtumien absoluuttinen riski seuranta-aikana oli noin 6 %, ja molemmissa teriparatidi-ryhmässä noin 3 % (20 mikrog teriparatidi RR 0.47, 95 % CI 0.25–0.88, NNT 31; 40 mikrog teriparatidi RR 0.46, 95 % CI 0.25–0.86, NNT 31).

Lonkkamurtumia esiintyi lumeryhmässä 4:llä potilaalla, 20 mikrog teriparatidi-ryhmässä kahdella potilaalla ja 40 mikrog teriparatidi-ryhmässä kolmella potilaalla. Rannemurtumia yllämainituissa ryhmissä esiintyi vastaavasti 13, 7 ja 10.

Teriparatidi paransi nikamien luuntiheyttä annosriippuvaisesti (9.7 % ja 13.7 %). Lääkehoito aiheutti vain lieviä haittavaikutuksia (pahoinvointi, päänsärky, huimaus, lihaskrampit).

  • Tutkimuksen laatu: Laadukas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä
  • Kommentti: Selkäkivun kestoa tai intensiteettiä ei kuvattu. Lonkkamurtumat oli aineistossa harvinaisia eikä ryhmien välillä havaittu selkeitä eroja.

Kirjallisuutta

  1. Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta JR ym. Effect of parathyroid hormone (1-34) on fractures and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med 2001;344:1434-41