Takaisin

Liikuntaa hyödyntävät kuntoutustoimet kotiutuneilla potilailla ja sosiaalinen osallistuminen aivoverenkierron häiriön jälkeen

Näytönastekatsaukset
Tiina Sairanen ja Sinikka Hietala
27.5.2016

Näytön aste: C

Fysioterapeutin toteuttaman kävelyn, kuntosaliharjoittelun tai muun terapeuttisen harjoittelun interventiot saattavat tuottaa potilaalle hyötyä myös sosiaalisen osallistumisen suhteen aivoverenkierron häiriön jälkeen.

Systemaattinen katsaus ja meta-analyysi «Obembe AO, Eng JJ. Rehabilitation Interventions fo...»1 tutki kuntoutusinterventioiden vaikutusta potilaan sosiaaliseen osallistumiseen AVH:n jälkeen. Kaikkiaan 24 satunnaistettua vertailevaa tutkimusta, joissa oli 2 042 AVH-potilasta, tunnistettiin ja näistä 21 hyväksyttiin meta-analyysiin. Sosiaalisen osallistumisen kriteeriksi hyväksyttiin jokin tai kaikki 3 lopputulemasta: sosiaaliset kontaktit, osallistuminen yhteisölliseen toimintaan (esim. vapaaehtoistyö) tai vieraiden vastaanottaminen, joiden mittareina hyödynnettiin jotakin elämänlaatu- tai sosiaalisen osallistumisen mittaria. Fysioterapeutin ohjaamilla interventioilla, kuten kävelymatolla tai kuntosalilla harjoittelulla tai terapeuttisella harjoittelulla, todettiin etu (10 tutkimusta; SMD = 0,43; 95 % luottamusväli = 0,09, 0,78; P = 0,01) heti ohjelman lopussa. Kuntoutusinterventiot yhdistettynä sosiaalisen osallistamisen interventioihin (13 tutkimusta; SMD = 0,34; 95 % luottamusväli = 0,10, 0,58; P = 0,006) olivat myös hyödyllisiä. Osallistumiseen edistämiseen tähtäävistä interventioista, kuten puhelimitse, kotikäynnein tai sähköpostitse toteutetuista interventioista, tietopitoisista kursseista tai ryhmäkeskusteluista, ei ollut hyötyä sosiaalisen osallistumisen kannalta (9 tutkimusta; SMD = 0,09; 95 % luottamusväli = -0,04, 0,21; I2 = 0 %; P = 0,16). Useimmissa tutkimuksissa interventio tapahtui kodin ulkopuolella, esimerkiksi kuntoutuslaitoksessa. Tämän tulkittiin edistävän sosiaalista osallistumista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Meta-analyysin «Obembe AO, Eng JJ. Rehabilitation Interventions fo...»1perusteella kävelyä, kuntosaliharjoittelua tai muuta terapeuttista harjoittelua hyödyntävät kuntoutusinterventiot saattavat tuottaa potilaalle hyötyä myös sosiaalisen osallistumisen suhteen. Tutkimusasetelmat, joissa on hyödynnetty ainoastaan tukitoimia ilman potilasta osallistavaa toimintaa, eivät ole edistäneet henkilön sosiaalista osallistumista tai elämänlaatua. Tukitoimien kesto oli vähintään 1 kerran viikossa 8 viikon ajan, kun kävelyä, kuntosaliharjoittelua tai muuta terapeuttista harjoittelua oli 2–5 kertaa viikossa, mikä saattaa vaikuttaa tuloksiin.

Kirjallisuutta

  1. Obembe AO, Eng JJ. Rehabilitation Interventions for Improving Social Participation After Stroke: A Systematic Review and Meta-analysis. Neurorehabil Neural Repair 2016;30:384-92 «PMID: 26223681»PubMed